Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Escola Santa Perpètua

Carrer Joaquim Malats, 44 08130 Santa Perpètua de Mogoda Tel. 93 560 30 54 ceip-sp@xtec.cat http://www.xtec.es/ceip-sp

RÈGIM DISCIPLINARI DE L’ALUMNAT

Article 29 Respecte a l’educació, la integritat física i la dignitat personal

29.1 L’alumnat no pot ser privat de l’exercici del seu dret a l’educació i, en el cas de l’educació obligatòria, del seu dret a l’escolaritat. 29.2 En cap cas no poden imposar-se mesures correctores ni sancions contra la integritat física i la dignitat personal de l’alumnat.

Article 30 Aplicació de mesures correctores i de sancions

30.1 Es poden corregir i sancionar els actes contraris a les normes de convivència del centre així com les conductes greument perjudicials per a la convivència, tipificades com a falta, realitzades per l’alumnat dins del recinte escolar o durant la realització d’activitats complementàries i extraescolars i en el servei de menjador. Igualment, poden corregir-se i sancionar-se les actuacions de l’alumnat que, encara que dutes a terme fora del recinte escolar, estiguin motivades o directament relacionades amb la vida escolar i afectin els seus companys o companyes o altres membres de la comunitat educativa. 30.2 La imposició a l’alumnat de les mesures correctores i de les sancions tindrà en compte el nivell escolar en què es troba, les seves circumstàncies personals (incloses les necessitats educatives especials), familiars i socials, serà proporcionada a la seva conducta i ha de contribuir al manteniment i la millora del seu procés educatiu.

Article 31 Gradació de les mesures correctores i de les sancions

S’han de tenir en compte les següents circumstàncies:

31.1 Circumstàncies que poden disminuir la gravetat de l’actuació de l’alumnat:

a) El reconeixement espontani de la seva conducta incorrecta. b) No haver comès amb anterioritat faltes ni conductes contràries a la convivència en el centre. c) La petició d’excuses en els casos d’injúries, ofenses i alteració del desenvolupament de les activitats del centre. d) L’oferiment d’actuacions compensadores del dany causat. e) La falta d’intencionalitat.


f) Quan no es pugui arribar a un acord de mediació perquè la persona perjudicada no accepta la mediació, les disculpes de l’alumne o el compromís de reparació ofert, o quan el compromís de reparació acordat no es pot dur a terme per causes alienes a la voluntat de l’alumne.

31.2 Circumstàncies que poden intensificar la gravetat de l’actuació de l’alumnat:

a) Que l’acte comès atempti contra el deure de no discriminar a cap membre de la comunitat educativa per raó de naixement, raça, sexe, religió o per qualsevol altra circumstància personal o social. b) Que l’acte comès comporti danys, injúries o ofenses a companys d’edat inferior, als incorporats recentment al centre, al professorat o a qualsevol adult membre de la comunitat educativa. c) La premeditació i la reiteració. d) Col·lectivitat i/o publicitat manifesta.

Article 33

CONDUCTES CONTRÀRIES A LES NORMES DE CONVIVÈNCIA (faltes lleus)

a) Les faltes injustificades de puntualitat o d’assistència a classe. b) Els actes d’incorrecció o desconsideració amb els altres membres de la comunitat escolar. c) Els actes injustificats que alterin el desenvolupament normal de les activitats del centre. d) Els actes d’indisciplina i les injúries o les ofenses contra membres de la comunitat escolar. e) El deteriorament, causat intencionadament, de les dependències del centre, o del material d’aquest o del de la comunitat escolar. f) Qualsevol altra incorrecció que alteri el normal desenvolupament de l’activitat escolar, que no constitueixi falta segons l’article 38 d’aquest Decret.

Article 34

Mesures correctores

a) Amonestació oral. b) Compareixença immediata davant de la cap d’estudis o de la directora. c) Privació del temps d’esbarjo. d) Amonestació escrita. e) Realització de tasques educadores per a l’alumne durant el temps d’esbarjo i/o en horari no lectiu (màxim dues setmanes). S’intentarà que aquestes tas ques estiguin relacionades amb la falta comesa. f) La reparació econòmica dels danys causats al material del centre o bé al d’altres membres de la comunitat educativa. g) Suspensió del dret a participar en la primera sortida o activitat que realitzi el seu curs.


h) Canvi de grup classe de l’alumne per un període màxim de 5 dies. i) Suspensió del dret d’assistència a determinades classes per un període no superior a cinc dies lectius. En l’horari d’aquestes classes l’alumne ha de romandre al centre efectuant els treballs acadèmics que se li encomanin.

34.2 La imposició de les mesures correctores e), f), g) ,h), i) es comunicarà als pares per escrit i amb la signatura de la direcció del centre.

Article 38

CONDUCTES GREUMENT PERJUDICIALS PER A LA CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE (faltes greus)

Són sancionables com a faltes:

a) Els actes greus d’indisciplina i les injúries o ofenses contra membres de la comunitat escolar que depassen la incorrecció o la desconsideració previstes a l’article 33. b) L’agressió física o les amenaces a membres de la comunitat educativa. c) Les vexacions o humiliacions a qualsevol membre de la comunitat escolar, particularment aquelles que tinguin una implicació de gènere, sexual, racial o xenòfoba, es realitzin contra el professorat o contra l’alumnat més vulnerable per les seves característiques personals, socials o educatives. d) La suplantació de personalitat en actes de la vida docent i la falsificació o sostracció de documents i material acadèmic. e) El deteriorament greu, causat intencionadament, de les dependències del centre, del seu material o dels objectes i les pertinences dels altres membres de la comunitat educativa. f) Els actes injustificats que alterin greument el desenvolupament normal de les activitats del centre. g) Les actuacions i les incitacions a actuacions perjudicials per a la salut i la integritat personal dels membres de la comunitat educativa. h) La reiterada i sistemàtica comissió de conductes contràries a les normes de convivència en el centre.

Article 39 Sancions

Les sancions que poden imposar-se per la comissió de les faltes previstes a l’article anterior són les següents:

a) Realització de tasques educadores per a l’alumne en horari no lectiu (màxim 10 dies). b) Reparació econòmica dels danys materials causats. c) Suspensió del dret a participar en un nombre de sortides i activitats a determinar en funció de l’historial de l’alumne. d) Canvi de grup o classe de l’alumne (màxim 10 dies).


e) Suspensió del dret d’assistència al centre o a determinades classes per un període que no pot ser superior a quinze dies lectius, sense que això comporti la pèrdua del dret a l’avaluació contínua, i sens perjudici de l’obligació que l’alumne realitzi determinats treballs acadèmics fora del centre. El tutor ha de lliurar a l’alumne un pla de treball de les activitats que ha de realitzar i establirà les formes de seguiment i control durant els dies de no assistència al centre per tal de garantir el dret a l’avaluació contínua. f) Inhabilitació per cursar estudis al centre per un període de tres mesos o pel que resti per a la fi del corresponent curs acadèmic si el període és inferior. g) Inhabilitació definitiva per a cursar estudis al centre en el que s’ha comès la falta.

La inhabilitació per a cursar estudis al centre, sigui per un període de 3 mesos, pel que quedi de curs o definitivament, haurà de comptar amb l’aprovació del claustre, sempre que sigui possible.

La imposició de qualsevol d’aquestes mesures es comunicarà als pares per escrit amb la signatura de l’equip directiu.

Article 44

Mesures provisionals

44.1 Quan sigui necessari per garantir el normal desenvolupament de l’activitat del centre, en incoar-se un expedient o en qualsevol moment de la seva instrucció, la direcció, per pròpia iniciativa o a proposta de l’instructor i escoltada la comissió de convivència, podrà adoptar la decisió d’aplicar alguna mesura provisional amb finalitats cautelars i educatives. Poden ser mesures provisionals les següents:

a) Canvi provisional de grup. b) Suspensió provisional del dret d’assistir a determinades classes. c) Suspensió provisional del dret a assistir a determinades activitats. d) Suspensió provisional del dret d’assistir al centre per un període màxim de cinc

dies lectius. La imposició de qualsevol d’aquestes mesures cautelars es comunicarà als pares per escrit amb la signatura de l’equip directiu.

La directora pot revocar, en qualsevol moment, les mesures provisionals adoptades. 44.2 En casos molt greus, i després d’una valoració objectiva dels fets per part de l’instructor, la directora, escoltada la comissió de convivència, de manera molt excepcional i tenint en compte la pertorbació de l’activitat del centre, els danys causats i la transcendència de la falta, pot prolongar el període màxim de la suspensió temporal, sense arribar a superar en cap cas el termini de quinze dies lectius. 44.3 Quan les mesures provisionals comportin la suspensió temporal d’assistència al centre, el tutor lliurarà a l’alumne un pla detallat de les activitats que ha de realitzar i


establirà les formes de seguiment i control durant els dies de no assistència per tal de garantir el dret a l’avaluació contínua. 44.4 Quan la resolució de l’expedient comporti una sanció de privació temporal del dret d’assistir al centre, els dies de no assistència complerts en aplicació de la mesura cautelar es consideraran a compte de la sanció a complir.

Article 47

Responsabilització per danys

L’alumnat que intencionadament o per negligència causi danys a les instal·lacions del centre o al seu material o el sostregui està obligat a reparar el dany o a restituir el que hagi sostret. En tot cas, la responsabilitat civil correspon als pares en els termes previstos a la legislació vigent.