DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ

AVALUACIÓ ASSIGNATURA “PSICOLOGIA”:

PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ; CRITERIS D'AVALUACIÓ, MÍNIMS EXIGIBLES PER A OBTENIR UNA QUALIFICACIÓ POSITIVA. ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ 

Es contemplarà l'avaluació en les seves tres modalitats que al seu torn servirà per a determinar els criteris de qualificació:


El
30% es qualificarà valorant la participació de l'alumne en els debats, treballs setmanals de comentari de vídeos  i  amb l'exposició i presentació dels treballs d' investigació individuals i/o de grup que realitzaran en temes del seu interès relacionats amb la unitat didàctica que trii.

Un 10% se referirà a l’assistència a classe.

L'avaluació, independentment que siguin alumnes de batxillerat tindrà en compte la necessitat de tenir en compte aspectes comuns que vénen treballant-se des de l'ESO i no per això són menys importants en el batxiller:


Les activitats de recuperació al setembre per als alumnes que ho necessitin, consistiran en un
treball d’investigació de temàtica i condicicons a acordar amb la professora.