Kalendarz konferencji

na Wydziale Prawa i Administracji UWM

w Olsztynie w 2018 roku

Termin konferencji

Tytuł

Organizator

22 stycznia 2018 r.

“Prawne aspekty wierności” Ogólnopolska konferencja naukowa

Katedra Praw Człowieka, Prawa Europejskiego i Kanonicznego
Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyznaniowego  “Fides”, Koło Naukowe Prawa Ubezpieczeń Społecznych

16-17 lutego 2018 r.

Stulecie resortu spraw wewnętrznych w Polsce 1918-2018

Katedra Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

22 lutego 2018 r.

Uniwersalizm kary

Koło Psychiatrii Sądowej i Koło Nauk Penalnych

5 marca 2018 r.

Prawo rynku finansowego jako wyzwanie dla współczesnego ustawodawcy

Katedra Prawa Finansowego UWM

7 marca 2018 r.

Wykład otwarty “Podstawowe zagadnienia kwalifikacji prawnej czynu zabronionego”

Koło Nauk Penalnych, Studenckie Koło Naukowe Kryminalistyki

14 marca 2018 r.

Rola i znaczenie biegłego w prawie polskim

Katedra Procesu Karnego, Koło Naukowe Postępowania Karnego Accusatio

15 marca 2018 r.

Dorobek naukowy prof. Jana Białocerkiewicza - wiodące nurty badań, oryginalność spojrzenia i przesłanie dla kolejnych pokoleń badawczych

Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego

19 marca 2018 r.

Spotkanie pt. “Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej jako nowoczesny pracodawca”

Samorząd Studencki

21 marca 2018 r.

Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polski na tle państw Europy i świata

Koło Naukowe Europejskiej Tradycji Prawnej, Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego “Votum” UWM

23 marca 2018 r.

Sport i kultura fizyczna w XXI wieku - wyzwanie dla ustawodawcy

Katedra Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego, Koło Naukowe Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego

4 kwietnia

 II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesne aspekty bezpieczeństwa wewnętrznego – w świetle uprawnień wyspecjalizowanych organów państwowych podległych centralnym organom administracji rządowej”

Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego Safety & Law

13 kwietnia 2018 r.

Samorząd terytorialny a władza centralna

Katedra Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego

19 kwietnia 2018 r.

Twórczość architekta a prawa autorskie

Katedra Prawa Cywilnego

20 kwietnia 2018 r.

Prawo do sądu w świetle standardów międzynarodowych

Koło Naukowe Praw Człowieka Ius Homini

20 kwietnia 2018 r.

Warsztaty jurydyczne z prawa administracyjnego

Katedra Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego

24 kwietnia 2018 r.

V Ogólnopolska Konferencja Prawa Procesowego pt. „Współpraca sądów w zakresie dowodzenia”

Katedra Praw Człowieka, Prawa Europejskiego i Kanonicznego; Katedra Postępowania Cywilnego; Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyznaniowego Fides; Koło Naukowe Postępowania Cywilnego Contra;  Studenckie Koło Naukowe Prawników Kanonistów

25 kwietnia 2018 r.

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Ochrona dóbr kultury. Bezpieczeństwo dóbr kultury”

Katedra Praw Człowieka, Prawa Europejskiego i Kanonicznego, Studenckie Koło Naukowe Prawników Kanonistów

27 kwietnia 2018 r.

II Międzynarodowa Konferencja “Współczesne wyzwania prawa cywilnego i karnego”

Koło Nauk Penalnych Nemezis

8 maja 2018 r.

Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego Safety & Law

10-11 maja 2018 r.

Współczesne problemy identyfikacji kryminalistycznej

Studenckie Koło Naukowe Kryminalistyki

14 maja 2018 r.

Ogólnopolska konferencja naukowa Konstytucja Biznesu

Katedra Postępowania Administracyjnego

15 maja 2018 r.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Służby mundurowe na arenie międzynarodowej"

Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego wraz z Katedrą Prawa Międzynarodowego Publicznego

22-23 maja 2018 r.

II OKN Pozycja prawna zwierząt w Polsce

Koło Nauk Cywilistycznych

24-25 maja 2018 r.

Ogólnopolska konferencja Naukowa “Naruszenie dobra osobistego i zadośćuczynienie”

Katedra Prawa Cywilnego, Koło Nauk Cywilistycznych

28 maja 2018 r.

Katedra Kryminologii Polityki Kryminalnej

29 maja 2018 r.

Feminizacja przestępczości - kobieta jako ofiara i sprawca przestępstwa

Katedra Procesu Karnego Koło Naukowe Postępowania Karnego Accusatio

30 maja 2018 r.

Startupy i prawo IT

Koło Naukowe Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego, Koło Naukowe Prawa i Ekonomii

1 czerwca 2018 r.

Współczesne wyzwania prawa podatkowego

Katedra Prawa Finansowego

4 czerwca 2018 r.

II Ogólnopolskie Seminarium Prawa Rodzinnego “Zawarcie małżeństwa. Zagadnienia aktualne, historyczne i porównawcze”

Katedra Prawa Cywilnego

5 czerwca 2018 r.

Prawo wobec osób niebezpiecznych

Koło Nauk Penalnych

6 czerwca 2018 r.

III OKN Współczesne problemy prawa medycznego

Koło Prawa Medycznego

14 czerwca 2018 r.

Konferencja “Od kodeksu karzącego do współczesności. 200 lat polskich kodyfikacji karnych

Katedra Prawa Karnego Materialnego i Prawa Wykroczeń, Katedra Prawa Karnego Wykonawczego i Psychologii Sądowej, Katedra Prawnej Ochrony Państwa

8 październik 2018 r.

II Polsko-Litewskie Kolokwium. Kierunki Zmian Prawa Publicznego

Katedra Prawa Konstytucyjnego; Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku

26 października 2018 r.

Problemy prawa i samorządu terytorialnego

Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji

15-16 listopad 2018 r.

Między obroną dobrego imienia narodu a kłamstwem historycznym - perspektywa praw człowieka

Katedra Praw Człowieka, Prawa Europejskiego i Kanonicznego

23-24 listopad 2018 r.

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa-Działalność Organizacji Pozarządowych “Organizacje pozarządowe w stuleciu Polski niepodległej”

Katedra Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego