Jiří Loudín

Publikace

Loudín, J., Evropa jako proměna: transformismus a eurovize, in: J. Habermas, K ustavení Evropy, Filosofia 2013, str. 173-185.

Loudín, J., The cultural thesis in knowledge societies, in: J. Loudín, J. Hochgerner, Social and cultural dimensions of innovation in knowledge societies, Filosofia, Prague 2011, str. 43-65.

J. Loudín, South Moravia on the road to knowledge region. Does technological innovation exist that is non-social? in: K. Müller, S. Roth, M. Žák (eds.), Social dimension of innovation, Linde, Praha 2010, str. 225-233.

Loudín, J., Poznání od středověku po dnešek, in: Vědecké metody pro doktorandy (Kolektiv autorů), ČVUT, Praha 2010, str. 153-218.

Loudín, J.,Culture – Knowledge – Innovation, Teorie vědy, 3–4/2009, str. 45–72.

Loudín, J., Chvála inovace aneb inovace jako kulturní úkol, in: Věda, filosofie, metodologie. Sborník k osmdesátým pátým narozeninám Ladislava Tondla. Filosofia 2009, str. 205-213.

Loudín, J., Innovation and Catching-up: Beauty or Duty, in: J. Loudín, K. Schuch (eds.), Innovation Cultures – Challenge and Learning Strategy,  Filosofia 2009, str. 315-331.

Loudín, J.,  EU projects as learning process,  in: Communication in International R&D Projects, Eds. J. Hochgerner a I. Čornejová, Barrister & Principal, Brno, 2008, str. 167-174.

Regional Innovation and Research Policy Outlook,  Eds. B. Borsi a G. Papanek, (J. Loudín spoluautor spolu s dalšími 15 spoluautory), ProAct – 6. RP, Budapest 2008.

Loudín, J., Regional Innovation Policy in the Czech Republic – its Potential and Challenges in International Context, in: Sustainable Development of Regions, The Proceedings of the International Conference, Prague, 24-25 May 2007, CD, ČVUT Praha, str. 39-44.

Strategic Evaluation on Innovation and the knowledge based economy in relation to the Structural and Cohesion Funds. DG Regio EC, Brussels 2006, 88 p., 2497 kB,

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/evalstrat_innov/czechrepublic.pdf(spoluautoři Filáček A., J., Krbec, Š., Mráček, K.)

Loudín, J., Sustainable Discourse and Unsustainable Difference, in: Rationality in an Uncertain World, eds. G. Banse, I. Hronszky, G. Nelson, edition sigma, Berlin 2005,  str. 91-102.

Loudín, J., Rizika a nejistoty aneb duch naší doby, in: Člověk a rozhodování  - rizika a nejistoty, ed. Václav Liška a Jiří Loudín, ČVUT, 2005, str. 5-13.

Loudín, J., Technověda jako produkce nového aneb v ohnisku civilizačních proměn, kapitola z kolektivní monografie : Člověk a rozhodování – rizika a nejistoty, ed. V. Liška a J. Loudín, ČVUT 2005, str. 76-81.

Loudín, J., Excellence at the Czech Technical University in Prague: The Department of Cybernetics, in: The RECORD Experimental Map. Innovative Research Organisations in European Accession Countries, Ed. Balázs Borsi, Katalin Dévai, Gábor Papanek, European Commission/Budapest University of Technology and Economics 2005, str. 25-35.

Loudín, J., Technověda a sociální aktéři v globalizující se společnosti vědění, in: Globální spravedlnost a demokracie, ed. M. Hrubec, Filosofia, 2004, 354 str., str. 279-312.

Loudín, J., Catching-up and regional advantage: A case of Central and Eastern European  countries, in: Transition Economies in the European Research and Innovation Area. New Challenges for Their Science and Technology,  ed. Andrzej H. Jasinski, WWZ, Varšava 2004, str. 67-80.

Loudín, J., A Counter-Expertise: Cognitive or Social Alternative? In: Expertise and Its Interfaces, Ed.: G. Bechmann, I. Hronszky, edition sigma, 2003, Berlin. p.225-243.

Loudín, J., Technik als Rationalität des Möglichen – eine Skizze, in: G. Banse, A. Kiepas (hrsg.), Rationalität heute. Vorstellungen, Wandlungen, Herausforderungen, LIT Verlag, Münster-Hamburg-London 2002, p.155-170.

Loudín, J., User and Dynamics of Technology,  International Summer Academy on Technology Studies, Deutschlandsberg 2001, Conference Proceedings, p. 107-115.

Loudín, J., Risk, Knowledge, Uncertainty, Science, Technology, Society, 2-3/2001, str.  199-213.

Loudín, J., Ke koncepci společnosti rizika, Humanitas et Techne II, ČVUT Praha, 2001, s. 102-111.

Ediční činnost

Editor knižní publikace - J. Loudín, K. Schuch, Innovation cultures – challenge and learning strategy, Filosofia, Praha 2009, 352 str.

Editor knižní publikace - J. Loudín, J. Hochgerner, Social and cultural dimensions of innovation in knowledge societies, Filosofia, Prague 2011, 275 str.

V letech 1994-2008 – odpovědný redaktor časopisu Teorie vědy