INSTITUUT VOOR ANTROZOÖLOGIE

Voortgangsverslag 2015 – 2016


Achtergrond

Het Instituut voor Antrozoölogie is een onafhankelijk expertisecentrum met als doel de kennis van mens-dierrelaties te vergroten en de toepassing ervan te bevorderen in zorg, onderzoek en onderwijs. We doen wetenschappelijk onderzoek en implementeren onze bevindingen zowel in het onderwijs als in het werkveld. We werken toe naar kwaliteitseisen voor en certificering van professionals, en we dragen bij aan de ontwikkeling van toegankelijk onderwijs op het gebied van antrozoölogie. Door wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaring bij elkaar te brengen vormt het instituut de brug tussen theorie en toepassing.

Statutaire doelstellingen

De stichting stelt zich ten doel:

De stichting tracht haar doel onder meer te realiseren door:

Samenstelling van het bestuur

Het Instituut voor Antrozoölogie (IVA) werd 14 september 2015 formeel opgericht. Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Het bestuur opereert volledig onbezoldigd en wordt ondersteund door de inzet van twee onbezoldigde medewerkers. Theo Verheggen focust op het onderwijs en het ontwikkelen / aanbieden van een curriculum vanuit het IVA op het gebied van AAI. Martine de Ruiter richt zich op het belang van kosteneffectiviteit, beïnvloeding en acquisitie van partners, en fondsenwerving.

2015 / 2016 in vogelvlucht

Op 19 november 2015 werd het IVA, ondersteund door een persbericht, officieel gelanceerd tijdens het symposium Animal Impact dat mede door de OU en AAIZOO werd georganiseerd. Op deze dag stonden de meest recente ontwikkelingen in dier-ondersteunde interventies centraal, in wetenschap en praktijk. Op het programma stonden drie keynotes van gerenommeerde sprekers, een aantal posterpresentaties over actueel wetenschappelijk onderzoek en AAI-praktijkmethodieken, en twee parallelle workshops: een workshop interventies met honden en een workshop interventies met paarden. Er waren circa 150 aanwezigen die met het IVA konden kennismaken. In een speciale folder die tijdens het symposium werd uitgedeeld werd het werkterrein van het IVA nader toegelicht.  

Voorafgaand aan het symposium heeft het IVA een eigen website gelanceerd waarop o.a. diverse nieuwsitems worden gecommuniceerd.

In 2016 is intensief expertoverleg geweest tussen het IVA en aanbieders van AAI met honden. In dit overleg is de ISAAT-brochure Qualitätsentwicklung und  Qualitätssicherung in der Praxis tiergestützter Interventionen als leidraad gebruikt om een op de Nederlandse situatie toegesneden richtlijn vorm te geven. Deze Nederlandse richtlijn omvat onder meer kwaliteitseisen aan vooropleiding, bedrijfsvoering, en (dier)ethisch werken.

Een soortgelijk overleg is opgezet in 2016 voor aanbieders van AAI met paarden. Omwille van eenheid en herkenbaarheid is het streven van het IVA om ook in dit (gevarieerde) werkveld te komen tot een richtlijn die veel gemeenschappelijke kenmerken vertoont met de bovengenoemde.

Daarnaast wordt gewerkt aan opleidingsprofielen. Inmiddels hebben we drie bijeenkomsten gehad met de hondenexperts en één met de paardenexperts.

Het IVA wil een geaccrediteerd onderwijsprogramma ontwikkelen in Nederland voor professionals die dierondersteunde interventies aanbieden.

Tot slot heeft het IVA in 2016 een aanzienlijke bijdrage geleverd aan diverse symposia en expertmeetings, waaronder de IAHAIO-conferentie in Parijs, het NOBCO-symposium, de ZonMw sessie over epilepsiehonden en de ZonMw brainstormsessie over AAI.  

Het bestuur heeft in 2015 drie keer en in 2016 vier keer vergaderd. Helaas heeft Jannes Eshuis in maart 2016 besloten zijn werkzaamheden als penningmeester over te dragen. Hiervoor is een vervanger gezocht die in december 2016 daadwerkelijk is gevonden in de hoedanigheid van Bodo Bombosch.

Financiële resultaten 2015 / 2016

KNGF Geleidehonden heeft ten behoeve de uitvoering van de doelstellingen van het IVA een  subsidie verstrekt en hiervoor een subsidieovereenkomst gesloten. Er zijn in het opstartjaar van het IVA nog geen aanzienlijke kosten gemaakt c.q. extra inkomsten gegenereerd, maar verwacht wordt dat dit in 2017 wel zal gebeuren. Hiervoor is een beleidsplan 2017-2020 ontwikkeld.

Inkomsten:

Uitgaven:

Totaal beschikbaar voor de doelstellingen per 31 december 2016:  _        72.437