Nye bokalternativer

Forslag til temaer for konkrete nye artikler eller videreutvikling av eksisterende artikler

Involvere flere personer for fagfellevurdering

Etablere et lag med studenter som kan skrive videre på tekst?

Nye bokalternativer

Alternativ: En bok som heter “Praksisveisøkeren i skolen”

* Bør lage en oppdatert versjon som er mer rettet mot lærerstudenter dem som målgruppe. Bør da ha en ny introduksjonsartikkel. Her er det mulige å gjenbruke noe av det som allerede er skrevet. Nye artikler bør omhandle gruppeveiledning og peer coaching (trene dem opp i gjensidige veiledningsferdigheter). Også å skrive praksisfortellinger i forhold til det de har opplevd. Her er det kanskje mulig å la seg inspirere helsefagsbøkene om gruppeveiledning (f.eks. boken av Sissel..?). Kanskje også skrive en innføringsartikkel om online veiledning.

Bør denne boken være mer personlig rettet inn mot studenten. Si noe om hvordan man kan få en bred innsikt i hvordan skolens arbeid er. Den første uken i praksis kan være tema for en artikkel. Hva skjer da? Hva er det viktigste da? Å bli inkludert i læringsfellesskapet? Bli kjent med livet i skolen (spis lunsj med læreren, bruk arbeidsrom der til å forberede undervisningen). Henvende seg til “deg som lærerstudent”.

Lage en guide for lærerstudenter som benytter seg av studentenes praksisrapporter

Er det mulig å benytte disse praksisrapportene som narrativer som også kan fungere som en annen type innføringstekster. Komponenter og deler. Eksperimentere i forhold til guide. Hvorfor leser man lærebøker. Hvem er lærebøkene for i høyere utdanning og i skolen.

Alternativ: En bok som heter “Innføring i veiledningsteorier”

Dette kunne for eksempel vært en pensumbok for lærerstudenter og pedagogikkstudenter. Hvor går grensen for hvilke veiledningsteorier som det er relevante å ta med. Skal man inkludere knowledge building, filosofiske samtaler, “veiledning innenfor et kritisk pedagogisk perspektiv, diversity og mangfold osv, Veiledning i et flerkulturelt perspektiv eller et komparativt perspektiv. Roald Tobiassen ved PPU, HiØ har muligens vært interessert i å jobbe med dette.

Alternativ: En bok om gruppeveiledning

Dette kan både være en guide for praksisvilederen som skal veilede studenter i gruppe, men det kan også være at lærerutdanneren på campus veileder studentene i gruppe. Her bør man få frem at dette er blitt en mye mer vanlig veiledningsform. Denne type praksisveiledning er det nå mer fokus på. Hvilke utfordringer stiller dette praksisveilederen overfor? Det bør i hvert fall være med et kapittel om gruppeveiledning i en ny versjon av boken. Det går an å sjekke om det er noe innhold fra boka “veiledning i grupper” som man kan bruke.

Alternativ: Lage en observasjonguide for lærerstudenten

- Dette kan være en utvidelse av artikkelen som er skrevet om observasjon. Man kunne for eksempel lage en observasjonsguide som skal være til hjelp for studenter i den første praksisen. Her vil jo også det å bli kjent med livet i skolen være viktig. Denne guiden hadde ikke trenget å være så lang (10-20 sider med vekt på å lage eksempler på hvordan man kan gå frem på ulike måter.

Alternativ: Praksisveiledernes bok - år 2014

Praksisveilederne oppgir hva de mener er det aller viktigste i boken. Dette krever at man har en dialog med praksisveilederne med sikte på videreutvikling og forbedring av boken om praksisveiledning. For eksempel av artikler i boken og eventuelt nytt innhold. En komprimert versjon på 20-30 sider blir utarbeidet som er skreddersydd denne gruppens spesifikke behov.

Alternativ: Veiledning på oppgaveskriving

Svenskene som er med i prosjektet vektlegger at man også bør inkludere veiledning på campus på oppgaveskriving og annet arbeid. Dette må man gjøre for å utvikle et helhetlig veiledningsbegrep for lærerutdanningen

Alternativ:  veiledningsbok rettet inn helse- og sosialfag ved Universitetet i Agder

- Kan andre ved UiA spille en rolle her. Jannecke (UiA) og Karl Kristian. Utfordre henne på å skrive noe om praksisopplæring i helseutdanningen. Utvikle en bank av praktiske eksempler og case. Rette seg inn mot vernepleierutdanningen i Grimstad (Jannecke). PBL-utdanningen.

Alternativ: Praksisveilederen i barnehagen

- Tilpasse eksemplene til en barnehagekontekst. Kunne man utviklet en bok som het “Praksisveilederen i barnehagen” som bygger på en god del av det som er skrevet i versjon 1.1. Gjøre boken relevant for førskolestudentene.

Alternativ: Integrere tekst fra de svenske bøkene om veiledning inn i den nye norske utgaven

Integrere kopi av svensk tekst inn mot den norske versjonen. Gjenbruke fra denne svenske versjonen.

Alle nye versjoner vil bli gitt nye ISBN-nummer og vil publisert under den samme lisensen som den opprinnelige lisensen.

To nye vinklinger.

- Karriereveiledning.

- Veiledning av nyutdannede lærere (Rekruttere noen som har skrevet doktorgrad om veiledning av nyutdannete lærere til å skrive et introduksjonkapittel om dette temaet - trenger navn). Største forskjellen på praksisveiledning med lærerstudenter er at det er veiledning og vurdering, mens med nyutdannede er det bare veiledning.

- Kollegaveiledning.

Nye ideer i forhold til wikibokprosjektet

Alternativ 1 - Veiledning på mastergrad

- Heftet om veiledning på hovedfag kan tilpasses veiledning på mastergrad og så kan man lansere denne teksten i et nytt format

Alternativ 2 - Veiledning av nyutdannede lærere

- Lage et veiledningshefte for veiledning av nyutdannede lærere etter mal fra heftet jeg lagde i forhold til “veiledning på hovedfag”. Lage narratives. Også filme og lage videointervju av lærere?

Alternativ 3 - Å være praksisstudent

Gjøre det samme med praksisstudentene - filme noe av det de gjør. Lage videoer, narrativer av opplevelsene sine. Eventuelt også bildefortellinger.

Alternativ 4 - Praksisveilederen i barnehagen

Sjekke med Marianne Hatlem om boken kan endres og tilpasses barnehagen. Høre med henne etterhvert om dette.

Forslag til temaer for konkrete nye artikler eller videreutvikling av eksisterende artikler

Artikkel - “Å bli kjent”

- Det er viktig er at studentene blir inkludert i lærerfellesskapet. Får være med på teammøter og snakke med forskjellige lærere. Bli inkludert i skolefellesskapet. Her kan man for eksempel trekke inn Lave og Wenger sin teori. -“Mitt første møte med praksis”. Det kan være ulike måter å organisere et slikt møte på. Hva snakker praksisveilederen om med gruppa første gang man treffer dem? Den første uken som praksisstudent.

Artikkel - “Veiledning og etikk”

….

Artikkel - Veiledningsgrunnlag

Bør vi legge inn flere eksempler her

Artikkel - Det å få råd

Skrive en mer utfyllende artikkel om problematikk relatert til det å få råd.

Kommentarer fra Magne Jensen om boka «Praksisveilederen i skolen»

- Veilederens håndbok. Begreper – oversiktlig

- Etiske perspektiver på veiledning (forslag om å ta inn i større grad)

- Spenning mellom veisøker eller veileder (forslag om å ta inn i større grad)

- Bør læringsbegrepet komme tydeligere inn også i en bok om veiledning. At veiledning heller handler om individuelle læringsprosesser og læring i grupper.

Utvide artikkel om coaching

Morten Emil Berg - coachingbegrepet. http://www.universitetsforlaget.no/Bli-forfatter/Vaare-forfattere/Morten-Emil_Berg

Aktuelle bøker som kan supplere i forhold til coachingbegrepet:

Hva - hvorfor - hvordan

Gjerde, Susann, Eventuelt sjekke denne boken.

Involvere flere personer for fagfellevurdering

Kjøre peer review på de nye versjonene. Kan eventuelt høre om den gir mer publiseringspoeng for boken hvis den blir underlagt review.

- Kari Smith har sagt hun skal gjøre dette. Flere kandidater.

- Be om å få tilbakemeldinger fra veiledernettverket i Østfold i forhold til å samle inn forbedringspunkter på boka.

Etablere et lag med studenter som kan skrive videre på tekst?

Et interessant mål kunne være å involvere både lærerstudenter, virksomhetsforlagte og campusforlagte veiledere i den kollektive tekstskrivingen. Dette kan for eksempel være masterstudenter i pedagogikk.  Man kan lage et oppslag eller en digital utlysning (UV-fakultetet eller Universitet i Agder). Man kan for eksempel arrangere et pedagogisk seminar på Helga Engs hus om å skrive videre på en grunnbok i pedagogikk. Målet er utvikle faget. - Lage en utlysningstekst i forhold til at jeg trenger en seminarleder. For å få i gang en gruppe med studenter på UV-fakultetet til å bidra på Wikipedia. Betale noen for å være seminarleder. Gjøre sosialt - Betale noen for å være en slags seminarleder som kan ha et slags Wikipediaseminar. En mastergradsstudent. Du vil få veiledning. Lage en seminarmodell i høst. Rekruttere en gruppe studenter. Få tilbakemeldinger på det de skriver via Wikipediamiljøet og wikibøker. Muligheten for sosial treff. Pizza osv. En seminarleder som har hovedansvaret for å veileder bachelorstudenter som skriver. Du bør være interessert i veiledningspedagogikk som fagfelt. Si noe om at dette blir en viktig fremtidig læringsform i forhold til kollektiv kunnskapsutvikling.

Dette kunne vært arbeid som går i litt nye retninger, for eksempel mot mer generell pedagogikk eller læreren som forsker.

Andre tema

- “Lærerstudenten som forsker”

- Gjøre ferdig den norske gruppeveiledningsartikkelen.

- Utvikle som en håndbok om forskningsmetode.

http://no.wikibooks.org/wiki/Pedagogikk

http://no.wikibooks.org/wiki/Hvem_gj%C3%B8r_hva_i_pedagogikkboken