Kalendarz konferencji

na Wydziale Prawa i Administracji UWM

w Olsztynie w 2017 roku

Termin konferencji

Tytuł

Organizator

11 stycznia 2017 r.

Współczesne monarchie w ujęciu prawno-porównawczym

Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego Votum, Katedra Prawa Konstytucyjnego

18 stycznia 2017 r.

Terroryzm wobec środowiska na świecie

Koło Naukowe Międzynarodowego Prawa Ochrony Środowiska

25 stycznia 2017 r.

Ochrona konsumenta w wybranych państwach UE

Studenckie Koło Naukowe Ochrony Praw Konsumenta

24 lutego 2017 r.

Przeszukanie – wybrane zagadnienia teorii i praktyki

Koło Naukowe Psychiatrii Sądowej

7 marca 2017 r.

Wypadki przy pracy oraz choroby zawodowe w teorii i praktyce

Koło Naukowe Prawa Pracy

10 marca 2017 r.

Współczesne wyzwania dla Sądownictwa Administracyjnego w Polsce i Europie

Studenckie Koło Naukowe Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego

16 marca 2017 r.

Prawo do prywatności w systemie międzynarodowej ochrony praw człowieka

Studenckie Koło Naukowe Praw Człowieka Ius Homini

20 marca 2017 r.

Obrót ziemią rolną w praktyce

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza

28 marca 2017 r.

Ekonomiczne bezpieczeństwo państwa na gruncie ekonomicznej analizy prawa

Koło Naukowe Prawa i Ekonomii

5 kwietnia 2017 r.

Administrowanie rynkiem pracy - procesy, instytucje, wyzwania

Koło Naukowe Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego i Koło Naukowe Prawa Pracy  

6 kwietnia 2017 r.

Przestępstwo przywłaszczenia w polskim prawie karnym

Katedra Prawa Karnego Materialnego, Prawa Karnego Wykonawczego i Prawa Wykroczeń

20 kwietnia 2017 r.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Odpowiedzialność za środowisko”

Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego

21 kwietnia 2017 r.

Kryminalistyczno-medyczne aspekty procesu dowodzenia

Katedra Kryminalistyki i Medycyny Sądowej, Studenckie Koło Naukowe Kryminalistyki

21 kwietnia 2017 r.

Model współczesnego prawa wykroczeń. Teoria a praktyka

Katedra Prawa Karnego Materialnego, Prawa Karnego Wykonawczego i Prawa Wykroczeń

21 kwietnia 2017 r.

Działalność deweloperska w praktyce obrotu gospodarczego. Pięć lat obowiązywania ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Katedra Prawa Cywilnego II i Prawa Gospodarczego WPiA Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Katedra Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego WPiA Uniwersytetu Gdańskiego Zakład Prawa Gospodarczego i Handlowego, Instytut Prawa Cywilnego, WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu

25 kwietnia 2017 r.

Współczesne kierunki w prawie zobowiązań z perspektywy europejskiej

Studenckie Koło Naukowe Europejskiej Tradycji Prawnej

25 kwietnia 2017 r.

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Współczesne problemy prawa medycznego

Koło Naukowe Nauk Cywilistycznych, Koło Naukowe Prawa Medycznego

26 kwietnia 2017 r.

V Ogólnopolska Konferencja Prawa Małżeńskiego i Rodzinnego pt. Miejsce prawa rodzinnego w systemie prawa

Katedra Praw Człowieka, Prawa Europejskiego i Kanonicznego, Katedra Prawa Cywilnego

26-27 kwietnia 2017 r.

IV Ogólnopolska Konferencja Ochrony Dóbr Kultury. Historia Ochrony

Katedra Praw Człowieka, Prawa Europejskiego i Kanonicznego

28 kwietnia 2017 r.

Współczesne problemy polskiego systemu penitencjarnego

Penitencjarne Koło Naukowe Custodia, Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego Safety & Law, Koło Nauk Penalnych “Nemezis”

28 kwietnia 2017 r.

Administracja na przestrzeni dziejów

Koło Naukowe Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego i Studenckie Koło Historyczno-Prawne

5 maja

Za granicą życia… Prawne aspekty smierci

Koło Naukowe Psychiatrii Sądowej

8 maja 2017 r.

Współczesne aspekty bezpieczeństwa  wewnętrznego

Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego

10 maja 2017 r.

Współczesne metody administracji publicznej - ustrój, procedury, wyzwania

Studenckie Forum Administracyjne “Ad Vocem”, Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji

11 maja 2017 r.

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Majątkowe Prawo Małżeńskie

Koło Naukowe Nauk Cywilistycznych

12 maja 2017 r.

II Olsztyńska Konferencja Penitencjarna “Cele wykonywania kary izolacyjnej”

Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Koło Naukowe Międzynarodowej Polityki Penitencjarnej UWM

17 maja 2017 r.

Współczesne problemy prawa parlamentarnego

Koło Naukowe Prawa konstytucyjnego VOTUM

23 maja 2017 r.

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Nauczanie prawa kanonicznego i wyznaniowego w Polsce i za granicą”

Facolta di Diritto Canonico Pontificia Universita Gregoriana

25-26 maja 2017 r.

Metodologia pracy młodzieżowych organizacji i rad miejskich w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej w ujęciu ekonomicznym, prawnym i społecznym

Koło Naukowe Prawa i Ekonomii

1-2 czerwca 2017 r.

IV Konferencja Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego: Prawa człowieka wobec sytuacji nadzwyczajnych

Katedra Praw Człowieka, Prawa Europejskiego i Kanonicznego

1 czerwca 2017 r.

Horyzonty agresji. Prawne i inne aspekty zjawiska

Koło Nauk Penalnych “Nemesis”, Koło Naukowe Psychiatrii Sądowej, Studenckie Koło Naukowe Kryminalistyki

2 czerwca 2017 r.

Stosunki pracy w administracji publicznej

Katedra Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Studenckie Koło Naukowe Prawa Pracy

12 czerwca 2017 r.

Prawne aspekty transportu szynowego w Polsce i za granicą

Koło Naukowe Międzynarodowej Polityki Penitencjarnej

12 czerwca 2017 r.

Sytuacja prawna obywateli w Polsce i na Słowacji

Katedra Praw Człowieka, Prawa Europejskiego i Kanonicznego

22 września 2017 r.

Prawnokarna ochrona środowiska - wyzwania dla teorii i praktyki

Katedra Procesu Karnego i Koło Naukowe Accusatio

27 września 2017 r.

Sztuka retoryki i prowadzenia debat dla prawników

Koło Naukowe Prawa i Ekonomii

28 września 2017 r.

Kapitalizm czy “brak wiary w wolny rynek jest brakiem wiary w wolność”?

Koło Naukowe Prawa i Ekonomii

29 września 2017 r.

Perspektywy międzynarodowej współpracy państw grupy 16+1 na gruncie ekonomicznej analizy prawa

Koło Naukowe Prawa i Ekonomii

9 października 2017 r.

The Constitutional and Contemporary Problems of Public Administration in Lithuania and Poland

Katedra Prawa Konstytucyjnego

13 października 2017 r.

Nielegalny rynek produktów leczniczych i suplementów w Polsce

Katedra Kryminalistyki i Medycyny sądowej, Katedra Prawa Karnego Materialnego, Prawa Karnego Wykonawczego i Prawa Wykroczeń, Koło Naukowe Custodia

16-17 października 2017 r.

Między stabilnością a zmiennością prawa karnego - dylematy ustawodawcy

Katedra Prawa Karnego Materialnego, Prawa Karnego Wykonawczego i Prawa Wykroczeń

20-21 października 2017 r.

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Działalność organizacji pozarządowych pod hasłem “Organizacje pozarządowe na rzecz społeczeństwa obywatelskiego”

Wydział Prawa i Administracji

23 października 2017 r.

Prawo rynku finansowego jako wyzwanie dla współczesnego ustawodawcy

Katedra Prawa Finansowego UWM

17 listopada 2017 r.

Prawo w dobie rozwoju społeczeństwa informacyjnego

Studenckie Koło Naukowe Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego

1 grudnia 2017

II Międzynarodowa Konferencja “Współczesne wyzwania prawa cywilnego i karnego”

Koło Nauk Penalnych Nemezis

14 grudnia 2017 r.

Współczesne wyzwania dla prawa i postępowania administracyjnego

Studenckie Koło Naukowe Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego

16-17 lutego 2018 r.

Stulecie resortu spraw wewnętrznych w Polsce 1918-2018

Katedra Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego