harvest_digital_RGB.jpg        

                                        

Algemene voorwaarden

 1. - Definities

“Dienstverlening”         door Harvest Digital te verrichten werkzaamheden in verband met uitvoering en advies op het gebied van online marketing en technologie implementatie;

“Periode Dienstverlening”        de periode zoals vermeld in artikel 1 van de Overeenkomst;

“Overeenkomst”        de Overeenkomst, inclusief deze Algemene voorwaarden;

“Licentiekosten”        de kosten voor het gebruik van technologie.

Artikel 3 – Campagne

 1. Indien vermeld in artikel 1 van de Overeenkomst zal Harvest Digital werkzaamheden verrichten in verband met uitvoering en advies op het gebied van online marketing en technologie implementatie  (“Dienstverlening”).
 2. Harvest Digital zal haar werkzaamheden ter zake op basis van werkelijk bestede uren per maand in rekening brengen.
 3. Harvest Digital hanteert de volgende uurtarieven (tenzij anders beschreven in de Overeenkomst) Strateeg € 155,-, Project  Manager € 125,-, Consultant € 125,-. Dit tarief is exclusief BTW en wordt door Harvest digital elk kalenderjaar opnieuw vastgesteld.
 4. In de omschrijving van de opdracht van de Overeenkomst is het verwachte aantal door Harvest te besteden uren aan de Dienstverlening opgenomen en/of de vaste kosten van de dienstverlening van Harvest digital per maand (“Begroting Dienstverlening”). Harvest Digital zal nimmer meer dan 50% extra van de bij aanvang van de Dienstverlening overeengekomen Begroting Dienstverlening aan de Dienstverlening besteden, tenzij de Dienstverlening op grond van een schriftelijke afspraak met de Opdrachtgever naar boven of beneden is bijgesteld.
 5. Harvest Digital zal de Dienstverlening naar beste inzicht en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Op Harvest digital rust een inspanningsverbintenis, zij kan niet garanderen dat het door de Opdrachtgever gewenste resultaat wordt behaald. Harvest staat niet in voor een daling of stijging van het aantal variabele zaken.
 6. Indien termijnen zijn overeengekomen, dan gelden deze termijnen als indicatief en nooit als fatale termijn voor oplevering.
 7. Opdrachtgever is ermee bekend dat marktpartijen verschillende richtlijnen hebben voor technologie en is bekend met het feit dat Harvest digital  geen invloed op deze richtlijnen hebben.
 8. Gedurende de Periode Dienstverlening kan de Dienstverlening na verzoek van Opdrachtgever worden uitgebreid. De extra Dienstverlening valt na bevestiging van de Opdrachtgever binnen de voorwaarden van de Overeenkomst tenzij tussen Opdrachtgever en Harvest Digital schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Artikel 4 – Inkoop

 1. Indien in artikel 1 van de Overeenkomst staat vermeld dat de inkoop van technologie via Harvest Digital verloopt, dan is de Opdrachtgever Harvest Digital de Licentiekosten verschuldigd. Opdrachtgever committeert zich in dat geval aan de overeenkomst(en) gesloten tussen Technologie exploitant(en) voor opdrachtgever.
 2. Wanneer de inkoop van technologie via Harvest digital verloopt berekent Harvest digital maandelijks achteraf 1,5% administratiekosten over de verschuldigde licentie fee.
 3. Indien in artikel 1 van de Overeenkomst staat vermeld dat de inkoop van de licenties niet via Harvest digital verloopt, dan is de Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor alle contracten en betalingen  met de betreffende technologie exploitant(en).

Artikel 5 - Betaling

 1. Harvest Digital zal Opdrachtgever op basis van gemaakt aantal uren van de dienstverlening factureren. Opdrachtgever zal de facturen binnen veertien dagen na factuurdatum voldoen. Na het verstrijken van deze termijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, waarna over het opeisbare bedrag een rente van 1% per maand is verschuldigd,         tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is.
 2. Bij verzuim van de betalingsverplichting is Opdrachtgever tevens gehouden aan Harvest Digital de werkelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte te voldoen, welke kosten tenminste tien percent van de hoofdsom betreffen.
 3. Betaling dient te geschieden zonder korting, inhouding of verrekening, waarbij de betalingen steeds allereerst strekken ter afdoening van alle verschuldigde rente, dan de kosten en vervolgens de opeisbare facturen (van oud naar jong), zulks ongeacht de betalingsaanwijzing die Opdrachtgever bij de betaling heeft gedaan.

 1. Indien Harvest Digital redenen heeft om te twijfelen aan de betalingsmogelijkheden van Opdrachtgever, is Harvest Digital bevoegd haar verplichtingen op te schorten totdat Opdrachtgever aanvullende zekerheid tot betaling heeft verschaft in de vorm van een bankgarantie of anderszins, ter keuze van Harvest Digital.
 2. Indien één van Harvest Digital op grond van het vorige artikel of op grond van de wet gerechtigd is om de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, terwijl de Opdrachtgever jegens de ander niet in verzuim is, is die ander niettemin gerechtigd om ook harerzijds op te schorten.

Artikel 6 – Duur

 1. De Overeenkomst treedt in werking op het moment van ondertekening van de Overeenkomst door partijen en wordt aangegaan voor de Periode Dienstverlening.
 2. De Periode Dienstverlening zal na het verstrijken van de lopende termijn telkens stilzwijgend met de periode van een jaar worden verlengd, tenzij de Dienstverlening schriftelijk met inachtneming van uiterlijk een termijn van één maand voor het verstrijken van de lopende termijn door een van partijen wordt opgezegd. De Overeenkomst voor bepaalde tijd is niet tussentijds opzegbaar.

 1. Harvest Digital  is gerechtigd de Overeenkomst en/of de Dienstverlening, alsmede alle overige overeenkomsten en campagnes tussen Harvest Digital  en Opdrachtgever, geheel of gedeeltelijk schriftelijk en met onmiddellijke ingang tussentijds te beëindigen dan wel op te schorten (waaronder ook begrepen het instrueren van media exploitanten hun werkzaamheden (tijdelijk) te staken) indien:

a)    Opdrachtgever haar bedrijfsactiviteiten staakt;

b) Opdrachtgever haar rechtspersoonlijkheid verliest, wordt ontbonden of wordt geliquideerd;

c)  De zeggenschap over de aandelen in Opdrachtgever dan wel de aandelen in Opdrachtgever worden overgedragen aan een derde;

d)  Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of overige verplichtingen op grond van de Overeenkomst;

e)  Opdrachtgever in staat van surséance van betaling verkeert;

f)  Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;

g)  Opdrachtgever haar (betalings)verplichtingen uit deze overeenkomst niet nakomt, of

h)  Technologie Exploitant(en) hun verplichtingen jegens Harvest Digital niet nakomen dan wel aangeven hun verplichtingen  jegens hen niet meer te zullen nakomen;

Tussentijdse beëindiging op grond van dit artikel geldt onverminderd het recht van Harvest Digital op vergoeding van haar volledige schade.  

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Harvest Digital is beperkt tot het nakomen van de door Harvest Digital  die zijn omschreven in de Overeenkomst.
 2. Harvest Digital is  niet aansprakelijk voor enige door Opdrachtgever geleden of te lijden schade, van welke aard of omvang dan ook, samenhangende met of voortvloeiende uit de nakoming van de Overeenkomst of het daarmee in gebreke blijven, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Harvest Digital.
 3. Voorts zijn Harvest Digital niet aansprakelijk voor enige door Opdrachtgever geleden of te lijden schade veroorzaakt door hun ondergeschikten of door Harvest Digital ingeschakelde derden. Indien een betreffende derde wel aansprakelijk zou zijn voor de door Opdrachtgever geleden schade en hiervoor door Harvest Digital aangesproken zou kunnen worden, zal Harvest Digital de betreffende rechten op eerste verzoek van Opdrachtgever aan hem overdragen, zodat Opdrachtgever in staat zal zijn de derde rechtstreeks aan te spreken. Harvest Digital zal in geen geval verplicht zijn om voornoemde vordering namens Opdrachtgever te incasseren.
 4. Het recht om schade te vorderen vervalt indien de schade niet schriftelijk en gemotiveerd is gemeld binnen  dertig dagen nadat de Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs had behoren te zijn met de feiten waarop de aanspraken zijn gebaseerd en met de aansprakelijkheid van Harvest Digital.
 5. De Opdrachtgever vrijwaart Harvest Digital en stelt hen schadeloos ter zake van aansprakelijkheid van hen jegens derden met betrekking tot schade van welke aard ook, ontstaan door of in verband met de uitvoering van de Overeenkomst, onverminderd aansprakelijkheid voor schade door opzet of grove schuld van Harvest Digital zelf.

Artikel 8 – Overige verplichtingen van Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en de volledigheid van de aan Harvest Digital  ter beschikking gestelde informatie. Opdrachtgever dient zelf en voor eigen risico zorg te dragen voor deugdelijke faciliteiten die toegang geven tot een netwerk waarop hij de door de Harvest Digital  verstrekte diensten kan ontvangen.
 2. Opdrachtgever staat ervoor in dat met het gebruik van de door hem aan Harvest Digital ter beschikking gestelde informatie  geen inbreuk wordt gepleegd op enig recht van een derde (waaronder rechten van intellectuele en/of industriële eigendom) en vrijwaart Harvest Digital  voor alle aanspraken ter zake van derden.
 3. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor een juiste implementatie en naleving van artikel 11.7 a Telecommunicatiewet en vrijwaart Harvest Digital  voor alle aanspraken terzake.

Artikel 9 – Diversen

 1. De Overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk worden gewijzigd en/of aangevuld.
 2. Op eventuele andere rechtsverhoudingen tussen Harvest Digital enerzijds en Opdrachtgever anderzijds is het bepaalde in de Overeenkomst van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 3. Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en plichten uit deze overeenkomst over te dragen aan derden zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Harvest Digital
 4. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 5. Alle geschillen, controverse of verschillen van inzicht die tussen partijen zullen ontstaan in verband met de Overeenkomst, dan wel nadere ter uitvoering daarvan te sluiten overeenkomsten, zullen in eerste aanleg worden beslecht door de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen.
 6. De door Harvest Digital voor opdrachtgever opgezette        en/of overgenomen instances voor uitvoering van de dienstverlening zijn eigendom van Harvest Digital .
 7. Eventuele extra voordelen/incentives voortkomend uit de samenwerking tussen Harvest Digital, Opdrachtgever en een media exploitant komen toe aan Harvest Digital.


Harvest Digital                                T. +31 50 211 24 27                        KvK.              62013815

Emmaplein 4                                      finance@harvestdigital.nl                    

9711 AP Groningen                        www.harvestdigital.nl