vistarinteut-red-men-square (2).jpg

Handlingsplan vid avslag på asylansökan

Vi som arbetar inom skola, vård och omsorg har sällan de juridiska kompetenser som krävs för att stötta våra ungdomar. Men vi har tillgång till information de inte har - denna information kan vara så enkel men också så avgörande som att man har rätt att överklaga ett beslut.

Följande text är framtagen av rörelsen #vistårinteut och är tänkt att fungera som en hjälp till dig som möter barn och ungdomar i asylprocessen.

Känner du dig osäker på något eller vill ha ytterligare information finns den bland annat att hämta på
Farrs hemsida.


Våga prata - gör ungdomen till ägare av processen
Asylprocessen kan vara komplicerad och se olika ut för olika personer. Många barn och ungdomar förstår inte processen även om de fått den förklarad för sig på sitt modersmål. Därför är det bra om du känner till den allmänna arbetsgången (se bilaga 1). Då kan du förklara för ungdomen och på så sätt stötta i att hen blir ägare till sin asylprocess. Det går många rykten bland ungdomarna om hur processen går till, på vilka grunder Migrationsverket tar sina beslut och kring vad man ska säga och göra. Detta skapar ytterligare stress och oro.

Tips!

 • Våga fråga! Prata med ungdomen enskilt om tankar kring asylprocessen, fråga vilka strategier hen har om hen får ett negativt beslut från Migrationsverket och vice versa.
 • Utbilda (i den mån du kan och känner dig bekväm att göra så)! Många barn och ungdomar vet till exempel inte att det går att överklaga - hjälp dem att förstå sin asylprocess (se bilaga 1).

                                                                                                                               
vistarinteut-red-men-square (2).jpg

Praktiska tips kring samtal innan ett avslag/efter ett avslag

Det kan vara svårt att veta vad man ska säga till en ungdom som är orolig och ledsen. Många av oss vuxna har aldrig tidigare varit i en situation som den vi nu är i. Vi är inte utbildade i att hantera det vi nu möter. Det är viktigt att vi ändå vågar prata med de ungdomar vi kommer i kontakt med för de behöver oss mer än någonsin. Det är också viktigt att ungdomen känner till sina alternativ, till exempel om hen ska överklaga eller acceptera ett avslag.

Tips!

 • Inventera de alternativ som finns för ungdomen - vad ska hända härnäst? Vilka möjligheter finns för ungdomen?
 • Gör en lista på de alternativ ungdomen har. Försök att göra den så tydlig som möjligt. Vilka för- och nackdelar finns med de olika alternativen?
 • Hjälp ungdomen att göra en nätverkskarta eller lista med personer som kan hjälpa hen; i Sverige, utomlands, frivilligorganisationer och så vidare.
 • Hjälp ungdomen att göra en lista med telefonnummer till personer hen kan ringa (stäm av med personerna innan att det är okej att ungdomen hör av sig till dem).
 • Visa ungdomen organisationer, till exempel Ensamkommandes Förbund, Farr eller Ingen Människa är Illegal, som kan hjälpa hen att göra sin röst hörd. Berätta också om andra vägar att göra sin röst hörd i ett demokratiskt land som Sverige.
 • Gå igenom försörjningsmöjligheter för ungdomen, exempelvis: “Har du arbetat innan? Vad vill du arbeta med nu?”
 • Lista styrkor hos ungdomen så att dessa blir synliga för alla, exempelvis: “Vilken styrka har hjälpt dig att ta dig hela vägen till Sverige? Hur kan du använda den styrkan igen?”                                                                                                                      vistarinteut-red-men-square (2).jpg

När beslutet är taget och ska delges - när ungdomen är under 18 år

Om en ungdom är under 18 år har hen en god man. God kommunikation med denne och eventuell boendepersonal är viktig i asylprocessen. Det ingår i god mans uppdrag att kommunicera kring avslagsbeslut. Kontaktperson eller gruppchef från boendet bör delta. Om socialsekreteraren kan vara med är detta bra men det är inte alltid möjligt.  

Tips:

 • God man får ofta beskedet om asylansökan beviljats eller ej muntligt innan ungdomen får veta. Be god man att ringa till boendepersonal så att personalen är förberedd.

 • Om ungdomen väntar på besked och ett brev från advokatbyrån kommer till boendet; öppna inte tillsammans med ungdomen. Ring till god man och fråga om hen fått besked. Bestäm möte med god man, informera ungdomen om mötet med god man en dag innan mötet ska hållas. God man delger ungdomen beslutet vid mötet.


I direkt anslutning till beskedet


Ungdomar reagerar olika på ett negativt besked men det är inte ovanligt att de får en chockreaktion med stark ångest och rädsla. Detta kan ta sig i uttryck i utåtagerande beteende, hot om våld mot andra och sig själv. Det är därför viktigt att det finns rätt bemanning på plats på boendet vid dessa situationer och  att möten för god mans delgivande läggs på strategiska tider (till exempel på förmiddagar då det inte är så många ungdomar på plats på boendet).

Tips:

 • Lämna inte ungdomen ensam efter att ett besked har getts. Vill ungdomen vara ensam - ha regelbunden uppsyn.

 • Om situationen vid ett delgivande av beslut urartar, följ hot- och våldsplan.

 • Ha en dialog med god man och ungdomen kring information till skolan. Försök att motivera ungdomen att fortsätta med sina dagliga rutiner, skolan och fritidsaktiviteter.

 • Vid ett avslag kallas ungdomen och god man till Migrationsverket för en muntlig delgivning av beslutet. Från och med denna delgivning har ungdomen tre veckor på sig att överklaga beslutet. Ungdomen bestämmer själv om hen vill göra detta.

Att bli vuxen över en natt - hur hanterar vi det?

Många av de ungdomar som idag är i asylprocess saknar identitetshandlingar. Oavsett skäl till att de saknas blir en del av dem uppskrivna i ålder. Det här tycks ske mer eller mindre godtyckligt från Migrationsverkets sida. Om ungdomen blir uppskriven i ålder vid beskedet kan hen bli av med sin god man redan vid mötet på Migrationsverket. Många överförmyndarnämnder låter dock god man vara kvar under överklagandeprocessen, vilket är ett stort stöd för ungdomen.

Men en del av de ungdomar som bor på HVB-hem tvingas flytta - ofta över en natt - till något av Migrationsverkets boenden för vuxna asylsökande. Det innebär att en ungdom kan bli av med hela sitt nätverk - god man, fritidssysselsättning, kamrater, lärare och boendepersonal -  i samband med avslag och åldersuppskrivning.

Hur kan jag hjälpa?

 • Om ungdomen blir uppskriven i ålder och den gode mannen blir entledigad - hjälp hen att ta kontakt med relevant överförmyndarnämnd och lyft fram att många överförmyndarnämnder låter god man vara kvar tills dess att beslut vunnit laga kraft.

 • Migrationsverkets åldersuppskrivning är inte bindande för någon annan myndighet. Varje kommun beslutar själv hur de ska hantera åldersuppskrivningar. Många kommuner låter ungdomen bo kvar och gå i skola tills dess att beslut vunnit laga kraft. Hjälp ungdomen att föra fram detta till kommunens socialnämnd.

 • Titta på handlingsplanen du gjort tillsammans med ungdomen. Hur går ni vidare nu? Se till att ungdomen inte “slarvas bort” och att hen om hen vill överklaga får hjälp med det.

                                                                                                                       vistarinteut-red-men-square (2).jpg

Hur ska jag klara av det här, jag kan ingenting!

Även om du tycker att du inte har kunskap kring asylprocessen, avslag och åldersuppskrivningar betyder det inte att du inte kan vara ett stöd. Det finns andra som har kunskap, ta hjälp av dem! Organisationen #vistårinteut består av människor som alla i olika former möter ensamkommande i sin vardag - där kan du få stöd i hur du kan vara detsamma.