PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Detská fakultná nemocnica Košice (ďalej len „DFN Košice“) je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení zákona č. 438/2015 Z.z. (ďalej len „zákon o VO“).

DFN KE je zriadená Zriad'ovacou listinou Ministerstva zdravotníctva SR č. 1842/1 990- A/I-3 zo dňa 18.12. 1990.

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o VO realizuje v súlade s ustanoveniami zákona o VO pre všetky jej súčasti (kliniky, oddelenia, ústavnú lekáreň a ostatné súčasti).

Verejné obstarávanie podľa schváleného Plánu verejného obstarávania na príslušný kalendárny rok, prípadne podľa opodstatnených mimoriadnych požiadaviek zabezpečuje samostatný odborný referent pre verejné obstarávanie v spolupráci s odbornými koordinátormi z jednotlivých organizačných útvarov DFN Košice, podľa Smernice upravujúcej jednotný postup vo verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb Detskej fakultnej nemocnice Košice a jej súčastí.

Detská fakultná nemocnica Košice zabezpečuje zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, služieb a stavebných prác aj s využitím Elektronického trhoviska, prípadne aj len za pomoci elektronickej aukcie. Všetky oznámenia používaní vo verejnom obstarávaní sú zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, vo Vestníku verejného obstarávania a v Profile verejného obstarávateľa (členenie podľa predpokladanej hodnoty zákazky).

Všetky povinne zverejňované údaje nájdete na stránke úradu www.uvo.gov.sk.

Kontakt:

Anna Domaniková

Tel.: +421 55 235 29 09

e-mail: domanikova@dfnkosice.sk