TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

                                  TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM

                                  ======================================

                                                      THỜI KHÓA BIỂU

Lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm dành cho giảng viên Đại học, Cao đẳng, trung cấp - Khóa tháng 6 năm 2014 tại Trường Đại học Cần Thơ

 

Tuần 1: Từ 09/6 – 12/6

Thứ hai

(09/6)

Thứ ba

(10/6)

Thứ tư

(11/6)

Thứ năm

(12/6)

TLH đại cương

Cô Mai

TLH đại cương

Cô Mai

TLH đại cương

Cô Mai

TLH đại cương

Cô Mai

Tuần 2: Từ 16/6 – 19/6

Thứ hai

(16/6)

Thứ ba

(17/6)

Thứ tư

(18/6)

Thứ năm

(19/6)

TLH đại cương

Cô Mai

TLH đại cương

Cô Mai

TLH đại cương

Cô Mai

TLH đại cương

Cô Mai

Tuần 3: Từ 23/6 – 26/6

Thứ hai

(23/6)

Thứ tư

(25/6)

Thứ năm

(26/6)

TLH đại cương

Cô Mai

TLH đại cương

Cô Mai

TLHDH đại học

Cô Mai

TLGD đại học

Cô Mai

Tuần 4: Từ 30/6 – 01/7

Thứ hai

(30/6)

Thứ ba

(01/7)

Thi tuyển sinh

TLGD đại học

Cô Mai

TLGD đại học

Cô Mai

Tuần 5: Từ 04/8 – 07/8

Thứ hai

(04/8)

Thứ ba

(05/8)

Thứ tư

(06/8)

Thứ năm

(07/8)

GDH đại cương

Thầy Lương

GDH đại cương

Thầy Lương

GDH đại cương

Thầy Lương

GDH đại cương

Thầy Lương


Tuần 6: Từ 11/8 – 14/8

Thứ hai

(11/8)

Thứ ba

(12/8)

Thứ tư

(13/8)

Thứ năm

(14/8)

GDH đại cương

Thầy Lương

GDH đại cương

Thầy Lương

GDH đại cương

Thầy Lương

GDH đại cương

Thầy Lương

Tuần 7: Từ 18/8 – 21/8

Thứ hai

(18/8)

Thứ ba

(19/8)

Thứ tư

(20/8)

Thứ năm

(21/8)

GDH đại cương

Thầy Lương

GDH đại cương

Thầy Lương

GDH đại cương

Thầy Lương

GDH đại cương

Thầy Lương

Tuần 8: Từ 25/8 – 28/8

Thứ hai

(25/8)

Thứ ba

(26/8)

Thứ tư

(27/8)

Thứ năm

(28/8)

GDH đại cương

Thầy Lương

GDH đại cương

Thầy Lương

GDH đại cương

Thầy Lương

Lý luận dạy học đại học- Cô Mùi

Tuần 9: Từ 01/9 – 4/9

Thứ hai

(01/9)

Thứ ba

(02/9)

Thứ tư

(03/9)

Thứ năm

(04/9)

Nghỉ lễ 2/9

Lý luận dạy học đại học- Cô Mùi

Lý luận dạy học đại học- Cô Mùi

Tuần 10: Từ 08/9 – 11/9

Thứ hai

(08/9)

Thứ ba

(9/9)

Thứ tư

(10/9)

Thứ năm

(11/9)

Lý luận dạy học đại học- Cô Mùi

Lý luận dạy học đại học- Cô Mùi

Lý luận dạy học đại học- Cô Mùi

Lý luận dạy học đại học- Cô Mùi

Tuần 11: Từ 15/9 – 18/9

Thứ hai

(15/9)

Thứ ba

(16/9)

Thứ tư

(17/9)

Thứ năm

(18/9)

Lý luận dạy học đại học- Cô Mùi

Lý luận dạy học đại học- Cô Mùi

Lý luận dạy học đại học- Cô Mùi

Lý luận dạy học đại học- Cô Mùi

Tuần 12: Từ  22/9 – 25/9

Thứ hai

(22/9)

Thứ ba

(23/9)

Thứ tư

(24/9)

Thứ năm

(25/9)

Lý luận dạy học đại học- Cô Mùi

Lý luận dạy học đại học- Cô Mùi

Lý luận dạy học đại học- Cô Mùi

Lý luận dạy học đại học- Cô Mùi

Tuần 13: Từ  29/9 – 02/10

Thứ hai

(29/9)

Thứ ba

(30/9)

Thứ tư

(01/10)

Thứ năm

(02/10)

Giáo dục đại học VN và TG- Thầy Hùng

Giáo dục đại học VN và TG- Thầy Hùng

Giáo dục đại học VN và TG- Thầy Hùng

Giáo dục đại học VN và TG- Thầy Hùng

Tuần 14: Từ  06/10 – 09/10

Thứ hai

(06/10)

Thứ ba

(07/10)

Thứ tư

(08/10)

Thứ năm

(09/10)

Đánh giá trong giáo dục đại học - T. Lộc

Đánh giá trong giáo dục đại học - T. Lộc

Đánh giá trong giáo dục đại học - T. Lộc

Đánh giá trong giáo dục đại học - T. Lộc

Tuần 15: Từ  13/10 – 16/10

Thứ hai

(13/10)

Thứ ba

(14/10)

Thứ tư

(15/10)

Thứ năm

(16/10)

Đánh giá trong giáo dục đại học - T. Lộc

Đánh giá trong giáo dục đại học - T. Lộc

Đánh giá trong giáo dục đại học - T. Lộc

Đánh giá trong giáo dục đại học - T. Lộc

Tuần 16: Từ  20/10 – 23/10

Thứ hai

(20/10)

Thứ ba

(21/10)

Thứ tư

(22/10)

Thứ năm

(23/10)

Kỹ năng dạy học đại học - Cô Nam

Kỹ năng dạy học đại học - Cô Nam

Kỹ năng dạy học đại học - Cô Nam

Kỹ năng dạy học đại học - Cô Nam

Tuần 17: Từ  27/10 – 30/10

Thứ hai

(27/10)

Thứ ba

(28/10)

Thứ tư

(29/10)

Thứ năm

(30/10)

Kỹ năng dạy học đại học - Cô Nam

Kỹ năng dạy học đại học - Cô Nam

Kỹ năng dạy học đại học - Cô Nam

Kỹ năng dạy học đại học - Cô Nam

Tuần 18: Từ  03/11 – 06/11

Thứ hai

(03/11)

Thứ ba

(04/11)

Thứ tư

(05/11)

Thứ năm

(06/11)

Phương pháp nghiên cứu khoa học - T. Ái

Phương pháp nghiên cứu khoa học - T. Ái

Phương pháp nghiên cứu khoa học - T. Ái

Phương pháp nghiên cứu khoa học - T. Ái

Tuần 19: Từ  10/11 – 13.11

Thứ hai

(10/11)

Thứ ba

(11/11)

Thứ tư

(12/11)

Thứ năm

(13/11)

Phương pháp nghiên cứu khoa học - T. Ái

Phương pháp nghiên cứu khoa học - T. Ái

Phương pháp nghiên cứu khoa học - T. Ái

Phương pháp nghiên cứu khoa học - T. Ái

Tuần 20: Từ  17/11 – 20/11

Thứ hai

(17/11)

Thứ ba

(18/11)

Thứ tư

(19/10)

Thứ năm

(20/11)

Sử dụng phương tiện kỹ thuật dạy học chuyên ngành – T. Huấn

Sử dụng phương tiện kỹ thuật dạy học chuyên ngành – T. Huấn

Sử dụng phương tiện kỹ thuật dạy học chuyên ngành – T. Huấn

Nghỉ lễ

Tuần 21: Từ  24/11 – 27/11

Thứ hai

(24/11)

Thứ ba

(25/11)

Thứ tư

(26/11)

Thứ năm

(27/11)

Sử dụng phương tiện kỹ thuật dạy học chuyên ngành – T. Huấn

Sử dụng phương tiện kỹ thuật dạy học chuyên ngành – T. Huấn

Sử dụng phương tiện kỹ thuật dạy học chuyên ngành – T. Huấn

Sử dụng phương tiện kỹ thuật dạy học chuyên ngành – T. Huấn

Tuần 22: Từ  01/12 – 04/12

Thứ hai

(01/12)

Thứ ba

(02/12)

Thứ tư

(03/12)

Thứ năm

(04/12)

Sử dụng phương tiện kỹ thuật dạy học chuyên ngành – T. Huấn

Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo đại học T. L ập

Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo đại học T. L ập

Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo đại học T. L ập

Tuần 23: Từ 08/12 – 11/12

Thứ hai

(08/12)

Thứ ba

(09/12)

Thứ tư

(10/12)

Thứ năm

(11/12)

Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo đại học T. L ập

Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo đại học T. L ập

Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo đại học T. L ập

Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo đại học T. L ập