Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Załącznik do Zapytania ofertowego

                                                                

 (miejscowość i data)

 ...................................................

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

 FORMULARZ OFERTOWY

do zapytania ofertowego numer T/1/2017 dotyczącego projektu realizowanego przez PULVER MACHINING AND COATING Jacek Tomczak w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Dane Wykonawcy:

a) Zarejestrowana nazwa Dostawcy:…………………………………….

b) Zarejestrowany adres Dostawcy:  ……………………………….

Regon ……………..…..                         NIP …………………………

OFERTA NA:

Dostawę fabrycznie nowej frezarki sterowanej numerycznie oraz fabrycznie nowego pionowego centrum obróbkowego.

Zakres dostawy:

  1. Frezarka sterowana numerycznie - 1 szt.

Specyfikacja techniczna:

  1. Nowa frezarka sterowana numerycznie o następujących minimalnych parametrach technicznych :

Min. parametry techniczne:

- Zakres przesuwu osi - X=………… mm, Y=……….. mm, Z=……… mm

- Powierzchnia mocowania na stole X/Y - ………..x……….. mm z ……….. rowkami teowymi

- Obciążenie stołu - ………. kg

- Typ napędu - bezpośrednie przekazanie napędu na wrzeciono robocze

- Zakres obrotów wrzeciona - …………. do …………… obr/min

- Moc napędu - ……………. kW (40% ED)

……...…….. kW (100% ED)

- Moment obrotowy - ……… Nm (40% ED)

          ……… Nm (100% ED)

- Siła mocowania narzędzia - …………. kN

- Magazyn narzędzi z podwójnym chwytakiem

- Liczba narzędzi - ………… gniazd narzędziowych

- Max. ciężar narzędzia - ………….. kg

- Prowadnica toczne we wszystkich osiach

- Wanna na wióry

- Czwarta Oś D………….[mm]

Cena netto _________________________________ PLN

(słownie _______________________________________________________________ PLN)

Stawka podatku VAT _________ %

Kwota podatku VAT _________________________________ PLN

(słownie _______________________________________________________________ PLN)

Cena brutto _________________________________ PLN

(słownie _______________________________________________________________ PLN)

Oświadczam, że:

Gwarancja:…………. m-cy (min. 12 miesięcy)

Termin ważności oferty: ………… (min. 30 dni)

Maksymalny termin realizacji zamówienia: 15.12.2017 r.

Wybór niniejszej oferty prowadzi/ nie prowadzi[1] do powstania obowiązku podatkowego dla Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów

Oświadczamy, że w cenie naszej oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty realizacji

przedmiotowego zamówienia.

W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu            i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Oświadczamy, że wycena przedmiotu dostawy obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia - jest kompletna.

OŚWIADCZENIE

Oświadczam(y), że nie jestem(eśmy) powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)      uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b)      posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IŻ w wytycznych programowych.

c)       pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d)      pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli”.

....................................................................................

                                 (podpis/podpisy osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)


[1] Niewłaściwe skreślić.