УКРАЇНА

БЕРШАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

2сесія 7 скликання

(2-ге пленарне засідання)

РІШЕННЯ

29.12.2015 р.                                                                                                                                 №40                     

Про затвердження Положення про

помічника-консультанта депутата

Бершадської міської ради

Відповідно до частини 1 статті 29-1 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», міська рада вирішила:

1.Затвердити Положення про помічника-консультанта депутата Бершадської міської ради (додається).

2.Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради О.В.Рижавську

              Міський голова                                                           М.Кольченко

Погоджено:

Начальник юридичного

відділу міської ради  

І.Красиленко

                                                              Додаток

                                                                                                         До рішення 2 сесії  7 скликання

                                                                                                          Бершадської міської ради

                                                                                                          від 29 .12 2015 року

Положення

про помічника-консультанта депутата Бершадської міської ради

 

         Глава 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

         Стаття 1.1 Правовий статус помічника-консультанта депутата міської ради.

         Відповідно до частини першої статті 29-1 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» депутат міської ради може мати до п'яти помічників-консультантів, які працюють на громадських засадах, правовий статус і умови діяльності яких визначаються Законом України "Про статус депутатів місцевих рад", іншими законами та прийнятим відповідно до них цим Положенням.

         Помічником-консультантом депутата міської ради може бути лише громадянин України, який має, щонайменше, загальну середню освіту.

          Помічник-консультант депутата міської ради у своїй роботі керується Конституцією України та законодавством України, а також цим Положенням про помічника-консультанта депутата міської ради.

 

           Глава 2. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ПОМІЧНИКА-КОНСУЛЬТАНТА ДЕПУТАТА МІСЬКОЇ РАДИ

           Стаття 2.1 Права помічника-консультанта депутата міської ради.

Помічник-консультант депутата міської ради має право:

    1) входити і перебувати у приміщеннях міської ради за пред’явленням посвідчення помічника-консультанта і дотримуватися встановленого порядку;

   2) бути присутнім на пленарних засіданнях міської ради у відведених для цього місцях;

   3) бути присутнім на засіданнях постійних комісій міської ради, виконавчого комітету міської ради, або тимчасових чи спеціальних комісій міської ради.

    4) на ознайомлення з рішеннями, прийнятими міською радою, виконавчим комітетом, розпорядженнями міського голови, що офіційно поширюються.

    5) одержувати за письмовим зверненням депутата міської ради у міській раді її виконавчому комітеті, об'єднаннях громадян, комунальних підприємствах, в установах і організаціях у встановленому порядку необхідні інформаційні та довідкові матеріали для здійснення депутатських повноважень;

    6) одержувати надіслану на ім'я депутата міської ради поштову й телеграфну кореспонденцію, відправляти її за дорученням депутата міської ради;

   7) за письмовим зверненням депутата міської ради та за згодою посадових осіб органів міської ради користуватися належною раді копіювально-розмножувальною та обчислювальною технікою.

 

              Стаття 2.2 Обов'язки помічника-консультанта депутата міської ради

              Помічник-консультант депутата міської ради зобов'язаний:

  1) дотримуватися вимог Конституції України, законодавства України, а також цього Положення;

  2) при виконанні своїх обов'язків не допускати дій, що можуть негативно впливати на виконання повноважень депутата міської ради, утримуватися від заяв та вчинків, що компрометують депутата міської ради;

  3) за дорученням депутата міської ради вивчати питання, необхідні депутату міської ради для здійснення його депутатських повноважень, готувати по них відповідні матеріали;

  4) допомагати депутату міської ради в організації проведення звітів і зустрічей з виборцями;

  5) допомагати депутату міської ради в розгляді надісланих на його ім'я поштою або поданих на особистому прийомі виборцями пропозицій, заяв і скарг громадян та вирішенні порушених у них питань;

 6) надавати депутату міської ради організаційно-технічну та іншу необхідну допомогу при здійсненні ним депутатських повноважень;

  7) за дорученням депутата міської ради брати участь в організації вивчення громадської думки, потреб міської територіальної громади, інформувати про них депутата міської ради та вносити пропозиції щодо шляхів їх вирішення;

  8) виконувати інші доручення міського депутата у взаємовідносинах з виборцями, а також з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, відповідно до встановленого депутатом міської ради розподілу обов'язків поміж помічниками-консультантами відповідно до чинного законодавства;

9) не використовувати статус помічника - консультанта депутата міської ради в особистих інтересах та з корисливою метою.

 

                Глава 3. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ НА ПОСАДУ ПОМІЧНИКА-КОНСУЛЬТАНТА ТА ЙОГО ЗВІЛЬНЕННЯ

    Стаття 3.1 Персональний підбір кандидатур на посаду помічника-консультанта депутата міської ради.

     1. Персональний підбір кандидатур на посаду помічника-консультанта депутата міської ради, організацію їх роботи та розподіл обов'язків між ними здійснює особисто депутат міської ради, який несе відповідальність щодо правомірності своїх рішень.

     2. Депутат міської ради має право у будь-який момент звільнити помічника-консультанта від виконання ним його обов'язків за процедурою, передбаченою цим Положенням (п.2, ч.2,ст.3.3), або замінити його на іншу особу.

 

     Стаття 3.2. Умови прийняття на посаду помічника-консультанта депутата міської ради

      1. Помічник-консультант депутата міської ради працює на громадських засадах.

      2. Депутат міської ради самостійно визначає кількість своїх помічників-консультантів у межах встановлених Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» (ч.1, ст.29-1), тобто не більше п'яти осіб.

 

      Стаття 3.3. Зарахування на посаду та звільнення з посади помічника - консультанта депутата міської ради

        1. Зарахування на посаду помічника-консультанта депутата міської ради проводиться на підставі письмового подання депутата міської ради (додаток 2) на ім'я секретаря міської ради,в якому зазначаються: прізвище, ім'я та по батькові кандидата на посаду, дату та рік народження, наявність громадянства України та відповідної освіти. До письмового подання депутата міської ради додаються особиста заява особи (додаток 1), яку приймають на цю посаду, та копії документів, які засвідчують наявність громадянства України (ксерокопія паспорту громадянина України) та відповідної освіти (ксерокопія відповідного диплому або відповідного документу).

      2. Помічник-консультант депутата міської ради може бути звільнений:

                 1) за власною письмовою заявою;

                2) за письмовим поданням депутата міської ради секретарю міської ради;

                 3) у разі припинення повноважень міського депутата - з дати їх припинення.

           Звільнення з посади помічника-консультанта депутата міської ради проводиться на підставі письмового подання депутата міської ради на ім'я секретаря міської ради.

             Інформація щодо зарахування та звільнення з посади помічника-консультанта подається через засоби масової інформації.

 

                   Глава 4. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

                   Стаття 4.1 Посвідчення помічника-консультанта депутата міської ради

        1.Помічник-консультант депутата міської ради має посвідчення, що підтверджує його особу та повноваження, і використовує його у випадках, передбачених законодавством.

         2. Помічнику-консультанту депутата міської ради видається посвідчення, в якому має бути зазначено номер посвідчення, назву міської ради, прізвище депутата міської ради, а також те, що помічник-консультант депутата міської ради працює на громадських засадах у міській раді.

        3. Зразок посвідчення помічника-консультанта депутата міської ради додається (додаток 3).

        4. Посвідчення помічника-консультанта депутата міської ради вважається недійсним і підлягає поверненню до міської ради по закінченню повноважень депутата міської ради або за його письмовим поданням, або у разі припинення помічником-консультантом своєї діяльності за власним бажанням.

 

                    Стаття 4.2 Дія Положення та внесення змін або доповнень до нього

     1.Це Положення набирає чинності з дня його затвердження міською радою.

       Зміни та доповнення до цього Положення вносяться відповідним рішенням міської ради.

                   Секретар міської ради                                           О.Рижавська

 

 

                                                                           

            Додаток 1

до Положення

про помічника-консультанта депутата

Бершадської міської ради

ЗРАЗОК

Депутату Бершадської міської ради

Сидоренку Івану Григоровичу

Петренка Петра Миколайовича,

20 квітня 1966 року народження,

громадянство України, освіта вища,

проживаючого за адресою м.Бершадь,

вул.Юрія Коваленка, буд.33, кв.46,

моб.тел. 067466767

ЗАЯВА

         Прошу зарахувати мене на посаду помічника-консультанта депутата Бершадської міської ради VІI скликання на громадських засадах з 01 грудня 2015 року.

         У разі припинення Ваших повноважень, як депутата міської ради, зобов’язуюся повернути посвідчення помічника-консультанта до виконавчого апарату міської ради.

         2 фотокартки, копії документів, які засвідчують наявність громадянства України  та відповідної освіти додаються.

01 грудня 2015 року                    _________________________ (підпис)

Додаток 2

до Положення

про помічника-консультанта депутата

Бершадської міської ради

ЗРАЗОК

Секретарю Бершадської міської ради

Рижавській Оксані Вікторовні

депутата Бершадської міської  ради

Сидоренка Івана Григоровича

П О Д А Н Н Я

        Прошу зарахувати на громадських засадах Петренка Петра Михайловича, 20 квітня 1966 року народження, громадянство України, освіта вища, проживаючого за адресою м.Бершадь, вул.Юрія Коваленка, буд.33, кв.46, моб.тел. 067466767,  помічником-консультантом депутата Бершадської міської ради VІІ скликання Сидоренко Івана Григоровича та видати відповідне посвідчення помічника-консультанта

        Особиста заява-згода кандидата на посаду помічника-консультанта депутата міської ради на громадських засадах, 2 фотокартки, копії документів, які засвідчують наявність громадянства України  та відповідної освіти додаються.

Депутат Бершадської міської ради                            І.Г.Сидоренко

                                                                 (підпис)

01 грудня 2015 року

Додаток 3

до Положення

про помічника-консультанта депутата

Бершадської міської ради

З Р А З О К

посвідчення помічника-консультанта депутата

Бершадської міської ради VІІ скликання

Секретар міської ради                                                         О.Рижавська