Regulamin Programu Sprawdzona Jakość

§ 1

1. Regulamin oznacza regulamin korzystania z Programu Sprawdzona Jakość, zwanego dalej Programem.

2. Organizatorem Programu Sprawdzona Jakość jest firma FANTI.PL Tomasz Łucka z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Ogrodowa 12-22A m. 25, 97-200 Tomaszów Mazowiecki zwany dalej Administratorem.

3. Uczestnictwo w Programie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

4. W ramach Programu Administrator przyznaje Certyfikat Sprawdzona Jakość, zwany dalej Certyfikatem.

§ 2

1. Certyfikat ważny jest przez okres jednego roku.

2. Uczestnictwo w programie jest bezpłatne.

3. Pierwszym warunkiem uczestnictwa w Programie jest posiadanie opłaconego abonamentu w pakiecie C, D lub E na minimum 12 miesięcy.

4. Drugim warunkiem jest zakwalifikowanie obiektu do Programu przez Administratora.

5. O zakwalifikowaniu obiektu do Programu Administrator informuje obiekt noclegowy mailowo lub telefonicznie.

6. Przyznanie certyfikatu następuje po pozytywnej weryfikacji obiektu noclegowego.

§ 3

1. Weryfikacji obiektów noclegowych dokonuje osobiście przedstawiciel Administratora.

2. Weryfikacja danych oraz sprawdzenie stanu obiektu noclegowego składa się z następujących etapów:

a) sprawdzenie danych kontaktowych (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, dane bilingowe);

b) sprawdzenie zgodności opisu obiektu z rzeczywistością;

c) sprawdzenie jakości oferowanych usług;

d) udokumentowanie wizyty przedstawiciela (opis oraz fotografie obiektu noclegowego).  

3. W przypadku, gdy przedstawiciel serwisu Spanie.pl podczas wizyty w obiekcie noclegowym stwierdzi rozbieżności między zamieszczonym na stronie www.spanie.pl opisem obiektu, a jego stanem rzeczywistym, przedstawia właścicielowi obiektu warunki, które powinien spełnić, aby zostać Uczestnikiem Programu.

4. Przedstawiciel serwisu Spanie.pl jest zobowiązany poinformować właściciela obiektu podczas wizyty o wyniku przeprowadzonej weryfikacji.

5. Jeżeli obiekt podczas weryfikacji został oceniony pozytywnie, Administrator jest zobowiązany w ciągu 7 dni:

a) przyznać obiektowi Certyfikat;

b) wyróżnić obiekt na liście obiektów noclegowych w serwisie Spanie.pl logo programu;

c) umieścić obiekt w bazie sprawdzonych obiektów;

d) zamieścić na stronie serwisu notatkę o obiekcie noclegowym;

e) udostępnić w panelu edycyjnym serwisu Spanie.pl pliki zawierające logo Programu oraz zdjęcia obiektu wykonane podczas weryfikacji.

6. Okres uczestnictwa w Programie jest równoznaczny z okresem ważności Certyfikatu.

7. Uczestnik Programu ma prawo do posługiwania się logo Programu w celach promocyjnych i informacyjnych w taki sposób, aby nie naruszać interesów Administratora.

8. Uczestnik Programu może posługiwać się logo we wszystkich swoich materiałach reklamowych nie zmieniając formy ani parametrów logo.

9. Uczestnik Programu uzyskując prawo do posługiwania się logo programu nie jest zobowiązany do wnoszenia żadnych dodatkowych opłat związanych z tym faktem.

10. Administrator zastrzega sobie prawo do tworzenia nowych oraz zmiany istniejących znaków promocyjnych związanych z Programem.

§ 4

1. Uczestnik Programu zobowiązuje się do utrzymania świadczonych usług na odpowiednim poziomie.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do ponownej weryfikacji danych sprawdzonych wcześniej obiektów oraz do kontroli zmian w opisach obiektów noclegowych, które nadal pozostają objęte Programem.

3. W razie uzyskania przez Administratora informacji o tym, że rozbieżności między stanem rzeczywistym, a zamieszczonym na stronie www.spanie.pl opisem obiektu noclegowego, który ciągle pozostaje objęty Programem, jest powodem niezadowolenia gości, Administrator ma prawo zażądać od właściciela tego obiektu pisemnych wyjaśnień.

4. W przypadku niewyjaśnienia nieporozumienia opisanego w pkt. 3 niniejszego paragrafu, Administrator może wykluczyć obiekt noclegowy z Programu. Administrator jest zobowiązany poinformować zainteresowanego o swojej decyzji pisemnie.

5. W przypadku niewyjaśnienia nieporozumienia opisanego w pkt. 3 niniejszego paragrafu, Administrator może wykluczyć obiekt noclegowy z Programu. Administrator jest zobowiązany poinformować zainteresowanego o swojej decyzji pisemnie.

6. Uczestnik Programu może w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa w programie zgłaszając to Administratorowi.

§ 5

1. Serwis Spanie.pl zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego wyróżnienia danych obiektów noclegowych logo Programu w ujętym w Regulaminie terminie, jeżeli nie doszło do złamania przez Uczestnika Programu Regulaminu.

2. Jeżeli czasowo zostanie zablokowana możliwość korzystania z pewnych usług, serwis Spanie.pl zobowiązuje się do poinformowania o Uczestników z odpowiednim wyprzedzeniem. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe jedynie w wyniku:

a) podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji;

b) niezawinionej przez Administratora braku ciągłości świadczenia usług;

c) niedotrzymania warunków niniejszego regulaminu przez uczestnika programu;

d) kataklizmów (np. powódź, huragan itp.);

e) działania czynników i osób trzecich (np. awarie kabla, sprzętu lub oprogramowania w sieci)..

3. Jeżeli Uczestnik Programu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora swoich danych osobowych, podanych podczas rejestracji oraz przy zakładaniu konta, zobowiązuje się do świadczenia oferowanych przez siebie usług oraz wystawiania na nie dowodów księgowych. Jednocześnie oświadcza również, że wie o swoim prawie do wglądu do swoich danych oraz poprawiania ich. Administrator jest zobowiązany przestrzegać tajemnicę związaną z danymi Uczestnika.