รวม link สำหรับกิจกรรมการฝึกงานภาคสาขาหลัก

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สำหรับนักศึกษา

สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าฝึกงาน

*หมายเหตุ: การแก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูลใดๆ จำเป็นที่จะต้อง log in ด้วย email account ที่เป็น gmail หรือ ubu.ac.th ก่อนเพื่อใช้งานผ่าน google application ในกรณีที่อาจารย์ท่านใดไม่สามารถเข้าถึงหน้าตารางการแก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูลได้ โปรดติดต่อฝ่ายพัฒนาวิชาชีพเพื่อขอรับสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล