Ideologi/

fråga

Liberalism

Av latin liber

 = fri, obunden

 

”politisk åskådning som slår vakt om såväl den enskildes som den privata företagsamhetens frihet” NE

Socialism

Av latin socius = kamrat, deltagare

 

”en politisk ideologi som förespråkar att produktionsmedlen ägs av samhället” NE

Konservatism

Av latin conservo

= bevara

 

”politisk åskådning som motsätter sig (större) samhällsförändringar” NE

Kärnan:

Frihetslära

 

Frihet från tvång, valfrihet

 

”Nattväktarstat”

 

Jämlikhetslära

 

”Gemensamt ägande”

 

Bevarandelära

 

”Kronan, altaret och svärdet”, tradition

Människosyn

Allas lika värde - stark, kan ta eget ansvar, meritokrati

 

Positiv människosyn

 

Allas lika värde - vissa behöver stöd och hjälp

 

Bristande tro på individens förmåga

Människor är olika, hierarki - starka bör hjälpa svaga

 

Grundenhet i samhället:

Individen

Gruppen (samhället)

Familjen

Ägande:

Privat ägande

Statligt ägande

Privat ägande

Styra ekonomin:

Marknads-

ekonomi

Planekonomi

Marknadsekonomi

Statens storlek:

Svag liten stat

→ låga skatter

Stark omfattande stat → höga skatter

Svag stat

→ låga skatter

Samhällsklass:

Medelklass

Arbetarklass

Överklass

Viktiga tänkare:

Adam Smith                                        

John Stuart Mill                                        

 

Karl Marx

 

Fredrich Engels

Edmund Burke

Riktningar:

Socialliberalism

Nyliberalism

 

Kommunism

Socialdemokrati

Socialkonservatism