Фанетыка і фаналогія

 1. Умець растлумачыць ключавыя тэрміны і паняцці: фанетыка, фаналогія, фанема, фаналагічная пазіцыя, фаналагічная апазіцыя, віды алафонаў, камбінаторныя і пазіцыйныя змены гукаў.
 2. Падрыхтаваць адказы на пытанні:
 1. Фанетыка як раздзел мовазнаўства.
 2. Асноўныя паняцці акустыкі маўлення.
 3. Маўленчы апарат. Актыўныя і пасіўныя органы маўлення.
 4. Артыкуляцыя і яе фазы. Артыкуляцыйная класіфікацыя гукаў.
 5. Дадатковая артыкуляцыя (назалізацыя, палаталізацыя, лабіялізацыя і велярызацыя).
 6. Фаналогія як раздзел мовазнаўства. Паняцце фанемы. Дыферэнцыйная і інтэгральная прыкмета фанемы. Гіперфанема.
 7. Фаналагічная пазіцыя. Віды пазіцый. Фаналагічная апазіцыя. Нейтралізацыя фанем. Алафон. Асноўны прадстаўнік фанемы, варыянт фанемы.
 8. Пазіцыйныя змены фанем.
 9. Камбінаторныя змены фанем.
 10. Фанетычная і фанематычная транскрыпцыя.
 1. Рашыць тры любыя задачы:
 1. Па “Сб. задач по введению в языковедение” Б. Ю. Нормана (Мн., 1989): № 2.1–2.3, 2.5, 2.33–2.35, 2.43, 2.50, 2.80, 2.138–2.140
 2. Па «Лингвистические задачи» Б. Ю. Нормана (2006 і інш.): № 3.1–3.6, 3.21, 3.28, 3.29, 3.106, 3.147–3.149.