;sof

;----------------------------------------------------------------------

; publikováno na webu:

; https://docs.google.com/document/d/1huILwKJ4jDUE29zAjPEzNDIRam1O-lLMLIOHIR5BJh4/pub

;

; chyby mi prosím hlašte, třeba na ivo.panacek@gmail.com

;

;----------------------------------------------------------------------

[bankovnictví]

;------------------------------

die Ausgabe, -n = výdej; doručení; výtisk

folgen = následovat

erstellen = vystavět; zřídit; vyhotovit

der Inhaber = vlastník; majitel; držitel # finance

das Datum, Daten = datum; fakt; skutečnost

zustellen = doručit; předat

der Erhalt, -(e)s = příjem; přijetí; obdržení # finance

das Bankgeschäft, -e = bankovní transakce # finance

die Grundlage, -n = základ; podklad # finance

treffen = trefit; zasáhnout; přijmout

getroffenen = přijatý

die Vereinbarung, -en = úmluva; dohoda; ujednání; dohodnutí

tätigen = uskutečnit; provést; vykonat

der Hinweis, -e = upozornění; tip; rada

allgemein = všeobecný

die Bedingung, -en = podmínka; požadavek

die Sonderbedingung, -en = zvláštní podmínka # finance

die Geschäftsbedingungen (pl) = obchodní podmínky # finance

die Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) = všeobecné obchodní podmínky # finance

die Nutzung, -en = užití; využití

verfahren = postupovat; jednat; zacházet; nakládat

jeweilig = nynější; aktuální; dnešní; speciální; zvláštní

der Zugang, -ä-e = příchod; přístup; vstup; přístupová cesta

die Zugangsdaten (pl) = přístupové údaje

der Zugangsweg, -e = přístupová cesta

zuordnen = (při)řadit; zařadit

zugeordneten = přidělený

der Geschäftsraum, -ä-e = obchodní prostor # finance

der Wunsch, -ü-e = přání

die Fassung, -en = obruba; lem; objímka (žárovky); verze; znění; text; redakce; obsah; náklad

die Datenübermittlung, -en = přenos dat # finance

der Weg, -e = cesta

im Wege = v cestě, na cestě # finance

gelten, gilt, galt, gegolten = platit; být platný; mít hodnotu; znamenat

es gelten = je stanoveno; platí

der Vertrag, -ä-e = dohoda; smlouva; úmluva

gegen = proti; vstříc; vůči (komu)

der Stand, -ä-e = stoj; stání; stav; postavení

der Gegenstand = předmět; věc; objekt; cíl

der Vertragsgegenstand = předmět smlouvy # finance

die Teilnahme, -n = účast # finance

der Teilnehmer, -s = účastník # finance

genannt = jmenovaný; uvedený; nazývaný

die Inanspruchnahme, -n = využití; uplatnění; zatížení; používání; opotřebování

der Umfang, -ä-e = obvod; rozsah; rozloha; velikost

anbieten = nabídnout; nabízet

angebotenen = nabízený

das Angebot, -e = (obchodní) nabídka # finance

berechtigen = oprávnit; zmocnit

beziehen, bezog, bezogen = odebírat; brát; obdržet; dostat; pobírat; získávat; vztahovat se (auf=na)

derzeit = nyní; teď; momentálně

zukünftig = budoucí; příští; v budoucnu; příště

die Verfügung, -en = opatření, nařízení; ustanovení # finance

der Betrag, -ä-e =  částka, suma, obnos # finance

der Höchstbetrag, -ä-e = nejvyšší částka # finance

der Verfügungshöchstbetrag = ustanovení o max. výběru # finance

begrenzen = ohraničit; omezit; vymezit

die Überweisung, -en = převod; bezhotovostní platba; platba; poukázaná suma # finance

der Vorfall, -ä-e = událost; příhoda; případ

der Geschäftsvorfall (mst pl) = obchodní operace/transakce; obchodní případ # finance

der Auftrag, -ä-e = nařízení; příkaz # finance

sonstig = další; jiný; ostatní

der Dauerauftrag = trvalý příkaz k úhradě # finance

die Terminüberweisung = termínovaný převod # finance

der Umsatz, -ä-e = obrat; transformace; přeměna # finance

anrechnen = (za)účtovat; vyúčtovat; započítat; zahrnout # finance

sperren = uzavřít; zablokovat; zarazit

veranlassen = přimět; podnítit; pohnout; zařídit; obstarat

das Gesetz, -e = zákon; pravidlo; zvyklost

das Telemediengesetz = mediální zákon

Abs. - der Absatz, -ä-e = odstavec # zkratky

Abk. - die Abkürzung, -en = zkratka # zkratky

der Rahmen, - = rám (obrazu); rámec; rozsah

anfallen = napadnout; zaútočit; vznikat; vyvstávat

der Zweck, -e = účel; cíl; smysl; význam

die Führung, -en = vedení; správa # finance

die Durchführung, -en = provedení; realizace; pořádání # finance

die Vertragsdurchführung, -en = realizace smlouvy # finance

bzw. - beziehungsweise = případně # zkratky

besondere = zvláštní; mimořádný; separátní

der Schutz, -e = ochrana; zajištění # finance

der Missbrauch, -ä-e = zneužití; znásilnění

verpflichten = zavazovat; vázat

der Dritter = třetí (někdo třetí)

die Aufzeichnung, -en = nákres; poznámka; záznam

die Telefonaufzeichnung, -en = telefonní záznam(ník)  # finance

aufzeichnen = zaznamenat; nahrát

aufbewahren = uschovat; uložit

eingegeben = zadat; vložit

erforderlich = potřebný; nezbytný

die Sicherheit, -en = bezpečnost; jistota

die Medien (pl) = média

das Medium, Medien = médium

die Vermeidung, -en = vyhnutí se; vyvarování se

geheim = tajný; skrytý

aus Sicherheitsgründen = z bezpečnostních důvodů

ändern = změniti

aushändingen = předat; odevzdat; vydat

ausgehändingten = předaný

die Einbeziehung, - = zahrnutí

ergänzen = doplnit; rozšířit

sowie = stejně jako; jakož i; rovněž i; a také; jakmile; hned jak; jak jen

der Wortlaut, -(e)s = doslovné znění

erörtern = projednat; probrat

die Anwesenheit, - = přítomnost; účast; existence

gleichzeitig = současný; z

mittels = (s) pomocí (čeho)

die Ausfertigung, -en = vyhotovení; ověřená kopie

freigeben = propustit; uvolnit; poskytnout

die Empfangsbestätigung, -en = potvrzení o přijetí

hiermit = tímto

der Empfang, -ä-e = přijetí; (hotelová) recepce

bestätigen = potvrdit

der Umschlag, -ä-e = (poštovní) obálka; obal

verschlossen = uzavřený

unbeschädigt = nepoškozený

die Freischaltung = aktivace # finance

erfolgen = následovat; konat se

vorliegen / vorlegen  = být předložen, být k dispozici / předložit

die Bearbeitung = zpracování

der Vermerk, -e = poznámka

die Bearbeitungsvermerke = poznámky ke zpracování

die Eröffnung = otevření; zřízení; sdělení; oznámení # finance

die Änderung = změna; modifikace # finance

die Überziehung = překročení # finance

ungültig = neplatný; propadlý

der Vorgang = proces # finance

werde ausgefürt = bude proveden

erneut = opětovný

anmelden = ohlásit; přihlásit

abmelden = odhlásit

der Empfänger = příjemce

die Vorlage = vzor

das Ausführungdatum = datum provedení (operace) # finance

das Bargeld, -er = hotovost # finance

bargeldlos = bezhotovostní # finance

abheben (abzuheben) = vyzvednout # finance

beliebig = libovolný

die Geldbörse, -n = peněženka (knižně) # finance

einsetzen = nasadit (ve smyslu použít)

aufladen = nabít; vložit (peníze na účet) # finance

die Voraussetzung = předpoklad; podmínka

entfallen, entfällt = odpadnout

der Einsatz, -ä-e = vklad # finance

;----------------------------------------------------------------------

[psí výstavnictví]

;------------------------------

Die Ahnentafel des Hundes = Průkaz původu psa (angl. Pedigree) # zvířata

die Ausstellung = výstava

der Aussteller = vystavovatel

die Einteilung, -en = rozvržení; rozdělení; přidělení

der Meldeschluss, -ü-e = poslední termín přihlášení

der Hütehund = ovčácký pes # zvířata

der Schäferhund = ovčácký pes # zvířata

der Treibhund = ovčácký pes # zvířata

der Pinscher = pinč # zvířata

der Schnauzer = knírač # zvířata

der Sennenhund = salašnický pes # zvířata

der Berghund = salašnický pes # zvířata

der Terrier = teriér # zvířata

der Teckel = jezevčík # zvířata

nordisch = nordický; severský; germánský

der Schlittenhund = tažný pes # zvířata

der Jagdhund = lovecký pes # zvířata

der Wachhund = hlídací pes # zvířata

der Spitz = špicl (pes) # zvířata

laufen = běhat

der Laufhund = běžecký pes ?  # zvířata

der Schweiß = pot

schweißen = potit se; barvit (krvácet); svařovat

der Schweißhund = barvář (pes) # zvířata

der Vorstehhund = stavěč (pes) # zvířata

der Apportierhund = aportovací pes # zvířata

der Stöberhund = stavěcí pes (lovecký pes nahánějící zvěř) # zvířata

der Wasserhund = vodní pes # zvířata

die Gesellschaft = společnost

der Gesellschaftshund = společenský pes # zvířata

der Begleithund = průvodcovský pes # zvířata

der Windhund = chrt # zvířata

der Gebrauchshund = pracovní pes # zvířata

der Titel, - = titul

die Anwartschaft, -en = čekatelství; uchazečství

der Sieger, - = vítěz

der Verband, -ä-e = svaz; sdružení; obvaz; bandáž

das Hundewesen = psí chovatelská stanice

Verband für das Deutsche Hundewesen = Svaz německých chovatelů psů

geschützt = chráněný

der Verein, -e = spolek; jednota

e.V. (eingetragener Verein) = zapsaná společnost

der Großpudel = pudl královský # zvířata

der Kleinpudel = pudl střední # zvířata

der Zwergpudel = pudl trpasličí # zvířata

der Toypudel = pudl toy # zvířata

der Neufarbenpudel = pudl nových barev # zvířata

der Harlekin = pudl harlekýn; černobílý pudl # zvířata

der Black&Tan = černo - světle hnědý pudl # zvířata

der Schwarz/Loh = černo - ohnivý pudl # zvířata

der Apricot = pudl aprikot # zvířata

der Wettbewerb, -e = soutěž; závod

der Richter, - = soudce; posuzovatel

betreuen = pečovat; starat se

die Anmeldung, -en = ohlášení; nahlášení; přihlášení

der Züchter, - = chovatel; pěstitel

der Veranstalter, - = pořadatel

erfolgreich = úspěšný

der Tagesablauf, -ä-e = průběh dne (program)

der Einlass, -ä-e = vstup

die Bewertung = hodnocení; klasifikace

der Verwendungszweck, -e = účel použití

wichtig = důležitý; závažný; významný

der Auszug = výňatek; výpis

läufig = haravý; hárající (fena) # zvířata

die Zukunft, -ü-e = budoucnost

zurückgreifen = vrátit se/sáhnout do minulosti

einfach = jednoduchý

bereits = už

denen = těm(i); kterým(i); jím, jimi

die Weise, -n = způsob; postup

die Mühe, -n = úsilí; snaha; námaha

sonst = jinak; jindy; obyčejně

die Unterlage, -n = podklady (k dokumentům)

aufwenden = vynaložit; investovat

der Vordergrund, -ü-e = popředí

teilweise = částečně

innerhalb = uvnitř

die Nähe = blízkost

unmittelbar = bezprostřední; přímý

die Veranstaltung = uspořádání; akce

s Gelände = oblast; krajina; plocha

aufgrund, auf Grund = kvůli; na základě; z důvodu

großzügig = velkorysý; štědrý; velký; prostorný

der Großteil, -e = většina; převážná část

unterbringen, untergebracht = umístit; uložit; situovat; ubytovat

ausstatten = vybavit

hervorheben = vyzdvihnout; zdůraznit

günstig = výhodný; příznivý

die Anbindung = napojení; navázání

der Nahverkehr, -e = místní doprava

der öffentliche Nahverkehr = veřejná hromadná doprava

zahlreich = četný; hojný

die Umgebung = okolí

die Aufteilung = rozdělení; rozčlenění

verfügbar = použitelný; upotřebitelný; k dispozici

weitläufig = rozsáhlý; rozlehlý

die Grünfläche = zeleň; zelená plocha

das Aufgeld, -er = příplatek # finance

erschweren = ztížit; znesnadnit

erheben = (po)zvednout; vybírat; inkasovat

irgendwelch = nějaký; libovolný; jakýkoli

stattfinden = konat se

die Anwendung = aplikace; užití

die Absendung = odeslání

die Annahmebestätigung = potvrzení o přijetí # finance

das Heimtier = domácí zvíře # zvířata

rauhaarig = hrubosrstý # zvířata

drahthaarig = hrubosrstý # zvířata

glatthaarig = jemnosrstý # zvířata

;----------------------------------------------------------------------

[škola,lekce 01A]

;------------------------------

gut = dobrý; dobře

Guten Tag! = Dobrý den!

mein; meine = můj; moje

herzlich = srdečný, -ě

willkommen zu … = vítáme vás k/na …

unser; unsere = náš; naše

jung = mladý, -ě

alt = starý

blond = světlovlasý; blond

klein = malý

hübsch = hezký

auch = také

ziemlich = dost

groß = velký

schlank = štíhlý

vollschlank = plnoštíhlý

moltig = korpulentní

dick = tlustý (neříkat o lidech)

woher = odkud

kommen = pocházet

vorstellen = představit

was = co

jetzt = nyní; teď

mit Ihnen = s Vámi

wie = jak

heißen = jmenovat se

bitte = prosím

wo = kde

wohnen = bydlet

noch = ještě

immer noch = stále ještě

e Dolmetscherin = tlumočnice

verstehen = rozumět

also = tak; tedy

alles = vše(chno)

heute = dnes

für heute = pro dnešek

r Beamter = úředník

e Beamtin = úřednice

fleißig = pilný

faul = líný

r Name = jméno

nicht wahr = neníliž pravda

e Journalistin = novinářka

;----------------------------------------------------------------------

[škola,lekce 01B]

;------------------------------

die Stadt, -ä-e = město

Haupt- = hlavní

die Hauptstadt, -ä-e = hlavní město

Brünn = Brno

e Studentin = studentka

leben = žít

e Familie = rodina

arbeiten = pracovat

studieren = studovat

r Lehrer = učitel

r Welpe = štěně

r Beruf = povolání; profese; zaměstnání

e Universität = univerzita

s Land = země

r Einwohner = obyvatel

e Sprache = řeč

sprechen = mluvit

nicht besonders = ne zvlášť dobře (nic moc)

s Auto = auto

e Seite = strana

fühlen (Wie fühlen Sie sich?) = cítit (se) (Jak se cítíte?)

sauer = kyselý

e Lust = chuť (chtít)

e Laune = nálada

müde = unavený

traurig = smutný

lustig = veselý

gähnen = zívat

s Heft = sešit

e Übung = cvičení

anfangen = začít

fortsetzen = pokračovat

jemand = někdo

fehlen = chybět

liegen = ležet

schon = už; již

sehen (rak., bav. schauen) = vidět

r Tisch = stůl

auf dem Tisch = na stole

zeigen = ukázat

lesen = číst

wissen = vědět

ich weiß nicht = nevím

e Tafel = tabule

e Tochter, -ö- = dcera

r Sahn, -ö-e = syn

gern geschehen = rádo se stalo

suchen = hledat

finden = najít

e Frage = otázka

s Bild = obraz

r Spiegel = zrcadlo

s Handy = mobil

s Wetter = počasí # počasí

r Frühling = jaro # počasí

r Sommer = léto # počasí

r Herbst = podzim # počasí

r Winter = zima # počasí

sonnig = slunečný # počasí

frostig = mrazivý # počasí

nebelig = mlhavo # počasí

r Frost = mráz # počasí

r Nebel = mlha # počasí

nass = vlhký # počasí

bedeckt = zataženo # počasí

mit Wolken = s mraky # počasí

wolkenlos = bezmračný # počasí

e Zeitschrift = časopis

r Begleiter = průvodce

e Zeitung = noviny

r Kugelschreiber; r Kuli = propiska

r Bleistift = tužka

e Zunge = jazyk (v puse)

;----------------------------------------------------------------------

[škola,lekce 02A]

;------------------------------

besuchen = navštívit

der Besuch, -e = návštěva

zu Besuch = na návštěvě

e Eltern mn.č. = rodiče # rodina

e Eheleute mn.č. = manželé # rodina

e Ehe, -n = manželství # rodina

e Frau, -en = žena # rodina

r Mann, -ä-er = muž # rodina

r Mensch, -en = člověk

r Vati, -s = tatínek # rodina

r Vater, -ä- = otec # rodina

e Mutti, -s = maminka # rodina

e Mutter, -ü- = matka # rodina

s Kind, -er = dítě # rodina

e Tochter, -ö- = dcera # rodina

s Mädchen, - = děvče

r Sohn, -ö-e = syn # rodina

r Junge, -n (hov. Jungs) = chlapec

s Einzelkind = jedináček # rodina

e Geschwister mn.č. = sourozenci # rodina

e Zwillingsgeschwister = dvojčata # rodina

r Zwilling, -e = dvojče # rodina

r Bruder, -ü- = bratr # rodina

e Gebrüder mn.č. = (zast.) všichni bratři (rodiny) # rodina

e Schwester, -n = sestra # rodina

r Enkel, - = vnuk (potomek) # rodina

e Enkelin, -nen = vnučka # rodina

r Enkelsohn = vnuk # rodina

e Enkeltochter = vnučka # rodina

r Großenkel = pravnuk # rodina

s Enkelkind, -er = vnouče # rodina

e Großeltern = prarodiče # rodina

r Opa, -s; r Großvater = dědeček # rodina

e Oma, -s; = babička # rodina

r Onkel, - = strýc # rodina

e Tante, -n = teta # rodina

r Cousin, -s; r Vetter = bratranec # rodina

e Cousine, -n = sestřenice # rodina

r Neffe, -s = synovec # rodina

e Nichte, -n = neteř # rodina

r Schwager, -ä- = švagr # rodina

e Schwagerin, -en = švagrová # rodina

e Schwiegereltern = tchyně a tchán # rodina

r Schwiegervater = tchán # rodina

e Schwiegermutter = tchyně # rodina

r Schwiegersohn = zeť # rodina

e Schwiegertochter = snacha # rodina

r Verwandte, -n = příbuzný # rodina

e Verwandte, -n = příbuzná # rodina

nehmen = brát

s Bier = pivo

trinken = (vy)pít

finden 4.p. = shledávat; připadat

erst = teprve

so = tak

nicht mehr = už ne

entschuldigen = omluvit; prominout

leider = bohužel

r Platz, -ä-e = místo

buchstabieren = hláskovat

r Kaffee = káva

s Café = kavárna

e Cola = kola

;----------------------------------------------------------------------

[škola,lekce 02B]

;------------------------------

toll = báječný

s Jahr, -e = rok

gehen = jít; chodit

aber = ale

e Schule, -n = škola

Werbe- = reklamní ..; propagační …

viel; viele = hodně; mnoho

alle = všichni

lieben = milovat

spielen = hrát

s Klavier = klavír

e Gitarre = kytara

singen = zpívat

ledig = svobodný

verheiratet = ženatý

geschieden = rozvedený

verwitwet = ovdovělý

interesant = zajímavý

immer = vždy; stále

e Idee, -n = nápad; myšlenka

verdienen = vydělávat

s Geld = peníze

r Fußball = fotbal

wirklich = opravdu

r Arzt, Ärzte = lékař

nett = milý

e Arbeit, -en = práce

lachen = smát se

oft = často

zu Besuch kommen = přijít na návštěvu

nie = nikdy

langweilig = nudný

wenig = málo

neu = nový

verstehen 4.p. = rozumět někomu

Das stimmt = To je pravda

s Telefon, -e = telefon

e Nummer, -n = číslo

wen = koho

hören = slyšet; poslouchat

lesen = číst

e Fremdsprache, -n = cizí jazyk

lernen = učit se

kochen = vařit

stricken = plést

nähen = šít

e Gelegenheit, -en = příležitost

zu ordnen = přiřadit

e Redewendung, -en = slovní obrat; rčení; úsloví

weihen = vysvětit

e Vorbereitung, -en auf = příprava na

wohl = asi

reisen = cestovat

e Reise, -n = cesta; cestování

verreisen = odcestovat

müssen = muset

r Dienst, -e = služba

eine Dienstreise machen = jet na služební cestu

ich möchte (mögen) = chtěl bych; rád bych

r Urlaub = dovolená

Urlaub machen = jet/jít na dovolenou

;----------------------------------------------------------------------

[škola,lekce 03A]

;------------------------------

s Hemd, -en = košile # oblečení

s T-Shirt, -s = tričko # oblečení

s Taschentuch, -ü-er = kapesník

r Schuh, -e = bota # oblečení

ein Paar Schuhe = pár bot # oblečení

dieser = tento

r Anzug, -ü-e = oblek # oblečení

wollen, ich will = chtít, chci

überhaupt = vůbec

mitnehmen = brát / vzít s sebou

natürlich = samozřejmý, -ě

nur = jen

r Pullover = pulovr # oblečení

doch = přece

schon = už; již

warm = teplý

r Tag, -e = den

r Koffer, -n = kufr

für vier Tage = na čtyři dny

s Sweatshirt, -s = mikina # oblečení

e Hose, -n = kalhoty # oblečení

r Anorak, -s = větrovka; bunda # oblečení

r Rock, -ö-e = sukně # oblečení

s Kleid, -er = šaty (dámské) # oblečení

Das steht dir gut. = To ti sluší.

meinen = myslet; mínit

gefallen = líbit se

Das gefällt mir. = To se mi líbí.

außerdem = kromě toho

r Schal = šála # oblečení

tragen = nosit (oblečení)

lieber = raději

e Kleidung = oblečení # oblečení

r Mantel, -ä- = kabát # oblečení

e Jacke, -n = sako; vesta # oblečení

s Jackett, -s = sako; žaket # oblečení

r Sakko; s Sakko = sako # oblečení

r Badeanzug, -ü-e = plavky (dámské) # oblečení

e Badehose, -n = plavky (pánské) # oblečení

r Trainingsanzug, -ü-e = sportovní souprava # oblečení

e Stiefel mn.č. = kozačky # oblečení

s Paar, -e = pár

e Jeans, - = džíny # oblečení

e Shorts mn.č. = šortky # oblečení

e Bluse, -n = blůza # oblečení

e Tasche, -n = taška # oblečení

s Kostüm, -e = kostým # oblečení

e Krawatte, -n = kravata # oblečení

suchen = hledat

finden = najít; nalézt

;----------------------------------------------------------------------

[škola,lekce 03B]

;------------------------------

stehen = stát

vor = před

s Haus, -äu-er = dům

e Tür, -en = dveře

r Schlüssel, - = klíč

e Hand, -ä-e = ruka

e Tasche, -n = taška; kapsa

e Handtasche, -n = kabelka

drin = uvnitř

neugierig = zvědavý, -ě

r Geldbeutel, - = peněženka

r Schirm, -e = deštník

r Lippenstift, -e = rtěnka

r Spiegel, - = zrcadlo; zrcátko

s Tempo mn.č.;s Tempotaschentuch, -ü-er  = (hovor.) papírový kapesník

r Termin, -e = termín

r Terminkalendar, - = diář

können, ich kann = moci, mohu; umět, umím

einmal = jednou

da = tu; tady

Was nun? = Co teď?

klingeln, ich klingle = (za)zvonit

niemand = nikdo

so ein = takový

s Pech = smůla

So ein Pech! = Taková smůla!

endlich = konečně

wissen, ich weiß = vědět, vím

ja = vždyť; přece

Er weiß es ja. = Vždyť on to ví.

genau = přesný, -ě

r Führerschein, -ä-e = řidičský průkaz

r Kamm, -ä-e = hřeben

s Messer, - = nůž

s Glück = štěstí

zum Glück = naštěstí

wie viel = kolik

besonders = zejména; obzvlášť; velmi

klauen = (u)krást

;----------------------------------------------------------------------

[škola,lekce 04A]

;------------------------------

r Schalter, - = přepážka (na nádraží)

an = na; u

r Zug, -ü-e = vlak

Spaß machen = bavit

Macht es Ihnen Spaß? = Baví Vás to?

freuen = těšit

Das freut uns. = To nás těší.

fahrem, er fährt = jet, jede

nach München = do Mnichova

dienstlich = služební, -ě

e Karte, -n = lístek

e Fahrkarte, -n = jízdenka

Rück- = zpáteční

e Fahrt, -en = cesta; jízda

r IC (r Intercity-Zug) = IC vlak

um … Uhr = v … hodin

zurück = zpátky

r Beamte, -n = úředník; zaměstnanec

r Schalterbeamte, -n = pracovník u přepážky

e Platzkarte, -n = místenka

s Abteil, -e = kupé; oddíl

r Zuschlag, -ä-e = příplatek

r Schaffner = průvodčí

rauchen = kouřit

r Raucher = kuřák (kuřácký vůz)

zusammen = dohromady

glauben = věřit; myslet

trotzdem = přesto

sehen = vidět

s Buch, -ü-cher = kniha

lange, lange = dlouhý, dlouho

halten, er hält = držet; zastavit; stavět

wünschen = přát

Gute Reise! = Šťastnou cestu!

erklären = vysvětlit

s Wort, -ö-er = slovo

fragen = ptát se

antworten = odpovídat

sagen = říct

übersetzen = přeložit

heißen = znamenat

wiederholen = opakovat

ergänzen = doplnit; zúplnit

falsch = chybný, -ě; nesprávný, -ě

richtig = správný, -ě

e Hausaufgabe, -n = domácí úkol

e Seite, -n = strana

s Lehrbuch, -ü-er = učebnice

e Übung, -en = cvičení

wohin = kam

wem = komu

danken für = děkovat za

bitten = prosit

e Ankunft, -ü-e = příjezd

e Abfahrt, -en = odjezd

e Verspätung, -en = zpoždění

s Gleis, -e = kolej; nástupiště

;----------------------------------------------------------------------

[škola,lekce 04B]

;------------------------------

r Brief, -e = dopis

lieb = milý

vielen Dank für … = děkuji za …

einladen = pozvat

e Einladung, -en = pozvání

zu (dir) = k (tobě)

warum = proč

weit = daleký, -o

weit weg = (hodně) daleko

r Flug, -ü-e = let

s Flugzeug, -e = letadlo

mit dem Flugzeug = letadlem

schnell = rychlý, -e

fliegen = letět

e Angst = strach

Angst haben = mít strach

bequem = pohodlný, -ě

sicher = jistý, -ě; bezpečný, -ě

teuer = drahý, draho, draze

wie = jako

s Flugticket, -s = letenka

austrengend = namátkový, -ě

e Autobahn, -en = dálnice

schön = pěkný

gefährlich = nebezpečný, -ě

ganz schön gefährlich = pěkně nebezpečný

raten, er rät = (po)radit, radí

schreiben = psát; napsat

bald = brzy, -o

packen = balit

r Angsthase, -n = strašpytel

verlieren = ztratit

e Zeit = čas

buchen = rezervovat

sofort = okamžitě

erwarten = očekávat

dann = pak

nur noch = (už) jen

Mach’s gut! = Měj se (pěkně)!

r Verkehr = doprava

s Mittel, - = prostředek

s Verkehrsmittel, - = dopravní prostředek

r Bahnhof, -ö-e = nádraží

r Flughafen, -ä- = letiště

s Motorrad, -ä-er = motorka

s Schiff, -e = loď

r Hafen, -ä- = přístav

billig = levný

langsam = pomalý, -u

oder = nebo

e Ferien mn.č. = prázdniny

aus = z(e)

nach = do; po; podle

seit = od (časově)

von = od; o

froh = rád

e Person, -en = osoba

r Bus, -se = autobus

e Garage, -n = garáž

e Euro = euro

e Minute, -n = minuta

r Text, -e = text

aufwachen = probudit se

füttern = nakrmit

basteln = kutit

aufstehen = vstát (z postele)

r Wecker = budík

putzen = čistit

;----------------------------------------------------------------------

[škola,lekce 05A]

;------------------------------

im Hotel = v hotelu

erinnern sich = vzpomínat si

bestimmt = určitý, -ě

an Ort und Stelle = na místě

Mal sehen! = Uvidíme!

das Zimmer, -s = pokoj

reserviert = rezervován, -aný

r Chef, -s = šéf

r Empfangschef, -s = recepční

Leid tun, tut = být líto

frei = volný, -o

ausgebucht = plně obsazen(ý)

r Gott, -ö-er = bůh

Um Gottes willen! = Proboha!

schlafen, schläft = spát

s Bett, -en = postel

man: man schreibt = píše se

geben, gibt = dá(va)t

gleich = hned

froh = rád(a)

Na, da bin ich ja froh! = No to jsem tedy rád(a)!

dürfen, darf = smět

mitkommen = jít s sebou

s Gepäck = zavazadlo

reichen = stačit

zuerst = nejdřív

auspacken = vybalit

(sich) duschen = (o)sprchovat se

sich umziehen = převléci se

e Stunde, -n = hodina (60 minut)

in (einer Stunde) = za (hodinu)

fertig = hotov(ý), -o

gemeinsam = společný, -ě

essen, isst = jíst

r Mittag, -e = poledne

zu Mittag essen = (po)obědvat

r Gast, -ä-e = host

e Lage, -n = poloha

r Platz, -ä-e = náměstí

e Ausstattung, -en = vybavení

s Einzelzimmer, - = jednolůžkový pokoj

s Doppelzimmer, - = dvoulůžkový pokoj

komfortabel = komfortní, -ě

e Dusche, -n = sprcha

s Bad, -ä-er = koupelna

tief = hluboký, -o

e Tiefgarage, -n = podzemní garáže

gestern = včera

wichtig = důležitý; důležitě

sich treffen, trifft = sejít se

dort = tam

unkompliziert = nekomplikovaný, -ě

e Leute mn.č. = lidé

s Leben, - = život

etwas = něco

s Büro, -s = kancelář

s Hotel, -s = hotel

reservieren = rezervovat

e Reklame, -n = reklama

s Zentrum, Zentren = centrum

modern = moderní

das WC, -s = záchod

s Fax, -e = fax

e Bar, -s = bar

s Kabel, - = kabel

r Fön, -e = fén

r Klub, -s = klub

;----------------------------------------------------------------------

[škola,lekce 05B]

;------------------------------

der Schlafautomat = rychlohotel

nennen = jmenovat; nazývat (někoho nějak)

geben, es gibt 4.p. = je ; jsou; existuje; existují

jedoch = avšak

europäisch = evropský, -y

sauber = čistý

vor allem = především

sparen an 3.p. = šetřit (na něčem)

das Beispiel, -e = příklad

z.B. (zum Beispiel) = např. (například) # zkratky

das Frühstück = snídaně

frühstücken = snídat

besetzt = obsazený, -o

wieder = zase; znovu

von - bis = od - do

gleich = stejný, -ě

eingerichtet = zařízen(ý), -o

der Stuhl, -ü-e = židle

(an)statt = místo (něčeho)

der Tisch, -e = stůl

der Schrank, -ä-e = skříň

gehören = patřit

das Klo, -s = záchod

verzichten auf 4.p. = vzdát se něčeho

schmücken = (o)zdobit

die Wand, -ä-e = stěna; zeď

hängen = viset

das Bild, -er = obraz; obrázek

das Fenster, - = okno

der Vorhang, -ä-e = závěs; opona

der Fernseher, - = televizor

zwar = sice

auf = na

jeder = každý

der Flur, -e = chodba

die Nacht, -ä-e = noc

übernachten = přenocovat

brauchen zu = potřebovat k

der Preis, -e = cena

die Unterkunft, -ü-e = ubytování

das Fremdzimmer, - = pokoj k pronajmutí

die Übernachtung, -en = přenocování

mit / ohne Halbpension = s polopenzí / bez polopenze

voll = plný, -o

die Vollpension = plná penze

die Jugend = mládež

die Jugendherberge, -n = ubytovna pro mládež

im 3./4.p. = v; do

sitzen = sedět

liegen = ležet

der Teppich, -e = koberec

der Tee = čaj

der Automat, -en = automat

praktisch = praktický

das Personal = personál

die Rezeption, -en = recepce

der Code, -s = kód

die Kombination, -en = kombinace

das Program, -e = program

die Pension, -en = penze; důchod; penzión

der Campingplatz, -ä-e = kempink

das Regal, -e = police

die Lampe, -n = lampa

die Schokolade, -n = čokoláda

;------------------------------

; další slovíčka a fráze

r Fußboden, -ö- = podlaha

im Osten = na východě

im Westen = na západě

im Norden = na severu

im Süden = na jihu

grenzen an = hraničit s

meistens = většinou

ab un zu = občas

schnarchen = chrápat

furchtbar; schrecklich = strašný

Rücken an Rücken = zády k sobě

teilnehmen an etwas = zúčastnit se něčeho

vorbeigehen an etwas = jít kolem něčeho

sich gewöhnen an etwas = zvyknout si na něco

glauben an etwas = věřit na něco

sich wenden an jemanden = obrátit se na někoho

auf dem Lande = na venkově

von klein auf = odmalička

auf die Minute genau = na minutu přesně

warten auf jemanden = čekat na někoho

in Wirklichkeit = ve skutečnosti

in Zukunft = v budoucnosti

sich ärgern über etwas =  zlobit se kvůli něčemu

sich freuen über etwas = radovat se z něčeho

sich unterhalten über etwas = bavit se o něčem

glücklich sein über etwas = být šťastný z něčeho

traurig sein über etwas = být smutný z něčeho

unter diesen Bedingungen = za těchto okolností

u.a. - unter anderem = mezi jiným # zkratky

;------------------------------

am Computer = na počítači

r Kühlschrank = lednička

lieber = raději

e Leiter = žebřík

stellen = postavit

legen = položit

liegen = ležet

e Schublade = šuplík

e Decke = strop

r Korb = košík

r Haken = hák; skoba

r Rasen = trávník

e Couch = gauč

r Garten = zahrada

empfehlen = doporučit

ausgezeichnet = vynikající

allerdings = ovšem

hin = směřovat

umfassen = obsahovat

;----------------------------------------------------------------------

[státy]

;------------------------------

; Land | Hauptstadt | Einwohner | Sprache

.s Frankreich | Paris | r Franzose, -n | e Französin, -nen | Französisch = Francie | Paříž | Francouz | Francouzka | francouzština

.s Österreich | Wien | r Österreicher | e Österreichen | Deutsch = Rakousko | Vídeň | Rakušan | Rakušanka | němčina

.s Tschechien | Prag | r Tscheche | e Tschechin | Tschechish = Česko | Praha | Čech | Češka | čeština

.s Deutschland | Berlin | r Deutsche | e Deutsche | Deutsch = Německo | Berlín | Němec | Němka | němčina

.s Polen | Warschau | r Pole | e Polin | Polnisch = Polsko | Varšava | Polák | Polka | polština

.s die Slowakei | Bratislava | r Slowake | e Slowakin | Slowakisch = Slovensko | Bratislava | Slovák | Slovenka | slovenština

.s die Schweiz | Bern | r Schweizer | e Schweizerin | Rätoromanisch = Švýcarsko | Bern | Švýcar | Švýcarka | retorománština

.s Italien | Rom | r Italiener, - | e Italienerin, -nen | Italienisch = Itálie | Řím | Ital | Italka | italština

.s Spanien | Madrid | r Spanier, - | e Spanierin, -nen | Spanisch = Španělsko | Madrid | Španěl | Španělka | španělština

.s Portugal | Lissabon | r Portugiese, -n | e Portugiesin, -nen | Portugiesisch = Portugalsko | Lisabon | Portugalec | Portugalka | portugalština

.s Kroatien | Zagreb | r Kroate, -n | e Kroatin, -nen | Kroatisch = Chorvatsko | Záhřeb | Chorvat | Chorvatka | chorvatština

.s Slowenien | Lublan | r Slowene, -n | e Slowenin, -nen | Slowenisch = Slovinsko | Lublaň | Slovinec | Slovinka | slovinština

.s Serbien | Beograd | r Serbe, -n | e Serbin, -nen | Serbisch = Srbsko | Bělehrad | Srb | Srbka | srbština

.s Montenegro | Podgorica |r Montenegriner | e Montenegrinerin | Montenegrinisch = Černá hora | Podgorica | Černohorec | Černohorka | černohorština

.s Albanien | Tirana | r Albane, -n | e Albanin, -nen | Albanisch = Albánie | Tirana | Albánec | Albánka | albánština

.s Griechenland | Athen | r Grieche, -n | e Griechin, -nen | Griechisch = Řecko | Atény | Řek | Řekyně | řečtina

.s die Türkei | Ankara | r Türke, -n | e Türkin, -nen | Türkisch = Turecko | Ankara | Turek | Turkyně | turečtina

.s Bulgarien | Sofia | r Bulgare, -n | e Bulgarin, -nen | Bulgarisch = Bulharsko | Sofie | Bulhar | Bulharka | bulharština

.s Rumänien | Bucarest | r Rumäne, -n | e Rumänin, -nen | Rumänisch = Rumunsko | Bukurešť | Rumun | Rumunka | rumunština

.s Ungarn | Budapest | r Ungar, -n | e Ungarin, -nen | Ungarisch = Maďarsko | Budapešť | Maďar | Maďarka | maďarština

.s die Ukraine | Kiew | r Ukrainer, - | e Ukrainerin, -nen | Ukrainisch = Ukrajina | Kyjev | Ukrajinec | Ukrajinka | ukrajinština

.s Russland | Moskau | r Russe, -n | e Russin, -nen | Russisch = Rusko | Moskva | Rus | Ruska | ruština

.s Estland | Talin | r Estländer, - | e Estländerin, -nen | Estnisch = Estonsko | Talin | Estonec | Estonka | estonština

.s Lettland | Riga | r Lette, -n | e Lettin, -nen | Lettisch = Lotyšsko | Riga | Lotyš | Lotyška | lotyšština

.s Litauen | Vilnius | r Litauer, - | e Litauerin, -nen | Litauisch = Litva | Vilnius | Litevec | Litevka | litevština

.s Finnland | Helsinki | r Finne, -n | e Finnin, -nen | Finnisch = Finsko | Helsinki | Fin | Finka | finština

.s Norwegen | Oslo | r Norweger, - | e Norwegerin, -nen | Norwegisch = Norsko | Oslo | Nor | Norka | norština

.s Schweden | Stockholm | r Schwede, -n | e Schwedin, -nen | Schwedisch = Švédsko | Stokholm | Švéd | Švédka | švédština

.s Dänemark | Kopenhagen | r Däne, -n | e Dänin, -nen | Dänisch = Dánsko | Kodaň | Dán | Dánka | dánština

.s die Niederlande mn.č. | Amsterdam | r Niederländer, - | e Niederländerin, -nen | Niederländisch = Nizozemí | Amsterdam | Nizozemec | Nizozemka | nizozemština

.s Holland | _ | r Holländer, -e | e Holländerin, -nen | Holländisch = Holandsko | _ | Holanďan | Holanďanka | holandština

.s Belgien | Brüssell | r Belgier, - | e Belgierin, -nen  | _= Belgie | Brusel | Belgičan | Belgičanka | _

.s Großbritanien | London | r Brite, -n | e Britin, -nen | Englisch = Velká Británie | Londýn | Brit | Britka | angličtina

.s England | _ | r Engländer, - | e Engländerin, -nen | _ = Anglie | _ | Angličan | Angličanka | _

.s Schottland | Edinburgh | r Schotte | e Schottin, -nen | Schottisch = Skotsko | Edinburg | Skot | Skotka | skotština

.s Irland | Dublin | r Ire, -n | e Irin, -nen | Irisch = Irsko | Dublin | Ir | Irka | irština

die USA mn.č. = USA

;----------------------------------------------------------------------

[škola,lekce 06A]

; Im Restaurant

;------------------------------

hoffentlich = doufám (že); doufejme (že)

Hoffentlich macht es Ihnen Spaß. = Doufejme, že vás to baví / bude bavit.

e Speise, -n = jídlo; pokrm # jídlo

e Speisekarte, -n = jídelní lístek # jídlo

gesund = zdravý, -ě

etwas Gesundes = něco zdravého

r Fisch, -e = ryba # jídlo

e Kartoffel, -n = brambora # jídlo

(sich) entscheiden = rozhodnout (se)

Rind- = hovězí … # jídlo

s Fleisch = maso # jídlo

r Reis = rýže # jídlo

beides = obojí

un- = ne-

ungesund = nezdravý

kennen = znát

wählen nach = vyb(í)rat podle

sparsam = šetrný, -ě

übertreiben = přehánět

r Kellner, - = číšník # jídlo

Sie wünschen ? = Přejete si ?

gemischt = míchaný

e Orange, -n = pomeranč # jídlo

r Saft, -ä-e = džus; šťáva # jídlo

s Huhn, -ü-er = kuře # jídlo

e Suppe, -n = polévka # jídlo

e Tomate, -n = rajče # jídlo

r Ober, -n = (vrchní) číšník # jídlo

zahlen = platit # jídlo

Herr Ober, bitte zahlen! = Pane vrchní, platit prosím! # jídlo

getrennt = zvlášť; odděleně

bleiben = zůst(áv)at

spät = pozdní; pozdě

Wie spät ist es? = Kolik je hodin?

eigentlich = vlastní, -ě

halb = poloviční; půl

sollen, soll = mít (povinnost)

r Kunde, -n = zákazník

(sich) sehen, sieht = (u)vidět (se)

r Abend, -e = večer

Um wie viel Uhr? = V kolik hodin?

nichts = nic

wann = kdy

s Viertel, - = čtvrt

e Uhr = hodina (čas. údaj)

r Appetit = chuť (na jídlo)

Guten Appetit! = Dobrou chuť! # jídlo

s Restaurant, -s = restaurace # jídlo

das/der Gulasch = guláš

r Salat, -e = salát # jídlo

e Pommes Frites, mn.č. = hranolky # jídlo

r Kollege, -n = kolega

;----------------------------------------------------------------------

[škola,lekce 06B]

;------------------------------

gesünder = zdravěji

r Kühlschrank, -ä-e = lednička # jídlo

e Milch = mléko # jídlo

e Butter = máslo # jídlo

r Käse = sýr # jídlo

e Wurst = salám # jídlo

r Schinken = šunka # jídlo

s Ei, -er = vejce # jídlo

s Getränk, -e = nápoj # jídlo

s Gemüse = zelenina # jídlo

fehlen = chybět

böhmisch = český

e Küche, -n = kuchyně # jídlo

schmecken = chutnat

bekannt = známý, -o

zu = příliš

zu viel = příliš mnoho, moc

s Mehl = mouka # jídlo

e Mehlspeise, -n = moučné jídlo # jídlo

r Knödel, - = knedlík # jídlo

s Brot = chléb # jídlo

s Brötchen, - = houska; žemle # jídlo

r Kuchen, - = koláč # jídlo

e Torte, -n = dort # jídlo

fett = tučný, -ě # jídlo

National- = národní …

s Gericht, -e = jídlo; pokrm # jídlo

s Schwein, -e = prase; vepř # jídlo

r Braten, - = pečeně # jídlo

sauer = kyselý, -e # jídlo

s Kraut = zelí # jídlo

davon = z toho

(s) Weihnachten, - = Vánoce

zu Weihnachten = o Vánocích

r Karpfen, - = kapr # jídlo

lecker = báječný (o jídle); lahodný, -ě # jídlo

mindstens = alespoň

pro: einmal pro Woche = za: jednou za týden

möglichst = pokud možno

e See = moře

länger = déle

Haben Sie Hunger? = Máte hlad?

r Hunger = hlad # jídlo

s Mittagessen, - = oběd # jídlo

e Kantine, -n = jídelna (např. v podniku)

zu Abend essen = večeřet # jídlo

s Abendessen = večeře # jídlo

Haben Sie Durst? = Máte žízeň?

r Durst = žízeň # jídlo

s Wasser = voda # jídlo

s Mineralwasser = minerálka # jídlo

manchmal = někdy

r Wein, -e = víno # jídlo

s Café, -s = kavárna # jídlo

e Kneipe, -n = hospoda # jídlo

r Schnaps, -ä-e = kořalka # jídlo

e Weinstube, -n = vinárna # jídlo

mehr = více

besser = lepší, lépe

besser als = lepší než

e Palatschinken mn.č. = palačinky # jídlo

r Kakao = kakao # jídlo

r Cognac = koňak # jídlo

;------------------------------

;12.10.2011

r Schnupfen = rýma

s Fieber = teplota; horečka

r Husten = kašel

;------------------------------

;19.10.2011

;------------------------------

bevor = předtím (než)

e Pflaume, -n; e Zwetsch(k)e, -n = švestka

e Mauer, -n = zeď

r Maurer, -s = zedník

bauen = stavět

bunt = pestrý; barevný

r Hals, -ä-e = krk

e Bescherung, -en = nadílka (vánoční)

wenn = když

r Witz, -e; r Scherz, -e; r Spaß, -ä-e = vtip; žert; sranda

s Lächeln, -s = úsměv

e Vergangenheit = minulost

geschnitten = ustřižený

schneiden = stříhat

versuchen = pokusit se

sich merken = zapamatovat si

ausruhen = odpočívat

;------------------------------

[škola,lekce 06B,jídlo]

;------------------------------

e Suppe = polévka

e Aalsuppe = polévka z úhoře

e Bohnensuppe = fazolová polévka

e Bouillon; e Fleischbrühe; e Kraftbrühe = bujón; masový vývar

e Erbsensuppe = hrachová polévka

e Fischsuppe = rybí polévka

e Gemüsesuppe = zeleninová polévka

e Gerstensuppe = ječmenná polévka

e Graupensuppe = kroupová polévka

e Grießsuppe = krupičná polévka

e Gulaschsuppe = gulášová polévka

e Hühnersuppe = slepičí polévka

e Kartoffelsuppe = bramborová polévka

e Kohlsuppe = zelná polévka

e Krebssuppe = krabí polévka

e Lauchsuppe = pórková polévka

e Leberknödelsuppe = polévka s játrovými knedlíčky

e Linsensuppe = čočková polévka

e Nudelsuppe = nudlová polévka

e Pilzsuppe = houbová polévka

e Spargelsuppe = chřestová polévka

e Tomatensuppe = rajská polévka

e Zwiebelsuppe = cibulová polévka

e Kuttelflecksuppe = držková polévka

s Fleischgericht = masité jídlo

r Braten = pečeně

r Gänsebraten = pečená husa

r Rostbraten = roštěná

s Bauchfleisch = bůček

r Broiler = pečené / grilované kuře

r Fleischkloß = karbanátek

e Forelle = pstruh

r/s Gulasch = guláš

s Hackfleisch = mleté maso

r Kalbsbraten = telecí pečeně

r Hackbraten = sekaná

s Kotelett = kotleta

r Lammbraten = jehněčí pečeně

r Lendenbraten; r Lungenbraten (SüD, ÖrD) = svíčková pečeně

s Ragout = ragú

s Rauchfleisch; s Selchfleisch (SüD, ÖrD) = uzené maso

r Rehbraten = srnčí pečeně

r Rehrücken = srnčí hřbet

s Rippchen = žebírko

e Roulade = roláda

r Sauerbraten = svíčková pečeně s kyselou omáčkou

s Schabefleisch = sekaná; mleté maso

r Schweinebraten; r Schweinsbraten (SüD, ÖrD) = vepřová pečeně

s Wellfleisch = ovar

s Wildbret = zvěřina (odborně)

s Schnitzel = řízek

e Beilage = příloha

r Brei = kaše

r Reis = rýže

e Kartoffeln = brambory

r Knödel; r Kloß = knedlík

r Bratensaft = vypečená šťáva

s Gemüse = zelenina

e Möhre; e Karotte = mrkev

e Erbse = hrách

e Bohne = fazole

s Kraut = zelí

e Gurke = okurka

r Blumenkohl = květák

r Kohlrabi = kedlubna

r Kopfsalat = hlávkový salát

e Tomate = rajče

r Rettich; s Radieschen = ředkvička

e Petersilie = petržel

r Knoblauch = česnek

r Dill = kopr

e Linse = čočka

r Spargel = chřest

r Meerrettich; r Kren (ÖrD) = křen

r Kürbis = dýně

r Spinat = špenát

s Getränk = nápoj

e Brause = soda

r Kuchen = koláč; moučník

r Apfelstrudel = jablečný štrůdl

r Mohnstrudel = makový štrůdl

e Buchtel = buchta

r Napfkuchen = bábovka

r Pfannkuchen = omeleta; palačinka; kobliha; bramborák

;------------------------------

[škola,lekce 06B]

;------------------------------

s Dorf, -ö-er = vesnice

dienen = sloužit

rühren = míchat

e Tasse = šálek

s Besteck = příbor

r Quark, -s = tvaroh # jídlo

herstellen = vyrábět

gießen = lít; nalévat

hart = tvrdý

weich = měkký

scharf = ostrý (i o koření)

Weder Fisch noch Fleisch. = Ani ryba ani rak.

weder … noch = ani … ani

satt = sytý

Mir knurrt der Magen. = Kručí mi v břiše.

e Auswahl, -en = výběr

wachsen = růst

züchten; anbauen = pěstovat

e Glühbirne = žárovka

e Serviette = ubrousek

Haferflocken = ovesné vločky # jídlo

stinken = smrdět

duften = vonět

s Tischtuch = ubrus

beeilen sich = pospíšit si

befinden sich = nacházet se

erholen sich = odpočinout si

e Burg = hrad

r Hügel; r Berg = kopec

ruhig = klidný; klidně

r Mülleimer; r Abfalleimer = odpadkový koš

e Schießscheibe, -n = terč

r Schläger = raketa (tenisová); hokejka; pálka

s Autokennzeichen = SPZ

e Fernbedienung = dálkové ovládání

r Vordergrund, -ü-e = popředí

eingelegt = nakládaný # jídlo

r Weißschimmelkäse = hermelín # jídlo

faulenzen = lenošit; zahálet

frech = drzý

;----------------------------------------------------------------------------------- až sem to je v Anki

; uloženo listopad 2011

;------------------------------

[různé]

;------------------------------

Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. = Tři oříšky pro Popelku.

;------------------------------

[škola,lekce 06B]

;------------------------------

gegen + čas = kolem (cca)

zirka; etwa; ungefähr = asi (přibližně)

steigen = stoupat

umsteigen = přestupovat

einsteigen = nastupovat

aussteigen = vystupovat

höchstens = nanejvýš

erst um … = nejdřív v …

werden = stát se

ein paar Minuten = několik/pár minut

e Geduld = trpělivost

ungeduldig = netrpělivý

e Sorge, -n = obava; starost

Hut ab! = Klobouk dolů!

selten = zřídka

e Ausnahme = vyjímka

ausnahmsweise = vyjímečně

r Sinn = smysl

r Unfall = nehoda; neštěstí

e Sitte, -n = obyčej; zvyk; mrav

e Unsitte = zlozvyk

r Eintopf, -ö-e = hustá polévka

verlassen = opustit (něco)

überall = všude

r Adventskranz = adventní věnec

leer = prázdný

trocken = suchý

stark = silný

schwach = slabý

dumm = hloupý

klug = chytrý

arm = chudý

reich = bohatý

breit = široký

schmal = úzký

fern = daleký

nah = blízký

;------------------------------

; 30.11.2011

;------------------------------

;fortsetzen = pokračovat

;s Lehrbuch = učebnice

aushalten = vydržet

bevorzugen = dávat něčemu přednost

Was für eine Gitarre möchten Sie ? = Jakou kytaru chcete ?

Welche Gitarre möchten Sie ? = Kterou kytaru chcete ?

Guten Tag, am Aparat Herr Panáček … = Dobrý den, u telefonu pan Panáček …

;------------------------------

; 7.12.2011

;------------------------------

abhängen von = záviset na

vergleichen = porovnávat

LeserIn = čtenář i čtenářka

begleiten = doprovázet

r Teufel ; r Krampus (Rak.) = čert

nützlich ; nutzbringend = užitečný

s Christkind = ježíšek

anzünden = zapálit ; zažehnout ; rozsvítit

brennen = hořet

r Brauch ; e Sitte = zvyk

backen = péct

;duften = vonět

herrlich = nádherný, -ě

leise = potichu

bekommen = dostat

r Ast, e Äste = větev

e Knospe = poupě

schneiden = krájet ; ostříhat

e Kette = řetěz

r Stab = tyč ; hůl ; berle

aufgeregt = rozčilený ; vzrušený ; roztěkaný ; netrpělivý

;------------------------------

; 14.12.2011

;------------------------------

e Erkältung = nachlazení

Das Wetter spielt verrückt. = Počasí je bláznivé.

;Mir knurt der Magen. = Kručí mi v břiše.

;------------------------------

; 4.1.2012

;------------------------------

anstrengend = náročný

inzwischen = mezitím

e Spülmaschine = myčka

schriftlich = písemný

mündlich = ústní

e Schwierigkeit = problém

bestehen aus 3.p = skládat se z

;r Dill = kopr

r Ingwer = zázvor

;------------------------------

; 11.1.2012

;------------------------------

reizen = provokovat ; lákat

e Seife = mýdlo

r Stiefel, - = kozačka (bota)

r Juwelier = klenotník

e Bohrmaschine = vrtačka

r Laden = obchod

r Hafer = oves

r Metzger = řezník

s Waschpulver = prací prášek

s Pulver = prášek

s Schießpulver = střelný prach

e Ohrringe = náušnice

e Turnschuhe = cvičky

s Brettspiel = desková hra

r Rasierer = holicí strojek

längst = dávno

locken = lákat

sich leisten = dovolit si (lajznout si)

s Schild, -er = štítek (na zboží)

r Schild, -e = erbovní štít ; kšilt ; ochranný štít

e Ausbeute = výtěžek ; výnos ; užitek

zur Zeit = teď

bummeln = bloumat

ob = zda ; jestli

entdecken = objevit

bedauern = litovat

bisher = doposud

vergeblich = marně

verpassen = propásnout

aufpassen = dávat pozor

bemerken = poznamenat

r Quatsch = (hovor.) nesmysl; blbost

achten = dávat pozor

dennoch = přesto

Im Gegenteil ! = Právě naopak !

Häkel- = háčkovaný

sich lohnen = vyplatit se

ändern = měnit

übrig = zbývající

s Zeugnis = vysvědčení ; posudek

günstig = výhodný

;------------------------------

[škola,lekce 07A]

;------------------------------

kaufen = koupit ; kupovat

einkaufen = nakoupit ; nakupovat

hoffen = doufat

dass = že

(sich) langweilen = nudit (se)

befürchten = obávat se

Pech haben = mít smůlu

s Obst = ovoce

s Geschäft, -e = obchod

e Verkäuferin, -nen = prodavačka

frisch = čerstvý, -ě

kosten = stát (o ceně)

s Pfund = libra (půl kila)

r Apfel, Äpfel = jablko

sonst = jinak

Sonst noch etwas ? = Ještě něco jiného ?

süß = sladký

probieren = zde: ochutnat

ausgezeichnet = výborný

e Nachricht, -en = zpráva ; vzkaz

hinterlassen, hinterlässt = (za)nechat

e Blume, -en = květina

e Rose, -n = růže

wunderschön = překrásný, -ě

welcher = který

e Farbe, -n = barva

rosa = růžový

s Stück, -e = kus

drei Stück = tři kusy

e Bäckerei = pekárna

e Metzgerei = řeznictví

e Apotheke = lékárna

r Tabakladen, -läden = trafika

r Markt, -ä-e = trh

s Kaufhaus, -häuser = obchodní dům

r Zahn, -ä-e = zub

e Zahnpasta, -pasten = zubní pasta

e Seife, -n = mýdlo

waschen, wäscht = mýt ; prát

s Waschmittel, - = prací prostředek

e Birne, -n = hruška

e Kirsche, -n = třešeň

e Erdbeere, -n = jahoda

e Pflaume, -n = švestka

e Gurke, -n = okurka

e Aprikose, -n = meruňka

e Möhre, -n = mrkev

e Krone, -n = koruna

denken = myslet

glauben = věřit ; myslet

e Drogerie = drogerie

r Supermarkt = supermarket

e Crème = krém

s Schampoo = šampon

e Zitrone = citrón

e Ananas = ananas

e Banane = banán

e Flasche = láhev

;------------------------------

[škola,lekce 07B]

;------------------------------

aufstehen = vstá(va)t

r Morgen = ráno

wecken = (vz)budit

bringen = odvést ; odvézt ; přinést

zur Schule bringen = odvést, odvézt do školy

nämlich = totiž

e Lebensmittel mn.č. = potraviny

stolz sein auf 4.p. = být hrdý na

führen = vést

fast = téměř

s Salz = sůl

genug = dost

e Schulden mn.č. = dluhy

beide = oba ; obě

zufrieden = spokojen(ý)

abholen von = vyzvednout z, na

fahren zu, fährt = (za)vézt na, k

geduldig = trpělivý, -ě

erzählen von/über 4.p. = vyprávět o

ins Bett bringen = uložit do postele

fernsehen, sieht fern = dívat se na televizi

ein bisschen = trochu ; trošku

erledigen = vyřídit

fallen, fällt = (s)padnout ; upadnout

müde = unavený

todmüde = na smrt unavený

aussehen, sieht aus = vypadat

s Wochenende, -n = víkend

r Vormittag, -e = dopoledne

vormittags = (každé) dopoledne

r Nachmittag, -e = odpoledne

verbringen = strávit

r Garten, -ä- = zahrada

sich freuen auf 4.p. = těšit se na

Ich freue mich darauf. = Těším se na to.

ganz = celý

denn = neboť

sondern = ale; nýbrž

unternehmen, unternimmt = podniknout ; podnikat

r Ausflug, -ü-e = výlet

Ausflüge machen = chodit/jezdit na výlety

vorbei sein = skončit ; být po (něčem)

anfangen, fängt an = začí(na)t

von Neuem = od začátku ; znovu

s Gespräch, -e = rozhovor

mitgehen = jít s sebou

mitfahren, fährt mit = jet s sebou

mithaben = mít s sebou

mitbringen = přinést/přivést s sebou

s Wochenendhaus = chata

(sich) anziehen = obléci (se)

blöd = pitomý, -ě ; blbý, -ě (hov.)

typisch = typický

r Zucker = cukr

s Papier, -e = papír

s Museum, Museen = muzeum

e Morgengymnastik = ranní cvičení

;------------------------------

; 18.1.2012

;------------------------------

gelaunt = naladěn

arbeitslos = nezaměstnaný

rein ; sauber = čistý

r Vorteil = výhoda

r Nachteil = nevýhoda

;vorig = minulý

kühl = chladný

an einander = jeden na druhého (navzájem)

e Lücke, -n = mezera

;------------------------------

; 25.1.2012

;------------------------------

schaffen = stihnout ; zvládnout

vorig = předešlý ; předchozí ; minulý

frech = drzý

borgen ; leihen = půjčit

ausnutzen = využít

Wessen Hut ist das? = Čí je to klobouk?

r Lärm = hluk ; rámus

kriegen =  dostat ; obdržet

wer weiß = kdoví

hassen = nenávidět

;------------------------------

; 15.2.2012

;------------------------------

r Aufzug ; r Fahrstuhl = výtah

fließen = plynout; téci; proudit

wohl = dobře

r Punkt = bod

r Teich = rybník

r Zaun = plot

r Lastwagen = nákladní auto

e Wiese = louka

r Alltag = všední/pracovní den

;------------------------------

; 22.2.2012

;------------------------------

Es könnte besser sein! = Mohlo by to být lepší!

e Pflicht = povinnost

r Langlauf = běh na lyžích

r Langlaufski = běžky

abgemacht = ujednáno

r Verleih = půjčovna

r Einfall = nápad

e Kreuzung = křižovatka

nackt ; unbekleidet = nahý

;------------------------------

; 7.3.2012

;------------------------------

s Ding = věc

e Schlange = had

gemütlich = útulný

seit wann = odkdy

Eile mit Weile. = Spěchej pomalu.

r Bart = vousy

;------------------------------

; 14.3.2012

;------------------------------

;------------------------------

; 21.3.2012

;------------------------------

;------------------------------

[škola,lekce 08A]

;------------------------------

böse = zlý, -e

böse sein 3.p. = zlobit se na

Bist du mir noch böse? = Ještě se na mě zlobíš?

kommen = dostat se k/na

Wie komme ich zu … ? = Jak se dostanu k/na … ?

neben = vedle

e U-Bahn ; e Metro = metro

e Station = stanice

e Linie = linka ; trasa

e Richtung = směr

umsteigen in = přestoupit do/na

e S-Bahn = městská rychlodráha

e Haltestelle = zastávka

e Straße = ulice

e Straßenbahn = tramvaj

Danke schön! = Děkuji pěkně!

Verzeihung! = Promiňte!

r Passant, -en = kolemjdoucí

fremd = cizí

Ich bin hier fremd. = Jsem tady cizí.

r Fuß, -ü-e = noha (chodidlo)

zu Fuß gehen = jít pěšky

hinter = za (něčím)

links = vlevo ; doleva

geradeaus = rovně

bis zu … = až k …

abbiegen = odbočit

rechts = vpravo ; doprava

Nichts zu danken! = Není zač!

Wo wollen Sie hin? = Kam chcete (jít)?

(dort)hin = tam (na otázku kam?)

s Postamt, -ä-er ; e Post = pošta, poštovní úřad

s Schwimmbad, -ä-er = bazén; plovárna

krank = nemocný

s Krankenhaus = nemocnice

sich (hin)legen = lehnout si

sich (hin)setzen = sednout si

über = nad

unter = pod

zwischen = mezi

zu zweit = ve dvou / ve dvojicích

sich orientieren = orientovat se

e Orientierung = orientace

e Polizei= policie

;------------------------------

; 28.3.2012

;------------------------------

;------------------------------

; 4.4.2012

;------------------------------

;------------------------------

[škola,lekce 08B]

;------------------------------

ohne = bez(e)

(sich) irren = (z)mýlit se

Da irren Sie sich. = To se mýlíte.

weder - noch = ani - ani

zur Arbeit fahren = je(zdi)t do práce

ausmachen = zde: vadit

Das macht mir nicht aus. = To mi nevadí.

pünktlich = přesný ; dochvilný

dagegen = naproti tomu

r (Auto)fahrer = automobilista ; řidič

r Parkplatz = parkoviště

verstopft = ucpaný

durchkommen = projít ; projet

früh = brzy; časně

frühmorgens = brzy ráno

unter Stress stehen = být ve stresu

gar nicht = vůbec ne

sich vorstellen = představit si

ich stelle mich … vor = představuji si

s Fahrzeug = vozidlo ; auto

stinken = zapáchat

e Versicherung = pojištění

e Reparatur, -en = oprava

e Werkstatt = dílna

e Reparaturwerkstatt = opravna

selbst = sám

reparieren = opravit

weil = protože

e Bewegung = pohyb

e Strecke = trasa

r Stau, -s = zácpa (na silnici)

e Ruhe = klid

in aller Ruhe = v (naprostém) klidu

e Landschaft = krajina

betrachten = pozorovat; prohlížet si

r Speisewagen = jídelní vůz

ander- = jiný

r Reisende = cestující

sich unterhalten = bavit se

kennen lernen 4.p. = poznat někoho; seznámit se s někým

durch = přes (prostý 7.p.)

um = v; o; kolem (něčeho)

e Meinung = mínění ; názor

meiner Meinung nach = podle mého názoru

Ich bin anderer Meinung. = Jsem jiného názoru.

wahr sein = být pravda

Dast ist wahr. = To je pravda.

Das ist nich wahr. = To není pravda.

(nicht) Recht haben = (ne)mít pravdu

letzt- = poslední

r Roller, - = koloběžka

überall = všude

verrückt = bláznivý

Ich bin noch nicht verrückt! = Přece nejsem blázen!

r Stress = stres

s Benzin = benzín

s Fitness-Center = fitness centrum

isoliert = izolovaný

;----------------------------------------------------------------------

[pokusy]

;------------------------------

stark = pevný; odolný

;----------------------------------------------------------------------------------- až sem to je v Anki

; uloženo 24.9.2012

;------------------------------

;------------------------------

[škola,lekce 09A]

;------------------------------

besichtigen = prohlédnout si

e Besichtigung = prohlídka (něčeho)

e Geschichte, -n = příběh

erkennen = (roz)poznat

Seit wann … ? = Jak dlouho už … ? ; Od kdy … ?

chinesisch = čínský

r Turm, -ü-e = věž

r Traum, -äu-e = sen

sich ansehen 4.p. = podívat se na ; prohlédnout si něco

s Rathaus = radnice

sogar = dokonce

möglich = možný

; steigen = vystoupit

hoch = vysoký

unbedingt = bezpodmínečný, -ě

s Schloss, -ö-er = zámek (stavba)

; sich lohnen = vyplatit se

Das lohnt sich. = To se vyplatí. ; Stojí to za to.

dauern = trvat

e Führung = prohlídka (s průvodcem)

eineinhalb Stunden = jedna a půl hodiny

e Kirche, -n = kostel

morgen = zítra

vorhaben = zamýšlet; plánovat

sich interessieren für = zajímat se o

e Malerei = malířství

; begleiten = doprovodit

; sicher = jistý ; určitý

; e Lust = chuť (něco udělat)

verabredet sein = být domluven ; mít schůzku

Ich bin verabredet. = Mám schůzku.

r Wievielte = kolikátý

geboren sein = být narozen

anderthalb = jeden a půl

r Park, -s = park

;------------------------------

[škola,lekce 09B]

;------------------------------

e Rundfahrt, -en = okružní jízda

Münchner = mnichovský

s Reisebüro, -s = cestovní kancelář

täglich = denně

e Dauer = trvání

r Erwachsene, -n = dospělý

e Tour, -en = túra (okruh)

; zeigen = ukázat

e Sehenswürdigkeit = pamětihodnost

beinhalten = obsahovat

kurz = krátký

r Aufenthalt, -e = pobyt ; zastavení

e Altstadt = Staré Město

St. (Sankt) = sv. (svatý) # zkratky

berühmt = slavný

e Glocke, -n = zvon(ek)

s Spiel, -e = hra

ausführlich = podrobný, -ě

; s Gelände = areál ; území

r Ort, -e = místo

e Freizeit = volný čas

vermitteln = zprostředkovat

Gesamt- = celkový …

r Überblick, -e über 4.p = přehled o

vorbei/führen an 3.p = vést kolem něčeho

bayrisch = bavorský, -y

r König = král

von innen = z vnitřku

bewundern = obdivovat

bedeutend = vyznamný, -ě

südlich = jižní, -ě

nicht nur = nejen

begeistert = nadšen(ý), -ě

bieten = poskytnout

e Entwicklung = vývoj ; rozvoj

r Anfang, -ä-e = začátek

; e Zukunft = budoucnost

enden = (s)končit

naturwissenschaftlich = přírodovědný

e Welt, -en = svět

e Faust, -äu-e = pěst

auf eigene Faust = na vlastní pěst

wessen … = čí …

e meisten (Zeitungen) = většina (novin)

einsteigen = nastoupit

r Lift, -e/-s = výtah

attraktiv = atraktivní

r Prospekt = prospekt ; leták

olympisch = olympijský

e Perspektive, -n = perspektiva

e Residenz, -en = rezidence

e Peripherie = periférie

r Film = film

e Tradition = tradice

faszinierend = fascinující

e Kulisse, -n = kulisa

technisch = technický

e Technik = technika

historisch = historický

;------------------------------

; 3.10.2012

;------------------------------

sich kümmern um 4.p = starat se o

gestehen 4.p = přiznat se k

e Kerze = svíčka

s Sprichwort = přísloví

Hunde, die bellen beißen nicht. = Pes, který štěká, nekouše.

r Satz = věta

r Vorschlag, -ä-e = návrh

s Verb = sloveso

schenken = věnovat ; darovat

leis = tichý

s Rössel = koníček ; (šach.) kůň

;------------------------------

; 10.10.2012

;------------------------------

r Regenbogen = duha # počasí

bewölkt = zamračeno # počasí

Ich fühle mich wohl. = Cítím se dobře.

sich streiten = hádat se

e schwache Deklination = slabé skloňování

s Lineal, -s = pravítko

r Taschenrechner = kalkulačka

r Zirkel = kružítko

s Gebäude = budova

d.h. (das heißt) = t.j. (to jest) # zkratky

r Mond = Měsíc

Er ist älter geworden. = Zestárnul.

e Stimme = hlas

r Gang = chůze

-einhalb = … a půl

jedes Mal = pokaždé

;------------------------------

; 24.10.2012

;------------------------------

Was felt Ihnen ? = Co Vám chybí ?

nieseln, es nieselt = mrholit ; mžít, mží

umschalten = posunout (hodinky)

Worum geht es ? = O co jde ?

e Kuh = kráva

s Rätsel = hádanka ; záhada

Ein Rätsel aufgeben. = Dát hádanku.

s Kipfel ; s Kipferl (SüD, ÖrD) = rohlík

r Schwanz = ocas

er verbietet uns = on nám zakazuje

vielleicht = jestlipak ; asi ; možná ; přibližně ; snad

peinlich = trapný

sterben, stirb, starb, bin gestorben = zemřít

sich benehmen gut = chovat se dobře

Ich habe es eilig. = Mám naspěch.

festlich = slavnostní

s Fest = oslava

sich ansehen = prohlédnout si

e Qual = soužení ; trápení ; utrpení ; muka

Die Qual der Wahl haben. = Mít těžkou volbu.

Wer die Wahl hat, hat die Qual. = Rozhodnout se musíš sám.

Lernen ist Qual. = Učení mučení.

;------------------------------

; 31.10.2012

;------------------------------

Diät halten. = Držet dietu.

im Internet = na internetu

und dabei … = a přitom …

abhängen von = záležet na (odviset od)

aufräumen = uklízet

oben = nahoře

hässlich = škaredý ; protivný

Hässlich wie die Nacht. = Šeredný jako noc.

geizig = lakomý

geizen = skrblit

r Geizhals = skrblík

häufig = častý

r Staubsauger = vysavač

bügeln = žehlit

r Glückspilz = dítě (houba) štěstěny

r Bücherwurm = knihomol

r Maulwurf = krtek

s Maul = tlama

daran = na tom ; k tomu ; na to ; na tom

e Not = nouze

nötig = nutný ; nezbytný

Es is nötig, das Fenster zu zumachen. = Je potřeba zavřít okno.

erfahren = dozvědět se

e Spalte = sloupec

aufhören = přestat

holen = vyzvednout

;----------------------------------------------------------------------------------- až sem to je v Anki

; uloženo 5.11.2012

;------------------------------

s Gut = majetek ; vlastnictví

s Weingut = vinařství

;------------------------------

; 7.11.2012

;------------------------------

chlupatý = haarig ; behaart

sich verabreden = domluvit se ; smluvit se

e Wahl = volba

stehen zur Verfügung = být k dispozici

r Durchfall = průjem

e Verstopfung = zácpa

wagen = odvážit se

zum Ausdruck bringen = vyjádřit (co) ; projevit (co)

ausdrücken = vyjádřit

deutlich = zřetelný

sich bemühen = snažit se

r Umzug = průvod

allein = samotný

anprobieren = vyzkoušet na sebe

ausprobieren = vyzkoušet novou činnost

;------------------------------

; 14.11.2012

;------------------------------

Das Angebot an Kleidung. = Nabídka oblečení.

e Auskunft = informace

e Steigerung = stupňování

r Komparativ = 2. stupeň

r Superlativ = 3. stupeň

e Schneekoppe = Sněžka

e Erfahrung = zkušenost

treu = věrný

s Kätzchen ; junge Katze = kotě

;----------------------------------------------------------------------------------- až sem to je v Anki

; uloženo 26.11.2012

;------------------------------

ehrlich = upřímný ; otevřený ; čestný

spannend = napínavý

sicherlich = zajisté ; určitě

gewöhnlich = obyčejný ; běžný

bündig = stručný ; výstižný

e Eisdiele = zmrzlinárna

;------------------------------

; 28.11.2012

;------------------------------

e Sonderfahrt = zvláštní jízda (zájezd)

e Eigenschaft = vlastnost

schätzen = oceňovat

; e Mauer = zeď

Prag ist eine der größte Städte der Welt. = Praha je jedno z největších měst na světě.

Frankfurt ist einer der größten Häfen Deutschlands. = Frankfurt je jeden z největších přístavů v Německu.

kurz und bündig = krátce a výstižně

ehrlich gesagt = upřímně řečeno

auf die Dauer = natrvalo

Wovon träumen Sie ? = O čem sníte ?

vermuten = domnívat se

;----------------------------------------------------------------------------------- až sem to je v Anki

; uloženo 3.12.2012

;------------------------------

;------------------------------

; 5.12.2012

;------------------------------

werfen = hodit ; vrhnout

schimpfen = nadávat ; hubovat

mit Kind und Kegel = s celou rodinou

brav sein = být hodný, poslušný

im Nu (der Nu) = cobydup

e Zeile = řádka

e Mistel = jmelí

e Kiefer = borovice

e Fichte = smrk

e Tanne = jedle

versteckt = schovaný

e Sehkraft = zrak

;------------------------------

[škola,lekce 10A]

;------------------------------

überzeugt sein = být přesvědčen(ý)

das Parterre [parter] = přízemí

die Reihe, -n = řada

die Kassiererin, -nen = pokladní

ausverkauft = vyprodaný ; vyprodáno

übermorgen = pozítří

; nötig = nutný, -o

der Fall, -ä-e = případ ; pád

auf jeden Fall = každopádně

angezogen = oblečený

Zeit dazu haben = mít k tomu, na to čas

eben = prostě

; laufen, läuft = běžet

; das Spiel, -e = hra ; zápas

der Bildschirm, -e = obrazovka

geöffnet = otevřený

ernst = vážný, -ě

im Ernst (meinen) = (myslet) vážně

kaputt = rozbitý

das Gemälde, - = obraz

die Gemäldegalerie, -n = obrazárna

der Bekannte, -n = známý

die Bühne, -n = jeviště ; zde: divadlo

tagsüber = přes den

die Sammlung, -en = sbírka

das Jahrhundert, -e = století

die Skulptur, -en = socha ; sochařství

usw. (und so weiter) = atd. (a tak dále) # zkratky

sowie = (jakož) i

verschieden = různý

; die Ausstellung, -en = výstava

ausländisch = zahraniční

Ich schlage vor … = Navrhuji …

vorschlagen, schlägt vor = navrhnout

; der Vorschlag = návrh

reagieren auf 4.p = reagovat na

Na klar! = No jasně!

Schade! = Škoda!

die Kultur = kultura

das Kabarett, -s = kabaret

populär = populární

klassische Musik = klasická hudba

der Jazz = jazz

der Folk = folk

die Fotografie, -n = fotografie

multikulturell = multikulturní

das Institut, -e = institut

;------------------------------

[škola,lekce 10B]

;------------------------------

der Teenager, - = teenager

die Sportart, -en = sport, druh sportu

die Umfrage, -n = anketa

unter = zde: mezi

der Jugendliche, -n = mladistvý

das Alter = věk

verdrängen = vytlačit

der Riese, -n = obr

weiter- = další

der Handball = házená

drohen = hrozit

verschwinden = (z)mizet

Sport treiben = sportovat

regelmäßig = pravidelný, -ě

; ob = zda ; jestli

das Kegeln = kuželky ; hraní kuželek

der Sessel, -s = křeslo

es eilig haben = mít naspěch

die Gesundheit = zdraví

tun, tut = dělat ; činit

; dumm = hloupý

wenn = když ; jestliže

weh tun 3.p = bolet někoho

Das tut mir weh. = To mě bolí.

etwas anderes = něco jiného

spazieren gehen = jít se projít

etwas fragen = zeptat se na něco

dabei = přitom

; bekommen = dostat

Spitzen- = špičkový …

der Sporter, - = sportovec

die Leistung, -en = výkon

wahnsinnig = šílený

der Basketball = košíková

repräsentativ = reprezentativní

der Beachvolleyball = plážový volejbal

das Inline-Skating = inline bruslení

das Snowboarden = snowbording

das Jogging = jogging

der Squash = squash

korrigieren = korigovat ; opravit

;------------------------------

[škola,minulý čas]

;------------------------------

Ich bin Ski gefahren. (Ski fahren) = Lyžoval jsem.

Ich habe Sport getrieben. (Sport treiben) = Sportoval jsem.

Ich bin zu spät gekommen. (kommen) = Přišel/přijel jsem pozdě.

Was hast du bekommen? (bekommen) = Co jsi dostal?

Es ist verschwunden. (verschwinden) = Zmizelo to.

Wir haben ihn nicht verstanden. (verstehen) = Nerozuměli jsme mu.

Wer hat es entschieden? (entscheiden) = Kdo to rozhodl?

Wann habt ihr angefangen? (anfangen) = Kdy jste začali?

Haben Sie es schon gesehen? (sehen) = Už jste to viděl?

Ich habe es mir angesehen. (sich ansehen) = Prohlédl jsem si to.

Wie hat sie ausgesehen? (aussehen) = Jak vypadala?

Sie haben schon wieder ferngesehen. (fernsehen) = Už se zase dívali na televizi.

Er ist gefallen. = Upadl.

Hat es Ihnen gefallen? (gefallen) = Líbilo se Vám to?

Wer hat es dir gegeben? (geben) = Kdo ti to dal?

Wir sind lieber gelaufen. (laufen) = Raději jsme běželi.

Ich habe es schon gelesen. (lesen) = Už jsem to četl.

Wer hat es dir geraten? (raten) = Kdo ti to poradil?

Wir haben gut geschlafen. (schlafen) = Dobře jsme spali / se vyspali.

Er hat nie Jeans getragen. (tragen) = Nikdy nenosil džíny.

Wem hast du eingeladen? (einladen) = Koho jsi pozval?

Sie hat nie etwas vorgeschlagen. (vorschlagen) = Nikdy nic nenavrhla.

Wir sind ins Kino gegangen. (gehen) = Šli jsme do kina.

Es hat mir Leid getan. (Leid tun) = Bylo mi to líto.

Ich habe noch nichts gegessen. (essen) = Ještě jsem nic nejedl.

Wir haben Wein getrunken. (trinken) = Pili jsme víno.

Er hat immer gern gesungen. (singen) = Vždycky rád zpíval.

Wir haben / sind geschwommen. (schwimmen) = Plavali jsme.

Ich habe gedacht, dass … (denken) = Myslel jsem, že …

Niemand hat sie gekannt. (kennen) = Nikdo ji neznal.

Er hat ein gutes Beispiel genannt. (nennen) = Uvedl dobrý příklad.

Wer hat das gebracht? (bringen) = Kdo to přinesl?

Wo haben Sie Ihren Urlaub verbracht? (verbringen) = Kde jste strávil dovolenou?

;----------------------------------------------------------------------------------- až sem to je v Anki

; uloženo 8.12.2012

;------------------------------

;------------------------------

; 12.12.2012

;------------------------------

s Weihnachtsplätzchen, -s = vánoční koláček ; vánoční cukroví (-s)

s Plätzchen = koláček

s Wespennest = vosí hnízdo

e Gardine = záclona

obwohl = ačkoliv

es duftet nach Mandeln = voní to po mandlích

e Teekanne = čajová konvice

vorbeikommen = zastavit se (navštívit)

zerschlagen = rozbít

s Gewitter = bouře

möglicherweise ; vielleicht = možná

sich entspannen = uvolnit se

;------------------------------

; 19.12.2012

;------------------------------

Mensch, ärgere dich nicht ! = Člověče, nezlob se !

streichen = pohladit ; škrtat

r Stock = hůlka (lyžařská)

r Schlepplift = vlek (lyžařský)

r Sessellift = sedačková lanovka

e Gondel = kabina lanovky

r Skistiefel = lyžařská bota ; lyžák

r Liegestuhl = lehátko

e Pistenraupe = rolba

 e Anfängerpiste ; r Idiotenhügel = sjezdovka pro začátečníky

e Buckelpiste = muldy

r Ausschank = výčep

;------------------------------

; 9.1.2013

;------------------------------

r Besen = koště

e Fußspur , -en = stopa (ve sněhu)

e Schneeschaufel, -n = lopata na sníh

r Eiszapfen, -s = rampouch

e Amsel, -n = kos (pták)

r Eimer = kbelík ; (hovor.hanl.) kocábka, kraksna

im Eimer sein = být v kýblu / v hajzlu

dünn = tenký (látka apod.)

e Schlacht = bitva

e Schneeballschlacht = koulovačka

einander ; gegenseitig = navzájem

Hör mal! = Poslyš!

e Schnauze = čumák

verletzt = zraněný

verletzten = zranit ; poranit

kaum = sotva ; zřídka ; stěží

kaum dass = sotva co

der/die Angestellte = zaměstnanec

anstellen = zaměstnat ; udělat ; zařídit

r Betrunkene = opilec

e Pflanze = rostlina

e Brennessel ; e Nessel = kopřiva

unreif = nezralý

s Sieb = síto ; cedník ; řešeto

enttäuschen = zklamat

enttäuscht = zklamaný

r Spickzettel = tahák

doppelt = dvakrát

r Rechtschreibfehler = pravopisná chyba

Ich habe eine Entschiedung treffen. = Učinil jsem rozhodnutí.

r Zapfen, -s = šiška

überflüssig = přebytečný

meckern = mečet ; reptat

;------------------------------

; 16.1.2013

;------------------------------

; stattfinden = konat se

Hals- und Beinbruch! = Zlom vaz!

Ich drücke dir die Daumen. = Držím ti palce.

r Schmetterling = motýl

ganz im Ernst = úplně vážně

Seien Sie so lieb und … = Buďte tak hodný a …

r Zuschauerraum = hlediště

es gibt noch welche Karten = jsou ještě nějaké lístky

Dafür habe ich nicht viel übrig. = O to se moc nezajímám.

zeugen = svědčit

s Gedächtnis = paměť

e Leinwand = plátno

s Abenteuer = dobrodružství

r Abenteuerfilm = dobrodružný film

e Loge = lóže

r Souffler ; r Vorsager = nápověda (v divadle)

e Beleuchtung = osvětlení

;------------------------------

; 23.1.2013

;------------------------------

eintreten = vstoupit

s Verbrechen = zločin

darstellen = ztělesňovat, představovat

turnen = cvičit

die Prüfung ablegen = složit zkoušku

;------------------------------

; 6.2.2013

;------------------------------

besorgen = zajistit ; obstarat

schicken = poslat

damals = tehdy ; tenkrát

entschließen sich = rozhodnout se

r Spielabschnitt = třetina, resp. část hry

e Bande = mantinel

e Kufe = nůž u bruslí ; sanice / skluznice

r Schlittschuh = brusle

s Tor = branka ; gól

e Anzeigetafel = výsledková tabule

r Staub = prach

sich aus dem Staub machen = vypařit se

r Gefallen = laskavost ; ochota

;------------------------------

; 13.2.2013

;------------------------------

r Unterschied = rozdíl

Ich bin sauer- = Jsem naštvaný.

erschöpfen = vyčerpat ; spotřebovat

erschöpft = vyčerpaný

e Turnhalle = tělocvična

mieten = pronajmout si

e Sonnenbrille = sluneční brýle

Aller guten Dinge sind drei. = Do třetice všeho dobrého.

reden über etw. = hovořit o něčem

begegnen (i.) 3.p = potkat někoho (náhodou)

r Zufall = náhoda

zufällig = náhodný

per Anhalter fahren = jezdit stopem

ankommen 3.p = přijít, dorazit do

;----------------------------------------------------------------------------------- až sem to je v Anki

; uloženo 16.2.2013

;------------------------------

;------------------------------

; 27.2.2013

;------------------------------

s Unglück = smůla

e Ermäßigung = sleva

bestehen = obstát (ve zkoušce)

e Rücksicht nehmen = brát ohled

e Sicht = výhled; rozhled; viditelnost; úhel pohledu

s Niveau = úroveň

r Muttersprachler = rodilý mluvčí

Wenn ich erkältet wäre, würde ich Tee mit … trinken. = Kdybych byl nachlazený, pil bych čaj s … .

Aller Anfang ist schwer. = Každý začátek je těžký.

Venedig = Benátky

kicken = kopnout

r Spielfeldraum = pomezí hřiště # fotbal

r Straufraum; r Elfmeterraum = vápno (fotbal.) # fotbal

r Torraum = malé vápno (fotbal.) # fotbal

r Elfmeterpunkt = jedenáctka  (fotbal.) # fotbal

r Mittelkreis = středový kruh (fotbal.) # fotbal

 r Eckbogen = rohová výseč (fotbal.) # fotbal

e Fahne = praporek (fotbal.) # fotbal

r Linienrichter = čárový rozhodčí # fotbal

r Schiedsrichter = hlavní rozhodčí # fotbal

r Spieler = hráč # fotbal

r Ersatzspieler; r Ersatzmann = náhradník (hráč) # fotbal

r Torwart; r Tormann; r Torhütter = brankář # fotbal

r Verteidiger = obránce (linker/rechter) # fotbal

r Innenverteidiger = stoper # fotbal

r Mittelfeldspieler = záložník # fotbal

r Stürmer = útočník # fotbal

hin und her = sem a tam

e Einsamkeit; e Vereinsamung = osamělost

Ich fresse einen Besen, wenn das stimmt! = Ať se propadnu, jestli je to pravda!

nirgends; nirgendwo = nikde

;------------------------------

; 13.3.2013

;------------------------------

schwanger = těhotná

e Schwangerschaft = těhotenství

r Schwang - im Schwang(e) sein = být v módě

Ich habe sie (4.p.) ihm (3.p.) schon gegeben. = Už jsem mu ji dal.

als = když (jednou v minulosti)

Als ich jung war. = Když jsem byl mladý.

r Strand = pláž; pobřeží

entspringen = pramenit (řeka)

münden = ústit (řeka)

tauchen = potápět se

Ich hatte einen Unfall. = Měl jsem nehodu.

; ob = jestli ; zda

e Vorfahrt nehmen = nedat (vzít) přednost (v jízdě)

e Vorfahrt gewähren = dát přednost

;----------------------------------------------------------------------------------- až sem to je v Anki

; uloženo 18.3.2013

;------------------------------

;------------------------------

; 20.3.2013

;------------------------------

spüren = pociťovatscheinen

vermissen = postrádat

erscheinen (např. o textu) = objevit se (v novinách)

äußern = zveřejnit

aufregen = ruzrušit ; rozčílit

Kleide machen Leute. = Šaty dělají člověka.

r Bauch = břicho

r Schmerz = bolest

schmerzen = bolet

;------------------------------

[škola,lekce 11A]

;------------------------------

wundern = udivovat

Das wundert mich. = To se divím. ; To mě udivuje.

so etwas = něco takového

r Sonnenaufgang = východ slunce

egal sein = být jedno

Das ist doch egal. = To je přece jedno.

zugeben = přiznat

eher = spíše

r Eindruck, -ü-e = dojem

einen Eindruck machen auf 4.p. = udělat dojem na

beeindruken = zapůsobit

beweisen, bewiesen = dokázat

r Maler, - = malíř

s Werk, -e = dílo

e Wirkung = účinek ; působení

s Eis = zmrzlina

r Eisbecher = zmrzlinový pohár

e Schlagsahne = šlehačka

e Margerite, -n = kopretina

r Flieder = šeřík

komisch = divný, -ě

blühen = kvést

s Treibhaus = skleník

Zeit haben für = mít čas na

bitter = hořký; hořce

jüdisch = židovský

r Buchhalter = účetní

überleben = přežít

einfühlsam = vnímavý

r Verdacht, ä/a-e = podezření

umbringen = zabít

außergewöhnlich = neobyčejný ; mimořádný

e Fähigkeit = schopnost

humorvoll = humorný

e Verfilmung = zfilmování

e Freundschaft = přátelství

e Romanze = romance

r Buchhändler = knihkupec

r Schauspieler = herec

e Kunst = umění

darum = proto

negativ = negativní

positiv = pozitivní

e Narzisse = narcis(ka) (květina)

intensiv = intenzivní

s Drama = drama

r Psychologe = psycholog

mathematisch = matematický

komödiantisch = komediální

e Natur = příroda

Haben Sie das gewusst? (wissen) = Věděl jste to?

Wo habt ihr gesessen? (sitzen) = Kde jste seděli?

Wovon haben sie gesprochen? (sprechen) = O čem mluvili?

Sie haben es noch nicht bewiesen. (beweisen) = Ještě to nedokázali.

Er hat alles zugegeben. (zugeben) = (On) všechno přiznal.

Wann ist sie gestorben? (sterben) = Kdy zemřela?

;------------------------------

[škola,lekce 11B]

;------------------------------

s Tier = zvíře

im Allgemeinen = všeobecně

r Wissenschaftler = vědec

halten für = pokládat za

vorbeischauen bei = zastavit se u

deswegen = proto

mancher = některý

Damit kann ich nicht anfangen. = S tím si nedovedu nic počít.

behalten für sich = nechat si pro sebe

Behalte das lieber für dich. = Nech si to raději pro sebe.

e Hilfe = pomoc

e Hündin = fenka

wegen = kvůli

völlig = úplný ; plně ; zcela

das nächste Mal = příště

irgendwelcher = některý ; nějaký

irgendwohin = někam

;ruhig = klidný

s Ausland = zahraničí

bloß = jen

einige = několik ; někteří

e Nordsee = Severní moře

e Insel, -n = ostrov

e Katze = kočka # zvířata

s Pferd = kůň # zvířata

r Hengst = hřebec # zvířata

s Füllen = hříbě # zvířata

r Vogel = pták # zvířata

s Meerschweinchen = morče # zvířata

r Hamster = křeček # zvířata

s Eichhorn ; s Eichhörnchen ; s Eichkätzchen = veverka # zvířata

s Nagetier; r Nager = hlodavec # zvířata

nagen = hryzat; hlodat ; kousat

unterschiedlich = rozdílný  

s Schnabeltier = ptakopysk # zvířata

;r Maulwurf = krtek # zvířata

e Ziege = koza # zvířata

s Zicklein = kůzle # zvířata

r Ziegenbock = kozel # zvířata

ähnlich = podobný, -ě

r Dackel = jezevčík ; omezenec, hlupák

krumm = křivý

e Version = verze

s Internet = internet

s Forum, Foren = fórum

e Redaktion = redakce

speziell = speciální

r Koala = koala # zvířata

e Homepage = homepage

e Info, -s ; e Informazion, -nen = informace

r Zoo = zoo

e Tablette, -n = tableta

r Tipp = tip ; spropitné

ideal = ideální

r Kanarienvogel = kanárek # zvířata

r Aquarienfisch = akvarijní rybka # zvířata

Ich habe es mich gefunden. (finden) = Našel jsem to.

Sie hat mir immer geholfen. (helfen) = Vždycky mi pomohla.

Warum hat man es verboten? (verbieten) = Proč se to zakázalo?

Mit wem hast du dich unterhalten? (unterhalten) = S kým jsi se bavil?

;------------------------------

[předložkové vazby sloves]

;------------------------------

aufpassen auf etwas (4.p) = dávat pozor na něco

bitten um etwas = prosit o něco

denken an etwas (4.p) = myslet na něco ; vzpomínat na něco

sich erinnern an etwas (4.p) = vzpomenout si na něco

fragen nach etwas = ptát se na něco

es geht um etwas = jde o něco

Es geht darum, dass … = Jde o to, že …

helfen bei etwas = pomáhat s něčím

schreiben von (über 4.p) etwas = psát o něčem

sprechen von (über 4.p) etwas = mluvit o něčem

warten auf etwas = čekat na něco

abholen etwas, jemanden = dojít pro něco, stavit se pro někoho

vergessen etwas = zapomenout na něco

begeistert von etwas = nadšený něčím

bequem zu etwas = pohodlný na něco

neugierig auf etwas = zvědavý na něco

überrascht von etwas = překvapený něčím

wissen von (über 4.p) etwas = vědět o nečem

hören von etwas = slyšet o něčem

;----------------------------------------------------------------------------------- až sem to je v Anki

; uloženo 23.3.2013

;------------------------------

[]

;------------------------------

; 27.3.2013

;------------------------------

s Ostern = Velikonoce

r Gründonnerstag = Zelený čtvrtek

r Karfreitag = Velký pátek

r Karsamstag = Bílá sobota

r Ostersonntag = Velikonoční neděle

r Ostermontag = Velikonoční pondělí

e Weidenrute = vrbový prut ; hodovačka

r Auftrag = zakázka

r Zeh, -e = prst na noze

Lügen haben kurze Beine. = Lež má krátké nohy.

Er/Sie lügt, dass die Balken biegen. = Lže, až se hory zelenají. (trámy ohýbají)

r Po = zadek

r Popo = prdelka ; zadeček

e Konditorei = cukrárna

e Armbanduhr = náramkové hodinky

e Heizung = topení

r Filzstift = fix(ka)

e Füllung = nádivka

s Pronominaladverb = zájmenné příslovce

auswendig = zpaměti ; nazpaměť

witzig = vtipný

streng = přísný

r Gehalt = obsah

s Gehalt = plat

r Lohn = mzda

e Neuigkeit = novinka

Gibt es da Neuigkeiten? = Je něco nového?

sich bewerben um etwas = ucházet se o něco

s Unternehmen = podnik ; závod ; podnikání

e Ausbildung = vzdělání

s Gefängnis = vězení

e Götterdämmerung = soumrak bohů

e Stelle = místo ; zaměstnání ; umístění

r Fortschritt = pokrok

nachdenken über etwas = přemýšlet / uvažovat o něčem

r Floh = blecha

sich freuen wie ein Schneekönig = být šťastný jako blecha

r Schneekönig (OstD) ; r Zaunkönig ; r Zaunschlüpfer = střízlík

r Schlüpfer = kalhotky (dámské)

;----------------------------------------------------------------------------------- až sem to je v Anki

; uloženo 2.4.2013

;------------------------------

;------------------------------

; 3.4.2013

;------------------------------

übrigbleiben = zůstat

s Wissen = vědění ; vědomí

mutig = odvážný

durchschnittlich = průměrný

Das ist nicht der Rede wert. = To nestojí za řeč.

zählen = počítat (něco fyzického)

rechnen = počítat (symbolicky)

;zahlen = platit

bezahlen = zaplatit

laut Grundgesetz = podle ústavy

nebenbei = kromě toho

grundsätzlich = zásadní

erreichen = zastihnout (někoho)

hinterher = poté, později

gleichberechtigt = rovnoprávný

unordentlich = nepořádný

sich schämen = stydět se

e Abwesenheit = nepřítomnost

s Allgäu = Allgäu (alpské území)

sich beschweren für etwas = postěžovat si na něco

e Gegend, -en = krajina, oblast, okolí

achten auf = dbát na ; dávat pozor na

hoffen auf etwas = doufat v něco

sich überzeugt sein von = být přesvědčen o

e Braut = nevěsta

r Bräutigam = ženich

sich gönnen = dopřát si

segeln = plachtit

ewig = věčný

e Ewigkeit = věčnost

während = během

e Flitterwochen = líbánky

bis jetzt = (pro)zatím

;------------------------------

; 10.4.2013

;------------------------------

r Topfen = tvaroh (SuD, ÖrD)

beurteilen = posoudit

s Urteil = rozsudek

schlimm = špatný, zlý

schlau = mazaný

zuschreiben = připisovat (někomu něco)

fromm = zbožný

ausdauernd = vytrvalý

abhängig = závislý

tückisch = zákeřný

r Pinguin = tučňák

e Schnecke = šnek

r Bär = medvěd

r Löwe = lev

r Esel = osel

r Widder  ; r Schafbock = beran

r Fuchs = liška

r Adler = orel

s Kamel = velbloud

Es wird dunkel. = Stmívá se.

Heute ist es wärmer geworden. = Dnes se oteplilo.

Sie wird sicher Erfolg haben. = Určitě bude mít úspěch.

e Eselsbrücke = oslí most ; mnemotechnická pomůcka

;----------------------------------------------------------------------------------- až sem to je v Anki

; uloženo 14.4.2013

;------------------------------

[]

r Vortrag (über jemanden/etwas) = přednáška (o) ; převod (peněz na konto)

einen Vortrag über Goethe halten = mít přednášku o Goethovi

e Flugbegleiterin = letuška ; stevardka

es ist ein alter Hut = to je statá vesta (ve smyslu staré a známé)

;------------------------------

; 17.4.2013

;------------------------------

konjugieren = časovat

s Lied = píseň

r Jurist = právník

eine Frage stellen = dát otázku

e Eule = sova

e Nachteule = (hovor.) noční pták, sova (osoba)

e Ratte = krysa

e Wasserratte = (hovor.) vodomil

naschen = mlsat

r Spaßvogel = taškář

r Specht = datel

r Buntspecht = strakapoud

r Schluck = hlt, lok, doušek, sklenička, panák

r Schluckspecht = (hovor.) násoska (osoba)

r Rabe = havran, krkavec

r Regenwurm = žížala

ähneln = podobat se

wahrscheinlich = pravděpodobný

verkleidet als = převlečený, přestrojený za

s Zebra ; s Tigerpferd = zebra

s Horn, -ö-ner = roh

s Geweih = parohy, paroží

e Wüste = poušť, pustina

s Nilpferd ; s Flusspferd = hroch

e Biene = včela

r Storch = čáp

r Wal = velryba

s Schaf = ovce

s Nashorn = nosorožec

e Schwalbe = vlaštovka

r Frosch = žába

r Marienkäfer = slunéčko sedmitečné, beruška

r Pfau = páv

e Mücke = komár

aus einer Mücke einen Elefant machen = dělat z komára velblouda

die/eine Mücke machen = (hovor.) vzít roha, zdrhnout

e Spinne = pavouk ; (hanl.) ježibaba, babizna, čarodějnice

r Hai = žralok

wo sich Fuchs und Hase Gute Nacht sagen = kde lišky dávají dobrou noc

r Kater = kocour

einen Kater haben = mít kocovinu

dreimal schwarzer Kater = žertovná zaříkací formule

Hokuspokus Fidibus dreimal schwarzer Kater! = Čáry máry fuk!

;----------------------------------------------------------------------------------- až sem to je v Anki

; uloženo 21.4.2013

;------------------------------

[]

feststellen = zjistit, stanovit, zpozorovat, zajistit, aretovat

r Hoden = varle

;------------------------------

; 24.4.2013

;------------------------------

erwidern = odvětit (odpovědět)

abergläubisch = pověrčivý

r vierblättrige Klee = čtyřlistý jetel (čtyřlístky)

derselben = (ten)týž

(überien)stimmen mit ; zustimmen j-m/etw. = souhlasit

e Grippe = chřipka

Deutsche sprachigen Länder = německy mluvící země

gerade = právě (zrovna) ; rovný, přímý

s Geschirr = nádobí

;------------------------------

[škola,lekce 12A]

;------------------------------

gespannt sein = být zvědavý, napjatý

sterben vor Durst = umírat žízní

e Briefmarke, -n = poštovní známka

sammeln = sbírat

wiegen, gewogen = vážit

r Rechtsanwalt, ä-e = advokát

Du Arme! = Ty chudáčku!

raten, rät, geraten = hádat

Rate mal! / Raten Sie mal! = Hádej! / Hádejte!

;e Wahl = volba

s Einkommen, - = příjem (peněžní)

r Betrieb, -e = podnik

r Mitarbeiter = (spolu)pracovník

e Weiterbildung = další vzdělávání

innerhalb 2.p = uvnitř, v(e), během

außerhalb 2.p = mimo, vně

r Aufstieg, -e = vzestup ; výstup

e Möglichkeit = možnost

bestehen = být, existovat; obstát (ve zkoušce)

fest = pevný, -ě

flexibel = pružný, -ě

e Überstunden mn.č. = přesčas(y)

üblich = obvyklý ; běžný

r Arbeitsplatz = pracoviště

r Wohnort = bydliště

entfernt von = vzdálen(ý), -o od

;günstig = příznivý; výhodný

e Verbindung = spojení

öffentlich = veřejný

;arbeitslos = nezaměstnaný

e Medizin = lék

jobben = brigádničit; mít brigádu

r Techniker = technik

surfen = surfovat (na Internetu)

s Foto, -s = fotka

r Filmstar, -s = filmová hvězda

s Klima = klima

;------------------------------

[škola,lekce 12B]

;------------------------------

hoch im Kurs sein = těšit se velké oblibě

r Schüler = žák

Lieblings- = oblíbený

s Fach, ä-er = obor ; předmět

s Drittel, - = třetina

r Unterricht = vyučování

überraschen, überrascht = překvapit

überraschend = překvapivý

s Ergebnis, -se = výsledek

rund = okolo

Bundes- = spolkový

beliebt = oblíbený

e Religion, -en = náboženství

während = během ; zatímco

;bevorzugen = dá(va)t přednost

wunderbar = nádherný

schmutzig = špinavý

beleidigen = urážet ; urazit (někoho)

dunkel = tmavý

e Klasse, -n = třída

s Haar, -e = vlasy

ordentlich = pořádný, -ě

kämmen = (u)česat

mehrmals = několikrát

;gerade = přímý ; rovný

s Klassenzimmer, - = učebna ; třída

reinigen = (vy)čistit; uklidit

dadurch = tím

e Hälfte, -n = polovina

;r Betrag = obnos; částka

eigen = vlastní

ausgeben = vydat, vydávat

e Verantwortung für = zodpovědnost za

übernehmen = převzít

verteidigen = bránit ; hájit

r Schulrat, ä-e = školský rada, inspektor

r Ertrag = výnos

;e Mühe = úsilí ; námaha

profitieren von = mít užitek, zisk z

e Oberschule = střední škola

e Cafeteria, -s = bistro

; e Spülmaschine = myčka nádobí

entstehen, i. entstanden = vzniknout

r Raum, -äu-e = místnost ; prostor

s Mofa, -s = moped

e Verkehrssicherheit = dopravní bezpečnost

e Grundschule = základní škola

e Fachschule = odborná škola

e Berufsschule = učiliště

r Lehrling, -e ; r/e Azubi, -s = učeň, učnice

eine Lehre machen = učit se (nějakému povolání)

;schrecklich = hrozný

s Latein = latina

e Regie = režie

r/s Meter = metr

Wir haben gestanden. (stehen) = Stáli jsme.

Wann sind Sie aufgestanden? (aufstehen) = Kdy jste vstával?

Wer hat es genommen? (nehmen) = Kdo to vzal?

Wir haben ihn mitgenommen. (mitnehmen) = Vzali jsme ho s sebou.

Was habt ihr unternommen? (unternehmen) = Co jste podnikli?

Ich habe mir die Haare gewaschen. (waschen) = Umyla jsem si vlasy.

Hast du ihr schon geschrieben? (schreiben) = Už jsi jí napsal?

Wo haben Sie es verloren? (verlieren) = Kde jste to ztratil?

Sie hat viel Geld ausgegeben. (ausgeben) = Vydala hodně peněz.

;----------------------------------------------------------------------------------- až sem to je v Anki

; uloženo 29.4.2013

;------------------------------

[]

obgleich = přestože

anhänglich = věrný ; oddaný

r Hecht = štika

Viecher anziehen = přitahovat mušky

e Knallerei = bouchání; třískání; práskání

verstört = zděšený; rozrušený

Dänemark, da wird nicht geböllert. = Dánsko, tam se nestřílí.

reetgedeckt = pokrytý rákosem

;------------------------------

; 15.5.2013

;------------------------------

entlang = podél (řeky)

sich halten für j-n = pokládat se za někoho

eben = zrovna

angeln = rybařit

e Maßnahme = opatření

r Pulli = svetřík

s Tuch = šátek ; hadřík

sich verabschieden von j-m = rozloučit se s někým

s Missgeschick = nepříjemnost; malér

haben die Angst vor etwas = mít strach z něčeho

verschreiben = předepsat (léky)

Faust verschrieb seine Seele dem Teufel. = Faust upsal svou duši ďáblu.

aufrichtig = upřímný

selbstständig ; selbständig = samostatný

;------------------------------

; 22.5.2013

;------------------------------

einbauen = zasadit (kytky)

das Gras mähen = sekat trávu

Ich bin zum ersten Mal geritten. = Poprvé jsem jel na koni.

e Stute = kobyla; klisna

s Gate ; r Flugsteig = nástupní můstek (k letadlu)

buchen auf den Flug = objednat se na let

r Aufpreis = příplatek

r Pokal = pohár; číše

e Tätigkeit = činnost ; aktivita

e Beratung = rada ; porada ; poradna

absagen; annullieren = odříci; odvolat

betragen = činit, obášet (o částce, míře ap.)

sich betragen = chovat se; počínat si

bestehen in = spočívat v

bestehen auf = trvat na

;bestehen aus = skládat se z

Worin besteht der Unterschied? = V čem spočívá rozdíl?

Ich bestehe darauf, dass du ... = Trvám na tom, že ty …

Das Besteck besteht aus 3 Teilen. = Příbor se skládá ze 3 částí.

schreiben an j-m = psát někomu

arbeiten an der Uni = pracovat na univerzitě

frisieren = učesat; upravit; retušovat

zuverlässig = spolehlivý

;------------------------------

; 29.5.2013

;------------------------------

umgekehrt = obráceně

r Lehrstoff = učební látka; učivo

r Stoff = látka; substance; textilie; materiál

e Freude = radost

e Einstellung begründen = odůvodnit postoj

r Ziegel = cihla

sich widmen 3.p = věnovat se čemu

von großer Bedeutung = má velký význam (je velkého významu)

ein Mann von großer Bedeutung = muž velkého významu

e Frisöse = kadeřnice

r Friseur; r Frisör = kadeřník

r Topf ; r Kochtopf = hrnec (na vaření)

e Kasserolle = kastrol

s Gewehr = puška; zbraň

r Gummiknüppel = obušek

r Briefträger = listonoš

r Gärtner = zahradník

r Feuerwehrmann = hasič

r Möbelträger = stěhovák

r Schornsteinfeger; r Kaminfeger; r Rauchfangkehrer (rak.) = kominík

r Priester = kněz

r Pfarrer = farář

r Seemann = námořník

r Totengräber = hrobník

r Dompteur = krotitel

entweder … oder = buď … (a) nebo

tolpatschig = nemotorný

r Tolpatsch = nemotora

herumlaufen = pobíhat

schummeln = švindlovat; fixlovat

beteiligen = pracovat na něčem

wirken = působit

s Drehbuch = scénář

e Folge = následek; důsledek; pokračování (další díl)

trotz = navzdory

e Leidenschaft = vášeň

;------------------------------

; 5.6.2013

;------------------------------

e Überflutung = záplava

fähig sein ; imstande sein = být schopen

e Pestsäule = morový sloup

e Berufung = poslání

ausüben = vykonávat; provozovat; zastávat

kündigen = vypovědět (smlouvu); propouštět

Er wurde entlassen. ; Ihm wurde gekündigt. = Byl propuštěn.

untersuchen = vyšetřovat

e Näherin = švadlena

e Nadel = jehla

s Lenkrad = volant

s Hobel = hoblík

e Spritze = (injekční) stříkačka

r Nagel = nehet; hřebík

s Tablett = podnos

(ab)trennen = oddělit

e Schicksalschlägen = rány osudu

liebenswert = příjemný; sympatický

wertvoll = hodnotný

r Umstand = okolnost

r/s Suizid ; r Selbstmord = sebevražda

Viele Köche verderben den Brei. (Too many cooks spoil the broth.) = Příliš mnoho kuchařů zkazí polévku. (kaši)

j-m auf die Nerven gehen = jít někomu na nervy

;------------------------------

; 12.6.2013

;------------------------------

s Gammelfleisch = zkažené maso

logisch = logický

s Standesamt = matriční úřad (matrika)

s Stammbuch = matrika (kniha)

r Stamm = kmen ; rod

e Heiratsurkunde = oddací list

e Urkunde = listina ; doklad ; dokument

r Strauß = kytice ; pštros

r Trauzeuge = svědek (na svatbě)

e Trauung = sňatek

e Umarmung = objetí

tauschen = měnit; vyměnit (si)

seit langem = dávno; už dlouho

Wie wäre es (mit den …) = co takhle (něco)

Land und Leute kennen lernen. = Poznat zemi a lidi.

;----------------------------------------------------------------------------------- až sem to je v Anki

; uloženo 16.6.2013

;------------------------------

;------------------------------

; 19.6.2013

;------------------------------

[]

s Ereignis = událost

sich ereigen = udát se

wohlfühlen = cítit se dobře

mit e-m Hund Gassi gehen = jít vyvenčit psa

ein Hund muss Gassi = pes se musí vyvenčit

s Frauchen = panička

sich trauen = troufnout si ; odvážit se

im Voraus = předem

versäumen = promeškat

e Bruchzahl, -en = zlomek

;------------------------------

; 26.6.2013

;------------------------------

r Jahrgang = ročník (něčeho)

eifrig = horlivý ; snaživý ; pilný

e Stimmung = nálada (atmosféra)

sich anfertigen = zhotovit (vyrobit) si

s Eisbein = ovarové koleno

in Urlaub = na dovolenou

auf Urlaub = na dovolené

e Wurzel = odmocnina ; kořen

hoch (mat.) = mocnina

fünf hoch zwei = pět na druhou

;----------------------------------------------------------------------

[škola,lekce 13A]

;------------------------------

;sich widmen = věnovat se

sich amüsieren = bavit se

Feierabend machen = (s)končit práci

lösen = (vy)řešit

e Zusammenarbeit, -en = spolupráce

sich aufhalten = zdržet se

e Angelegenheit = záležitost

e Feier, -n = slavnost ; oslava

;vielleicht = možná ; snad

Na ja. = No (jo).

passen = hodit se

selbstverständlich = samozřejmý

überqueren = přejít (ulici)

direkt = přímý

sich notieren = poznamenat si

sicherheitshalber = pro jistotu

e Verabredung = schůzka

;e Tasse = šálek

s Glas = sklenice

verabreden = dohodnout

sich bedienen = obsloužit se, vzít si (při jídle)

Greifen Sie zu! = Berte si! (při jídle)

Gleichfalls. ; Ebenfalls. = Nápodobně.

Zum Wohl ! ; Prost ! = Na zdraví !

r Pfeffer = pepř

reichen = podat (někomu něco)

einschenken = nalít

;satt = sytý ; najedený

e Konkurrenz = konkurence

Wo bist du so lange gewesen? (sein) = Kde jsi tak dlouho byl?

Wie lange sind Sie dort geblieben? (bleiben) = Jak dlouho jste tam zůstal?

Ich habe ihn gebeten … (bitten) = Poprosil jsem ho …

Wohin sind sie geflogen? (fliegen) = Kam letěli?

Wo hat es gelegen? (liegen) = Kde to leželo?

Sie hat so komisch geheißen. (heißen) = Jmenovala se tak divně.

Wir sind auf den Berg gestiegen. (steigen) = Vystoupili jsme na tu horu.

Wir sind in die U-Bahn umgestiegen. (umsteigen) = Přestoupili jsme na metro.

Er hat immer übertrieben. (übertreiben) = Vždycky přeháněl.

Wo haben Sie sich getroffen? (sich treffen) = Kde jste se sešli?

Wie lange haben Sie sich dort aufgehalten? (aufhalten) = Jak dlouho jste se tam zdržel?

;----------------------------------------------------------------------

[škola,lekce 13B]

;------------------------------

e Bewerbung = žádost o místo

r Sitz, -e = sídlo

r Übersetzer = překladatel

e Kenntnis, -se = znalost

voraussetzen = předpokládat

;schicken = pos(í)lat

tabellarisch = tabulkový

r Lebenslauf = životopis

e Anzeige = inzerát

;zur Zeit = teď

deshalb = proto

;sich bewerben um = ucházet se o

;e Stelle = místo (zaměstnání)

geehrt = vážený

e Anforderung = požadavek

entsprechen = odpovídat (něčemu)

e Handelsfachschule = obchodní akademie

r Staat, -en = stát

e Prüfung = zkouška

r Erfolg = úspěch

einjährig = jednoroční

e Wirtschaft, -en = hospodářství; ekonomika

abschließen = uzavřít; ukončit

dreimonatig = tříměsíční

e Gestaltung = tvorba

e Zweigstelle = pobočka

persönlich = osobní

freundlich = přátelský

r Gruß, ü-e = pozdrav

e Anlage = příloha

e Anschrift, -en = adresa

e Staatsangehörigkeit = státní příslušnost

r Familienstand = rodinný stav

s Abitur = maturita

r Mutterschaftsurlaub = mateřská dovolená

e Sachbearbeiterin = referentka

Grund- = základní

gründlich = důkladný

sich vorbereiten auf 4.p = připravit se na

Fragen stellen = klást otázky

derzeitig = současný

;verlassen = opustit

r Grund, ü-e = důvod

e Schwäche = slabost

;s Gehalt = plat

e Vorstellung = představa

auf keinen Fall = v žádném případě

vorzeitig = předčasný

beenden = ukončit

da = protože

höflich = zdvořilý

sorgen für = starat se o

verschlafen = zaspat

e Filiale = filiálka

e Sekretärin = sekretářka

e Korrespondentin = korespondentka

s Zertifikat = certifikát

absolvieren = absolvovat

e Webseite = webová stránka

Er hat die Prüfung nicht bestanden. (bestehen) = Nesložil tu zkoušku.

Um welche Stelle hat sie sich beworben? (bewerben) = O jaké místo se ucházela?

Warum hat er seine Frau verlassen? (verlassen) = Proč opustil svou ženu?

;----------------------------------------------------------------------------------- až sem to je v Anki

; uloženo 1.7.2013

;------------------------------

;------------------------------

; 4.7.2013

;------------------------------

[]

e Erlaubnis = povolení ; svolení

;----------------------------------------------------------------------

[škola,lekce 14A]

;------------------------------

s Geschenk = dárek

feiern = slavit

r Geburtstag = narozeniny

s Geburtstagskind, -er = oslavenec

niedlich = roztomilý

anderswohin = (někam) jinam

;(sich) streiten = hádat se

bitten (zu Tisch) = pozvat ke stolu

; Geschenke

r Ring = prsten

r Ohrring = náušnice

;e Kette = řetízek

s Armband = náramek

;r Ski / Schi = lyže

s Spielzeug = hračka, hračky

s Spielzeugauto = autíčko

e Puppe, -n = panenka

;e Gesellschaft = společnost

s Gesellschaftsspiel = společenská hra

s Märchen, - = pohádka

s Märchenbuch = pohádková knížka

e Kamera, -s = fotoaparát

; Wir wünschen und gratulieren

Viel Vergnügen ! = Hezkou zábavu !

Gute Besserung ! = Brzké uzdravení !

r Feiertag = svátek

;s Fest = slavnost

;r Wunsch = přání

r Glückwunsch = blahopřání

; Geschenke “online” kaufen

;anbieten

e Ware, -n = zboží

e Anleitung = návod

r Klick = kliknutí (na klávesnici)

klicken = kliknout (na klávesnici)

gelangen, b. = dostate se (někam)

gliedern = členit

e Figur , -en = figurka

korrekt = správný

eingeben = uvést ; vložit

;erfahren = dozvědět se

r Artikel = druh zboží

Wunsch- = žádaný

r Korb, ö-e = košík

; bis = až (do)

e Bestellung = objednávka

aussuchen = vyhledat

los = Do toho ! , Jedem ! , Dělej ! (výzva ke zvýšení tempa)

e Menge = množství

; ändern = změnit

e Packung = balení

benötigen = potřebovat

nachdem = poté co

e Bezeichnung = označení

; senden = poslat

absenden = odeslat

e CD = CD

e Kassette = kazeta

e Videokassette = videokazeta

s Parfüm, -s = parfém

gratulieren = gratulovat

stornieren = stornovat

Wer hat es dir angeboten ? (anbieten) = Kdo ti to nabídl ?

Sie hat es nie erfahren. (erfahren) = Nikdy se to nedozvěděla.

Sie haben (sich) oft gestritten. ((sich) streiten) = Často se hádali.

Wann hat man den Brief abgesandt? (absenden) = Kdy se odeslal ten dopis?

;----------------------------------------------------------------------

[škola,lekce 14B]

;------------------------------

; doch = zde: ale

e Erde = země

e Regelung = úprava ; opatření

e Uhren umstellen = nastavit nový čas na hodinkách

r Beginn, -e = začátek

rauben = ukrást ; uloupit

r Wechsel = změna

; r Vorteil = výhoda

; sinken = klesat

r Verbrauch = spotřeba

im Freien = venku, v přírodě

sich auswirken auf 4.p = působit na

e Branche, -n = obor

hell = světlý

e Helligkeit = zde: světlo

; r Nachteil = nevýhoda

leiden an 3.p = trpět něčím

e Störung = porucha

einschlafen = usnout

; häufig = častý

unausgeschlafen = nevyspalý

e Geschichte = dějiny ; historie

; während = během

r Krieg = válka

notwendig = nutný

einführen = zavést

; erneut = opět ; znovu

vorstellen (die Uhr) = posunout (hodiny dopředu)

r Hochsommer = vrchol léta

r Sonnenuntergang = západ slunce

hinten = vzadu

nach hinten = dozadu

verlegen = zde: posunout

werben (bei …) für = zde: získávat (někoho) pro

e Regierung = vláda

e DDR = NDR

bestimmen = určit

s Mitglied = člen

verlängern = prodloužit

s Ende = konec

Ende Oktober = konec října

r Druck, ü-e = tlak

unter Druck stehen = být pod tlakem

r Bauer = rolník

kinderreiche Familien = rodiny s mnoha dětmi

verlangen = žádat ; požadovat ; vyžadovat

e Abschaffung = odstranění

festlegen = stanovit

; trotz přes ; navzdory

wach sein = být vzhůru

kaputt machen = zničit

Sie ist bei dem Film eingeschlafen. (einschlafen) = Usnula u toho filmu.

Er hat an Schlaflosigkeit gelitten. (leiden an) = Trpěl nespavostí.

Die Preise sind leider nich gesunken. (sinken) = Ceny bohužel neklesly.

;----------------------------------------------------------------------

[škola,lekce 15A]

;------------------------------

; e Ewigkeit = věčnost

Was ist los? = Co se děje?

anrufen 4.p = telefonovat (někomu)

sauber machen = uklízet

unterbrechen = přerušit

Macht nichts. = (To) nevadí.

Am apparat. = U telefonu.

zurückkommen, b. = vrátit se

hinkommen, b. = zde: přijet

; schaffen = zvládnout

Auf Wiederhören! = Na slyšenou!

; r Briefträger = listonoš

s Paket = balík

s Päckchen = balíček

r Briefkasten, ä- = schránka na dopisy

r Schluss = konec ; ukončení

Schluss machen = (u)končit

verbinden = spojit

schauen = dívat se

nachschauen = podívat se

r Anruf = telefonát

verkaufen = prod(áv)at

Höchst- = nejvyšší …

erhalten = obdržet; dostat

; damals = tehdy

unbewusst = nevědomky

unbenutzt = nepoužitý

; umfassen = zahrnovat

e Liste, -n = seznam

nachsehen = podívat se

r Tausch = výměna

e Anregung = podnět

Viel Spaß! = Pěknou zábavu!

Ich habe ihn gestern angerufen. (anrufen) = Volal jsem mu včera.

Sie hat nicht gern gebacken. (backen) = Nerada pekla.

Ich habe Ihren Brief erhalten. (erhalten) = Obdržel jsem Váš dopis.

Warum haben Sie ihn unterbrochen? (unterbrechen) = Proč jste ho přerušil?

;----------------------------------------------------------------------

[škola,lekce 15B]

;------------------------------

schwärmen von = nadšeně mluvit o

r Abstecher = zajížďka

(he)rauskommen = dostat se ven

; feststellen = zjistit

; allein = sám ; samotný

zurechtkommen = poradit si

zurückkehren = vrátit se

Geburts- = rodný …

sich festsetzen = zde: usadit se

; als = když

sich entschließen zu = rozhodnout se k

von langer Hand planen = plánovat hodně dopředu

kreuz und quer = křížem krážem

unterwegs = na cestách

; dennoch = přesto

Mein Gott ! = Proboha !

; s Heft = sešit

sich anschauen 4.p = prohlédnout si něco, podívat se na něco

träumen von = snít o

mit einem Mal = najednou

mittendrin sein = být uprostřed všeho dění

vorher = předtím

eine Faszination ausüben = fascinovat

sich vorstellen unter 3.p = představit si něco pod něčím

plötzlich = náhlý

da = tam

tatsächlich = skutečný; opravdový

passieren, i. = stát se ; přihodit se

lassen = nechat

sich treiben lassen = nechat se nést

schwer = těžký

bepackt = zde: naložen(ý)

beinahe = téměř

; leer = prázdný

lächeln = usmívat se

e Lippe = ret

auswandern, b. = vystěhovat se

glücklich = šťastný

funktionierend = fungující

e Badewanne = vana

e Bude (hov.) = byt, pokoj

hierher = sem

e Freiheit = svoboda; volnost

sich genehmigen = dovolit si

sich (Dativ) einen genehmigen (hov.žert.) = dopřát si paná(č)ka

verdammt (hov.) = zatracený; proklatý

Ich habe mich noch nicht entschlossen. (sich entschließen) = Ještě jsem se nerozhodl.

Sie ist gut allein zurecht gekommen. (zurechtkommen) = Poradila si sama dobře.

Wo habe ich Brille gelassen? (lassen) = Kde jsem nechala ty brýle?

;----------------------------------------------------------------------

[škola,lekce 16A]

;------------------------------

r Reiseführer = průvodce

bewegen = přimět

ebenfalls = rovněž

schaffen = stihnout ; zvládnout ; vytvořit

insgesamt = celkem

r Entwurf = projekt ; návrh

verwirklichen = uskutečnit ; realizovat

statt dessen = (na)místo toho

königlich = královský

bauen = postavit ; stavět

r Bau, -ten = stavba

einzigartig = jedinečný

was für ein = jaký

Was hat das mit … zu tun ? = Co to má společného s … ?

ausgerechnet = právě ; zrovna

Nicht doch! = Ale ne!

jedenfalls = každopádně

Du liebe Güte! = Ty má dobroto!

solcher = takový

gesellig = společenský

sowieso = stejně, tak jako tak

auffordern = vyz(ý)vat

anhand 2.p = pomocí něčeho

folgend = následující

beschreiben = popsat; popisovat

fröhlich = radostný, veselý

friedliebend = mírumilovný

streitsüchtig = hádavý; hašteřivý

kleinlich = malicherný

;großzügig = velkorysý

erfolgreich = úspěšný

erfolglos = neúspěšný

(un)zuverlässig = (ne)spolehlivý

s Gefühl = pocit

;e Freude = radost

;traurig = smutný

Es hat geklappt. = Vyšlo to. ; Dopadlo to dobře.

ärgern = zlobit (někoho)

Das ärgert mich. = To mě zlobí / štve / otravuje.

Das ist ärgerlich. = To je mrzuté.

Ich bin sauer. = Jsem naštvaný.

wütend = vzteklý ; naštvaný

e Klamotten mn.č. = hadry (oblečení)

schmeißen = (vy)hodit

altmodisch = nemoderní

r Charakter = charakter

s Ideal = ideál

intelekuell = intelektuální

tolerant = tolerantní

intolerant = netolerantní

konservativ = konzervativní

pessimistisch = pesimistický

schizophren = schizofrenní

sportlich = sportovní

sympatisch = sympatický

r Typ = typ

r Typus = typ ; vzor ; prototyp

e Villa = vila

;----------------------------------------------------------------------

[škola,lekce 16B]

;------------------------------

sortieren = (roz)třídit

e Wäsche = prádlo

rausbringen = vynést ; vynášet

r Müll = odpad(ky)

ungleich = nerovnoměrný

r Haushalt = domácnost

r Verkehrsplaner = dopravní plánovač

r Hausmann = muž v domácnosti

e Hausfrau = žena v domácnosti

erziehen = vychov(áv)at

e Erziehung = výchova

r Erziehungsurlaub = prodloužená mateřská dovolená

wissenschaftlich = vědecký

diesmal = tentokrát

dran sein = být na řadě

e Bemühung = snaha

berufstätig = zaměstnaný

e Berufstätigkeit = zaměstnanost, zaměstnání

e Verteilung = rozdělení

sich auswirken auf 4.p = projevit se v; (za)působit na

befragen 4.p = dotazovat se někoho

e Umfrage ; e Befragung = anketa

ernüchten = rozčarovat; vystřízlivět

r Teil = díl; část

häuslich = domácí

e Betreuung = péče

grob = hrubý

e Putzarbeit = úklid; úklidové práce

e Putzhilfe = paní na úklid

sich rühren = (po)hnout se ; hýbat se

r Kindergarten = mateřská školka

fertig machen = připravit

weitergehen = pokračovat

den Tisch abräumen = sklidit ze stolu

überlassen = přenechat

s Abendbrot = večeře

r Stolz = hrdost

e Zufriedenheit = spokojenost

zunehmend = rostoucí

e Last = tíha; náklad

weiterhin = i nadále

weiblich = ženský

mannlich = mužský

empfinden = pociťovat

aufhängen = pověsit ; věšet

meiden 4.p = vyhnout se

r Einkauf = nákup

e Unterstützung = podpora, pomoc

r Großputz = velký úklid

sich halten = držet se; udržovat se

teilen = dělit

e Teilung = dělení, dělba

hartnäckig = tvrdošíjný

e Macht, -ä-e = moc

abgeben = odevz(áv)at; před(áv)at

beobachten = (z)pozorovat; všimnout si

e Assistentin = asistentka

e Diskussion = diskuze

r Effekt = efekt

e Emanzipation = emancipace

e Illusion = iluze

e Kontrolle über 4.p = kontrola nad

r Soziologe = sociolog

e Studie = studie

;----------------------------------------------------------------------------------- až sem to je v Anki

; uloženo 15.7.2013

;------------------------------

[Haslach 2013]

;------------------------------

; 28.7.2013

;------------------------------

r Austausch = výměna

begreifen = pochopit

vertreiben = vyhnat

e Aufmerksamkeit = pozornost

s Gericht, -e = jídlo ; pokrm ; soud

r Spitzname = přezdívka

je … , desto … = čím … , tím …

je schöner, desto besser = čím hezčí, tím lepší

aufgeblasen = suverénní ; namyšlený

bescheiden = skromný

s Rudel = stádo ; smečka

Wie nennt man dich ? = Jak ti říkají ?

ehemalig = bývalý

r Hauptling = náčelník

enthaupten = setnout hlavu (“odhlavit”)

s Haupt = hlava

s Geschlecht = pohlaví

männlich / weiblich = mužské / ženské

s Männchen = sameček

s Weibchen = samička

r Kerl = chlap, chlapák

r Liebhaber = milovník ; milenec

S Genre = žánr ; druh

miteinander = spolu

aufeinander = na sebe

e Serie, -en = seriál (i jeden díl)

e Schlampe = šlapka (děvka)

sich abhärten = otužovat se

e Gestalt = postava

r Kreuzer = křižník

s Kreuzschiff = výletní loď

s Mitglied = člen (něčeho)

s Glied = penis (hov.)

s Weltraumschiff = kosmická loď

r Dachboden = půda

r Speer = oštěp

furzen = prdět

r Furz = prd

Auf einem traurigen Arsch fährt kein frohlicher Furz. = Na posraného i hajzl spadne.

lindern = zmírnit

verschonen = ušetřit (někoho něčeho)

r Rasen = trávník ; pirát silnic

weinen = plakat

r Schatten = stín

e Falte, -n = vráska

e Zärtlichkeit = něha

e Geborgenheit = ochrana

r Strom = proud

bestechen = podplácet

e Lässigkeit = ležérnost

eichen = ocejchovat

ich bin blau = jsem opilý, veselý, …

e Sehnsucht = touha

e Sehnsucht haben = toužit po

ich sehne mich nach … = toužím po …

Es ist aus! = Je po všem!

gemein = sprostý ; společný

grausam = těžký ; krutý

e Verlegenheit (pomn.) = rozpaky

Hau ab! = Vypadni!

e Vorhersage = předpověď

e Wettervorhersage ; r Wetterbericht = předpověď počasí

so-la-la = tak trošku

s Weichei = měkkota ; bačkora

;------------------------------

; 29.7.2013

;------------------------------

r Hagel = kroupy ; krupobití

e Räucherwaren = uzeniny

aufgeben = vzdát se

e Tollwut = vzteklina

e Ernüchterung = vystřízlivění

Es geht mir mies. = Vede se mi mizerně.

mies = mizerný

lecken = lízat

Jetzt ist es meins. = Teď je to moje.

r Aschenbecher = popelník

r Drache = drak

r Schlips = kravata

s Leitungswasser = voda z vodovodu

Rinder- = hovězí

s Hammelfleisch = skopové maso

gedünstet = dušený

gekocht = vařený

gebraten = usmažený / upečený

gebacken = upečený v troubě

gegrilled = grilovaný

paniert = obalovaný

r Teig = těsto

im Teig = v těstě

e Scheibe = plátek (knedlík, chleba, …)

e Soße = omáčka

auf Chinesische / Türkische / … Art = na čínský / turecký / … způsob

r Luchs = rys

r Lachs = losos

r Barsch = okoun

s Heu = seno

s Stroh = sláma

r Mähdrescher = kombajn

e Gottesanbeterin = kudlanka nábožná

beten = prosit

r Bettler = žebrák

e Schallplatte = gramofonová deska

r Schall = zvuk (kniž.)

r Pinsel = štětec

Es ist verboten, toten Kojoten die Hoden verknoten. = Je zakázáno svazovat koule mrtvým kojotům.

r Schiefer = břidlice

r Klammeraffe = @

e Stechmücke = komár

;------------------------------

; 30.7.2013

;------------------------------

r Grundsatz ; s Prinzip = zásada

s (Ge)Hirn = mozek

in Balance ; ausgeglichen = vyrovnaný

r Mangel = nedostatek

schätzen = oceňovat ; odhadovat ; vážit si ; cenit si

verschwenden = plýtvat

e Ursache = příčina

r Anlass = důvod ; podnět

e Tastatur = klávesnice

e Taste = klávesa

ausgleichen = srovnávat (činiti rovným)

atmen = dýchat

s Atmen = dech

e Gewebe = tkáň

s Lachen = smích

ausschütten = vylejt

e Abwehrkraft = imunita ; obranyschopnost

r Körper = tělo

r Anstoß = podnět ; pokus ; výkop

schließlich = nakonec ; konečně

e Beschwerde = stížnost

Man hört hier schlecht, ich muss die Ohren spitzen. = Je tu špatně slyšet, musím špicovat uši.

schlachten = porazit ; zabít

woraus besteht = z čeho se skládá

zubereiten / vorbereiten = připravovat jídlo / připravovat něco jiného

e Bremse = ovád (hovado) ; brzda

es ist schon alle = je to vyprodáno

s Seidel = žejdlík (malý pivo)

e Buche = buk

r Buchstabe = písmeno

;------------------------------

; 31.7.2013

;------------------------------

(un)absichtlich = (ne) schválně

berühren = dotknout se

s Floß = vor

s Gerücht = pověst ; fáma

spülen = mýt nádobí ; vymáchat prádlo

s Kissen = polštář

s Schneeglöckchen = sněženka

s Gänseblümchen = sedmikráska

r Konsonant = souhláska

brüllen = řvát

e Sau = svině ; čuně

r Ferkel = selátko ; prasátko

Du lügst wie die Presse. = Lžeš jako když tiskne. (jako noviny)

e Währung = měna (peníze)

s Kleingeld = drobné

s Bestechungsgeld = úplatek

e Hornisse = sršeň

Darf ich (um etwas) bitten? = Smím (o něco) prosit?

Na logo. = (hov.) No jasně , samo

r Mist = hnůj

So ein Mist! = Zatraceně!

s Vieh = dobytek (ustájený)

s Viech = dobytek (čuňák)

s Mistvieh = prasák (šahá na ženský)

r Mistkäfer = hovnivál

e Lippenpflege ; r Lippenpflegestift = jelení lůj

e Johannisbeere ; e Ribisel (rak.) = rybíz

sich verirren = ztratit se ; zabloudit

Fischgrat = rybí kost (vzor) - fiškréc

luchsen = číhat ; bystře pozorovat

s Schleim = sliz ; hlen

s Substantiv = podstatné jméno

r Dachs = jezevec

e March = řeka Morava

s Marchfeld = moravské pole (u řeky, ne na Moravě!)

; GPS památníku: 48°29'03.38"N, 16°51'26.23"E

;------------------------------

; 1.8.2013

;------------------------------

gezapft Bier = točené pivo

zapfen = točit pivo (jenom)

r Stickstoff = dusík

r Sauerstoff = kyslík

e Fete = večírek ; párty

s Gift = jed

entgiften = detoxikovat

(die) Fasten (mn.č.) = půst

fasten = držet půst

e Gegenwart = přítomnost ; současnost

r Kunststoff = plast ; umělá hmota

stumpf = tupý

ich lache über dich = směji se ti

essbar = jedlý

Worüber ist die Rede? ; Worum geht es? = O co jde ?

Ich bin damit einverstanden. = Jsem s tím srozuměn.

begrüßen = přivítat

Seien Sie begrüßt! = Buďte pozdraven!

abschiednehmen = rozloučit se

zum Abschied = na rozloučenou

Wo ist am Apparat ? ; Mit wem spreche ich ? ; Wen spreche ich ? = S kým mluvím ?

bitte langsam und deutlich = prosím pomalu a zřetelně

r Albtraum ; r Alptraum = zlý sen ; noční můra

r Alb = skřítek

beibringen = učit (někoho)

Wer hat es dir beigebracht ? = Kdo tě to naučil ?

r Bube = kluk ; darebák ; ničema

e Spende = dar ; příspěvek

ich spendiere eine Runde = platím rundu

e Büchse = pixla ; plechovka

r Sparherd = sporák

e Thaya = Dyje

sich (an)schmiegen (an j-n) = tulit se

r Stapel = hromada ; kupa

e Stiefmutter = macecha

Stief- = nevlastní

;------------------------------

; 2.8.2013

;------------------------------

s Fruchtfleisch = dužina

e Stachelbeere = angrešt

pflücken = česat ; sklízet ; trhat

e Oper = opera

aussprechen = vyslovovat

seiden = hedvábný

e Seide = hedvábí

e Einheit = jednotka

r Rand = okraj (města)

s Stäbchen = hůlky (jídelní)

r Schüssel ; r Napf = miska

e Sackgasse = slepá ulička

e Zeichensprache = znaková řeč

folgendermaßen = následovně

er ist schwul = je teplý (homosexuál)

sie ist lesbisch = je lesba

geschickt = šikovný

e Zahnbürste = zubní kartáček

verraten = prozradit

mit Zwanzig = ve dvaceti

es ist an der Zeit = je na čase

s Laster = neřest

;----------------------------------------------------------------------------------- až sem to je v Anki

; uloženo 20.8.2013

;------------------------------

;----------------------------------------------------------------------

[škola,lekce 17A]

;------------------------------

ausfragen = vyptávat se; (vy)zpovídat

angenehm = příjemný

keinesfalls = v žádném případě

; Reisebericht

r Bericht, e- = zpráva

verhandeln über 4.p = jednat o něčem; projednávat něco

e Verhandlung = jednání

r Geschäftsführer = ředitel, jednatel společnosti

;r Gegenstand = předmět

liefern = dodávat

Liefer- = dodací ...

r Handel = obchod

vor Ort = na místě

klären = vyjasnit

einhalten = dodržet

vereinbaren = dohodnout

; e Vereinbarung = dohoda

; vorig = minulý

e Verpackung = balení

e Produktionsstätte, -n = výrobní závod

klar machen = vysvětlit

erstklassig = prvotřídní

abnehmen = odebírat

r Lieferant = dodavatel

sich wenden an 4.p = obrátit se na

falls = v případě že

anhalten = (po)trvat

versichern 3.p = ujistit někoho

sich bemühen um 4.p = snažit se o; usilovat o

in Zukunft =v budoucnu

vermeiden 4.p = vyhnout se něčemu, někomu

aufsuchen = vyhledat

abbrechen = přerušit

sich handeln um 4.p = jednat se o

; scheinen = zdát se

interessiert sein an 3.p = mít zájem na

; Ich bin (nicht) sicher ...

mit Sicherheit wissen = vědět jistě, s jistotou

hundertprozentig = stoprocentní

zweifeln an 3.p = pochybovat o

vermuten = domnívat se; tušit

annehmen = domnívat se

möglicherweise = možná

; wahrscheinlich = pravděpodobný

Bescheid sagen = dát vědět

e Rechnung = účet

bezahlen = (za)platit

jetzig = nynější

potentiell = potenciální

e Produktion = produkce

e Qualität = kvalita

e Reklamation = reklamace

;----------------------------------------------------------------------

[škola,lekce 17B]

;------------------------------

; Die Stadt in der Stadt

e Siedlung = sídliště

r Osten = východ

r Westen = západ

quer durch 4.p = napříč

r Befürwörter = zastánce

r Gegner = protivník

sich einig sein = být si zajedno

bezeichnen = označit

e Schachtel, -n = krabice

anders = jinak

e Fläche, -n = plocha

r Spielplatz = dětské hřiště

; kaum = sotva; stěží

e Autostraße = silnice

heizen = (za)topit

;e Heizung = topení

r Müllschlucker = šachta na odpadky

; r Fahrstuhl = výtah

stören = vyrušovat ; rušit ; vadit

drinnen = uvnitř

e Möbel mn.č. = nábytek

e Ecke = roh

r Mieter = nájemník

s Gebiet = oblast

s Wohngebiet = sídliště, obytná čtvrť

einziehen = nastěhovat se

;fließen = téci

fließend = tekoucí

heiß = horký

kalt = studený

unheimlich (bequem) = příšerně, hrozně, velice (pohodlný)

r Vergleich, -e = srovnání

im Vergleich zu = ve srovnání s

r Altbau, -ten = stará zástavba

s Quartier, -e = byt, kvartýr

hinauf = nahoru

schleppen = táhnout

e Kohle, -n = uhlí

e Etage, -n = poschodí

sich befinden = nacházet se, nalézat se

e Treppe, -n = schody, schodiště

r Nachbar = soused

sich teilen 4.p = dělit se o

e Platte, -n = panel

s Hochhaus = výškový dům

eng = úzký, úzce

Innen- = vnitřní ...

; Wohnen

e Miete = nájem

mieten = najmout

vermieten = pronajmout

e Wohnung = byt

e Mietwohnung = nájemní byt

e Eigentumswohnung = byt v osobním vlastnictví

s Einfamilienhaus = rodinný dům

; auf dem Lande = na venkově

e Stadtmitte = střed města

;r Rand = okraj

am Rande der Stadt = na (o)kraji města

r Vorort = předměstí

oben = nahoře

unten = dole

draußen = venku

drüben = na druhé straně ; naproti

inclusive = včetně

s Grundstück = pozemek

; sich leisten = dovolit si

Taschen- = kapesní ...

; r Taschenrechner = kalkulačka

e Architektur = architektura

e Bequemlichkeit = pohodlí

diskreditierend = diskreditující

e Loggia, Loggien = lodžie

e Maschine = stroj

s Satelit = satelit

s Schlafzimmer = ložnice

e Toilette = toaleta

s Wohnzimmer = obývák

;----------------------------------------------------------------------

[škola,lekce 18A]

;------------------------------

; Zahnschmerzen

die Schmerzen mn.č. = bolesti

; lustig = veselý

; furchtbar = hrozný

geschwollen = opuchlý

; stark = silný

r Kopf = hlava

; r Bauch = břicho

; r Durchfall = průjem

e Weisheit = moudrost

raus = ven

den Zahn ziehen = vytrhnout, trhat zub

Unsinn! = Nesmysl!

; e Spritze = injekce

; spüren = pociťovat

bis = až, dokud ne-

; schlimm = zlý

holen 4.p = dojít pro

um die Ecke = za rohem

schlucken = spolknout, polykat

Na und? = No a?

; r Hals = krk

s Bein, -e = noha (celá)

; Hals- un Beinbruch! = Zlom(te) vaz!

; Der menschliche Körper

; r Körper = tělo

r Arm = paže

r Finger = prst

e Brust, -ü-e = prsa, hruď

r Rücken = záda

s Knie = koleno

s Gesicht = obličej

e Nase = nos

s Auge = oko

r Mund, -ü-er = ústa

s Ohr, -en = ucho

; Gesundheit - Krankheiten

e Krankheit = nemoc

Was is mit dir / Ihnen los ? = Co ti / Vám je? Co je s tebou/s Vámi ?

sich fühlen = cítit se

sich wohl fühlen = cítit se dobře

;schwach = slabý

miserabel = mizerný

schwitzen = (s)potit se

frieren = být zima; mrznout

Ich friere. ; Mir ist kalt. = Je mi zima.

Mir ist heiß. = Je mi vedro.

erhöht = zvýšený

e Temperatur = teplota

; s Fieber = horečka

r Grad = stupeň

; e Erkältung = nachlazení

sich erkälten = nachladit se

; e Grippe = chřipka

; r Husten = kašel

; r Schnupfen = rýma

sich brechen = zlomit si

; Gute Besserung! = Brzké uzdravení!

solange = dokud

sobald = jakmile

heutig = dnešní

menschlich = lidský

;----------------------------------------------------------------------

[škola,lekce 18B]

;------------------------------

inner- = vnitřní ...

regeln = řídit ; upravit

r Ablauf = průběh

; vergleichen = srovnávat

e Liebe = láska

zunehmen = přib(í)rat (na váze)

e Nahrung = potrava

umsetzen = měnit ; přeměňovat

; wirken = působit

e Impfung = očkování

e Bestrahlung = ozařování

vertragen = snést, snášet

s Medikament = lék

e Haut = kůže

; s Gedächtnis = paměť

r Magen = žaludek

e Galle = žlučník

e Verdauung = trávení

; s Gehirn = mozek

r Stein = kámen

e Periode = doba ; období

schalten auf 4.p = přepnout na

e Erholung = odpočinek ; zotavení se

e Betäubung = umrtvení ; omámení

empfindlich = citlivý

s Herz, -ens, -en = srdce

s Blut = krev

e Lunge = plíce

; r Sauerstoff = kyslík

riechen = cítit ; čichat

fein = jemný

Neben- = vedlejší ...

etwa = třeba; snad

sich eincremen = natřít, natírat se krémem

durstig = žíznivý

aufnehmen = vstřeb(áv)at

e Pflege = péče

r Stoff = látka

e Pflegestoffe mn.č. = kosmetické prostředky

Vorsicht! = Pozor!

treffen auf 4.p = narazit na

verzögern = zpozdit; zdržet

reduziert = omezený

e Mitternacht = půlnoc

betrunken = opilý

s Wartezimmer = čekárna

e Krankenschwester = zdravotní sestra

r Alkohol = alkohol

r Allergiker = alergik

s Hormon = hormón

;----------------------------------------------------------------------------------- až sem to je v Anki

; uloženo 2.9.2013

;------------------------------

;------------------------------

; 2.10.2013

;------------------------------

[]

der Rest des Jahres = zbytek roku

es hängt davon ab, ob ... = přijde na to, jestli ...

;------------------------------

; 9.10.2013

;------------------------------

s Bedeutungswörterbuch = výkladový slovník

mitteilen = sdělit ; oznámit

e Verpflegung = strava

stranden = ztroskotat

einschiffen = nalodit ; naložit na loď

r Nachweis = důkaz ; doklad

;------------------------------

; 16.10.2013

;------------------------------

r Ellbogen = loket

versprechen = slíbit

sich dazu zu drücken = k něčemu nutit

s Kraftwerk = elektrárna

e Vorliebe für etwas = záliba v čem

r Geruch = pach ; zápach

r (Ge)Stank = nelibý zápach

;----------------------------------------------------------------------------------- až sem to je v Anki

; uloženo 18.10.2013

;------------------------------

;------------------------------

; 23.10.2013

;------------------------------

[]

e Schläfe = spánek

r Forscher = badatel ; výzkumník

zuständig = příslušný ; zodpovědný

gegen Ende = ke konci

s Fragezeichen = otazník (?)

e Besichtingungsreise = poznávací zájezd

müßig = lenošný ; nečinný ; odpočinkový

r Comic ; r Comicstrip = komiks

e Sciencefiction = science fiction

e Belletristik = beletrie

;------------------------------

; 30.10.2013

;------------------------------

verdienen = zasloužit si ; vydělávat

Sie würden sich wundern ! = To byste se divil !

sich bedanken bei j-m für etwas = poděkovat někomu za něco

klagen = bědovat ; naříkat ; stěžovat si (pejorativně)

speichern = skladovat ; ukládat

r Felsen = skála ; skalisko

;----------------------------------------------------------------------------------- až sem to je v Anki

; uloženo 2.11.2013

;------------------------------

[]

;------------------------------

; 6.11.2013

;------------------------------

r Versuch = pokus

hierzu = (tady) k tomu (jako doplněk)

niedrig = nízký

r Dichter = básník

roh = syrový

s Gehör ; r Gehörsinn= sluch

e Kernspintomografie = magnetická rezonance

e Wegbeschreibung = popis cesty

e Areal, -en = areál (pozemky, oblast výskytu)

;------------------------------

; 13.11.2013

;------------------------------

e Gefahr = nebezpečí

r Rentner = důchodce

r Bereich = obor ; oblast

r Schaukelstuhl = houpací křeslo

e Truhe = truhla (dřevěná)

r Bücherschrank = knihovnička

ursprünglich = původní

persisch = perský

r Perserteppich = perský koberec

;------------------------------

e Abbuchungsauftragslastschrift = neodvolatelné inkaso # bankovnictví

e Lastschrift = vrubopis # bankovnictví

e Abbuchung = inkaso # bankovnictví

;------------------------------

; 18.11.2013 - úkol, bydlení

;------------------------------

s Wohnen = bydlení

e Wohnsorte = druh bydlení

e Genossenschaftswohnung = družstevní byt

e Staatswohnung = státní byt

e Mietwohnung = nájemní byt

s Einfamilienhaus = rodinný dům

s Doppelhaus = dvojdomek

e Eigentumswohnungen = činžovní dům

r Wohnblock = obytný blok

s Miet(s)haus = nájemní dům

e Einöde = samota (bydlí na samotě)

e Siedlung ; s Neubauviertel = sídliště

e Satellitenstadt = satelitní město

e Haustür = vchodové dveře

s Dach = střecha

r Schornstein = komín

e Fahrradaufbewahrung = kolárna

r Trockenraum = sušárna

e Waschküche = prádelna

s Schwimmbecken = bazén

r Schuppen = kůlna

e Dachrinne = okap

e Eingangshalle = vstupní hala

e Diele = předsíň

s Esszimmer = jídelna

e Wohnküche = jídelna v kuchyni

s Gästezimmer = pokoj pro hosty

e Garderobe ; r Ankleideraum ; r Kleiderschrank = šatna

e Speisekammer = spižírna

r Radiator ; r Heizkörper = radiátor

r Kamin = krb

e Belichtung = osvětlení

e Standleuchte = stojací lampa

e Tischleuchte = stolní lampa

r Kronleuchter = lustr

e Vergnügung = zábava

r Videorecorder = video

r Hi-Fi-Turm = hifi věž

r DVD-Recorder = dvd přehrávač

e Konsole = herní konzole

s Waschbecken = umyvadlo

r Wäschetrockner = sušička

e Geschirrspülmaschine ; r Geschirrspüler = myčka nádobí

r Backofen = trouba (na pečení)

s Mikrowellengerät ; r Mikrowellenherd = mikrovlnka

r Gasherd = plynový sporák

e Dunstabzugshaube = digestoř

r Gefrierschrank = mraznička

;------------------------------

; 20.11.2013

;------------------------------

e Wange = tvář (líce)

s Wesen = bytost

erwähnen = zmínit ; uvést

s Verkehrszeichen = dopravní značka

r Verstoß = provinění ; poklesek ; porušení

s Vergehen = přečin ; přestupek ; provinění

;----------------------------------------------------------------------------------- až sem to je v Anki

; uloženo 25.11.2013

;------------------------------

[]

;------------------------------

; 27.11.2013

;------------------------------

s Verkehrsdelikt = dopravní přestupek

r/e Obdachlose = bezdomovec

s Parketbrett ; e Parkette (ÖrD) = parketa

flach = plochý

Was halten Sie davon ? = Co si o tom myslíte ?

s Erdgeschoss ; s Parterre [parter] = přízemí

;------------------------------

beherrschen = ovládat ; vévodit ; dominovat

r Stapel = hromada ; kupa ; štapel (stavební poloha lodě)

vom Stapel laufen = vyplouvat z loděnice

;------------------------------

; 4.12.2013

;------------------------------

e Reihenfolge = pořadí

s Kästchen = skříňka ; čtvereček

e Datei, -en = soubor dat

drehen = točit

wenn schon ..., (dann) = když už, (tak) ...

wenn schon, denn schon = když už, tak už

e Steuer = daň

s Steuer = volant ; kormidlo

von zu Hause = z domova

s (Benutzer)konto = uživatelský účet

;----------------------------------------------------------------------------------- až sem to je v Anki

; uloženo 10.12.2013

;------------------------------

[]

r Wille = vůle

e Notwendigkeit = nutnost

e Stärke = síla ; intenzita

r Geier = sup

(Das) Weiß der Geier/Teufel ! = Čert ví !

Hol dich/Hols der Geier ! = Čert aby tě/to vzal !

Ich weiß, dass ich nicht weiß. = Vím, že nic nevím.

fördern = podporovat

; typ domu

s Hochhaus = výškový dům

s Siedlungshaus = dům na sídlišti

s Zinshaus = nájemní dům

s Reihenhaus = řadový domek

s Doppelhaus ; s Zweifamilienhaus = dvojdomek

s Bauernhaus = statek ; selský dům ; grunt

s Landhaus = venkovská vilka

s Laubenhaus = dům s podloubím

r Bungalow = bungalow ; (DDR) chata

e Hütte = chata ; chatrč ; huť

s Blockhaus = srub

s Gartenhaus = zahradní domek

;------------------------------

; 11.12.2013

;------------------------------

s Gelenk = kloub

wenigstens = přinejmenším

e Gebühr = poplatek

;------------------------------

; 18.12.2013

;------------------------------

begehen = slavit

s Pfingsten = svatodušní svátky, letnice

e Vesper = nešpory

e Taufe = křest

sich erstrecken = zahrnout ; rozprostírat set

einschließen = zahrnout (do ceny, ...) ; zavřít ; zamknout

belegen = doložit

e Herkunft = původ

ablösen = nahradit

e Gabe = dar (získaná schopnost)

r/e Gläubige = věřící

r Siebenschläfertag = 27.6. (sedmispáči v Efesu)

r Siebenschläfer = plch velký (Glis glis)

e Verfolgung = (pro)následování

e Berghöhle ; e Höhle = jeskyně

bezeugen = potvrdit

e Auferstehung = zmrtvýchvstání ; vzkříšení

Ach du Grüne Neune! = zvolání udivení či úleku (zelená 9)

Geben Sie Acht! = Dávejte pozor!

schonend = ušetřený

e Steckdose = zásuvka (elektrická)

r Stecker = zástrčka (elektrická)

rächen = (po)mstít

laben = občerstvit, osvěžit

sich laben = vychutnávat si

r Kuss = polibek

zähmen = zkrotit

kratzen = škrábat

zerren = strhnout

würgen = škrtit ; zvracet ; (hovor.) dřít, makat

auswürgen = vydávit (jídlo)

e Falle = past ; pelech ; západka (dveří) ; (SwD) klika (dveří)

;------------------------------

; 8.1.2014

;------------------------------

e Pocken = neštovice

e Windpocken = plané neštovice

e Schwarzpocken = černé neštovice

r Vorsatz = předsevzetí

angeben = udat ; uvést

zumindest = přinejmenším

r Hüftspeck = špek (na boku)

lediglich ; nur = jenom

gemäß = přiměřený , vhodný ; podle , v souladu s (čím) 2.p.

vorspielen ; vortäuschen = předstírat

schräg = šikmý; kosý

behaupten = tvrdit

e Herausforderung = výzva

weiterentwickeln = rozvíjet

; Zustimmung / Nuchtübereinstimmung

Ich bin einverstanden. = Souhlasím.

Ja, sicher. = Ano, jistě.

Sie haben recht. = Máte pravdu.

Mit Vergnügen. = S radostí.

Möglicherweise. = Možná.

Vielleicht. = Snad.

Wahrscheinlich. = Pravděpodobně.

Wie Sie wollen. = Jak chcete.

Mal sehen. = Uvidíme.

Ich überlege es mir. = Rozmyslím si to.

Das ist egal. = To je jedno.

Ich bin nicht einverstanden. = Nesouhlasím.

Leider nicht. = Bohužel ne.

Ich glaube nicht. = Myslím, že ne.

Sie irren sich. = Mýlíte se.

Auf keinen Fall. = V žádném případě.

Ganz im Gegenteil. = Zcela naopak.

Ich teile nicht ganz Ihre Meinung.  = Nesdílím zcela Váš názor.

Das würde ich nicht sagen. = To bych neřekl.

Das würde ich nicht für gut halten. = To bych nepovažoval za dobré.

Ich bin anderer Ansicht/Meinung. = Mám jiný názor.

Im Prinzip stimme ich zu. = V zásadě souhlasím.

; z článku 2.2

r Bewerber = uchazeč

r Vertriebsleiter = vedoucí odbytu

e Abwicklung = likvidace, realizace

; z článku 2.3

r Steuerberater = daňový poradce

r Wirtschaftsprüfer = auditor

;----------------------------------------------------------------------------------- až sem to je v Anki

; uloženo 13.1.2014

;------------------------------

[]

; z překladu 23

geblümt

getüpfelt = puntíkovaný

apart ; schick = vkusný

r Untermieter ; r Zimmerherr (zast.) = podnájemník

e Unterwäsche = spodní prádlo

in der heutigen Zeit = v dnešní době

e Erinnerung an etwas (4.p) = vzpomínka na něco

s Weilchen = chvilka

; různé

Gleich regnet es, gleich scheint die Sonne. = Hned prší, hned svítí slunce.

; Abk. - die Abkürzung, -en = zkratka # zkratky

GmbH - die Gesellschaft mit beschränkter Haftung = s.r.o. # zkratky

;------------------------------

; 15.1.2014

;------------------------------

begabt = nadaný

e Anrede = oslovení ; proslov

r Kopf = hlava ; záhlaví

r Betreff = věc, předmět (v dopise)

anreden ; ansprechen = oslovit

e Grußformel = zdravící formulka, formulka při zdravení

durchblättern ; durchfliegen = prolistovat

e Angabe = údaj, informace, záznam

angeblich = údajně

e Ausrede = výmluva

beschimpfen j-n = nadávat (komu), urážet (koho)

;------------------------------

; 22.1.2014

;------------------------------

e Kreide = křída

einschlägig = příslušný

r Leiter = vedoucí

sich befassen = zabývat se

zu siebt = v sedmi (je nás 7)

e Behörde = úřad

;----------------------------------------------------------------------------------- až sem to je v Anki

; uloženo 28.1.2014

;------------------------------

[]

; různé

im Uhrzeigersinn (drehen) = ve směru hodinových ručiček (clockwise)

gegen den Uhrzeigersinn (linksläufig) = proti směru hodinových ručiček (counterclockwise)

e Panne = porucha, závada (auta ap.)

hinreichend = dostatečně

einst = kdysi

s Geräusch = šum, šelest, hluk

angehen = rozsvítit se (hov.)

e Beule = boule

;------------------------------

; 29.1.2014

;------------------------------

hinzufügen = dodat (něco při hovoru)

e Ehre = čest

Positiv = 1. stupeň (při stupňování)

von hinten nach vorne = zezadu dopředu

;------------------------------

; 19.2.2014

;------------------------------

; 26.2.2014

;------------------------------

e Hundehütte = psí bouda

e Kutsche = kočár

e Pferdkutsche = koňský povoz

marschieren = pochodovat

e Pille = pilulka

plaudern = klábosit ; vykecat

s Portemonnaie ; s Portmonee = portmonka

;------------------------------

; 5.3.2014

;------------------------------

r Verstand = rozum

vernünftig = rozumný

r Ausspruch = výrok

r Anspruch = nárok

gewiss = jistý, určitý (osoba apod.)

quälen = trápit

abnehmenden Mond = ubývající měsíc

zunehmenden Mond = dorůstající měsíc

hüten etw. = dávat pozor, dohlížet na něco

entlocken = vylákat

r Angriff = útok

s Vermögen = schopnost, síla ; jmění ; vlastnictví ; majetek

(un)bewegliches Vermögen = (ne)movitý majetek

[lidske_telo]

e Ader = žíla, tepna, céva

e Arterie = tepna

e Vene = žíla

e Augenbraue, -n = obočí

e Wimper, -n = řasa

s Augenlid, -er = oční víčko

r Haaransatz = přední linie vlasů

s Nasenloch, -ö-er = nosní otvor

e Nebenhöhle = vedlejší dutina (nosní)

e Bauchhöhle = břišní dutina

s Becken = pánev (med. i geogr.) ; umyvadlo ; nádrž

r Brustkorb = hrudní koš

r Darm, -ä-e = střevo

r Dickdarm = tlusté střevo

r Blinddarm = slepé střevo

r Dünndarm = tenké střevo

e Ferse = pata

e Gallenblase = žlučník

e Drüse, -n = žláza

e Bauchspeicheldrüse ; s Pankreas = slinivka břišní

e Schweißdrüse = potní žláza

e Speicheldrüse = slinná žláza

e Unterkieferdrüse = podčelistní slinná žláza

e Schilddrüse = štítná žláza

e Brustdrüse = prsní/mléčná žláza

e Vorsteherdrüse = prostata, předstojná žláza

e Talgdrüse = mazová žláza

e Tränendrüse = slzná žláza

e Milchdrüse = mléčná žláza

e Harnblase = močový měchýř

e Gliedmaße, -n = končetina

s Kinn, -e = brada

e Stirn = čelo

r Knöchel = kotník

r Knochen = kost

e Hüfte = bok ; kyčle

e Sehne = šlacha ; vaz ; tětiva

e Leber = játra

e Milz = slezina

r Muskel = sval

e Niere = ledvina

j-m an die Nieren gehen (hovor.) = jít komu na nervy (na ledviny) ; pohnout komu žlučí

r Oberarm = nadloktí

r Unterarm = předloktí

e Handwurzel = zápěstí

r Oberschenkel ; r Schenkel = stehno

r Unterschenkel = bérec

e Sohle ; e Fußsohle = chodidlo

r Rist = nárt

e Wade = lýtko

r Rumpf = trup

r Schädel = lebka

s Schienbein = holeň

s Skelett, -e = kostra

e Handfläche = dlaň

r Daumen = palec

r Zeigefinger = ukazováček

r Kiefer = čelist

e Wirbelsäule = páteř

e Schulter = rameno

s Schulterblatt = lopatka (kost)

e Rippe = žebro

e Bandscheibe = meziobratlová ploténka

e Kniescheibe = čéška

[zdravotni_system]

r Herzinfarkt = srdeční infarkt

e Rettungsleitstelle = centrála záchranné služby

r Rettungsdienst = záchranná služba

r Rettungswagen = záchranka

e Vergiftung = otrava

r/e Betroffene = postižený/á

ansprechbar = schopný komunikovat

bewusstlos = bezvědomý (př.jméno)

r Allgemeinmediziner = praktický lékař

r Facharzt = odborný lékař

e Zuzahlung = doplatek

e Vorsorgeuntersuchung = preventivní (lékařská) prohlídka

e Fachangestellte ; e Arzthelferin ; e Sprechstundenhilfe = "sestra" v ordinaci (asistentka lékaře)

einschieben = vsunout

brechen = zvracet

spucken = zvracet, plivat

e Versichertenkarte = průkaz pojištěnce

Ginge das? = Šlo by to?

aufrufen = vyvolat (v čekárně)

mir ist übel (schlecht, unwohl, unangenehm, schlimm, widrig, böse)= je mi blbě

e Übelkeit = nevolnost

e Flüssigkeit = tekutina

abtasten = prohmatat

Mir läuft die Nase. ; Meine Nase läuft. = Teče mi z nosu.

tränen = slzet

s Sodbrennen = pálení žáhy

pochend = zřetelně pravidelně něco cítit

dumpf = nejasný ; neurčitý

stechend = ostrý ; bodavý ; štiplavý

e Wunde = rána ; poranění

e Platzwunde = tržná rána

jucken = svědit

(der) Juckreiz = svědění

(der) Brechreiz = nutkání na zvracení (nauzea)

r Ausschlag =  (kožní) vyrážka

sich entzünden = zanítit se

e Entzündung = zánět ; zápal

e Ohnmacht = mdloba

r Krampf = křeč

r Anfall = záchvat

e Schwellung = otok

r Eiter = hnis

r Schwindel = závrať

(sich) umdrehen = otočit se

umknicken = špatně došlápnout

auszuhalten = k vydržení (dá se vydržet)

r Blutdruck = krevní tlak

e Röntgenaufnahme = rentgenování

beugen = ohnout

r Ultrashall = ultrazvuk

geprellt = naražený

verstaucht = vymknutý

gebrochen = zlomený

einklemmen = přiskřípnout

r Bandscheibenvorfall = poškození meziobratlové ploténky

e Magenverstimmung = žaludeční nevolnost

abklingen = doznívat

einweisen = poslat

e Arbeitsunfähigkeitbescheinigung = potvrzení o pracovní neschopnosti

kauen = žvýkat ; kousat

e Kaufläche = kousací plocha (na zubu)

r Zahnschmelz = zubní sklovina

r Kieferknochen = čelistní kost

r Weisheitszahn = zub moudrosti

schief = šikmý, křivý

locker = viklavý, uvolněný

kurzsichtig/weitsichtig = krátkozraký/dalekozraký

e Netzhaut ; e Retina = sítnice

e Hornhaut = rohovka

e Pupille = zornice

e Iris ; e Regenbogenhaut = duhovka

s Pflaster = náplast

e Salbe = mast

auf nüchteren Magen = na lačný žaludek

zergehen lassen = nechat rozpustit

;----------------------------------------------------------------------------------- až sem to je v Anki

; uloženo 9.3.2014

;------------------------------

[]

Schweizerische Eidgenossenschaft = Švýcarské spříseženectví

;------------------------------

; 19.3.2014

;------------------------------

s Erlebnis = zážitek

e Aktie, -n = akcie

trauen = důvěřovat

ohne Zweifel ; zweifellos ; zweifelsohne = nepochybně

r/s Safe, -s ; r Tresor = sejf

Hätte ich es gewusst, wäre ich nicht gekommen. = Kdybych to byl býval věděl, byl bych sem býval nechodil.

wetten mit j-m um etwas = vsadit se s někým o něco

wetten auf j-n/etwas = vsadit (si) na někoho/něco

das Forschungsinstitut für Eisenbahn = Výzkumný ústav železniční

;------------------------------

; 26.3.2014

;------------------------------

e Apfelsine ; e Orange = pomeranč

e Preiselbeere = brusinka

erkranken an = onemocnět na

sterben an = umřít na

wo befindet sich = kde se nachází

verknüpfen = spojovat

e Narbe = jizva

;------------------------------

; 9.4.2014

;------------------------------

stottern = koktat

e Glatze ; r Glatzkopf ;  r Kahlkopf = pleš

r Mut = odvaha

;------------------------------

; 16.4.2014

;------------------------------

auffällig = nápadný

umgehen mit = zacházet s něčím

versagen = selhat

r Knall = bouchnutí ; třesk

eitel = ješitný

s Vorbild = vzor, příklad

mobben = šikanovat

s Mobbing = šikana

s Gewissen = svědomí

r Grundwehrdienst = základní vojenská služba

e Grundausbildung = základní vojenský výcvik

auslachen j-n = vysmívat se

e Behinderung = postižení

s Lampenfieber = tréma

r Abstand = odstup

;------------------------------

; 23.4.2014

;------------------------------

e Sünde = hřích

beichten j-m etw (Akk) = vyzpovídat se komu z čeho

sich entscheiden für = rozhodnout se pro

entscheiden über = rozhodnout o

einbrechen = vlámat se, vloupat se

e Zecke ; r Zeck (SüD, ÖrD) = klíště

packen die Wut = popadnout (někoho) vztek

;----------------------------------------------------------------------------------- až sem to je v Anki

; uloženo 5.5.2014

;------------------------------

[]

ahnen = tušit ; předvídat

r Winbauer ; r Winzer = vinař

e Kostprobe ; e Verkostung = ochutnávka

e Weinprobe = ochutnávka vína

;------------------------------

; 6.5.2014

;------------------------------

ablehnen ; verweigern = odmítnout

sich verweigern = zdráhat se ; vzpírat se

blass = bledý

;------------------------------

; 7.5.2014

;------------------------------

s Leistungsvermögen = výkonnost

e Leideform = trpný rod, pasivum

leiden = trpět

genieren [žinírn] = zdráhat se

bereuen = litovat

streuen = sypat

flüstern = šeptat

s Flüstern = šepot

s Firmament = obloha (nebesa kniž.)

e Fee ; e Elfe = víla

s Bettzeug = ložní prádlo

e Mehrheit = většina

;----------------------------------------------------------------------------------- až sem to je v Anki

; uloženo 13.5.2014

;------------------------------

[]

;------------------------------

; 14.5.2014

;------------------------------

r Betrüger ; r Schwindler = podvodník

e Sommerzeit = letní čas

durchlaufend = průběžně

;------------------------------

; 28.5.2014

;------------------------------

vorziehen etw. (4.p) etw. (3.p) = upřednostňovat něco něčemu

r Widerstand = odpor (i elektr.)

;------------------------------

; 3.6.2014

;------------------------------

e Abgunst = nepřízeň ; závist ; zloba

;------------------------------

; 4.6.2014

;------------------------------

r Knopf = knoflík

anknüpfen = přivázat ; navázat

anknüpfen an etw. = pokračovat v čem

abspülen = omýt ; opláchnout

verschieben = odsunout

schlummern = dřímat

veröffentlichen = zveřejnit ; uveřejnit ; publikovat

r Pflock = kolík (i stanový)

;----------------------------------------------------------------------

[škola,lekce 19A]

;------------------------------

; Telefongespräche

das letze Mal = naposled

; versprechen = slíbit

s Treffen, - = setkání, schůzka

Wohin geht die Reise? = Kam cestujete?

beneiden 4.p = závidět někomu

Da beneide ich Sie. = To vám závidím.

neidisch = závistivý

r Neid = závist

sich beteiligen an 3.p = (z)účastnit se něčeho

gründen = založit, zakládat

; s Unternehmen = podnik

vertreten = zastoupit ; zastupovat

r Vertreter = zástupce

e Rückkehr = návrat

sich kehren = otočit se

Auf Wiederhören! = Na slyšenou!

eben = právě ; prostě

Ich bin beleidigt. = Urazil jsem se.

; Wir enschuldigen uns

Entschuldigung! ; Verzeihung! = Promiň(te)!

verzeihen = prominout ; odpustit

Das macht doch nichts. = To přece nevadí.

e Ursache = příčina

keine Ursache = Není zač.

e Absicht, -en = úmysl ; záměr

Das war keine Absicht. = To nebylo úmyslné / naschvál.

reden von 3.p = mluvit o

; Der tschechische Außenhandel

Außen- = zahraniční

Ende der 80er Jahre = koncem 80. let

e Industrie, -n = průmysl

e Wende, -n = obrat, zvrat

sich umorientieren = přeorientovat se

e Zunahme, -n = vzrůst

; r Austausch = výměna

r Rückgang = pokles

; ehemalig = bývalý

kennzeichnen = charakerizovat

bereits = již

e Einnahme = příjem

r Fremdenverkehr = cestovní ruch

; steigen = stoupat

insbesondere = obzvláště

r Anziehungspunkt = lákadlo

; Wirtschaft

e Volkswirtschaft = národní hospodářství

e Landwitschaft = zemědělství

s Bauwesen = stavebnictví

e Dienstleistungen mn.č. = služby

s Bankwesen = bankovnictví

s Versicherungswesen = pojišťovnictví

;

s Hochsgebirge = velehory

r Bergsteiger = horolezec

s Riesengebirge = Krkonoše

r Böhmerwald = Šumava (Český les)

;----------------------------------------------------------------------

[škola,lekce 19B]

;------------------------------

; Moment-Aufnahmen

e Aufnahme = snímek

e Moment-Aufnahme = momentka

; seit langem = již dlouho

nachfragen = poptávat se, požadovat

e Zahl = počet

ständig = stálý, -e

; wachsen = růst

; r Jahrgang = ročník

r Zwang = tlak (abstraktně)

Doppel- = dvojitý

s Amt, Ämter = úřad

e Beschäftigung = zaměstnání (činnost)

; schätzen = odhadnout

r Wert = hodnota

im Wert von 3.p = v hodnotě něčeho

e Vollzeitarbeit = práce na plný úvazek

r Vollzeitarbeitsplatz = místo na plný úvazek

e Teilzeitarbeit = práce na částečný úvazek

r Arbeitnehmer = zaměstnanec

e Mitte = střed, polovina

Mitte der 90er Jahre = v polovině 90. let

r Anteil, -e = podíl

befristet = časově omezený

zunehmen = růst; stoupat; přibírat (na váze)

erwerben = nabýt ; získat

r Erwerb = nabytí ; získání

r Erwerbstätige = výdělečně činný; zaměstnaný

melden = hlásit, ohlásit

die Zahlen liegen bei ... = počet činí (je) ...

; selbstständig = samostatný

r Selbstständige = samostatně výdělečně činný

auf eigene Rechnung = na vlastní účet

; ausüben = vykonávat

e Berechnung = výpočet

e Telearbeit = domácí práce na počítači pro firmu

r Arbeitgeber = zaměstnavatel

Wert legen auf 4.p = klást důraz na

e Persönlichkeit = osobnost

künftig = budoucí ; v budoucnu

; fähig = schopný

e Teamfähigkeit = schopnost práce v kolektivu

; e Weise = způsob

selbstständige Arbeitsweise = schopnost pracovat samostatně

zielstrebig = cílevědomý

e Zielstrebigkeit = cílevědomost

; Himmelsrichtungen

r Himmel = nebe

e Himmelrichtung = světová strana

;----------------------------------------------------------------------------------- až sem to je v Anki

; uloženo 15.6.2014

;------------------------------

[]

;------------------------------

; 18.6.2014

;------------------------------

antun = učinit něco, udělat

nicht mit Absicht = nebylo to schválně

unabsichtlich = neúmyslný

wickeln = svinovat ; motat

Sie brauchen keine Angst zu haben. = Nemusíte se bát.

;------------------------------

; 25.6.2014

;------------------------------

r Spatz = vrabec

;------------------------------

[Haslach 2014]

;------------------------------

; 27.7.2014

;------------------------------

Reichenau = Rychnov

Leutensdorf = Litvínov

Schweinitz = Trhové Sviny

Reichenberg = Liberec

; Jana

r Pflegedienst = pečovatelská služba

s Kaktus, Kakte = kaktus

r Gummistiefel = gumová holínka

Sandalen = sandály

Pantofel = pantofle

Flipflops = žabky

Pumps = lodičky

r Schnürsenkel = tkanička

r Backstein = pálená cihla

fang ruhig = klidně začni

; Pavel

e Vermutung = domněnka

sei aufmerksam = buď pozorný

e Schraube = šroub

es fällt mir nichts ein = nic mě nenapadá

Das hat mich betroffen. = To se mě dotklo.

kein Thema mehr = o tom už nebudeme mluvit

gelegentlich = příležitostně

Je nach dem ... = Přijde na to ...

; Martin

r Trieb = pud; instinkt

verwüsten = zpustošit

r Lehnsessel = lenoška (pohodlné křeslo)

e Ameise = mravenec

schuften = plahočit se ; lopotit se

r Schuft = hajzl (nadávka)

seltsam = neobyčejný

ungemein = neobyčejný ; nesmírný

vorkommen = stát se ; přihodit se

e Ähre = klas

; Michael

e Schelle / s Karo = rolnička; kule (v kartách)

e Eichel / s Kreuz = žalud (i v kartách)

s Blatt / s Grün / s Pik = zelené / piky (v kartách)

s Herz / s Rot = červené / srdce (v kartách)

r Bube / r Unter(er) = kluk / spodek (v kartách)

e Dame / r Ober(er) = dáma / svršek (v kartách)

r König = král (v kartách)

s Daus / s Ass = eso (v kartách)

schadenfreudig ; schadenfroh = škodolibý

Es grünt so grün wenn Spaniens Blüten blühen. = The rain in Spain stays mainly in the Plain.

;------------------------------

; 28.7.2014

;------------------------------

; Michael

schüchtern = nesmělý

draufgängerish = troufalý

s Obers = smetana (Rak., ober na mléku)

e Mitgift = věno

r Brautpreis = cena za nevěstu

vielfältig = rozmanitý

r Genuss = požitek ; radost

s Nießbrauch = užívací právo

; Martin

r Frühsport = ranní rozcvička

e Mine = důl na kovy (jakékoliv)

s Bergwerk = důl

schnupfen = šňupat

schnäuzen = smrkat

überdosis = předávkování

e Kreuzhacke = krumpáč

s Graben = kopání

r Graben = příkop

s Grab = hrob

e Grube = jáma

r Kirchenhof = krchov

doof = pitomý, blbý

ausdenken = vymyslet

glücken = poštěstit se

sich ziemen = patřit se, slušet se

sich ereignen = udát se, přihodit se

e Vorlesung = přednáška

r Dozent = docent

vorerst = prozatím

;stattfinden = konat se

widerfahren = stát se, přihodit se (kniž.)

s Unrecht = bezpráví; křivda

zu Unrecht = neprávem

; Pavel

s Leibgericht = oblíbený pokrm

r Leib; r Körper = tělo

r Spruch = rčení

Das hätten wir. = To bychom měli.

auftreten = vystupovat (chovat se)

Ich möchte mich nur umsehen. = Chtěl bych se jen porozhlédnout. (v obchodě)

Gut so. = To je dobrý. (= drobné si nechte)

da sind / da gibt es = tady máme ...

;------------------------------

; 29.7.2014

;------------------------------

; Martin

hochfahren = zapnout (počítač)

wesentlich = podstatný

e Scheidung = rozvod

r Sportunterricht = tělocvik

e Erdkunde = zeměpis

e Naturkunde = přírodověda

e Staatsbürgerkunde = občanská nauka

; Pavel

r Atem = dech; dýchání

ein Sonnenbad nehmen = opalovat se

hol das Bier = dones pivo

nach dir = podle tebe

ich kenne mich aus / ich weiß es bescheid = vyznám se

sich auskennen = vyznat se

Was darf's denn sein ? = Copak to bude ?

; Jana

s Sprudelwasser = minerální (bublinková) voda

s Sprudelbecken ; Sprudelbad = vířivka

r Schnurrbart = knír

e Kappe = kšiltovka, i čapka bez kšiltu

r/s Lakritz = lékořice (pendrek)

e Stange = tyč(ka), i na jídlo

vollzählig = v plném počtu

e Erbschaft = dědictví

e Niederschrift = spis

e Erben = pozůstalí

beschwichtigen = uklidnit

raunen = šeptat, šuškat

e Kiste = pevná krabice

e Schachtel = papírová krabice (na zmačkání)

r Kasten = přepravka, krabice na něco

s Fell = srst

r Sender = vysílač

e Warnweste = reflexní vesta

;------------------------------

; 30.7.2014

;------------------------------

; Pavel

r Bademeister ; r Schwimmmeister = plavčík

s Antonym ; r Gegensatz = opak, protiklad

e Möwe = racek

e Flosse = ploutve

r Strandkorb = plážový koš (k sezení)

s Tretboot = šlapadlo

r Sonnenbrand = spálení (sluncem)

Sonnenbrand bekommen ; sich verbrennen = spálit se (sluncem)

e Muschel = mušle

buddeln = hrabat, nimrat se

r Kopfsprung = šipka (skok do vody)

r Matrose = námořník

; Martin

außer Stande = neschopen (mimo stav)

im Stande = schopen (ve stavu)

ich bin gerade dabei ... = jsem zrovna u toho (zrovna to dělám)

r Gedanke = myšlenka

s Erbe = dědictví

; Michael

e Gaube = vikýř

r Henker = kat

;------------------------------

; 31.7.2014

;------------------------------

; Jana

r Hahn = kohout

e Henne ; s Huhn = slepice

s Hühnchen; s Hähnchen = kuře

r Reifen = pneumatika

reifen = zrát, dozrávat

r Bürgersteig = chodník

e Schwerkraft = gravitace

s Gewicht = hmotnost

e Lehne = opěradlo

 e Prise = špetka

reingießen = nalít dovnitř

nach dem Gefühl = od oka

r Pflasterstein = dlažební kámen (kostka)

s Paniermehl ; s Bröselmehl = strouhanka

r/s Streusel (mst Plural) = sypání / drobenka

;------------------------------

; 1.8.2014

;------------------------------

; Michael

urban machen = zkultivovat, osadit, vysázet na zahradě, ...

r Lehm = jíl

r Zwirn = nit

e Schnur = šňůra

r Strick = provaz (kratší)

s Seil ; s Tau = lano

; Jana

r Zahnstocher = párátko

r Beschluss = rozhodnutí

e Reue = lítost

r Kummer = žal; soužení; starosti

s Schaltjahr = přestupný rok

; Pavel

r Zopf, -ö-e = cop

e Herkunft = (místo) původu

s Veilchen = fialka

r Mais = kukuřice

;------------------------------

; z papírů

;------------------------------

s Faultier = lenochod

;------------------------------

; různé

;------------------------------

[]

r Roggen = žito

;----------------------------------------------------------------------------------- až sem to je v Anki

; uloženo 1.9.2014

;------------------------------

[]

pochen = klepat ; bouchat ; tepat

winzig = drobný; nepatrný

;------------------------------

; 17.9.2014

;------------------------------

e Rübe = řepa

s Benehmen = chování (nevhodné, způsobné ap.)

geeignet = vhodný, příhodný

die Ratte, die Wanderratte = potkan

die Ratte, die Ratze, der Ratz = krysa

e Säure = kyselina

e Schwefelsäure = kyselina sírová

r Schwefel = síra

r Schneebesen = šlehací metla

r Kurort = lázně

r Kran, -ä-e = jeřáb

e (Gewürz)Nelke; s Näglein = hřebíček (koření)

e Küste = pobřeží

laut = hlasitý / podle, na základě

lauter = ryzí, čistý, poctivý / samý, holý

vor lauter Arbeit = pro samou práci

r Umgang = vztah, kontakt, zacházení

;------------------------------

; 22.9.2014 - kniha

;------------------------------

[Drei_Eichen]

s Keuschheitsgelübde = slib čistoty (řádových sester)

anstecken = připnout, nasadit

s Guthaben = úspory

genervt = vynervovaný

zusprechen = dodávat (při hovoru)

lau = vlahý

schlichtweg = jednoduše

Das ist schlichtweg gelogen! = To je prostě lež!

r Heini = trouba, blbec

e Ausflucht = výmluva, vytáčka, útěk

s Unterfangen = odvážný/riskantní čin

ausarten = zvrtnout se

dementsprechend = (tomu) odpovídající, přiměřený

e Unbill = křivda

sich anfreunden = spřátelit se

zügig = plynulý, poutavý

verziehen = protáhnout, zkřivit (obličej)

gefiedert = opeřený

herumtreiben = hnát (bez cíle)

sich herumtreiben = potloukat se

r Zeitgenosse = vrstevník

e Vorgehensweise = postup, způsob jednání/konání

e Nahrungskette = potravní řetězec

benachteiligen = znevýhodnit

ereilen = postihnout

e Brut = sezení na vejcích, ptačí mláďata

brüten = sedět na vejcích

erbarmungslos = nemilosrdný

s Gesindel = lůza, ksindl

flöten = hrát na flétnu

werdende Mutter = budoucí matka (stane se)

e Gattung = druh, rod (rostlin ap.)

e Tiergattung = zvířecí druh

knifflig = složitý, delikátní

r Argwohn = podezření, nedůvěra

r Pfad = pěšina, stezka

verzocken = prohrát (v hazardních hrách)

vernichten = zničit, zlikvidovat

buckeln, gebuckelt = hrbit se, shrbený

s Mitgefühl = soucit

jeglicher = každý, jakýkoliv

schmatzen = mlaskat

penibel = pedantský

r Pfeil = šíp

r Sprengstoff = trhavina

r Ehrgeiz = ctižádost

erregen = rozčílit

dehnen = roztáhnout

makellos = bezvadný

r Widersacher = soupeř

s Anwesen = usedlost

r Macher = podnikavec, strůjce

überlegen = (pře)hodit přikrýt, (hov.) dát na zadek, rozmyslet, nadřazený

e Überlegenheit = převaha

verschaffen = opatřit

s Umfeld = okolí

s Spinnennetz = pavučina

r Zügel = oprať, otěže

aufspüren = vypátrat, vystopovat

sämtlich = všechen

aufs Kröpfchen = volátko

r Kropf = struma, vole

e Pfeife = píšťala, dýmka

r Flussregenpfeiffer = kulík říční

;----------------------------------------------------------------------------------- až sem to je v Anki

; uloženo 29.9.2014

;------------------------------

[]

e Vokabel, -n (ÖrD das) = slovíčko

e Ernte = žně, sklizeň, úroda

;------------------------------

; 24.9.2014

;------------------------------

RGW - Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe = RVHP # zkratky

OECD - Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung = OECD # zkratky

Wie man erwartet würde. = Jak by se čekalo.

steigern = zvyšovat

senken = snižovat

produzieren, herstellen, erzeugen, fertigen = produkovat, vyrábět

e Produktion, e Fertigung = výroba

s Produkt, s Erzeugnis = výrobek

r Produzent, r Hersteller, r Erzeuger = výrobce

e Sowjetunion = Sovětský svaz

s Jugoslawien = Jugoslávie

e Tschechoslowakei = Československo

;------------------------------

; 6.10.2014

;------------------------------

e Aufnahmeprüfung = přijímací zkouška

e Anklage = stížnost, obvinění

e Zustimmung = souhlas

e Nichtübereinstimmung = nesouhlas

r Zollstock = skládací metr

s Messgerät = měřicí přístroj, měřidlo

r Hammer = kladivo

r Fäustel = palice

e Zange = kleště

e Kombizange = kombinačky

r Bohrer = vrták

r Gewindebohrer = závitník

r Schraubenzieher; r Schraubendreher = šroubovák

r Franzose; r Engländer = francouzák

e Säge = pila

e Lochsäge = děrovka (pila)

e Stichsäge = zlodějka, děrovka

s Lötzinn = pájecí cín (pájka)

e Feile = pilník

e Axt; s Beil = sekera

e Wasserwaage = vodováha

r Draht = drát

;----------------------------------------------------------------------------------- až sem to je v Anki

; uloženo 14.10.2014

;------------------------------

[]

;------------------------------

; 6.10.2014

;------------------------------

s Reagenzglas ; s Probierglas = zkumavka

schaden = škodit

s Quecksilber = rtuť

quick = bystrý, živý, čilý

r Spiritus, der Alkohol = (technický) líh

r Weingeist = vinný líh

r Spannungsprüfer = zkoušečka napětí

e Verteilerdose = skříňka rozdělovače

s Zeug = haraburdí, krámy

scheitern an = ztroskotat na (= selhat)

e Frist = lhůta, termín

e Tat = čin, skutek

e Tatsache = skutečnost, fakt

e Belastbarkeit = schopnost snášet zátěž

auf der Suche nach = hledajíce něco

e Kompetenz = kompetence, způsobilost, znalost

e Wasserpumpenzange ; e Rohrzange = hasák

;----------------------------------------------------------------------------------- až sem to je v Anki

; uloženo 22.10.2014

;------------------------------

[]

;----------------------------------------------------------------------

[]

r Star = špaček

e Lerche = skřivan

s Rebhuhn = koroptev

r Fasan = bažant

r Auerhahn = tetřev

r Birkhahn = tetřívek

r Fink = pěnkava

e Nachtigall = slavík

r Neuntöter = ťuhýk

s Rotkehlchen = červenka obecná

e Meise = sýkorka

e Blaumeise = sýkorka modřinka

e Kohlmeise = sýkorka koňadra

e Taube = holub/holubice

e Turteltaube = hrdlička divoká

e Wachtel = křepelka

r Kuckuck = kukačka

Der Kuckuck ruft. = Kukačka kuká.

e Elster = straka

r Kolkrabe = krkavec velký

e Krähe = vrána

;----------------------------------------------------------------------------------- až sem to je v Anki

; uloženo 4.11.2014

;------------------------------

[]

;------------------------------

; 22.10.2014

;------------------------------

anspruchsvoll = náročný

r Ruhestand = penze, důchod

e Pensionszusatzversicherung = penzijní připojištění

s  Zypern = Kypr

e Steinzeit = doba kamenná

s Triebfahrzeug = hnací vozidlo (žel.)

schamlos = nestydatý

geschmacklos = nechutný (i přeneseně)

;------------------------------

; 5.11.2014

;------------------------------

verzweifelt ; trostlos = zoufalý

e Klimaanlage = klimatizace

e Geiß = koza (SüD, ÖrD)

e Gans = husa

;------------------------------

; 12.11.2014

;------------------------------

r Seitensprung ; r Kurschatten ; s Fremdgehen = nevěra

fremdgehen = zahýbat, podvádět

tüchtig = zdatný, schopný

r Außendienst = práce mimo firmu/v terénu

e Kündigung = výpověď (smlouvy ap.)

e Drossel = drozd

e Singdrossel = drozd zpěvný

s Quagga = kvaga (vyhubená zebra)

e Quackel; e Wachtel = křepelka

;------------------------------

; 19.11.2014

;------------------------------

e Leiche = mrtvola

e Note = známka (ve škole)

;----------------------------------------------------------------------------------- až sem to je v Anki

; uloženo 23.11.2014

;------------------------------

[]

;------------------------------

; 26.11.2014

;------------------------------

r Solidaritätzuschlag = solidární daň

r Bühl = kopec, pahorek

e Schildkröte = želva

s Arbeitslosengeld = podpora v nezaměstnanosti

r Drückeberger = ulejvák

faul = líný, prohnilý

e Vorgabezeit = normovaný čas (potřebný ke splnění úkolu)

;----------------------------------------------------------------------

[škola,lekce 20A]

;------------------------------

; Die Verabredung

r Geschäftsmann = obchodník

r Briefswechsel = korespondence

vom Briefswechsel her = z korespondence

sich abgewöhnen, ich gewöhne mir ab = odvyknout si

wenigstens = alespoň

e Grenze = hranice

; s Wetter = počasí

erwischen = chytnout; přistihnout

r Regen = déšť

e Gaststätte = restaurace, hostinec

Es kommt darauf an ... = Záleží na tom ...

; beginnen = začí(na)t

ausziehen = svléknout

schwül = dusný; parný

es sich bequem machen, ich mache es mir bequem = udělat si pohodlí

s Erzgebirge = Krušné hory

; Das Wetter

; laut 2./3. p. = podle

; r Wetterbericht = zpráva o počasí

; e Wettervorhersage = předpověď počasí

r Schauer, - = přeháňka

r Schnee = sníh

heiter = jasný, -o

sonnig = slunečný, -o

scheinen = svítit

regnen = pršet

schneien = sněžit

; kühl = chladný

e Wolke, -n = oblak; mrak

; bewölkt = oblačný, -o

; r Nebel = mlha

neblig; nebelig = mlhavý

r Wind = vítr

windig = větrný

; s Gewitter = bouřka

e Luft = vzduch

; Rauch zum Essen ?

r Rauch = kouř

rauchfrei = nekuřácký

kämpfen = bojovat

gefragt = žádaný

r (Gast)wirt, -e = hostinský

; r Bereich = oblast; obor

r rauchfreie Bereich = prostor pro nekuřáky

e Mehrzahl ; e Mehrheit = většina

; anspruchvoll = náročný

belästigen = obtěžovat

eine Belästigung sein = být na obtíž

äußerst ; höchstens = nanejvýš

gefährden = ohrozit, ohrožovat

hinnehmen = strpět

; r Genuss = požitek

verderben = zkazit

gepflegt = na úrovni

zur Selbstverständlichkeit werden = stá(va)t se samozřejmým

bereit sein = být ochoten

erreichen 4.p. = dosáhnout něčeho

; e Umgebung = okolí

gesetzlich = zákonný

e Einführung = zavedení

r Krebs = rakovina

e Gastronomie = gastronomie

lateinisch = latinský

r Nichtraucher = nekuřák

e Zigarette = cigareta

e Zone = zóna

;----------------------------------------------------------------------

[škola,lekce 20B]

;------------------------------

e Umwelt = životní prostředí

umweltfreundlich = nezatěžující životní prostředí

Traum- = vysněný

; nah = blízký

r Kamin, -e = komín (SüD, SwD), krbová kamna, krb

s Öl, -e = olej

erwärmen = ohřát

s Glas = sklo; sklenice

; r Fußboden = podlaha

Außen- = vnější; zahraniční

r Speicher = zásobník

r Keller, - = sklep

Muster- = vzorový ...; vzorný ...

umstellen = (z)měnit

; bügeln = žehlit

; e Waschmaschine = pračka

; r Punkt = bod

; r Strom = proud

antreiben = pohánět

selbst = sám; dokonce

nutzen = (vy)užívat

; s Dach = střecha

versorgen = zásobit

e Telefonzelle = telefonní budka

; r Fluss = řeka

e Notrufsäule = silniční sloupek pro tísňové volání

; beziehen = odebrat

; längst = už dávno

betreiben = pohánět; provozovat

solarbetrieben = na sluneční energii, poháněný sluneční energií

entsorgen = odstraňovat (odpad)

; s Kraftwerk = elektrárna

e Zelle = buňka

; schießlich = nakonec; konečně

auffallen = budit pozornost, být nápadný

e Tankstelle = čerpací stanice

; e Steckdose = zásuvka

verursachen = způsobit

; r Lärm = hluk

e Abgase mn.č. = zplodiny

immerhin = přece jen

recht eng = hodně / velmi těsný

einnehmen = zabírat

; r Kummer = starosti; zármutek

nachtanken = dočerpat

; empfehlen = doporučit

r Kohlendioxid = kysličník uhličitý

anderswo = (někde) jinde

warnen vor 3.p. = varovat před

; bunt = pestrý

e Kosten für 4.p. mn.č. = náklady na

auszeichnen = charakterizovat

vorhanden sein = být k dispozici, existovat

; allerdings = ovšem

; e Ausnahme = vyjímka

; r Fortschritt = pokrok

erkennbar sein = být viditelný

mühsam = obtížný, -ě, s námahou

; r Weg = cesta

s Gerät, -e = přístroj

auftanken = natankovat

e Batterie, -n = baterie

e Kachel, -n = kachlička

s Objekt, -e = objekt

r Prototyp = prototyp

s Radio = rádio

e Solar-City = sluneční město

r Kollektor, -oren = kolektor

Studien- = studijní, zkoumaný

s System, -e = systém

e Utopie, -n = utopie

;----------------------------------------------------------------------------------- až sem to je v Anki

; uloženo 27.11.2014

;------------------------------

[]

zuzüglich, abk. zzgl. = včetně, zahrnujíce

sofern = pokud; jestliže; za předpokladu, že ...

sorgfältig = pečlivý; svědomitý

zerschneiden = rozstřihnout; rozřezat; rozkrojit

mehrfach = vícenásobný

s Heer, -e = vojsko; armáda

e Abnutzung ; e Abnützung (ÖrD,SüD,SwD) = opotřebení ; opotřebování

r Feind, -e = nepřítel, protivník

stehen mit Rat und Tat = pomoci radou i skutkem

r Weltenbummler = cestovatel

e Börse = burza

e Tracht = kroj

s (Span)ferkel = sele

r Truthahn ; r Puter = krocan

e Truthenne ; e Pute =  krůta

;------------------------------

; 3.12.2014

;------------------------------

s Glatteis = náledí

;------------------------------

; 10.12.2014

;------------------------------

Brächten Sie uns bis zum Eingang? = Dovezl byste nás až ke vchodu?

Wüsten Sie ein biliges Restaurant? = Věděl byste o nějaké levné restauraci?

überreden = přemluvit

r Brand = oheň

r Dieb = zloděj

r Taschendieb = kapsář

verwöhnen = rozmazlovat

schwarz fahren = jet načerno

vertrauen = důvěřovat

e Clique = parta; banda

anschließen = připojit se

sich einsetzen für = zasadit se za něco

unlängst = nedávno

r/e Geselle = společník; partner

;------------------------------

; 17.12.2014

;------------------------------

zweckmäßig = účelný

e Sitzung = zasedání; schůze

r Beweis; r Nachweis = důkaz

s Ansehen ; e Anerkennung = uznání; pochvala; respekt

verkennen = neuznávat; podcenit

rechtzeitig = včas

er tut so, als ob ... = (on) se tváří, jako kdyby ...

taub = hluchý

anschreien = zařvat

als dass = než (a)by

e Scherbe = střep

r Krug = džbán

e Ohrfeige = facka

e Feige = fík

r Pelzmantel = kožich

;----------------------------------------------------------------------------------- až sem to je v Anki

; uloženo 23.12.2014

;------------------------------

[]

e Knolle = hlíza

r Wirsing = hlávková kapusta

e Verdichtung = komprese

r Hub, -ü-e = zvedání, zdvih

e Bohrung = vrtání

s Getriebe, - = převodovka

e Federung = pérování

s Fahrgestell, -e = podvozek

e Kurbel, -n = klika (něčeho)

e Kurbelwelle, -n = kliková hřídel

s Lager, -ä- = ložisko

Naben- = nábojový

e E-Mail = e-mail

konkretisieren = upřesnit

beifügen = připojit, přiložit (k čemu co)

Die Rechnung is dem Brief beigefügt. = Faktura je připojena k dopisu.

r Geisterfahrer = řidič v protisměru

r Verschleiß = opotřebení (kloubů, stroje, ap.), spotřeba, (ÖrD úř.) maloprodej

verschleißen = opotřebovat, obnosit

r Umrechnungskurs = přepočítací kurz (měny)

;------------------------------

; 7.1.2015

;------------------------------

e Waise, -n ; s Waisenkind  = sirotek

;------------------------------

; 14.1.2015

;------------------------------

weshalb ; warum = proč

;------------------------------

; 21.1.2015

;------------------------------

e Schicht = vrstva, třída (spol.), šichta, směna

e Oberschicht = horní vrstva

e Behandlung = léčba

erblich = dědičný

paffen = bafat, nešlukovat, kouřit (doutník)

wahrnehmen = vnímat, vzít na vědomí

umgangssprachlich = hovorový

s Feuer = oheň

s Zündholz, -ö-er = zápalka; sirka

r Einheimische = domorodec

auftauchen = vynořit se (nad hladinu)

womöglich = pokud možno

e Verbannung = vyhnanství; exil

e Hinrichtung = poprava

ander(e)norts = jinde

weitgehend; weit gehend = rozsáhlý, dalekosáhlý, velkorysý

r Rang = hodnost; pozice; kvalita; řada (v hledišti)

e Gelassenheit; e Kaltblütigkeit = chladnokrevnost, klid

s Fürstentum = knížectví

e Fürstengruft = knížecí hrobka

s Fürstenhaus = knížecí dynastie

r Palast = palác

e Willkür = zvůle; svévole; libovůle

e Fürstenwillkür = knížecí zvůle

e Errungenschaft = vymoženost; výdobytek; výsada

ergreifen = uchopit; popadout

r Anstieg = stoupání, výstup

vorläufig = předběžný

eindeutig = jednoznačný

r Zusammenhang = souvislost

e Bahn = cesta, trasa

sich Bahn brechen = prorazit si cestu

bahnbrechend = průkopnický

s Königreich = království

Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland = Spojené království Velké Británie a Severního Irska

gering = nepatrný, zanedbatelný, bezvýznamný, nízký, skromný

r Geringverdiener = méně vydělávající

r Dachdecker = pokrývač

r Berufskraftfahrer = řidič náklaďáků z povolání

r Landwirt = zemědělec; rolník

;----------------------------------------------------------------------------------- až sem to je v Anki

; uloženo 24.1.2015

;------------------------------

[]

r Krapfen = koblížek

fesselnd = poutavý

wirkungsvoll; wirkend = působivý

s Schwert = meč

;------------------------------

; 11.2.2015

;------------------------------

r Willen = vůle

e Garnitur = souprava (něčeho), ozdoba

gemäßigt = mírný (klima)

maritim = (pří)mořský

r Niederschlag, -ä-e = (atmosférická) srážka

heranführen = přivést, donést, přiblížit

feucht = vlhký

s Harz = pryskyřice

rau = hrubý, nevlídný, drsný

prägen = razit mince, vyznačovat se něčím

geprägt von etw. = vyznačovat se čím

r Nadelbaum = jehličnatý strom

e Föhre = sosna

e Eibe = tis (Taxus)

e Lärche = modřín

r Wacholder = jalovec; borovička

e Pinie = pinie

e Zeder = cedr

e Zypresse = cypřiš

r Laubbaum = listnatý strom

e Buche = buk

e Eiche = dub

e Birke = bříza

r Ahorn = javor

Großer Arber = Velký javor (hora)

e Linde = lípa

e Pappel = topol

e Esche = jasan

e Espe = osika

e Eberesche = jeřáb

e Kastanie = kaštan

e Edelkastanie = kaštan jedlý

e Erle = olše

e Ulme = jilm

e Akazie = akácie

r Bergahorn = klen

e Platane = platan

s Säugetier = savec

r Säugling = kojenec

s Getreide = obilí

r Buchweizen = pohanka

e Hirse = proso

s Gewässer = vodstvo

r Sprühregen = mžení, mrholení

gebietsweise = místně, místy

e Auflockerung = protrhávání (oblačnosti), uvolnění (svalů)

zäh = tuhý, pevný, odolný

r Reif = jinovatka

trüb = zamračený, kalný, matný, pochmurný

neigen = naklonit, sklonit, přiklánet se k, tíhnout

vereinzelt = ojedinělý

e Bindung = vázání (na lyžích)

e Bucht = záliv, zátoka (i řeky)

;----------------------------------------------------------------------------------- až sem to je v Anki

; uloženo 14.2.2015

;------------------------------

[]

e Kaskoversicherung = povinné ručení (motor.)

;------------------------------

; 18.2.2015

;------------------------------

beeinflussen = ovlivnit

schwanken = kolísat, potácet se

r Tiefstwert = nejnižší hodnota

aufreißen = protrhat se (mraky)

e Wasserscheide = rozvodí

anpassesn; angleichen = přizpůsobit

überwiegend = převážně

lockerbewölkt = trochu zamračeno

wechselhaft = proměnlivý

e Heizschlange = topné potrubí

wenn irgend möglich = pokud je to jen trochu možné

die Kalksteinwand = vápencová zeď

nach Kräften = pokud možno co nejvíce

surren = bzučet

freundlich surrende = mile bzučící

in Gang kommen = rozjíždět se

;----------------------------------------------------------------------------------- až sem to je v Anki

; uloženo 25.2.2015

;------------------------------

[]

e Fessel, -n = pouto; spěnka

s Fesselgelenk = spěnkový kloub

;------------------------------

; 25.2.2015

;------------------------------

r Polarkreis = polární kruh

r Dekan = děkan

r Mitschüler = spolužák

Kein Rauch ohne Feuer. = Není kouře bez ohně.

sei alles besser = prý (říkají, že) je vše lepší

fabelhaft = úžasný ; báječný

e Fabel = bajka; báchorka

(sich) herausschälen = vyloupnout (se); ukázat se

gucken = koukat (se), čumět

dieser = tento

jener = tamten

hiesig = zdejší

hierzuland = u nás (v naší zemi)

nix = nic

r Nix = vodník; hastrman

e Nixe = vodní panna; vodní žínka; rusalka

nix zu spüren = není ani známky

leidig = nemilý, nepříjemný, protivný

e Kita = celodenní jesle

r Nachwuchs = dorost

Masern = spalničky

;------------------------------

; 4.3.2015

;------------------------------

ich habe es satt ; ich habe die Schnauze; ich habe die Nase = mám toho po krk, jsem nemocný

r Slip = slipy

s Unterhemd = tílko

e Dohle = kavka

gestreift = pruhovaný

e Entführung; r Menschenraub = únos

misshandeln = týrat (dítě)

r Angeber; r Denunziant (hanl.); r Naderer (ÖrD) = udavač

r Zuträger = donašeč

r Zwischenträger; r Petzer; r Klatschke = práskač

anzeigen, angeben = udávat (činit udání)

verpfeifen, petzen = práskat, žalovat, donášet

r Thron = trůn

r Thronwärter; r Thronfolger = následník trůnu

r Thronerbe = dědic trůnu

r Prinz = princ

r Kronprinz = korunní princ

r Einwanderer; r Zuwanderer; r Immigrant; r Zuzügler; r Zugereiste = přistěhovalec

e Verstellung = přetvářka

;------------------------------

; 11.3.2015

;------------------------------

verpennen = zaspat, zameškat

Sankt Nimmerleinstag = (na) svatého Dyndy

r Held = (bájný) hrdina, rek

scheuen (etw.) = vyhýbat se (čemu)

staunen (über etw.) = žasnout (nad něčím)

r Bauklotz, -ö-e = kostka (z dětské stavebnice)

Bauklötze(r) staunen (hovor.) = mrkat (na drát), velice se divit

seufzen = vzdychat

lahmlegen = zastavit, ochromit

e Armut = chudoba

e Scheidung = rozvod

abrutschen = vyklouznout, uklouznout (i morálně)

e Schande ; e Schmach ; e Scham = ostuda

Maulaffe feilhalten = očumovat, okounět

;

; různé slovní obraty

;

Ich habe heute blaugemacht. ; Ich habe heute die Arbeit geschwänzt. = Ulil jsem se dnes z práce.

Er liegt auf der faulen Haut. = Je to líná kůže.

Er reißt sich kein Bein aus. ; Er is ein "Held der Arbeit". = Nepřetrhne se.

Er liegt auf der Bärenhaut. = Válí si šunky.

eine Nummer schieben = (vulgárně) dát si číslo (pohlavní styk)

eine ruhige Nummer schieben/haben = mít klídek (v práci)

Er scheut/fürchtet die Arbeit wie der Teufel das Weihwasser. = Vyhýbá se práci jako čert kříži.

Er verschiebt alles auf den Sankt Nimmerleinstag. = Všechno odkládá na neurčito.

Er hält nur Maulaffen feil und tut nichts. = Jenom zevluje/chytá lelky a nic nedělá.

Sitz nicht da wie Piksieben/wie eine Matschpflaume. Neseď tu jako pecka/buchta/bluma.

;----------------------------------------------------------------------------------- až sem to je v Anki

; uloženo 15.3.2015

;------------------------------

[]

e Sonnenfinsternis = zatmění slunce

s Bistum = biskupství

e Ralle = chřástal

;------------------------------

; 25.3.2015

;------------------------------

e Krankschreibung = neschopenka

meist = většinový, většinou, zpravidla

e Hausherrin = domácí paní

e Wirksamkeit = účinnost

e (Aus)Wirkung = účinek

s Düngemittel; r Dünger = hnojivo

düngen = hnojit

bestürzen = poděsit; vylekat

verwenden = použít

;------------------------------

; 1.4.2015

;------------------------------

e Pfote = tlapa; pracka

;----------------------------------------------------------------------------------- až sem to je v Anki

; uloženo 8.4.2015

;------------------------------

[]

r Grünling ; r Grünfink = zvonek zelený (Carduelis chloris)

e Klingel = zvonek (zařízení na zvonění = školní, na kole, ...)

r Bernstein = jantar

r Hauch (von etw.) = závan, vůně, vánek (něčeho)

;------------------------------

; 8.4.2015

;------------------------------

r Sturz = pád

stürzen = padat, spadnout

;------------------------------

; 15.4.2015

;------------------------------

s Taschengeld = kapesné

e Stiftung = nadace

;------------------------------

e Übertragung = přenos, vysílání

;----------------------------------------------------------------------------------- až sem to je v Anki

; uloženo 22.4.2015

;------------------------------

[]

r Posten = položka

e Liste = seznam

r Kraftstoff = palivo

s Ersatzteil, -e = náhradní díl

abfahren = ojet (opotřebovat jízdou)

r Koeffizient = koeficient

boolesche = boolean

r Zustand = stav (něčeho, např. silnice, ...)

e Front = čelo, průčelí, fronta, fasáda

;------------------------------

; 22.4.2015

;------------------------------

ertrinken; ersaufen = utopit se

am Ertrinken sein = topit se

Es wird ihr übel. = Dělá se jí špatně.

detektivisch = detektivní

r Roman = román

;------------------------------

; 29.4.2015

;------------------------------

e Lösung = roztok, řešení

e Geschwindigkeit = rychlost

;----------------------------------------------------------------------

[škola,lekce 21A]

;------------------------------

; In einem Prager Restaurant

merken 4.p. = všimnout si něčeho

; absichtlich = záměrný, úmyslný

; gerade = právě

; obwohl = ačkoliv

; beurteilen = posoudit

r Kenner, - = znalec

stammen aus 3.P. = pocházet z

(das) Mähren = Morava

jahrelang = (po) léta

daher = proto

e Aussprache = výslovnost

sich aneignen, ich eigne mir an = osvojit si

; Das wundert mich.

merkwürdig = pozoruhodný, zvláštní

seltsam = (po)divný, zvláštní

Das ist nicht zu glauben. = To je neuvěřitelné.

; r Zufall, -ä-e = náhoda

Was für ein Zufall ! = To je ale náhoda !

; Ein paar Tipps zum Deutschlernen

leicht = lehký

indem = tímže

verbessern = zlepšit

erweitern = rozšířit

anfangs = zpočátku

r Rundfunk = rozhlas

r Rundfunksender, - = rozhlasová stanice; rozhlasový vysílač

; e Gruppe = skupina

; s Lied, -er = píseň

dank 3.p. = díky někomu, něčemu

; s Wörterbuch = slovník

Hauptsache, ... = hlavně, že ....

; r Sinn = smysl

r Wortschatz = slovní zásoba

beibringen 3.p. = naučit někoho

e Gegenleistung = protislužba

; Lesen leichter machen

r Artikel = článek; člen

; umgehen mit = zacházet s

überfliegen = přelétnout

erst einmal; zunächst = nejdřív, nejprve

herausbekommen = přijít na (to)

achten auf 4.p. = všímat si něčeho, dávat pozor na něco

stützen auf 4.p. = opírat se o, stavět na

; r Inhalt = obsah

; jedes Mal = pokaždé

zu Hilfe nehmen = vzít si na pomoc

; r Zusammenhang = souvislost

; begrenzen = omezit

nachschlagen (im Wörterbuch) = podívat se (do slovníku)

behalten = zapamatovat si

; danach = pak, potom

bewusst = vědomý, vědomě

sich bewusst machen = uvědomit si

markieren = označit

r Ausdruck, -ü-e = výraz

; rufen = (za)volat

; verwenden = používat

e Kindheit = dětství

e Portion, -en = porce

s Original, -e = originál

demotivierend = demotivující

s Tandem, -s = tandem

e Hypothese, -n = hypotéza

e Phase, -n = fáze

;----------------------------------------------------------------------

[škola,lekce 21B]

;------------------------------

; Identität

r (Staats)bürger = občan (státu)

; laut = hlasitý

es geht dort laut zu = je tam hlučno

zumeist = většinou

e Hölle = peklo

e Vokabel, -n = slovíčko

; e Vorstellung = představení

Mittel- = střední

; e Tatsache = skutečnost

erinnern an 4.p. = připomínat někoho, něco

; entdecken = objevit

; außer 3.p. = kromě

befreien = osvobodit

; r Witz = vtip

e Wiege = kolébka

scherzen = žertovat

r Geist, -er = duch

herrschen = vládnout

; ziehen = táhnout

r Kniestrumpf, -ü-e = podkolenka

; e Kraft = síla

sich begeistern an 3.p. = nadchnout se něčím, někým

r Molch. -e = mlok

bedrohen = ohrozit

sich bewusst werden 2.p., ich werde mir bewusst = uvědomit si něco

endgültig = definitivní

r Angehörige, -n = příslušník

; r Feind = nepřítel

besetzen = obsadit

; doppelt = dvojitý

s Recht = právo

hinrichten = popravit

r (Ehe)man = manžel

e (Ehe)frau = manželka

; r Angriff = útok

r Bombenangriff = bombový nálet

; verschonen = ušetřit

; zerstören = zničit

nie wieder = už nikdy více

aufbauen = vybudovat

e Minderheit = menšina

besiegeln = zpečetit

r Jude = žid

e Gaskammer = plynová komora

s KZ, -s; s Konzentrationslager = koncentrační tábor

umkommen = přijít o život

Es fällt mir schwer ... = Je mi zatěžko ...

vertraut = důvěrně známý

s Asyl = azyl

e Atmosphäre = atmosféra

e Barriere = bariéra

r Emigrant = emigrant

r Hochschüler = vysokoškolák

e Identität, -en = totožnost

r Klassiker, - = klasik

e Lektion, -en = lekce

e Oper, -n = opera

e Symbiose = symbióza

;----------------------------------------------------------------------------------- až sem to je v Anki

; uloženo 1.5.2015

;------------------------------

[]

r Gerber = koželuh

zweierlei = dvojí

e Hinsicht = hledisko, úhel pohledu

pökeln, gepökelt = naložit do soli, nakládaný

r Turmfalke = poštolka

r Reibekuchen = bramborák

e Anzahlung = záloha

unterbreiten = předložit, podat (nabídku, žádost)

e Goldamsel; r Pirol = žluva

r (Eichel)Häher = sojka

;----------------------------------------------------------------------------------- až sem to je v Anki

; uloženo 18.5.2015

;------------------------------

[]

in Anspruch nehmen etw. = použít, využít co

Ich werde Ihr freundliches Angebot gern in Anspruch nehmen. = Rád využiji Vaší přátelské nabídky.

resümieren = shrnout

Er hat eine Reise in Ausland vor. = Uvažuje o cestě do zahraničí.

gegebenenfalls, Abk. ggf. = v daném případě # zkratky

Hätte ich bloß etwas Glück ! = Kdybych měl jen trochu štěstí !

Würde es nur heute scheien ! = Kdyby tak dnes sněžilo !

Piloten- = pilotní

dicht, füllig, (slang.) fett, dick = hustý

erkundigen sich = informovat se, zeptat se

[opravy]

r Wasserhahn = vodovodní kohoutek

e Manschette in den Wasserhahn = těsnění do kohoutku

s Werg ; e Hede ; r Kauder = koudel

e (Ab)Dichtung = těsnění

r Dichtungsdurchmesser = průměr těsnění

s Spülbecken = umyvadlo; dřez

s Schneideisen = závitníkové očko

r Siphon; r Geruchsverschluß = sifón

r Zoll = coul (palec)

e Bockleiter ; e Stehleiter = štafle

r Haken ; e Krampe = skoba

e Malerbürste = malířská štětka

r Spachtel (SüD,  ÖrD die) = špachtle, stěrka

e Maurerkelle = zednická lžíce

e Mauerpfanne = fanka

s Reibebrett = hladítko

s Winkelmaß; r Winkel = úhelník

r Meißel = majzlík

r Beitel ; s Stemmeisen = dláto

r Kitt = kyt

e Pinzette; e Federzange = pinzeta

e Raspel / r Raspel = rašple / hoblina

r Schraubstock ; r Spannstock = svěrák

e Kreissäge = cirkulárka

e Schleifmaschine; r Schleifbock = bruska

r Fräser = fréza

r Nutenfräser = drážkovací fréza

e Werkbank = ponk

e Muffe = hrdlo, objímka

e Kneifzange = štípací kleště

r Seitenschneider = kleště na drát (boční štípačky)

e Spitzzange = špičaté kleště

e Abisolierzange = odizolovávací kleště

e Flachzange = ploché kleště (bez vroubků)

e Krimpzange (Crimpen) = krimpovací kleště

e dreistufige Sicherung = třífázový jistič

e NH-Sicherung (Niederspannungs-Hochleistung-Sicherung) = pojistka / jistič

r Wechselstrom = střídavý proud

r Dreiphasenwechselstrom = třífázový proud

r Dübel ; r Döbel = hmoždinka

r Beton = beton

r Zement = cement

r Mörtel; e Mauerspeise = malta

;----------------------------------------------------------------------------------- až sem to je v Anki

; uloženo 1.6.2015

;------------------------------

[]

s Türband; e Angel = pant

Die quietschenden Türangeln schmieren. = Promazat skřípající panty dveří.

schmieren = (na)mazat, promazat

quietschen = skřípat, vrzat

e Unterlage = podložka

kürzen = zkrátit

voller = plný, samý

ein Korb voller Äpfel = koš plný jablek

s Selbstbewusstsein = sebevědomí

r Selbstzweifel = pochybnost o sobě sama

Das problem dieser Welt ist, dass die intelligenten Menschen so voller Selbstzweifel- und die dummen Menschen so voller Selbstbewusstsein sind! (Charles Bukowski) = Problémem tohoto světa je, že inteligentní lidé o sobě tolik pochybují a hlupáci jsou tolik sebevědomí!

sich versöhnen = usmířit se

e Aufrüstung = zbrojení

edel = urozený, šlechetný, drahý, ryzí, vzácný

ausreichend = dostatečný

e Schätzung = odhad

;----------------------------------------------------------------------------------- až sem to je v Anki

; uloženo 25.6.2015

;------------------------------

[]

r Stör, -(e)s = jeseter

r Mohr, -en = mouřenín

r Eber, -s  = kanec

r Reparateur = opravář

r Engel = anděl

e Zucht = chov

e Lachsforelle; e Regenbogenforelle = pstruh duhový

r Anker, -s = kotva

r Schwan = labuť

r Elfer = jedenáctka, penalta

e Weide = vrba, pastvina

reserviert, gebucht = rezervovaný

r Seidelbast = lýkovec

seibern = slintat

e Melisse = meduňka

e Quitte = kdoule

r Vorrat = zásoba (zboží)

e Griebe = škvarek

s Griebenschmalz = škvarkové sádlo

e Pleite = platební neschopnost; bankrot

e Heidelbeere; e Blaubeere; e Schwarzbeere (ÖrD, SüD)  = borůvka

;----------------------------------------------------------------------------------- až sem to je v Anki

; uloženo 20.7.2015

;------------------------------

;----------------------------------------------------------------------------------- až sem to je v Anki

; uloženo 20.7.2015

;------------------------------

[]

s Mädel, -s; s Madel, -s; s Madl, -s = děvče, holka (SüD, ÖrD)

mutmaßlich = domnělý, pravděpodobný (kniž.)

r Dorsch = treska

r Gau, -e = župa (územní jednotka)

;------------------------------

[Haslach 2015]

;------------------------------

; 2.8.2015

; Martin

e Mappe = desky, obal

Fritz = kluk (někdo)

s Leibchen (ÖrD, SwD) = košilka, tílko

s Händl; s Kücken = kuře, kuřátko (ÖrD)

jauchzen = (za)výskat

jaulen = skučet (o psech)

e Bruchbude = zřícenina, bouda, barabizna

; Eva

s Gespenst = strašidlo, duch (zlý)

r Teufel = Knecht Ruprecht

e Rutsche = skluzavka

e Schaukel = houpačka

s Formchen = formička

r Sandkuchen = bábovička (písková)

s Karusel = kolotoč

dürr = suchý, uschlý, neplodný

anlässlich 2.p = při/u příležitosti

aus dem Stand = zpatra, bez přípravy

; Martin

Bis der Tod euch scheidet. = Dokud vás smrt nerozdělí.

r Haufen = hromada

e Haubitze = houfnice

(hovor.) voll wie eine Haubitze sein = být na sračky (opilý)

s Handrohr = píšťaly (husitská zbraň)

e Tarasnitze = tarasnice

e Erpressung = vydírání

r Strohhalm = slámka, brčko

diejenigen = ti (, kteří ...)

r Knirps = skrček, prcek, špunt (malé děcko); (skládací) deštník

e Saat = setba

säen = sít

(das) Tohuwabohu = chaos (z hebrejštiny)

verweilen = pobýt (někde)

geisterhaft = strašidelný

geistlich = duchovní (spirituální), církevní

geistig = duševní, psychický

weibisch = zženštilý

kindisch = dětinský

eifersüchtig = žárlivý

r Blindgänger = nevybuchlá střela/munice/granát

e Minne = láska (zast.)

r Minnesänger = minesengr

e Au (SüD, ÖrD) = luh, louka

;------------------------------

; 3.8.2015

; Martin

hocken = dřepět

bocken = chovat se jako kozel, být trucovitý, vyhazovat, vzdorovat

e Klapperschlange = chřestýš

e Klapper = řehtačka; chrastítko

schlapp = mdlý, nevýrazný, ochablý

zahm = krotký

r Zentner = (ÖrD, SwD) metrický cent; lehký cent (50 kg)

wetzen = brousit, ostřit

r Wetzstein = brousek

gehoben = knižní (vysoce spisovný)

; Eva

r Prügel = obušek

schlüpfen = vklouznout; proklouznout

verblüffen = ohromit, zarazit

s Gerümpel = harampádí

abwägen = zvažovat více možností

erwägen = rozvažovat

jeden Pfennig (dreimal) (Cent) umdrehen. = Otáčet každý pětník.

einstellen = zaměstnat

mager = vyhublý (u lidí)

e Sichel = srp

s Pech = dehet, pryskyřice, smůla

e Titte, -n = cecek, koza (prso) (hrubě)

e Geste = gesto

;------------------------------

; 4.8.2015

; Eva

ausschütten = vylít, vysypat

abgießen = slít vodu (nechat obsah)

ausgießen = vylít všechno

(auf)schneiden = nakrájet

(ab)wiegen = (od)vážit (= oddělit určité množství)

klopfen = naklepat

r Fleischklopfer = palička na maso

gar sein = být hotov

knusp(e)rig = křupavý

e Kruste = kůrka, kůra

stampfen = šťouchat (brambory)

r Fladen = placka, koláč, lívanec, kravinec

einstreichen = potřít, namazat

r Bacon = anglická slanina

zugeben ; nachgeben = přidat

r Dampfkochtopf = papiňák

r Deckel; e Stürze (nářečí) = poklice

ausrollen = vyválet (těsto)

s Nudelholz = váleček (na nudle ap.)

; Martin

abschrauben = odšroubovat

aufschrauben = přišroubovat

; Eva

auf Kaffee = (hovor.) na kafi

r Begriff = pojem, výraz, názor

;------------------------------

; 5.8.2015

; Martin

Mein Name ist Hase. = Já nic, já muzikant.

e Ausgrabung = vykopávka

s Edelweiß = protěž alpská

; Eva

s Orakel = orákulum

e Tüte, -n = kornout (papírový, zmrzlinový), sáček, igelitka

bekloppt; verrückt = bláznivý; praštěný

stramm = napjatý, těsný

e Herde = stádo

einpferden, einfangen = sehnat stádo (dohromady)

e Koppel = ohrada; (ohrazená) pastvina; vodítko (na zvíře)

s Koppel = řemen; opasek

abhauen = zdrhnout

ausbüchsen

r Stier = býk

r Bulle = býk (jako spíš bejk), polda (jako policajt)

r Skorpion = štír

wahrhaft(ig) = pravdivý, opravdový, skutečný

r Lügner; r Lüger = lhář

e Daunendecke; s Federbett = peřina (prachová přikrývka)

; Martin

e Knete = modelína (hovor.); prachy (neform.)

s Luftventil = ventilek

r Kasus = případ (kniž.); pád (lingv.)

r Rüssel = chobot

;------------------------------

; 6.8.2015

; Eva

e Kaution = kauce

e Nebenkosten (NK) = vedlejší náklady

pauschal = paušální

e Kündigungfrist = výpovědní lhůta

e Kaltmiete = čistý nájem (bez inkasa)

e Warmmiete = nájem včetně tepla a dalších nákladů

s Ufer = břeh; pobřeží

Das Tüpfelchen auf dem i. = Třešnička na dortu.

saniert = renovovaný (dům)

e Sense = kosa

schmollen = ušklíbat se, hněvat se, trucovat

; Martin

r Landsmann = krajan

e Gemeinde = obec, sdružení

r Entzug = odebrání; zabavení

verhängen = vyvěsit (rozsudek)

rechtskräftig = pravomocný

e Berufung = odvolání

s Gerichtsverfahren = soudní řízení

beitragen = přispět

e Anklage = žaloba

zufolge = podle

maßgeblich = významný, rozhodující

r Mittäter = spolupachatel

von vornherein = od začátku; předem (dopředu)

ansonsten = jinak, v jiném/opačném případě

überholen = předběhnout, předjet

r Beauftragte = pověřenec

r Bursche; r Junge = chlapec

r Rausch = opojení

r Funke = jiskra

r Same = semeno (rostliny)

r Ratschlag = rada, doporučení

r Dschungel = džungle

;------------------------------

; 7.8.2015

; Martin

r Verfechter = zastánce (šermuje za někoho)

anfechten = popírat, napadat (práv.)

erfassen = zachvátit

anrichten = způsobit

bedauerlicherweise = politováníhodným způsobem

r Zwischenfall = incident

r Suffke = násoska

in Suff fahren = opilý řidič

; Eva

; In der Brauerei

r Zwickelhahn = ventil, kohoutek (na sudu)

s Sudhaus = varna

r Sud, -e = šťáva, vývar, výtažek

Handkäse mit Musik = jídlo k pivu (regionálně)

e Alster = přítok Labe

s Alster = radler v Hamburku

r Waldmeister = mařinka vonná; svízel vonný (sirup do piva - Berlín)

e Theke = výčepní pult

e Pipe = pípa

s Kölsch = pivo v Kolíně

s Altbier = pivo v Düsseldorfu

stolpern = klopýtnout, narazit

; Martin

zerreißen = roztrhat

durchgebrannt = propálený, spálený

infolge 2.p = v důsledku

trotz 2.p = navzdory, přes

 

e Aussage = výpověď (us soudu)

e Schönheit = krása

r Bestandteil = součástka

;----------------------------------------------------------------------------------- až sem to je v Anki

; uloženo 26.8.2015

;------------------------------

[]

r Zufluss = přítok

e Ebene = rovina, úroveň, patro, podlaží

r Wegweiser = rozcestník

überteuert = předražený

bei weitem nicht = ani zdaleka ne

ungenau = nepřesný

minderwertig = nekvalitní

; fajfka 6.12.2015

riesig = obrovský

r Umschweif = okolky, cavyky

keine Umschweife machen = nedělat žádné cavyky

üppig = bujný, hojný, bohatý

r Aushub = výkop (vykopávání zeminy)

s Windrad = větrné kolo (elektrárna)

zwitschern = švitořit, cvrlikat

s Gezwitscher = švitoření, štěbetání

s Vogelgezwitscher = ptačí štěbetání

s Utensil = potřeba (náčiní)

e Klinke = klika (u dveří)

e Brautjungfer, -n = družička

r Einwand, -ä-e = námitka

r Kragen = límec, krk, hrdlo

r Untertan = poddaný, patolízal

r/e Vorsitzende = předseda/předsedkyně

e Ampeln = závěsná lampa, semafor, závěsný květináč

e Eigenständigkeit = samostatnost

e Grasnarbe = trávník, pažit

s Erdreich = země, půda, zemina

s Unbehagen = nechuť, nevole, averze

r Füllfederhalter = plnicí pero

lahm = chromý, kulhavý

grinsen = šklebit se

e Herrschaft = vláda, panování

r Bestatter = zaměstnanec pohřební služby

e Hocke = dřep, skrčka

r Drilling = trojče, trojhlavňová puška

federn = pružit, pérovat

r Zweig = větev, vedlejší linie

r Feldstecher = dalekohled

ergiebig = výnosný, vydatný

r Verbiss = okus, okusování (mysliv.)

s Wild = zvěřina, lovná zvěř

grauenhaft = hrůzný, strašný (i hovor.)

leidlich = obstojný, ucházející

;------------------------------

; 30.9.2015

;------------------------------

r Betrag = obnos

r Beitrag = příspěvek

e Einschreibung = zápis (i do školy)

;------------------------------

; 14.10.2015

;------------------------------

Ich höre gerade, dass ... = Zrovna jsem zaslechl, že ...

;------------------------------

; 21.10.2015

;------------------------------

r Schulhausmeister = školník

sich beschäftigen mit = zabývat se čím

;------------------------------

; 4.11.2015

;------------------------------

wohltätig = dobročinný

amtieren = úřadovat

r Peitschenknall = prásknutí bičem

peitschen = švihat/pohánět bičem

e Peitsche = bič

;------------------------------

; 18.11.2015

;------------------------------

r Presslufthammer = pneumatická sbíječka

r Bengl = výrostek, klacek (spratek)

r Erker = arkýř

;------------------------------

; 25.11.2015

;------------------------------

e Begegnung = (náhodné) setkání

r Ungeist = netvor

herumtollen = dovádět

verblendet = zaslepený

e Gemeinsamkeit = pospolitost

s Standrecht = stanné právo

;------------------------------

; 2.12.2015

;------------------------------

Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus. = Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.

e Achterbahn = horská dráha

;----------------------------------------------------------------------------------- až sem to je v Anki

; uloženo 7.12.2015

;------------------------------

[]

e Klinge = čepel, ostří

r Vorkämpfer = průkopník

r Prediger = kazatel; moralizátor

predigen = kázat, zvěstovat, nabádat, poučovat, napomínat

e Köstlichkeit = chuťovka, bonbónek

s Leid = zármutek, žal, křivda, bezpráví

;

geraten = dostat se, ocitnout se

wider 4.p (Akk) = proti, v rozporu

r Met = medovina

e Sage = pověst

e Schlehe = trnka

s Trapez = lichoběžník

e Operation = operace

;------------------------------

; 16.12.2015

;------------------------------

e Boje = bóje

;----------------------------------------------------------------------------------- až sem to je v Anki

; uloženo 4.1.2016

;------------------------------

[]

s Kupfer = měď

s Metall = kov

sündhaft = hříšný

s Stündlein = hodinka

r Weidmann (odb. i Waidmann) = myslivec

e Leckerei = pamlsek

r Allerwerteste = zadek, zadnice

r Gönner = mecenáš

unwägbar = nevypočitatelný

r Reiher = volavka (pták)

walten = vládnout

r Verwalter = správce

r Abgang = odchod, odjezd

e Mure = (geol.) mura (příval bahna)

e Pappe = lepenka (papundekl)

;------------------------------

; 6.1.2016

;------------------------------

s Herbar = herbář

r Übergang = přejezd, přechod (žel.)

s Geländer = zábradlí

e Schranke ; r Schlagbaum = závora

;

e Brautjungfer = družička

r Brautführer = družba (svatební)

r/e Verlobte = snoubenec/ka

r Vormund = poručník

r Pflegevater = pěstoun

e Pflegemutter ; e Pflegerin = pěstounka

r Pate ; r Patenonkel = kmotr

e Patentante ; e Taufpatin ; e Patin ; e Gevatterin (zast.) = kmotra

s Patenkind; r Patensohn = kmotřenec

e Patentochter = kmotřenka

;

e Uniform = uniforma

;----------------------------------------------------------------------

[škola,lekce 22A]

;------------------------------

; Was soll ich mir in Prag ansehen ?

ein ... nach dem anderen = jeden ... za druhým

r Bildband, -ä-e = obrazová publikace

Nichts zu danken. = Není zač.

gestatten = dovolit

e Burg, -en = hrad

e Prager Burg = Pražský hrad

r Dom, -e = chrám

r Sankt Veitsdom = Chrám sv. Víta

von (der Burg) aus = z (hradu)

e Aussicht auf 4.p = výhled na

e Brücke = most

e Karlsbrücke = Karlův most

r Ring, -e = náměstí, rynek

r Altstädter Ring = Staroměstské náměstí

e Aposteluhr = orloj

sich entgehen lassen = nechat si ujít

sich verlaufen = zabloudit

r Stadtbummel = procházka městem

Gesellschaft leisten = dělat společnost

besprechen 4.p = projednat něco; jednat o něčem, někom

e Kleinigkeit = maličkost

zuvor = předtím

achtlos = bez povšimnutí

; s Grab = hrob

beerdigen = pohřbít, pohřbívat

erweisen = prokázat

; r Sänger = zpěvák

; e Ehre = čest

; e Hochzeit = svatba

s Ständetheater = Stavovské divadlo

; s Tor = brána

; r Bäker = pekař

; begegnen 3.p = potkat někoho

; pfeifen = pískat

anerkennen = uznat, uznávat

belohnen = odměnit

; gewöhnlich = obyčejný

; s Gasthaus = hostinec

golden = zlatý

; r Löwe = lev

s Palais, - [pale:, mn.č. pale:s] = palác

s Ehepaar = manželský pár

beherbergen = poskytnout přístřeší, ubytovat

; s Gebäude = budova

r Stadtteil = městská čtvrť

; Von Kultur bis Bier

; zahreich = četný

; verknüpfen = spojovat

brav = hodný, dobrý

r Soldat = voják

bis hin zu = až k

s Jahrzehnt, -e = desetiletí

inzwischen = mezitím

hinzukommen = přibýt

umsonst = zbytečně, nadarmo

e Heimat = vlast

s Bierlokal = hospoda, pivnice

; Mozarts Prag

e St.-Niklas-Kirche = Chrám sv. Mikuláše

e Kleinseite = Malá Strana

Kleinseitner = Malostranský

; ...

; betrügen = ošidit

; stehlen = krást

; drehen (einen Film) = (na)točit (film)

; r Friseur = holič

; e Ausrede = výmluva

; e Bank = lavička

; r Ball = míč

;----------------------------------------------------------------------

[škola,lekce 22B]

;------------------------------

; Franz Kafka

deutschsprachig = německy mluvící

Jura (studieren) = (studovat) právo

; s Gericht = soud

e Versicherungsanstalt = pojišťovna

erscheinen = vyjít (o knize)

e Verlobung = zasnoubení

; arbeiten an 3.p = pracovat na

r Ausbruch = vypuknutí

e Lösung = zrušení

mehrere = několik

; e Beziehung = vztah

e Pensionierung = odchod do důchodu

übersiedeln = přestěhovat se

; r Tod = smrt

r Friedhof = hřbitov

s Testament = závěť

r Nachlass = pozůstalost

; verbrennen = spálit

; verwalten = spravovat

ausführen = vykonat, provést

retten = zachránit

e Dichtung, -en = slovesné dílo

e Erzählung = povídka, příběh

; Gib's auf !

aufgeben = vzdát, vzdávat

; rein = čistý

; sich beeilen = pospíšit si

r Schrecken über 4.p = hrůza z

; sich auskennen = vyznat se

glücklicherweise = naštěstí

; r Schutz = ochrana

r Schutzmann = strážník

; e Nähe = blízkost

; r Atem = dech

atemlos = bez dechu

sich abwenden = odvrátit se

; Lenka Reinerová

r Schriftsteller = spisovatel

vergeben (einen Preis) = udělit (cenu)

herausragend = vynikající

ragen = čnít, vyčnívat, strmět

der Verdienst um 4.p = zásluha o

nach eigenen Worten = podle vlastních slov

im wahrsten Sinne des Wortes = v pravém slova smyslu

e Böhmin = Češka

e Eisenwaren mn.č. = železářské zboží

r Händler = obchodník

fliehen vor 3.p = prchat před něčím

zögern = váhat

r Schritt = krok

vergewaltigen = znásilnit

s Opfer = oběť

verfolgen = pronásledovat

; s Gefängnis = vězení

r Einmarsch = vstup (vojsk)

; Warschau = Varšava

e Truppen mn.č. = vojsko

; veröffentlichen = uveřejnit

s Verbot = zákaz

sich wundern = divit se

;----------------------------------------------------------------------------------- až sem to je v Anki

; uloženo 12.1.2016

;------------------------------

; z Duolingo

[rčení a přísloví]

Ende gut, alles gut. = Konec dobrý, všechno dobré. (all's well that ends well)

Der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. = Poslední kapka a pohár trpělivosti přetekl. (the straw that breaks the camel's back)

Eine Hand wäscht die andere. = Ruka ruku myje. (You scratch my back and I'll scratch your back)

Lieber ein Spatz in der Hand als eine Taube auf dem Dach. = Lepší vrabec v hrsti, nežli holub na střeše. (A bird in the hand is worth two in the bush)

Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. = Žádný učený z nebe nespadl. (Practice makes perfect)

Er ist bekannt wie ein bunter Hund. = Je to známá firma. (he is known all over town)

Aus den Augen, aus dem Sinn. = Sejde z očí, sejde z mysli. (out of the eyes, out of mind / out of sight, out of mind)

Das ist Schnee von gestern. = Kdeže loňské sněhy jsou. (that's yesterday's news / it's all water under the bridge)

Es kostet nur einen Apfel und ein Ei. = To je za babku. (it costs peanuts / it's cheap as chips)

Ich drücke dir die Daumen! = Držím ti palce! (I’ll keep my fingers crossed for you)

Die Feder ist mächtiger als das Schwert. = Pero je mocnější meče. (The pen is mightier than the sword.)

Es schüttet wie aus Eimern. = Leje jako z konve. (it's raining cats and dogs)

Lachen ist die beste Medizin. = Smích je nejlepší medicína. (Laughter is the best medicine.)

;------------------------------

;

[]

s Schmiergeld = úplatek

;------------------------------

; 6.1.2016

;------------------------------

eingreifen = zasáhnout; zakročit; vmísit se (do diskuze apod.)

geschäftiger denn je = rušnější než obvykle

unverhüllt = neskrývaný

verhüllen = zakrýt, zahalit

verfahren (autem) = zabloudit autem

;----------------------------------------------------------------------------------- až sem to je v Anki

; uloženo 19.1.2016

;------------------------------

[]

;------------------------------

; 3.2.2016

;------------------------------

Klapp- ; zusammenlegbar = skládací

e Klappliege = skládací lehátko

verschollen = nezvěstný

r/e Vertraute = důvěrník

r Schächter = košer řezník

s Wesentliche = podstata

im Wesentlichen = v podstatě

ausschließlich = vyjma, kromě, výlučně

sich auseinandersetzen mit etw/j-m= důkladně se zabývat čím

r Junggeselle = starý mládenec

r Sonderling = podivín

r Knabe = chlapec, hoch (SwD), (starý) brach, kamarád

Alter Knabe! = Starý brachu!

e Nelke = karafiát, hřebíček

befriedigend = uspokojivý, dostatečný

r Bescheid = zpráva

ausstellen = vydat, vystavit (zprávu)

e Rechenschaft = skládání účtů

sumpfig = bažinatý

e Faulheit = lenost

herablassen = (knižně) spustit (dolů)

herablassend = blahosklonný

umschulen = přeškolit

e Kehrseite = obrácená strana, odvrácená strana, zadní strana, nevýhoda

;------------------------------

; 17.2.2016

;------------------------------

ausgeben = vydat (knihu)

;------------------------------

; 24.2.2016

;------------------------------

r/s Dotter; s Eigelb = žloutek

s Eiklar (ÖrD); s Eiweiß = bílek

e Weichsel (SüD) ; e Sauerkirsche = višeň

r Esslöffel; EL = polévková lžíce

r Teelöffel; TL = čajová lžička

e Masse = masa, hmota

unterheben; unterziehen (gastron.) = vmíchat

r/s Biskuit = sušenka, biskvit; piškot

e Schuppe = šupina

e Aue = louka, luh, niva (obl., bás.)

r Auenwald = les uvnitř louky

e Auenlandschaft = země s loukami

r/s Kardamom = kardamom

;------------------------------

; 2.3.2016

;------------------------------

nachholen = dohnat

r Überzug = poleva, potah, obálka

bilderdruck = křídový (papír)

r Faden, -ä- = nit, vlákno

verschränken = zkřížit, překřížit

e Kante = hrana, okraj

r Kanten = skrojek, patka (chleba)

r Versand = expedice

e Staffel = štafeta, letka, série, (SüD) schod

poltern = rachotit, hartusit

heftig = prudký, silný, vznětlivý

karg = skrovný, chudý, jednoduchý

mit etw. karg sein = být skoupý na co

r Nachfahr = potomek

beanspruchen = domáhat se, vyžadovat

r Zorn = vztek

jäh = náhlý, prudký, nenadálý, strmý

r Jähzorn = prchlivost, výbušnost

s Ungeziefer = havěť, obtížný hmyz

vollziehen = uskutečnit

;------------------------------

; 9.3.2016

;------------------------------

r Aufsatz = slohová práce, esej, článek

e Stadtverwaltung = městská správa, magistrát

sich schütteln vor etw. = otřást se

r Gebrauchtwarenhandel = obchod s použitým zbožím

e Gruft = hrobka, krypta

e Unkenntnis = neznalost

;------------------------------

; různé

;------------------------------

ehrenamtlich = honorární, čestný, neplacený

keinerlei = (naprosto) žádný, ani trochu

Das macht mir keinerlei Vergnügen. = Ani trošku mne to netěší.

tapfer = statečný, udatný, nebojácný

r Rüstungskonzern = zbrojařský koncern

durchaus = zcela, naprosto (absolutely)

s All = vesmír, kosmos

s Verhältnis = poměr, vztah

Liebe bis in den Tod. = Láska až za hrob.

schmieden = kovat, kout (i přeneseně)

;----------------------------------------------------------------------------------- až sem to je v Anki

; uloženo 14.3.2016

;------------------------------

[]

; fajfka 20.3.2016

e Pranke = pracka, tlapa

kippen = převrhnout se

jenseits = na druhé straně, mimo

s Jenseits = onen svět, věčnost

taumeln = potácet se, vrávorat

r Trank = nápoj (kniž.)

e Gnade = milost

empor = vzhůru, vstříc (kniž.)

glitschig = slizký, kluzký

e Folter = mučení

s Bündel = svazek

Wortfetzen (Pl.) = útržky slov

fetzen = servat, strhnout (co z čeho), řítit se, pádit, praštit, hodit, šlapat, frčet (hudba)

s Verlies = podzemní vězení, hladomorna

gittern = zamřížovat

s Gitter = mříž(ka)

r Ruß = mour, saze

rußig = začazený

köpfen = setnout (hlavu)

ballen = sevřít, zatnout

tratschen = tlachat, žvanit, klevetit

sanftmütig = mírný, klidný, dobromyslný

sanft = laskavý, vlídný

ehelichen = vzít si/pojmout za manžela/manželku

r Gaukler = kejklíř

e Hure = kurva, děvka

huren = kurvit se

trotten = (ztěžka) kráčet/jít

gemächlich = pozvolný, klidný

r Schneidersitz = turecký sed

johlen = povykovat, výskat, řvát

e Diebin = zlodějka

hineinschütten = nasypat, nalít (něco do něčeho)

zaudern = váhat, otálet

schmächtig = hubený, vyzáblý

r Büttel = biřic

wachrütteln = vyburcovat, probrat

e Trommel = buben

e Kirchweih = posvícení, hody

einsehen = nahlédnout, uznat, pochopit

r Scharfrichter = popravčí

r Kies = štěrk

funkeln = blýskat se, blyštět se

r Säbel = šavle

r Harnisch = brnění, zbroj

r Hanf = konopí

r Galgen = šibenice

r Bärlapp = plavuň

r Mörser = (h)moždíř

keuchen = supět, těžce oddychovat

stöhnen = sténat, naříkat (bolestí ap.)

wimmern = sténat, fňukat, poplakávat

erbosen = rozzlobit, rozzuřit

r Acker (Äcker) = pole, role

schwielig = mozolnatý

e Glut = řežavé uhlíky

r Hieb = rána, úder, sek

r Karren = kára, vozík

e Karre, trakař, kolečko, vozík, kára

tuscheln = šuškat si, šeptat si

anrühren = dotknout se něčeho, sáhnout na koho/co

r Büßer = kajícník

s Büßerhemd = roucho kajícníka

duster = pochmurný, temný, ponurý

;----------------------------------------------------------------------------------- až sem to je v Anki

; uloženo 22.3.2016

;------------------------------

[]

;------------------------------

; 16.3.2016

;------------------------------

r Zins = úrok, (SüD,...) nájemné, činže

e Zinssenkung = snížení úroků

e Geldpolitik = finanční politika

e Währungspolitik = měnová politika

Es lebe die Freiheit! = Ať žije svoboda!

Wer ohne Schuld ist, der werfe den ersten Stein! = Kdo je bez viny, ať hodí první kamenem!

;------------------------------

; 23.3.2016

;------------------------------

verfallen = propadnout (státu; i ztratit platnost)

e Brüstung = zábradlí, předprseň, parapet

schröpfen = pustit žilou, obrat, oškubat

gerechter = spravedlivý

sich unterwerfen = podrobit se

e Gerichtsbarkeit = soudní pravomoc

r Schadenersazt = odškodné

stutzig machen/werden = zarazit koho/se (divit se)

s Hufeisen = podkova

r Meilenstein = milník

s Handwerk = řemeslo

stur = tvrdohlavý, tvrdošíjný; ubíjející,  fádní

;----------------------------------------------------------------------------------- až sem to je v Anki

; uloženo 4.4.2016

;------------------------------

[]

r Briefbeschwerer = těžítko

schlampig = neupravený, lajdácký, nedbalý

; fajfka 14.4.2006

r Rabauke = hulvát, hrubián

r Hanf = konopí

pfuschen = zfušovat, podvádět, krást

e Kehle = hrdlo, krk, chřtán, hrtan

e Menge = množství, spousta, množina, dav, zástup

begaffen j-n/etw. = civět na koho/co

klirren = řinčet, břinkat

;----------------------------------------------------------------------

[škola,lekce 23A]

;------------------------------

; Stadtbesichtigung

; sich ausruhen = odpočinout si, odpočívat

; einverstanden sein = souhlasit

Einverstanden ? = Souhlasíš?, Souhlasíte?

e Gasse, -n = ulička

s Gässchen = ulička (fakt malá)

malerisch = malebný

; Eintrittskarte = vstupenka

Was steht auf dem Programm? = Co je na programu?

; enttäuschen = zklamat

; einfallen = napadnout (mít nápad)

s Kristallglas = křišťálové sklo

Los, gehen wir! = Tak pojďme!

; Noch ein paar Prager ...

r Wenzelsplatz = Václavské náměstí

; s Pulver = prach

r Pulverturm = Prašná brána

s Repräsentationshaus = Reprezentační / Obecní dům

e Teynkirche = Týnský chrám

e St.-Georgs-Basilika = Basilika sv. Jiří

; r Palast = palác

r Königspalast = Královský palác

r Aussichtsturm = rozhledna

; Fünf Prager Sehenswürdigkeiten - ein Quiz

;1

errichten = postavit, zřídit

s Wahrzeichen = symbol

r Brand = požár

s Gewölbe = klenba

ersetzen durch 4.p. = nahradit někým, něčím

Seiten- = postranní ...

; r Hof = dvůr

; r Kaiser = císař

;2

zählen zu = patřit k

erhalten = zachovaný

s Denkmal = pomník, památka

nahezu = téměř

r Grabstein = náhrobek

e Schere = nůžky

; zweifellos = bezpochyby

; e Sage = pověst

; künstlich = umělý

; s Wesen = bytost

; zusammenhängen = souviset

;3

; gelten = platit

e Kuppel = kupole

; schützen = chránit

; r Auftrag = objednávka

im Auftrag = na objednávku

; e Decke = strop

;4

steinern = kamenný

s Bewusstsein = vědomí, uvědomění

; e Spende = dar

; r Künstler = umělec

; gegenüber = naproti

s Kaffeehaus = kavárna

; unterbringen = umístit

;5

r Jugendstil = secese

; r Eingang = vchod

(an)locken = (při)lákat

e Festspiele mn.č. = festival

eröffnen = zahájit

;

s/r Barock = baroko

;----------------------------------------------------------------------

[škola,lekce 23B]

;------------------------------

; Gleiche Chancen für Frauen im Beruf?

antreffen = zastihnout

e Erforschung = výzkum

abgesehen von 3.p. = nehledě na (odhlédněme od)

; hart = tvrdý

; e Bedingung = podmínka

eingehen auf 4.p. = reagovat na

; r Vortrag = přednáška

verändern = změnit

; deutlich = jasný, zřetelný

; gewinnen = vyhrát

ausgewogen = vyvážený

tendieren = směřovat

ernähren = (u)živit

reibungslos = bez problémů, bez překážek, hladce

sich einmischen = míchat se

widersprechen 3.p. = odporovat, nesouhlasit s

; e Abteilung = oddělení

; r Leiter = vedoucí

; e Wissenschaft = věda

nicht einmal = ani

e Misshandlung = špatné zacházení

sich wehren = bránit se

; s Gegenteil = opak

; bemerken 4.p. = všimnout si

gegenwärtig = současný

; r Durchschnitt = průměr

; im Durchschnitt = v průměru

; e Position = postavení

; je-desto / um-so = čím-tím

; e Ausbildung = vzdělání

vorweisen = vykázat, vykazovat

; überwiegen = převažovat

heutzutage = dnes, v dnešní době

überwinden = překonávat

; e Putzfrau = uklízečka

; verschließen = uzavřít

; anführen = uvést

; erscheckend = děsivý

sich anpassen an 4.p. = přizpůsobit se něčemu

genauso = právě tak

schamlos = bezostyšný

ausbeuten = vykořisťovat

; sich trauen = odvážit se

r Zuhörer = posluchač

wie geschaffen = jako stvořený

; r Hut = klobouk

unter einen Hut bekommen = skloubit

erstaunlich = obdivuhodný

beruflich = profesionální (týkající se povolání)

; ewig = věčný

; s Gewissen = svědomí

; r Satz = věta

; behaupten = tvrdit

; teilnehmen an 3.p. = zúčastnit se

;----------------------------------------------------------------------------------- až sem to je v Anki

; uloženo 18.4.2016

;------------------------------

[]

; fajfka 21.4.2006

s Elend = trápení, bída

elend = bídný, žalostný, nuzný; (hanl.) sprostý, podlý, zlý; (hovor.) strašně, hrozně

s Waschweib = pradlena, (hanl.) klepna, drbna

röcheln = chroptět, chrčet

e Delle = prohlubenina, důlek

zermalmen = rozdrti, rozmačkat

vertäuen = přivázat

r Steg = lávka, můstek

r Ruck = trhnutí, škubnutí

rucken = cuknout

raffen = shrnout, (hanl.) shrábnout, sebrat

r Gischt = pěna, zpěněné vlny

e Laute = loutna

r Maikäfer = chroust obecný (Melolontha vulgaris)

r Trampelpfad = vyšlapaná cesta

s Laken = prostěradlo

geradlinig = přímočarý

mahnen = napomínat, nabádat, upomenout

r Feger = koště, smeták; divoch, rváč

;------------------------------

; 30.3.2016

;------------------------------

e Primzahl = prvočíslo

s Feuerlöschgerät = hasicí přístroj

mitunter = občas

;------------------------------

; 13.4.2016

;------------------------------

durchlochen = propíchnout

aufbrechen = vyrazit (někam)

vergeben an j-n = udělit, předat komu (cenu, ...)

;------------------------------

; 20.4.2016

;------------------------------

überfüllen; überladen = přeplnit

;----------------------------------------------------------------------------------- až sem to je v Anki

; uloženo 26.4.2016

;------------------------------

[]

erzwingen = vynutit, vymoci

plärren = vřískat, ječet

hirten = pást (dobytek)

e Ringmauer; e Schanze = hradba

s Flair = zvláštní atmosféra, fluidum, smysl, cit

geschweige (denn); noch viel weniger = natož

Ich konnte kaum gehen, geschweige denn laufen. = Mohl jsem sotva jít, natož abych běžel.

;------------------------------

; 27.4.2016

;------------------------------

Die Maßnahme treffen. = Přijmout opatření.

[geometrie]

r Zylinder = válec

r Quader = kvádr

r Würfel; r Kubus = krychle

e Kugel = koule

s Prisma = hranol

r Kegel; r Konus = kužel

e Pyramide = jehlan

s Ellipsoid = elipsoid

s Toroid = toroid

r Radius; r Halbmesser = poloměr

e Höhe = výška

s Quadrat; s Viereck = čtverec

r Rhombus; e Raute = kosočtverec

s Parallelogramm = rovnoběžník

s Rechteck; s Orthogon = obdélník

s Vieleck; s Polygon = mnohoúhelník

s Trapez = lichoběžník

s Rhomboid = kosodélník

r Halbkreis; s Halbrund = půlkruh

e Kurve; e Linie = křivka

e Ellipse = elipsa

e Parabel = parabola

;------------------------------

; 4.5.2016

;------------------------------

[]

r Kopfhörer = sluchátko

e Scheune; r (Heu)Stadel (SüD, ÖrD, SwD) = stodola

Du kannst mich mal! ; Scher dich zum Teufel! = Trhni si nohou!

;------------------------------

; 18.5.2016

;------------------------------

[nářadí]

r Gabelschlüssel ; r Maulschlüssel = stranový klíč

r Stiftschlüssel = inbus (tatínek)

r Steckschlüssel = nástrčný klíč

r Ringschlüssel = očkový klíč

r Ratschenringschlüssel = ráčnový klíč

e Knarre ; e Ratsche ; e Umschaltknarre = ráčna

[]

schläfrig = ospalý

auswägen = zvážit, cejchovat, kalibrovat

ausgewogen = vyrovnaný, vyvážený

reibungslos = hladký, bezbroblémový

widerlich = odporný

s Raubtier = dravec

r Greifvogel ; r Raubvogel = dravec (pták)

s Beutetier = kořist (pro dravce)

[draví práci]

r Habicht = jestřáb

r Bussard = káně

r Kondor = kondor

r Milan = luňák

r Sperber = krahujec

;----------------------------------------------------------------------------------- až sem to je v Anki

; uloženo 25.5.2016

;------------------------------

[]

e Ermittlung = zjištění; stanovení

r Meineid = křivá přísaha

im Raum stehen = být na stole (problém ap.)

;------------------------------

; 25.5.2016

;------------------------------

erforschen = prozkoumat

abstreifen = stáhnout, svléci

abgestreiften = svlečený

e Erhebung = vyvýšenina, povýšení, šetření, pátrání, výběr (daní, poplatků)

e Abzweigung = odbočení, odbočka

fremdeln = ostýchat se, bát se (cizího prostředí)

r Eigenbrötler = podivín, samotář

erfinden = vymyslet

erkennen an = poznat podle

e (Leibes)Frucht; r Embryo = plod (anatomicky)

r Übergeordnete = nadřízený

sich auswirken; erweisen = projevovat se

;------------------------------

; 1.6.2016

;------------------------------

unruhig; ruhelos; friedlos; rastlos; hektisch; geschäftig = hektický (pracovní den)

befahren = projíždět, sjet (cestu)

r Vorfahrt(e); r Ahn = předek

e Wahrnehmungstörung = porucha vnímání

(regen)nass werden = zmoknout

durchnässt sein/werden = promoknout

bis auf die Haut nass werden = zmoknout na kůži

bis auf die Haut durchnässt sein = promoknout na kůži

tüchtig nass werden = notně promoknout

völlig durchnässen = promoknout skrz naskrz

rundherum nass werden = úplně promoknout

bald - bald - = hned - hned -

mal - mal - = jednou - jednou -

;----------------------------------------------------------------------------------- až sem to je v Anki

; uloženo 6.6.2016

;------------------------------

[]

e Niederlage = prohra

unverdient = nezasloužený

s Verfahren = metoda, způsob

s Strafverfahren = trestní řízení

s Mittelmaß = průměr (obv.hanl.)

r Mundschutz = chránič zubů; rouška

e Vermummung = zahalení, rouška, závoj

außerirdisch = mimozemský

r Flügel = křídlo

;------------------------------

[Haslach 2016]

;------------------------------

; 31.7.2016

; Martin

;------------------------------

e Schnapszahl = "dvojité (či více) číslo" (třeba 9.9., nebo 22:22)

; středověká němčina měla ve 3.pádě koncovku -e, někde to zůstalo

; zu Hause = domů

am neunten Tage = devátý den

mit dem Kinde = s dítětem

im Jahre = v roce

e Bilanz = bilance

r Jahresabschluss = roční uzávěrka

e GuV.-Rechnung (Gewinn-und-Verlust-Rechnung) = výsledovka (výkaz zisků a ztrát)

Die fleißigste Ameise hielt eine Rede. = Nejpilnější mravenec měl řeč (proslov).

; pflegen + zu + infinitiv = vždycky, obvykle = nedokonavý vid, např.

er pflegt zu machen = dělává

er pflegt zu sagen = říkává

er pflegt zu halten = držívá

er pflegt zu halten eine Rede = mívá řeč (proslov)

eine Meise haben = být blbej, mít holku (křepelku)

r Abt, Äbte = opat (kláštera)

Mähen Äbte Heu ? Äbte mähen nie Heu. = Kosí opati seno? Opati nikdy nekosí seno.

;------------------------------

; Pavel

;------------------------------

wir kommen schon zurecht = už se s tím popasujeme

untreu = nevěrný

das betrift dich nicht = do toho ti nic není

rülpsen = krkat

prusten = prskat

vor kurzem = nedávno (před chvilkou)

s Magengeschwür = žaludeční vřed

s Cholesterin = cholesterol

;------------------------------

; Jana

;------------------------------

; knížka: David Safier - Muh! (ISBN 978-3-499-25626-4)

; http://www.ebook.de/de/product/19894405/david_safier_muh.html

rücken reden = pomlouvat

s Zuckerrohr = cukrová třtina

vermieten x verpachten = pronajmout s x bez podílu z produktů

eckig = hranatý

;------------------------------

; 1.8.2016

;------------------------------

r Scheiterhaufen = hranice (k upalování); žemlovka

;------------------------------

; Martin

;------------------------------

r Almer; r Semmer (ÖrD) = bača

r/s Kuddelmuddel = zmatek, motanice, chaos

dringend = pronikavě, naléhavě

e Fackel = pochodeň

r Glimmstängel = cígo, cigareta (hovor.)

e Nachhilfe int etw. = doučování z čeho

r Nachhilfeunterricht = doučování

;------------------------------

; Jana

;------------------------------

r Regenwurm = žížala

s Erdhäufchen = kupička zeminy

r Kot = stolice, výkal

r Kreisel = kruháč (slang. kruhový objezd)

s Gustostückerl (ÖrD) = pochoutka

e Steilstufe = prudké schody

steil = příkrý, strmý

;------------------------------

; Pavel

;------------------------------

r Schoß = klín

zurückdenken = vzpomínat

gehen zu Rockkonzert = jít na rockový koncert

dreimal die Woche = třikrát týdně

;------------------------------

; 2.8.2016

; Martin

;------------------------------

schleudern = ždímat (v pračce)

e Windel, -n = plenka

noch in den Windeln liegen/sein = být ještě v plenkách

r Gaul = herka (kůň)

r Seeelefant = rypouš sloní

;------------------------------

; Jana

;------------------------------

e Pastete = paštika; plněné pečivo (masem ap.)

e Leberwurst = játrová paštika, játrovka, jitrnice

e Haltbarkeit = trvanlivost; doba použitelnosti (spotřeby)

; Frankfurt = "Mainhätten"

s Geheimnis = tajemství

s Etui = pouzdro

r Mast = sloup (vysoký stožár)

e Mast = výkrm, krmení

friedhofblonde = šedivý :)

r Biber = bobr

e Libelle = vážka (hmyz)

gierig = chamtivý, lačný

;------------------------------

; Pavel

;------------------------------

es ist zu essen = je to k jídlu

es ist zu sehen = je to k vidění

e Gunst = prospěch

zu Gunsten = ku prospěchu

;------------------------------

r Alaun = kamenec (chem.)

;------------------------------

; 3.8.2016

; Martin

;------------------------------

untertauchen = skrývat se, jít do ilegality

e Krücke = berla, držadlo

s Vermächtnis = dědictví, posl. vůle, odkaz

bebauen = zastavět

e Erkundung = průzkum, pátrání

;------------------------------

; Pavel

;------------------------------

Ich kann nicht daran verzichten, dass ich ... = Nemohu se vzdát toho, abych ...

sowohl ... , als auch ... = jak ... , tak ...

nicht nur ... , sondern auch ... = nejen ... , ale i ...

e Einnahmequelle = zdroj příjmů

oberflächlich = povrchní

e Suchmeldung = zpráva o pohřešované osobě (v rádiu apod.)

r Schreck = leknutí, úlek

er hat einen Schreck gekriegt = vyděsil se

r Schlachthof = jatka

e Schweineschlacht = zabíjačka

s Gehege = obora (mysl.), výběh (v zoo)

;------------------------------

; Jana

;------------------------------

bestellen lassen = vzkázat

;------------------------------

; 4.8.2016

; Martin

;------------------------------

er ist geboren = narodil se (a stále žije)

er wurde geboren = narodil se (ale už nežije)

r Diebstahl = krádež

r Raub = loupež (tj. krádež s použitím násilí)

e Fährte = stopa

r Wilderer = pytlák

Morgenstund hat Gold in Mund. = Ráno moudřejší večera.

opferbereit = obětavý

;------------------------------

; Pavel

;------------------------------

unsichtbar = neviditelný

blind = nevidomý

an die Garderobe = do šatny

eine Tasse Kaffee = šálek kávy

ein Kännchen Kaffee = konvička kávy

Leck mich am Arsch ! = Polib mi prdel !

Mach keine dummen Späße ! = Nedělej si srandu !, Nedělej hloupé fóry !

e Unverschämtheit = nestydatost

ich werde mich beschweren über ... = budu si stěžovat na ...

;------------------------------

; 5.8.2016

; Martin

;------------------------------

Es wäre Licht! = Budiž světlo!

deftig = silný, vydatný, drsný, sprostý, pořádný, drsný

s Verhalten = chování, jednání

e Gewohnheit = zvyk(lost), obyčej

Frau Holle = Paní Zima

tapfer = statečný

e Empfängnisverhütung = antikoncepce

etlich = několik, nějaký

nach etlichen Stunden = po několika hodinách

Ich brauche dafür noch etliche Zeit. = Potřebuji na to ještě nějakou dobu.

r Hort = hnízdo, útočiště

r Hortplatz = místo ve školní družině

trösten = utěšovat

s Zeitalter = období, věk, éra

r Anreiz = pobídka, podnět, stimul

;------------------------------

; Pavel

;------------------------------

sich beklagen über 4.p = stěžovat si na

Worüber beklagst du dich? = Na co si stěžuješ?

tauen = tát (v neosobní vazbě)

Es taut. = Taje (je obleva).

Es hat getaut. = Padala rosa.

auftauen = rozmrazit

verlästern; verleumden = pomlouvat

e Klatschbase = drbna

er geht auf sie zu = on k nim přichází

;------------------------------

; Martin

;------------------------------

man sieht sich = uvidíme se (pozdrav)

verschweigen = zamlčet

s Gutachten = posudek

e Bekämpfung = boj proti

;----------------------------------------------------------------------------------- až sem to je v Anki

; uloženo 11.8.2016

;------------------------------

[]

;------------------------------

; 5.10.2016

;------------------------------

e Großfahndung = velké/rozsáhlé pátrání

verhören = vyslýchat (policie)

trauern um = být smutný z

r Leim = klíh, lepidlo

; rčení

jemandem auf den Leim gehen = sednout někomu na lep

die Katze im Sack kaufen = kupovat zajíce v pytli

jemandem Hörner aufsetzen = nasadit někomu parohy

etwas von der besten Seite nehmen = brát něco z té lepší stránky

für jemanden durchs Feuer gehen = skočit pro někoho do ohně

jemandem den Laufpass geben = dát někomu kopačky

unter die Haube kommen = dostat se pod čepec

sein Ein und Alles sein = být pro někoho první poslední

etwas ins Leben rufen = uvést něco v život

;----------------------------------------------------------------------------------- až sem to je v Anki

; uloženo 9.10.2016

;------------------------------

[]

;------------------------------

; 12.10.2016

;------------------------------

betonen = zdůraznit

s Agens = činitel

zusammenhalten wie Pech und Schwefel = držet spolu (opravdu dobří přátelé)

r Putzfimmel (hanl.) = přehnané čistotná osoba

r/s Wirrwarr = nepořádek, zmatek chaos

r Kladderadatsch = chaos, zmatek, skandál, rozruch

r Purzelbaum = kotrmelec; kotoul

beschwipst = stříknutý, podnapilý

beschwipsen = přiopít (lehce opít)

s Drachenfutter = dáreček (pralinky) manželce, aby se nezlobila, že jdu opilý a pozdě z hospody

; http://www.mundmische.de/

r Heuchselbesen = dáreček (kytka) manželce, aby se nezlobila, že jdu opilý a pozdě z hospody

heucheln = přetvařovat se, předstírat

;------------------------------

; fajfka 13.10.2016

;------------------------------

knacken = praskat, křupat, vypáčit, luskat, louskat, vrzat

e Latte = lať

hetzen = štvát, honit

j-m abhandenkommen = ztratit se komu

Der Ring ist ihr abhandengekommen. = Prstýnek se jí ztratil.

s Fohlen = čerstvě narozené mládě (nějakého kopytníka, tj. hříbě, ...)

toben = řádit, běsnit

horchen = poslouchat, naslouchat

e Zunft = cech

r Fuhrmann = povozník, vozka

e Seuche = mor, epidemie

e Viehseuche = dobytčí mor

brocken = nadrobit, nadrolit; (SüD, Örd) sklízet, česat, trhat (ovoce ap.)

r Putz = omítka, (hovor.) hádka, hříva (vlasy)

Putz machen = (hovor.) pustit se do hádky/bitky, dělat povyk

verzaubern= začarovat, zaklít

e Hebamme = porodní bába

mühselig = namáhavý, pracný, svízelný

etw. 2.p. inne sein = být si vědomý čeho; odmlčet se

Der Redner hielt kurz inne. = Řečník se krátce odmlčel.

inne = uvnitř, uprostřed

innewohnen = být v čem (uvnitř nečeho)

Diesen Kräutern wohnen heilende Kräfte inne. = V těchto bylinkách jsou ukryté léčivé síly.

verwischen = rozmazat

erschlägen = ubít, zabít

s Treiben = shon, ruch

r Wehrgang = střelecký ochoz

r Riegel = zástrčka, závora, západka

r Dorn = trn, osten

ein Dorn im Auge sein = být trnem v oku

r Hagelschlag = krupobití

abzweigen = odbočit, zahnout

allenfalls = nanejvýš, maximálně, případně, eventuálně

verfluchen = proklít, zlořečit

r Fluch = (za)klení, kletba, prokletí

e Spelze = pleva

r Spelz = pšenice špalda (Triticum spelta)

r Trost = útěcha

Bist du nicht ganz/recht bei Trost(e) ? = (hovor.) Ty ses snad zbláznil!

trösten = utěšovat

schleudern = vrhnout, hodit, mrštit

e Rinde = kůra (stromu, anat. mozková); kůrka (chleba ap.)

r Schäffler = bednář

r Scheffel = káď, měřice (dutá či plošná míra)

r Wadenwickel = zábal lýtek (ke snížení horečky)

s Wehwehchen = bebíčko; bolístka

dem Kind sein Wehwehchen blasen = pofoukat dítěti bolístku

;----------------------------------------------------------------------------------- až sem to je v Anki

; uloženo 14.10.2016

;------------------------------

[]

e Hantel = činka (sport.)

e Flak (Abk.); e Flug(zeug)abwehrkanone = protiletadlové dělo

;------------------------------

; 19.10.2016

;------------------------------

einarbeiten = zapracovat

beteuern (j-m etw.) = ujistit (koho o čem)

sich aufrappeln (hovor.) = vzchopit se; vzmužit se

weit und breit = široko daleko

groß und breit = hodně podrobně

e Hecke = živý plot

undurchlässig = nepropustný

es läuft wie geschmiert = jde to jako po másle

Kopf und Kragen riskieren = hodně riskovat

r Kanzel = kazatelna

an Gott glauben = věřit v Boha

;----------------------------------------------------------------------------------- až sem to je v Anki

; uloženo 25.10.2016

;------------------------------

[]

;------------------------------

; 26.10.2016

;------------------------------

s Mitleid = soucit

Mitleid haben mit = mít soucit s

sich ekeln vor j-m/etw. = štítit se koho/čeho

wütend sein auf/über = být vzteklý na

Sorgen machen um ; sich sorgen um = dělat si starosti o

sich sorgen für = starat se o (děti)

schwärmen für = horovat pro

schwärmen von = básnit o

sehnen nach = toužit po

beneiden j-m um etw. = závidět komu co

überreden zu = přemlouvat k

stoßen auf = narazit na (= potkat někoho)

(sich) schützen vor = chránit (se) před

leiden unter = trpět čím (steskem)

sich irren in = splést se v čem

sich informieren über = informovat se o

berichten von/über = podat zprávu o

diskutieren über = diskutovat o

fehlen an etw. (Dativ) = nedostávat se čeho

r Schäferhund = ovčák (pes)

r Schäfer; r Schafhirt = ovčák (pasák ovcí)

r Küchenwecker = minutka (kuchyňská)

e Funkuhr = hodiny řízené rádiem

Die Uhr geht vor. = Hodiny se předcházejí.

Die Uhr geht nach. = Hodiny se zpožďují.

schrumpfen = zcvrknout se

übersichtlicher = přehlednější

kahl = holý

;------------------------------

; 2.11.2016

;------------------------------

e Zirbe ; e Zirbel = borovice limba (Pinus cembra)

zu guter Letzt = v neposlední řadě (last but not least)

sich verknallen = zabouchnout se (hovor. zamilovat se)

Bis über beide Ohren verliebt sein. = Být zamilovaný až po uši.

e Glotze = bedna, telka (hovor. televizor)

im Fernsehen gibt es = v televizi dávají

e Schneiderpuppe = krejčovská panna

verspotten j-n/etw.= posmívat se, vysmívat se komu/čemu

ich friere wie ein Schneider = je mi hrozná zima

Du spinns ja wohl. = To teda kecáš.

Was spinnst du? = Co blázníš?

Ränke schmieden/spinnen = kout pikle

r Rank = intriky, pikle (zastarale)

Jeder ist seines Glückes Schmied. = Každý svého štěstí strůjcem.

s Innenministerium = ministerstvo vnitra

r Kosename = něžné/důvěrné jméno

blumig = květnatý

listig = lstivý

e Recherche = rešerše

; Rübenkönig ... http://www.heraldrysinstitute.com/cognomi/Rübenkönig/Germany/idc/735948/lang/en/

r Festnetzanschluss = pevná telefonní linka

grob gesagt = zhruba řečeno

leiten = vést, řídit (podnik)

e Vorschrift = předpis, nařízení

; německá příjmení:

; http://jmenaprijmeni.blog.cz/1309/nejbeznejsi-nemecka-prijmeni-a-jejich-vyznam

;

; křestní jména - česky, německy, latinsky

; http://rodokmen.nase-koreny.cz/prijmeni/jmena.htm

;----------------------------------------------------------------------------------- až sem to je v Anki

; uloženo 4.11.2016

;------------------------------

[]

;------------------------------

; 9.11.2016

;------------------------------

waagerecht = vodorovně

senkrecht = svisle

r Laie = laik

s Vorurteil = předsudek

r Schlingel = klacek, uličník, darebák

r Schlitzohr = chytrák, vychytralec

Mach, dass du fortkommst! = Zmizni!

qualmen; quarzen = kouřit, čadit

r Qualm = kouř

empfehlenswert = doporučitelný, vhodný

hochladen = nahrát (někam data)

s Turnier = turnaj

r Raddampfer = kolesový parník

;------------------------------

; 16.11.2016

;------------------------------

teuflisch = ďábelský

hinterlistig = zákeřný, lstivý, úskočný

egoistisch = sobecký

s Laub = list

s Laubbläser = fukar (na listí)

r Rechen; e Harke = hrábě

r Spaten = rýč

e Hacke = motyka

e Gießkanne = kropicí konev

r Gartenschlauch = zahradní hadice (kropicí)

e Flächenleistung = plošný výkon

r Gehweg = chodník, cesta, pěšina

r Krankheitserreger = původce nemoci

r Häcksler = řezačka, sekačka

verscheuchen = zahnat, zaplašit

einatmen = vdechovat

Viel Lärm um Nichts. = Mnoho povyku pro nic.

e Tulpe = tulipán

r Postbote = pošťák

r Bote = posel, poslíček

;----------------------------------------------------------------------------------- až sem to je v Anki

; uloženo 21.11.2016

;------------------------------

[]

rostig = rezavý

e Abermillionen (pl) = mnoho miliónů

e Entbindungsanstalt; e Gebärklinik (ÖrD) = porodnice

;------------------------------

; 23.11.2016

;------------------------------

r Besserwisser = rozumbrada

Die Handlung ist im Fluss. = Probíhá jednání.

r Kassenschlager = kasovní trhák (film, ...)

etwas außer Betracht lassen = nebrat v úvahu

j-m läuft das Wasser im Mund zusammen = sbíhají se mu sliny

weiß der Himmel = bůhví

überdies; außerdem = kromě toho

Wie heißt dieses Wort auf Deutsch? = Jak se to slovo řekne německy?

mit heißer Nadel genäht sein = být ušito horkou jehlou

Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. = Co oko nevidí, to srdce nebolí.

im großen und ganzen = v celé šíři, obecně vzato

groß und breit erzählen = dopodrobna vyprávět

große Reden schwingen = machrovat

große Rozinen im Kopf haben = mít hlavu v oblacích

r Wellensittich = andulka

;------------------------------

; fajfka 27.11.2016

;------------------------------

s Tongefäß; r Tonkrug = hliněná nádoba

murren = brblat; reptat

entgegen = navzdory

aufschrecken = vyděsit

r Stall = stáj

r Weiher = rybník

e Verwesung = tlení

r Narr = blázen, šašek, hlupák

j-n narren = dělat si blázny z koho

e Naht = šev, steh, svár

r Unsrige = našinec

erschlagen = ubít, zabít

durchsickern = prosakovat

s Genick = šíje, vaz

währenddessen = zatím, mezitím

e Ackerfurchte = brázda (na poli)

e Behändigkeit = obratnost, šikovnost, hbitost

r Gatte = manžel, choť

e Gatten = manželé (zast.)

r Trost = útěcha

ätzend = strašný, děsný, příšerný

Der unsrige platzt schon aus allen Nähten. = Ten náš už praská ve švech.

Die der Kuisls war die größte in Bayern. = Ta Kuislova byla největší v Bavorsku.

Was in aller Welt ist passiert? = Co se to stalo?

Sie hat meinen Sohn auf dem Gewissen. = Má mého syna na svědomí.

r Beifuß = pelyněk

e Minze = máta

e Weinraute = routa vonná (Ruta graveolens)

r Quendel = mateřídouška

r Salbei = šalvěj

;----------------------------------------------------------------------------------- až sem to je v Anki

; uloženo 27.11.2016

;------------------------------

[]

s Stickoxid = oxid dusný

;------------------------------

; fajfka 29.11.2016

;------------------------------

r Stecher = mědirytec; rytec; (hanl.) ten, kdo ohrožuje nebo zabíjí nožem

r Schemel = stolička; taburet

e Dresche = výprask

moosig = mechový; (SüD, ÖrD) bažinatý

r Türflügel = dveřní křídlo, veřej

e Schwelle; e Türschwelle = práh (dveří)

r Unrat = odpadky; smetí

e Ketzerei = kacířství

r Schwaden ; e Schwade = pokos (řádka pokosené trávy apod.)

r Rauchschwaden = oblak kouře

r Dolch = dýka

rubbeln = vydrhnout, vytřít

r Holler (SüD, ÖrD) ; r schwarze Holunder = černý bez

r Quacksalber = mastičkář

nicken = (po)kývnout

s Allerheiligste = oltářní prostor; svatyně

dämmrig = šerý, ponurý

e Bretterwand = prkenná stěna/ohrada

mächtig = mocný, silný

r Stellvertreter = zástupce

schmunzeln = usmívat se (v duchu, pro sebe)

heikel = choulostivý, ožehavý

läuten = zvonit, bít (zvony apod.)

e Beseitigung = odstranění (skvrny ap.)

sehnig = šlachovitý

zornig = zlostný, hněvivý

e Scheide = pochva (meče, vagina)

zischen = (za)syčet

e Düsternis = ponurost, zasmušilost

fahl = bledý, nevýrazný, slabý

r Söldner = žoldnéř

e Hellebarde = halapartna

renken = houpat

e Gicht = dna

pilgern = putovat

angesehen = požívající úcty

s Grübchen = dolíček

aufmuntern = pobavit, rozveselit

daneben = vedle

stöbern = šťárat, šmejdit

abwegig = scestný, pochybný

e Christrose = čemeřice černá

;------------------------------

; 30.11.2016

;------------------------------

s Beisel (ÖrD) = pajzl

r Korn = žitná

e Krämersfrau = prodavačka v malém obchůdku za pultem

s Trottoir = chodník

vergällen = ztrpčovat

r/s Event = mimořádná událost

erträglich = snesitelný

einträglich = výnosný

r Falter = motýl, můra

mitmachen = podílet se

Es erfordert ein bisschen Überwindung. = Vyžaduje to jisté přemáhání.

von sich preisgeben = prozradit o sobě

Machste mir noch eins? = Dáš mi ještě jedno? (pivo)

weggucken = odvracet se, koukat se jinam

Nanu! = No né! (výraz překvapení)

r Umsatz = obrat (zboží)

bodenständig = domorodý, místní

durchtakten = přesně naplánovat

r Wandel = změna, obrat

hessisch = hesenský

lauten = znít, znamenat

s Inkrafttreten = nabytí platnosti

e Umsatzeinbuße = ztráta obratu (tedy snížení příjmu)

s Sitzfleisch = (hovor.) zadek (to, na čem se sedí)

fegen = zametat

r Schafspelz = ovčí kůže, kožich

e Laus = veš

; rčení

Er bringt seine Schäfchen ins Trockene. = Má dost peněz a je v suchu.

Sie hat eine Frosch im Hals. = Nevydá ani hlásek.

Er setzt seiner Mutter einen Floh in Ohr. = Nasadil matce brouka do hlavy.

Ihm ist eine Laus über die Leber gelaufen. = Má špatnou náladu.

;------------------------------

; 7.12.2016

;------------------------------

unvollständig = neúplný

r Batzen = hrouda, hromada

eine Stange Geld ; ein Batzen Geld ; ein Haufen Geld = hromada peněz

in Bar bezahlen = zaplatit hotově

Ohne Moos nichts los! = Bez peněz to nejde!

e Übernahme = převzetí

Teig kneten = mísit těsto

blechen = (velmi hovorově) solit (platit)

e Kröte = ropucha

Das Huhn schlachten, das goldene Eier legt. = Zabít slepici snášející zlatá vejce.

Der Groschen ist gefallen. = Něco náhle pochopit (docvaklo mi to).

verprassen; vergeuden; verschwenden = promarnit; prošustrovat

schnöde = mrzký, hanebný, podlý

um des willen = pro, kvůli

r Piepmatz = (dětsky) ptáček

abzahlen = splatit (půjčku)

einlösen = proplatit (šek)

es (das) geht ins Geld = leze to do peněz

etwas zu Geld machen = zpeněžit

s Heufieber = senná rýma

rasch = rychlý

;----------------------------------------------------------------------------------- až sem to je v Anki

; uloženo 8.12.2016

;------------------------------

[]

;------------------------------

; 14.12.2016

;------------------------------

; https://cs.wikipedia.org/wiki/Poh%C3%A1dky_brat%C5%99%C3%AD_Grimm%C5%AF

sticken = vyšívat

r Irrtum = omyl

fortan = od té doby

r Sarg = sarkofág

derweil = zatímco

r Stolperstein = kámen úrazu

begutachten = (odborně) posoudit

e Neigung = sklon

erblicken = spatřit

r Bissen = sousto

s Mitleid = soucit

sich regen = pohnout se, ozvat se, probudit se (kniž.)

r Strauch = keř

s Dornröschen = Šípková Růženka

; Rapunzel: https://cs.wikipedia.org/wiki/Rapunzel

s Rumpelstilzchen = Rampelník

r Däumling = Paleček

s Irrlicht = bludička

r Kasperl = kašpárek

r Kobold = šotek, skřítek

unerträglich = nesnesitelný

;------------------------------

; fajfka 15.12.2016

;------------------------------

r Haudegen = mazák (voj.) ; dvousečný meč

einschüchtern = zastrašit

r Tuff = tuf, sintr (pórovitá hornina vzniklá usazováním vápníku z tekoucí vody)

besinnen = rozmýšlet se

e Wiedergutmachung = napravení, odčinění, náprava

marodieren ; (aus)plündern = rabovat

erobern = dobýt (území bojem ap.)

e Verdächtigung = podezření

köpfen = setnout (hlavu)

s Gerede = řeči, žvanění

;

durchfahren = projet

abgeraten = sejít, odchýlit se

sich räuspern = odkašlat si

des Öfteren = několikrát, vícekrát

s Unheil = neštěstí, pohroma

e Lunte = lunt, doutnák

Kinkerlitzchen (pl.) = maličkosti, malichernosti

derlei = takový, podobný

seit/von jeher = odjakživa

s Lauffeuer = stepní požár

; různé

s Fachwerkhaus = hrázděný dům

lasch = mdlý, apatický

;------------------------------

; fajfka 28.12.2016

;------------------------------

r Ritz = škrábanec ; skulina, štěrbina

r Türritz = štěrbina dveří

r Spund = zátka, špunt, čep

r Jungspund = zelenáč, ucho, holobrádek

s Hirngespinst = výmysl, přelud

r Affront = urážka, potupa

e Sporn, Sporen = ostruha

sich (dativ) die (ersten) Sporen verdienen = vysloužit si ostruhy

r Federkiel = brk (ptačí pero i psací potřeba)

r Knebelbart = zakroucený knír

r Knebel = roubík

e Barmherzigkeit = milosrdenství

s Antlitz = tvář, líce, obličej

e Wucherung = bujení, zduřenina, tumor

r Kürschner = kožešník

r Lebzelter = perníkář

r Hafner = hrnčíř

siech = chorý, churavý

s Siechenhaus = chorobinec

;----------------------------------------------------------------------------------- až sem to je v Anki

; uloženo 2.1.2017

;------------------------------

[]

verbinden = spojit, přepojit (telefonicky)

ausrichten = vyřídit

e Gebärde = posunek, gesto

;------------------------------

; 4.1.2017

;------------------------------

sich etwas einprägen = dobře si něco zapamatovat

e Kupplung = spojení, spojka (v autě), spojkový pedál

es eignet = hodí se

r Alliierte = spojenec (politický, ap.)

r Versuchteilnehmer = účastník výzkumu

;------------------------------

; 11.1.2017

;------------------------------

s Bauer = ptačí klec

r Heide = pohan

e Heide = step, pláň, vřesoviště

e Flur = niva, role

s Mark ; s Knochenmark = morek (v kosti)

s Reis = prut, ratolest, větévka

r Tor = pošetilec, blázen

e Weise = způsob, postup, nápěv, melodie

Das spricht Bände. = To mluví za vše.

r Käfig = klec

Das kannst du dich an den Hut stecken. = To si strč za kobouk.

auf der Hut sein (die Hut) = mít se na pozoru

Das ist Dienst an Kunden. = To je pozornost podniku.

Kein Mark in den Knochen haben. = Nemít žádné peníze. (morek v kostech)

r Laden = obchod, okenice

s Morgenland = Blízký východ, Orient

s Abendland = Západ, Okcident, západní země (Francie, Španělsko, ...)

widersprechen = odporovat

untadelig = bezvadný, bezúhonný

;------------------------------

; 18.1.2017

;------------------------------

s Versehen = omyl

aus Versehen = nedopatřením, omylem

anmessen = ušít na míru

Die Rektion der Verben. = Rekce sloves. (vazba)

einen Bock schießen = udělat velmi hrubou chybu

gestrig = včerejší

ich beziehe mich auf = odvolávám se na

s Muttermal = mateřské znaménko

j-n in Acht und Bann tun = dát do klatby (hist.)

Knall und Fall = nenadále, zčistajasna

mit Ach und Krach = s velkou námahou, jen taktak

mit Weh und Ach = velmi nerad

mit Hangen und Bangen = s velkými obavami

Hinz und Kunz = (hovor., hanl.) ten a onen (Petr a Pavel)

mit Hinz und Kunz = s kýmkoliv

e Bratsche = viola

s Zupfinstrument = drnkací hudební nástroj

s Streichinstrument = smyčcový hudební nástroj

r Bogen = smyčec

sooft = pokaždé, vždy (pouze na začátku věty)

hinlegen = položit, zašantročit

loben = chválit

tadeln = kárat

j-m die Hammelbeine langziehen = škaredě s někým zacházet

j-n um den kleinen Finger wickeln = omotat si někoho okolo prstu

i-m um den Bart gehen = někomu lichotit

j-m Herz ausschütten = vylít si někomu srdce

j-n veralbern = střílet si z někoho

klipp und klar = stručně a jasně

etw. ist gang und gäbe = něco je obvyklé

Bei uns ist es gang und gäbe, dass die Kinder im Haushalt helfen. = U nás je obvyklé, že děti v domácnosti pomáhají.

Hab und Gut = (formálně) majetek, jmění

Sein gesamtes Hab und Gut verschenken. = Promarnit celý svůj majetek.

;----------------------------------------------------------------------------------- až sem to je v Anki

; uloženo 24.1.2017

;------------------------------

[]

;------------------------------

; 25.1.2017

;------------------------------

e Überschwemmung = povodeň

e Fahrerflucht = ujetí řidiče z místa nehody

s Eigenverschulden = vlastní zavinění

e Fahrbahn = vozovka

den Sicherheitsgurt anlegen = zapnout si bezpečnostní pás

den Motor anlassen = nastartovat motor

den ersten Gang einlegen = zařadit jedničku (1. rychlostní stupeň)

in den ersten Gang schalten = přeřadit na jedničku (1. rychlostní stupeň)

in den zweiten Gang hochschalten = přeřadit nahoru na dvojku (2. rychlostní stupeň)

links den Blinker setzen = dát levý blinkr

Kupplung treten = sešlápnout spojku

beschleunigen = přidat, zrychlit

Auto abstellen = odstavit auto

e Leitplanke = svodidlo

e Abgaseuntersuchung, abk. AU = kontrola emisí

Allgemeiner Deutsch Automobil-Club = ADAC

; značky

; de:

;   https://de.wikipedia.org/wiki/Bildtafeln_der_Verkehrszeichen_in_Deutschland

;   https://de.wikipedia.org/wiki/Bildtafel_der_Verkehrszeichen_in_der_Bundesrepublik_Deutschland_seit_2013

; cz:

;   http://www.dopravni-znaceni.eu

Schleudergefahr bei Nässe oder Schmutz = Nebezpečí smyku

Vorgeschriebene Fahrtrichtung - rechts = Přikázaný směr jízdy vpravo

Zulässige Höchst­geschwindigkeit = Nejvyšší povolená rychlost

Überholverbot für Kraftfahrzeuge aller Art = Zákaz předjíždění

Vorrang des Gegenverkehrs = Přednost protijedoucích vozidel

r Vorrang = přednost

e Massenkarambolage = hromadná autonehoda

e Absage = odřeknutí

e Wertigkeit = valence, mocenství (chem.)

;------------------------------

; 1.2.2017

;------------------------------

s Kompositum = složené slovo

wörtlich = doslovně

r Bodenfrost = přízemní mrazík

in der Höhe von = ve výšce od (země)

r Meeresspiegel = mořská hladina

München liegt 518 Meter über dem Meeresspiegel. = Mnichov leží 518 metrů nad hladinou moře.

r Meisenknödel; r Futterknödel = lojová koule (krmivo pro ptáky)

e Tragfläche = křídlo, nosná plocha (letadla)

s Triebwerk = hnací mechanismus, ústrojí

beseitigen = odstranit

sprühen = stříkat

ableiten = odvodit, odvádět

r/s Enteisungsspray = rozmrazovací sprej

e Pudelmütze = huňatá čepice, vydrovka

e Troddel = střapec, třáseň

Mütze mit einer Troddel = čepice s bambulí

e Bommel = bambule

s Schmuddelwetter = pošmourné počasí

schmuddelig, schmuddlig = ušmudlaný

s Streusalz = posypová sůl

r Zeichentrickfilm = kreslený/animovaný film

zappen = přepnout (program v TV apod.)

zappenduster = černočerný, beznadějný

düster = ponurý, tmavý, temný

r Sternsinger = tříkrálový koledník

versetzt werden = být přeložen (jinam)

je nach Lage und Ausstattung = podle polohy a vybavení

gewähren = poskytnout

setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung = spojte se prosím s námi

;----------------------------------------------------------------------------------- až sem to je v Anki

; uloženo 7.2.2017

;------------------------------

[]

r Umlaufswert ; s Umlaufsmittel ; s umlaufende Geld = oběživo

;------------------------------

; 8.2.2017

;------------------------------

r Einzelfall = ojedinělý případ

für etwas werben = propagovat něco

im Umlauf sein = být v oběhu

herumliegen = povalovat se

all diejenigen = všichni (lidé)

Ich habe kein Vertrauen in den Euro. = Nemám žádnou důvěru v Euro.

s Vertrauen = důvěra

Wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert. = Zlatý dukát neušetří, kdo haléřem pohrdá.

r Pfennigfuchser = skrblík

je nach = podle, v závislosti na

überschaubar = přehledný

unübersichtlich = nepřehledný

s Fazit = výsledek, závěr, facit

vorgaukeln = namluvit, nalhat

dastehen als = působit (vypadat) jako

r Ewiggestrige = zpátečník

r Krankenpfleger = ošetřovatel (nemocných)

e Silbe = slabika

jedenfalls = v každém případě

einzeln = jednotlivý

s Maß = míra, měřítko

e Tugend = ctnost

übergeordnete = nadřízený, nadřazený

überordnen = upřednostnit, nadřadit

;----------------------------------------------------------------------------------- až sem to je v Anki

; uloženo 11.2.2017

;------------------------------

[]

s Fachwerk = hrázdění

e Hülse ; e Patronenhülse = pouzdro, nábojnice

nachdrücklich; ausdrücklich = důrazně

;------------------------------

; 1.3.2017

;------------------------------

einengen = svírat, stísňovat, omezovat

sich geborgen fühlen = cítit se bezpečně

knüpfen etw. = navázat nové

anknüpfen an etw. = navazat na něco (opětovně)

r Auslandsaufenthalt = pobyt v cizině ne natrvalo

zeitgemäß = dobový, moderní

;------------------------------

; fajfka 4.3.2017

;------------------------------

r Schreiner (ÖrD, SwD) = truhlář

e Osterglocke = narcis

süffisant = samolibý, domýšlivý

r Tross = houf, dav, doprovod, trén (voj. zásob. oddíl)

r Fluch, -ü-e = kletba

kränken = urazit, dotknout se

wohlauf = nuže, tedy

e Kladde = zápisník, pozn.blok, náčrt, koncept

e Keilerei = mela, pranice, rvačka

s Wams = kabátec (pod brněním rytířů), kazajka, kamizolka

r Überfall = přepadení

r Knüppel = klacek, obušek

raufen = vytrhat, vyškubat, prát se, rvát se

;------------------------------

; 8.3.2017

;------------------------------

s Gaffen = čumění, okounění

agieren = jednat, konat, působit

auswerten = vyhodnotit

e Verfassung = ústava; pravidla, řád

e Aufrechterhaltung = udržení, zachování

umstritten = sporný

e Rechtsprechung = soudní pravomoc

s Bundesverfassungsgericht = Spolkový ústavní soud

e Hoheitsaufgabe = výsostný úkol

in Frage stellen = zpochybnit

wohingegen = zatímco, kdežto

;------------------------------

; 15.3.2017

;------------------------------

auf Nimmerwiedersehen = na neshledanou

mit j-m durch dick und dünn gehen = s někým být v dobrém i ve zlém

wiedergeben = reprodukovat

Wir kaufen es, koste es was es wollte. = Koupíme to za každou cenu.

Man beachte diese Vorschrift. = Je potřeba dbát toho předpisu.

;------------------------------

; 22.3.2017

;------------------------------

einen Antrag stellen auf ; beantragen = podat žádost

leisten = poskytnout

zur Anwendung kommen ; angewendet werden = použít, nalézt použití

eine Forderung stellen ; fordern = požadovat, vyžadovat

in der Lage sein zu ; können / fähig sein = být schopný / způsobilý (k něčemu)

;------------------------------

; 29.3.2017

;------------------------------

e Weiche = výhybka; slabina

s Bahngleis = kolejnice, koleje

sich auf die Suche zu machen = hledat

mit j-m in Verbindung setzen = s někým se spojit

sich auf den Weg machen = vydat se na cestu

an j-m/etw. ein Beispiel nehmen = vzít si příklad z někoho/něčeho

an die Reihe kommen = přijít na řadu

lassen j-n nicht zu Wort zu kommen ; nicht sprechen lassen = nepustit někoho ke slovu

;------------------------------

; 5.4.2017

;------------------------------

e Talsperre ; r Staudamm ; r Stausee = přehrada

e Fangfrage = chyták

größte = veliký

allergrößte = fakt hodně veliký

verneint = negovaný

lokale Angabe = určení místa

dort gab es Mangel an 4.p. = tam byl nedostatek něčeho

;------------------------------

; 9.4.2017

;------------------------------

Das weiß keiner. = To nikdo neví.

Keinerseitz droht uns Gefahr. = Z žádné strany nám nehrozí nebezpečí.

Ich habe weder Zeit noch Lust. = Nemám ani čas, ani chuť.

inhaltsleer ; inhaltslos = bezobsažný

ich bin der Anfassung = jsem toho názoru

meines Erachtens = podle mého názoru

taugen = hodit se, být vhodný

Da kann ich mich nur anschließen. = K tomu se můžu jenom přidat.

r Kommilitone = spolužák (na vysoké škole)

in/mit Windeseile = rychlostí větru/blesku

e Hochschulreife = maturita (jako podmínka je studiu VŠ)

;------------------------------

; 12.4.2017

;------------------------------

auspusten = vyfouknout, sfouknout

ausgepustete Ostereier = vyfouknutá velikonoční vajíčka

s Weidenkätzchen = vrbová jehněda (kočička)

zur Sprache bringen = o něčem začít mluvit

ein Verbrechen begehen = spáchat zločin

eine Maßnahme ergreifen = přijmout opatření

in Streik treten = vstoupit do stávky

r Streik = stávka

eine Verantwortung tragen = nést zodpovědnost

eine Stellung nehmen = zaujmout stanovisko

einen Verdacht schöpfen = pojmout/mít podezření

in Vergessenheit geraten = upadnout v zapomnění

eine Möglichkeit ergeben = naskýtá se příležitost

j-m einen Dienst erweisen = prokázat (komu) službu

j-m sein Vertrauen schenken = dát (komu) svou důvěru

Widerstand leisten = klást odpor

ein Zusammenhang bestehen ; zusammenhängen = souviset

zum Stillstand kommen;  nicht zunehmen = váznout, neměnit se

angesichts = vzhledem k

ergeben = naskytnout se

erweisen = prokázat

schöpfen = nabírat, čerpat

meistern = zvládnout, zdolat (problémy)

sich beschäftigen mit etw.; sich befassen mit etw. = zabývat se (čím)

e Abstammung = původ

s Milieu = prostředí, poměry

e Scheinehe = zdánlivé manželství, sňatek naoko

begehrte = žádaný

begehren = dychtit, toužit

e Hommage = pocta, hold, akce, dílo, představení jako projev úcty umělci ap.

r Kiez = předměstí; (slang.) ulička lásky

genügend = dostačující

j-n zerren = (někoho) tahat, vláčet

e Ortszeit = místní čas

etw. zu fügen = způsobit, přivodit

Folge leisten = uposlechnout, přijmout, vyhovět

;----------------------------------------------------------------------------------- až sem to je v Anki

; uloženo 17.4.2017

;------------------------------

[]

r Wirkstoff = účinná látka

;------------------------------

; 19.4.2017

;------------------------------

s Plattenhaus = panelák

vorausgesetzt = předpokládaný

e Besonderheit = zvláštnost, osobitost

e Abbildung = zobrazení, obrázek

s Schaubild = diagram, nákres

tendenziell = tendenční

zustoßen = přihodit se

entnehmen = shledat, usoudit

hervorgehen = vyplývat

r Pflegefall = ležák (nepohyblivý pacient)

j-m ist ein Stein vom Herzen gefallen = spadl mu kámen ze srdce

j-n gehört zum alten Eisen = patří do starého železa

unter Pantofeln stehen = být pod pantoflem

für j-n die Hand ins Feuer legen = dát pro někoho ruku do ohně

j-n an der Nase herum führen = vodit ho za nos, přelstít ho

die Flinte ins Korn werfen = hodit flintu do žita

demütig = pokorný, ponížený

;------------------------------

; 26.4.2017

;------------------------------

von Grund auf = od základu

Kopf schütteln = vrtět hlavou

Schulter zucken, Achsel zucken = krčit rameny

e Ratlosigkeit = bezradnost

bejahen = přisvědčit

erläutern = vysvětlit

kichern = hihňat se

nach wie = i nadále

s Streitgespräch = disputace

;------------------------------

; 3.5.2017

;------------------------------

r Träumer = snílek

r Morgenmuffel = (ranní) morous

r Langschläfer = (ranní) spáč

r Schlafwandler = náměsíčník

r Schlafmütze = ospalec, spáč

r Schlafgast = nocležník

r Traumdeuter = vykladač snů

r Nachtschwärmer = noční pták (osoba)

sich wandeln = měnit se

r Wohlstand = blahobyt

mit wie viel Jahren = v kolika letech

auskommen = vyjít, vystačit si

r Atemzug = nadechnutí, nádech

aufdecken = odkrýt

;----------------------------------------------------------------------------------- až sem to je v Anki

; uloženo 10.5.2017

;------------------------------

[]

;----------------------------------------------------------------------

;eof