Rīgas skolēnu galda hokeja turnīrs “Sarauj 2015”

                                            NOLIKUMS.

                                        

SACENSĪBU NORISES VIETA, DATUMS, ORGANIZATORI.

        Rīgas skolēnu galda hokeja turnīrs “Sarauj 2015” notiek 2015. gada 28.novembrī Rīgas Kultūru  vidusskolā, Rīgā, Ganību dambī 7. Piedalīties sacensībās var atnākot jebkurā  laikā no 10-00 līdz 17-00. Sacensības organizē Biedrība “Latvijas Galda hokeja federācija”. Tās vada pieredzējuši sportisti un Latvijas nacionālās izlases spēlētāji.

SACENSĪBU  MĒRĶI.

1. Galda hokeja popularizācija Rīgas skolēnu vidū.

2. Dot iespēju vienas dienas laikā nospēlēt turnīru lielam skolēnu skaitam.

3. Noskaidrot labākos un dot viņiem iespēju bezmaksas piedalīties četros  galda hokeja turnīros.

4. Piedāvāt visiem dalībniekiem, kuriem ieinteresēs šis sporta veids, galda hokeja treniņu iespējas.

SACENSĪBU DALĪBNIEKI UN DALĪBNIEKU KARTES.

        Turnīrā var piedalīties visi Rīgas skolēni, gan zēni, gan meitenes, no 1. līdz  12. klasei. Skolām laicīgi tiek izdalītas sacensību dalībnieku kartes. Katram skolēnam nākot uz sacensībām jāaizpilda dalībnieka karte, kurā tiek uzradīti: skolas nosaukums, klase, vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasts. Dalībnieka kartes skolēni varēs saņemt pie skolas ārpusstundu darba organizatora vai sporta skolotāja. Būs iespēja aizpildīt individuālo karti arī sacensību vietā. Katrs skolēns varēs piedalīties tikai vienā apļa turnīrā.

SACENSĪBU  NORISE.

        Rīgas Kultūru vidusskolas sporta zālē tiks organizēti 15 spēļu sektori. Pie katra sektora tiks izvietots labi redzams numurs. Katrs sektors sastāv no 6 spēļu galdiem (viens no tiem rezerves galds). Katrā no sektoriem apļa turnīru vienlaicīgi spēlē 11 skolēni. Katrā sektorā  turnīru vada  pieredzējis galda hokeja spēlētājs  un/vai Latvijas izlases spēlētājs.

        Atnākot uz sacensībām jebkurā laikā no 10-00 līdz 17-00 skolēns atstāj virsdrēbes garderobē, uzvelk maiņas apavus vai “bahilas” un piesakās pie organizatoriem. Organizatori skolēna individuālajā kartē ieraksta spēļu sektora numuru ( no 1 līdz 15 ), kurā viņam būs jāspēlē. Sacensību sakumā 10-00 skolēni paši dodas uz savu sektoru. Pēc tam grupas tiks veidotas ārpus sporta zāles  un zālē to ievedīs sektora vadītāji.  

        Spēļu grupa katrā sektorā sastāv no 11 skolēniem. Sektora vadītājs ieraksta  11 skolēnu vārdu un uzvārdu turnīra  tabulā, kamēr dalībnieki trenējas pie spēļu galdiem. Sektora vadītājs noteiktajā kartībā  sastāda visus spēlētājus pie spēļu galdiem, īsi pastāsta spēles noteikumus, kārtību un sāk sacensības.

        Turnīrs katrā sektorā sastāv no 11 kārtām pa 3 minūtēm katra. Katrs skolēns nospēlē ar katru, kopā 10 spēles. Katrā kārtā viens skolēns ir brīvs no spēlēm un stāv malā. Sektora vadītājs katru reizi dod komandu spēles sākumam un beigām. Pēc kārtas beigām sektora vadītājs ieraksta rezultātus tabulā. Pēc 11. kārtas beigām sektora vadītājs apkopo rezultātus un nosaka spēļu grupas uzvarētāju.

        Sektora vadītājs izdala visiem dalībniekiem MENTOS un PRISMA balvas. Labākajiem sektora vadītājs pasniedz ielūgumus bezmaksas dalībai turnīrā “Rīgas kauss”, kas notiks 2015.gada 5.decembrī un 16.01.2016., 20.02.2016., 19.03.2016. “Amatieru turnīra” posmos . Pēc balvu pasniegšanas, sektora grupas vecākā pavadībā, grupa tiek izvesta no sporta zāles. Katrs skolēns varēs piedalīties tikai vienā apļa turnīrā.

SACENSĪBU SPONSORI.

        Sacensību atbalstītāji un sponsori ir RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS, LSFP, STIGA, MENTOS, PRISMA, INTERNETA VEIKALS 1A, VENDEN, VESTI SEGODNJA, NANO.

APBALVOŠANA.

        Katrs dalībnieks saņems MENTOS konfektes un balvas no veikalu tīkla PRISMA. Labākie saņems  ielūgumus bezmaksas dalībai 05.12.2015. “Rīgas kausā”  un 16.01.2016, 20.02.16.,19.03.16. “Amatieru turnīra” posmos. Visi saņems informāciju par regulāro treniņu iespējām pie pasaules vadošā spēlētāja.

LGHF prezidents,                                                       Romans Blūmentāls.  29293113                

---------------------------------------------------------------------------------------------                                         


Турнир Рижских школьников  по настольному хоккею  “Sarauj 2015”

                                          ПОЛОЖЕНИЕ.

                                        

МЕСТО, ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ, ОРГАНИЗАТОРЫ.

        Турнир Рижских школьников по настольному хоккею “Sarauj 2015” пройдет 28 ноября 2015 года в Рижской средней школе культур, Рига, Ганибу дамбис 7.” Принять участие в соревнованиях можно придя в любое время с 10-00 до 17-00. Соревнования организует Федерация настольного хоккея Латвии. Их проводят опытные спортсмены, члены национальной сборной Латвии.

ЦЕЛИ СОРЕВНОВАНИЯ,

1.Популяризация настольного хоккея среди Рижских школьников.

2.Дать возможность в течении одного дня сыграть в турнире большому количеству школьников.

3.Выявить лучших и предоставить им возможность бесплатно участвовать в международном турнире «Кубок Риги» 5-6 декабря 2015 года и 16.01.2016., 20.02.16., 19.03.16. в этапах «Любительского турнира».

4. Предложить  всем, кого заинтересует данный вид спорта, возможность тренироваться.

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И КАРТОЧКИ УЧАСТНИКОВ.

        Принять участие в турнире могут все Рижские школьники, мальчики и девочки с 1-го по 12 класс. Школам своевременно будут розданы карточки участников. Каждый школьник, придя на соревнования, предварительно заполняет карточку, в которой указывают: название школы, класс, имя, фамилию, номер телефона, электронную почту. Школьники смогут получить карточку участника у организатора внеклассной работы школы или учителя физкультуры. Будет возможность заполнить карточку и на месте соревнования. Каждый школьник может принять участие только в одном круговом турнире.

ПОРЯДОК СОРЕВНОВАНИЯ

        В спортивном зале школы будут организованы 15 игровых сектора. У каждого сектора будет установлен хорошо видимый номер. Каждый сектор состоит из 6 игровых столов (один из них запасной).В каждом секторе круговой турнир играют 11 школьников. В каждом секторе турнир проводит опытный игрок настольного хоккея и (или) член сборной Латвии.

        Придя на соревнования в любое время с 10-00 до 17-00 школьник оставляет верхнюю одежду в гардеробе, надевает сменную обувь или бахилы и регистрируется у организаторов. Организаторы в индивидуальной карточке участника проставляют номер игрового сектора (от 1 до 15), в котором ему предстоит играть. В начале соревнований 10-00 школьники сами направляются к своему игровому сектору. Затем группы будут создаваться заранее за пределами спортивного зала и в зал их приведут руководители секторов. Игровая группа в каждом секторе состоит из 11 школьников. Руководитель сектора имена и фамилии 11 школьников в турнирную таблицу. Руководитель сектора расставляет в определенном порядке участников у игровых столов, коротко рассказывает правила и порядок игры и начинает соревнования.

        Турнир в каждом секторе состоит из 11 этапов по 3 минуты. Каждый школьник играет с каждым, всего 10 игр на каждом этапе один школьник свободен от игры и стоит в стороне. Руководитель сектора каждый раз дает команду о начале и завершении игр. По завершению этапа руководитель сектора записывает результаты в таблицу. По завершении 11 этапа руководитель сектора обобщает результаты и определяет победителя группы.

        Руководитель сектора раздает всем участникам призы PRISMA и MENTOS. Лучшим вручается приглашение на участие  в международном турнире «Кубок Риги» 5-6 декабря 2015 года и 16.01.2016., 20.02.16.,19.03.16. в этапах «Любительского турнира». После вручения призов группа в сопровождении руководителя сектора выходит из зала. Каждый школьник может только один раз  принять участие в круговом турнире.

СПОНСОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ.

Соревнование поддерживают ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И СПОРТА РИЖСКОЙ ДУМЫ, LSFP, STIGA, MENTOS, PRISMA, ИНТЕРНЕТМАГАЗИН 1A, VENDEN, ВЕСТИ СЕГОДНЯ, NANO.

 

НАГРАЖДЕНИЕ

Каждый участник получит конфеты MENTOS и призы от торговой сети PRISMA. Лучшие получат  приглашение на участие  в международном турнире «Кубок Риги» 5-6 декабря 2015 года и 16.01.2016., 20.02.16.,19.03.16. в этапах «Любительского турнира». Все получат информацию о  регулярных тренировках у ведущего игрока мира.

Президент LGHF                                                                    Романс Блументалс 29293113