Bab 7 : Ketaksamaan Linear                                                                                                        Chapter 7 : Linear Inequalities 

TP 3

Mengaplikasikan kefahaman tentang ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah untuk melaksanakan tugasan mudah.

Tarikh :

Selesaikan ketaksamaan linear yang berikut. / Solve the following linear inequalities.

2.         

3.  

TP 4

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang mudah.

Tarikh :

Selesaikan setiap ketaksamaan linear serentak yang berikut. / Solve each of the following simultaneous linear inequalities.

TP 5

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang kompleks.

Ai Ling menyewa sebuah gerai untuk menjual ikan bakar. Sewa gerai itu ialah RM 400 sebulan. Kos bagi  menyediakan seekor ikan bakar adalah RM 10.00 dan dia menjual pada harga RM 30.00 seekor. Berapakah bilangan minimum ikan bakar yang perlu dijual oleh Ai Ling setiap bulan untuk mendapat keuntungan.

Ai Ling rents a stall to sell roasted fish. The rental of the stall is RM 400. The cost for roasting a fish is RM 10.00 and she sells it at RM 30.00 per fish. What is the minimum of roasted fish must Ai Ling sells each month to make a profit.

        

TP 6

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang ketaksamaan

Tarikh :

Sejumlah guli biru dan guli merah telah dimasukkan ke dalam bekas yang boleh dimuatkan dengan 400 biji guli. Diberi nisbah guli biru kepada guli merah ialah 1: 3. Jika dianggarkan bahawa jumlah guli itu ialah lebih daripada 200, tentukan julat bagi bilangan guli biru dalam bekas itu.

 A number of blue marbles and red marbles is put into a container that can be loaded by 400 marbles. Given the ratio of blue marbles to red marbles is 1 : 3. If it is estimated that the total number of the marbles is more than 200, determine the range of the number of blue marbles on the container.

Bab 8 : Garis dan sudut                                                                                                                       Chapter 8 : Lines and angle 

TP 3

Mengaplikasikan kefahaman tentang garis dan sudut untuk melaksanakan tugasan mudah.

Tarikh:

Bina garis serenjang dengan CD melalui titik A.

Construct the perpendicular line to CD passes through point A.

Bina / Construct  

Rajah menunjukkan  dua garis lurus  AB dan CD yang bersilang pada  E.  Cari y.                                                                                                                                                                                          

Diagram shows two straight lines AB and CD intersect at E. Find y

C:\iqgen_MQYCCRXXYCBSAVYK.png

AFB dan CFD adalah dua garis lurus . Cari m.                                                                                                         AFB and CFD are straight lines. Find m.
C:\iqgen_UNORGPAZHOLNKZBU.png

 AEB dan CED adalah dua garis lurus.  Cari m – n .                                                                                                AEB and CED are straight lines.

 Find m – n

C:\iqgen_JWTSZEHSZZSHHAXO.png

        

TP 4

Mengaplikasikan kefahaman dan kemahiran yang sesuai tentang garis dan sudut dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang mudah.

Tarikh:

Rajah menunjukkan seekor kucing, sebuah bola dan seekor lebah. Diberi sudut dongak kucing dari bola ialah 36o dan sudut tunduk kucing dari lebah ialah 40o. Hitung nilai bagi x. The diagram shows a cat on a table, a bee and a ball. Given the angle of elevation of cat from the ball is 36o and the angle of depression of cat from the bee is 40o. Calculate the angle of x.

Related image

     Related imageImage result for ball art black and white

TP 5

Mengaplikasikan kefahaman dan kemahiran yang sesuai tentang garis dan sudut dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang kompleks.

Tarikh:

  1. Rajah menunjukkan pepatung, belalang, katak dan ikan di sebuah kolam. Sudut dongak pepatung dari belalang ialah 47o, sudut dongak belalang dari katak ialah 16o dan sudut dongak katak dari ikan ialah 35o. Kira nilai x – y.

        The diagram shows a dragonfly, a grasshopper, a frog and a fish at a pond. The angle of elevation of dragonfly from grasshopper is 47o, the angle of elevation of grasshopper from the frog is 16o and the angle of elevation of frog from the fish is 35o. Calculate the value of x – y.

Image result for FROG ON LEAF  black and white clip art

Image result for FISH BLACK and white clip art

                   

  1. Seutas wayar dibengkokkan seperti di dalam rajah di bawah. Jika bahagian AB  selari dengan bahagian DE, hitung

        A piece of wire is bend such as in the diagram below. If line AB parallel to line DE, calculate  

TP 6

Mengaplikasikan kefahaman dan kemahiran yang sesuai tentang garis dan sudut dalam konteks penyelesaian masalah bukan rutin.

Tarikh:

Rajah menunjukkan kedudukan titik-titik A,B, C, D dan E. Diberi garis AB dan CD adalah selari dengan garis mengufuk. Tentukan sudut tunduk E dari C, jika E adalah satu titik pada garis mengufuk. The diagram shows five points A,B,C,D and E. Given AB and CD are parallel to the horizontal lines. Determine the angle of depression of E from C, if E is a point on the horizontal line.