Havenregelement

Wergeaster Wetter Sport feriening WWS


Dit is het havenreglement van de Wergeaster Wetter Sport feriening en bevat voorwaarden, praktische gebruiksregels, veiligheids- en ordevoorschriften die grotendeels vanzelfsprekend zijn bij het gebruik van de haven. Dit havenreglement geldt voor iedere ligplaatshouder, gebruiker en/of bezoeker van de haven.

Artikel 1 - Algemeen.

1.1         Onder de vereniging wordt verstaan de Wergeaster Wetter Sport feriening, gevestigd te Wergea en opgericht op 6 juni 1966.

1.2         Onder haven wordt verstaan de gehele jachthaven, in eigendom van de vereniging, gelegen aan de Hilleburen te Wergea, bestaande uit de haven, het bijbehorende terrein en het zich aldaar bevindende gebouwen.

1.3        Onder ligplaatshouder wordt verstaan de huurder van een ligplaats in de haven.

1.4        Onder havenmeester wordt verstaan een lid van de havencommissie aangewezen door het bestuur

Artikel 2 - Beheer en Exploitatie.

2.1         Het beheer en de exploitatie van de haven is de verantwoordelijkheid van het bestuur van de vereniging.

2.2         Het bestuur behandelt alle zaken betreffende de haven, waaronder de toewijzing van de ligplaatsen, de financiën, het onderhoud, de verbeteringen, de vervanging/ vernieuwing, gedragsregels e.d. en kan taken en een budget aan de havencommissie toewijzen.

2.3        De havencommissie bestaat uit leden en/of donateurs van de vereniging.

2.4        Havencommissieleden worden benoemd, dan wel ontheven, door het bestuur.

2.5        Een van de havencommissieleden wordt door het bestuur benoemd als havenmeester.

2.4        De havencommissie brengt aan het bestuur regelmatig verslag uit omtrent de gang van zaken.

Artikel 3 - Financieel Beheer.

3.1        Het financieel beheer van de haven is de verantwoordelijkheid van het bestuur dat, conform artikel 15 van de statuten, verantwoording aflegt aan de algemene vergadering.

3.3         De huurprijs van de ligplaatsen wordt op voorstel van het bestuur door de algemene ledenvergadering vastgesteld. De huurprijs wordt vastgesteld per m2 per jaar en gerekend over de oppervlakte van de ligplaats.

3.4        Het eenmalig te betalen entreegeld wordt eveneens door de algemene vergadering op voorstel van het bestuur vastgesteld.

3.4         De penningmeester is namens de vereniging bevoegd over de geldmiddelen te beschikken met in achtneming van de statuten en huishoudelijk reglement van de vereniging.

Artikel 4 - Voorwaarden Ligplaatsen.

4.1         De havenmeester is het eerste aanspreekpunt voor de ligplaatshouders.

4.2        Toewijzing van ligplaatsen vindt uitsluitend plaats aan leden van de vereniging.

4.3         Indien de haven volledig bezet is zal een wachtlijst aangelegd worden. Alleen leden van de vereniging kunnen op de wachtlijst geplaatst worden door middel van het invullen van een aanvraagformulier.

4.4         De wachtlijst ligt bij de, havenmeester en de secretaris of penningmeester ter inzage.

4.5        De havenmeester wijst de ligplaatsen toe in overleg met het bestuur en aan de hand van de wachtlijst, waarbij inwoners van Wergea voorrang genieten.

4.6        Bij acceptatie van de ligplaats zal de ligplaatshouder een huurovereenkomst tekenen.         

4.7        De huurperiode loopt vanaf 1 april tot en met 31 maart, waarna die telkens automatisch met een jaar verlengd wordt.

4.8        Bij het aangaan van de huurovereenkomst is naast de huur een eenmalig entreegeld verschuldigd.

4.9        Dit entreegeld wordt bij beëindiging van de overeenkomst terugbetaald, met inhouding van eventueel te verrekenen kosten.

4.10         Indien het voor de indeling c.q. toewijzing van ligplaatsen gunstiger uitkomt, kan het bestuur aan de ligplaatshouder in overleg ten allen tijde een andere ligplaats toewijzen.

4.11         De huur gaat in op de dag van toewijzing en dient telkens bij vooruitbetaling te worden voldaan.

4.12         De huurovereenkomst kan door zowel ligplaatshouder als het bestuur schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een termijn van twee maanden, beginnend bij eerste dag van de volgende maand. Opzegging geschiedt schriftelijk bij of door de secretaris of penningmeester.

4.13        De eventueel te veel vooruitbetaalde huur wordt na de opzegtermijn gerestitueerd. Gedurende de opzegtermijn blijft de ligplaats beschikbaar voor de ligplaatshouder.

4.14         De ligplaatshouder mag een bijboot binnen de afmetingen van de box stallen.

4.15         Indien een ligplaatshouder de ligplaats gedurende een tijdvak van drie maanden of langer niet zal gebruiken, moet dit worden gemeld bij de havenmeester. In geval de ligplaats voor deze tijd tegen de normale huur aan een ander lid kan worden toegewezen kan de gebruiker van die ligplaats over de niet gebruikte periode 50% restitutie worden verleend.

4.16         Het in gebruik geven van een ligplaats aan een ander door de ligplaatshouder, is niet toegestaan. Het overdragen van de ligplaatsrechten is niet toegestaan. Ruiling van plaatsen tussen ligplaatshouders in deze haven onderling, zonder voorafgaande toestemming van het bestuur is eveneens niet toegestaan.

4.17         Het is de ligplaatshouder niet toegestaan zijn pleziervaartuig, liggende in de jachthaven, zonder toestemming van het bestuur en zonder zijn aanwezigheid permanent of langdurig in verhuur of bruikleen aan derden af te staan.

4.18         Indien een ligplaatshouder het reglement niet nakomt of niet voldoende rekening met de belangen van de vereniging houdt kan het bestuur, met voorbijgaan aan de rechten van de ligplaatshouder, handelend optreden. Het bestuur kan dan in afwijking van de onder punt 4.12 genoemde opzegtermijn tot onmiddellijke beëindiging van de ligplaatsovereenkomst overgaan. Het bestuur beslist in dit geval of restitutie en zo ja, tot welk bedrag restitutie van de huur zal worden verleend.

Artikel 5 - Regels van Orde en Netheid.

5.1        De ligplaatshouder heeft recht op een de aan hem toegewezen ligplaats met een vrije in- en uitvaart en is verplicht de goede orde en netheid in de haven te bewaren.

5.2         De boot moet altijd afdoende zijn afgemeerd om schade aan eigen en ander boten alsmede steiger en wal te voorkomen.  

5.3         Het is niet toegestaan een andermans boot te verhalen of te betreden, tenzij hierdoor schade aan de eigen of andermans boot kan worden voorkomen.

5.4         Het nodeloos laten werken van de scheepsschroef op de ligplaats moet worden nagelaten.

5.5         In de jachthaven mag uitsluitend zeer langzaam worden gevaren.

5.6         Een ligplaatshouder mag maximaal twee dagen kostenloos aan de passantensteiger liggen voor speciale doeleinden. 

5.7         Indien de boot wordt afgedekt dient het materiaal en bevestiging van het dekzeil dusdanig te zijn dat schade aan andere boten wordt voorkomen.

5.8        Een op de oever liggende boot dient stormvast bevestigd te zijn.

5.9         De ligplaatshouder dient er mee op toe te zien dat aan de in de haven liggende boten, het terrein, de beschoeiingen, de steigers, de opstallen en de installaties e.d. van de jachthaven geen schade of vernielingen worden toegebracht. Onregelmatigheden dienen aan de havenmeester of bestuur te worden doorgegeven.

5.10        Aan steigers en beschoeiing mag niets worden gewijzigd.

5.11         Het water en het haventerrein mag niet worden vervuild. Het gebruik van het onderwatertoilet is niet toegestaan. Een uit milieuverontreiniging voortvloeiende schade zal op de veroorzaker worden verhaald.

5.12        0p het haventerrein is men verplicht zijn hond aan te lijnen.

5.13         Fietsen en bromfietsen worden geacht te worden gestalt naast het Nardernest. Fietsen op de steigers is niet toegestaan.

5.14         Auto's en motoren parkeren op het terrein naast het Nardernest, dusdanig dat er voldoende ruimte blijft voor overig verkeer.

5.15        Het is niet toegestaan te schuren, slijpen en schilderen aan de buitenzijde van de boot. Overige werkzaamheden mogen alleen met toestemming van de havenmeester worden uitgevoerd.

5.16         Eenieder is verplicht de aanwijzingen van de havenmeester en/of het bestuur op te volgen. Indien men geen gehoor geeft aan deze aanwijzingen, zijn de leden van het bestuur gerechtigd, in afwijking van het onder artikel 5.3 genoemde, de boot van de gebruiker van de aan hem/haar toegewezen ligplaats te verwijderen.

Artikel 6 - Veiligheid.

6.1         Ter voorkoming van brandgevaar is een ieder verplicht de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen.

6.2         In iedere boot waarin zich voortdurend brandbare (vloei)stoffen of gassen bevinden moet een deugdelijke brandblusser aanwezig zijn.

6.3         Indien de havenmeester en/of het bestuur de gasinstallatie, de motor inrichting inclusief tanks en leidingen of de elektrische installatie van een boot als onveilig aanmerkt, kan de havenmeester of het bestuur de ligplaatshouder de toegang tot de haven ontzeggen.

Artikel 7 - Schade.

7.1         Hij of zij die schade toebrengt aan de eigendommen van de vereniging is verplicht dit direct te melden bij de havenmeester en deze schade binnen afzienbare tijd te (laten) herstellen.

7.2         Indien degene die schade heeft aangebracht in gebreke is gebleven inzake art 7.1, kan de schade door het bestuur op diens kosten worden hersteld. De rekening hiervoor moet binnen twee weken na ontvangst worden voldaan, ook indien er geschillen zijn gerezen over de omvang van de reparatie, het herstel en het totale bedrag.

7.3         In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet zal het bestuur zoveel mogelijk in overleg met de havenmeester een beslissing nemen.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid.

8.1         Bij aanvaarding van de ligplaatsovereenkomst geldt steeds de conditie dat de vereniging voor diefstal, verlies, tenietgaan, beschadiging, vernieling of welke schade dan ook, in geen enkel opzicht aansprakelijk gesteld kan worden en dat de ligplaatshouder de vereniging vrijwaart van alle schade en aansprakelijkheid.

8.2         Iedere ligplaatshouder is verplicht een bootverzekering af te sluiten, waardoor hij/zij minimaal is verzekerd tegen brand, explosie en andere schade aan derden tijdens het verblijf in de haven van de vereniging.

Artikel 9 - Wijzigingen en Aanvullingen.

9.1         Wijzigingen en aanvullingen van het havenreglement kunnen op voorstel van het bestuur van de vereniging worden aangebracht bij besluit van de ledenvergadering.

9.2         Voorstellen tot wijziging en/of aanvulling van het havenreglement kunnen eveneens worden gedaan door de ligplaatshouders aan het bestuur.

Artikel 10 - Geschillen bij Uitvoering van dit Reglement.

10.1         Bij eventuele geschillen kan de ligplaatshouder zich wenden tot het bestuur van de vereniging. Het bestuursbesluit is bindend voor de ligplaatshouder.

Artikel 11 - Slotbepaling.

11.1         Het havenreglement is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Aldus goedgekeurd in de algemene ledenvergadering van 26 maart 1991. Gewijzigd in de algemene ledenvergadering van 6 maart 1995, 3 maart 1997 en 3 maart 2017.

WWS Havenreglement 2017