І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Західно-Українська регіональна спілка горизонтальної спелеології (надалі ЗУРСГС або Спілка) є неприбутковою регіональною спілкою громадських організацій, що створена на основі спільності інтересів членів Спілки - прихильників спелеології для реалізації своєї мети і завдань, передбачених цим Статутом.
 2. ЗУРСГС поширює свою діяльність на територію Чернівецької, Закарпатської, Львівської, Тернопільської, Івано-Франківської, Хмельницької, Волинської, Вінницької, Одеської, Київської областей, де існують горизонтальні та інші підземні порожнини (печери) природного чи штучного походження.
 3. ЗУРСГС діє на засадах добровільності, спільності інтересів, рівноправності, законності та інформаційної відкритості (гласності), є неприбутковою і неполітичною організацією.
 4. ЗУРСГС набуває статусу юридичної особи з моменту реєстрації, володіє відокремленим майном, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, друкований орган, печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням, власну символіку, логотипи, прапор, значки, які затверджуються Правлінням Спілки. Символіка ЗУРСГС реєструється у встановленому законом порядку.

II. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ПРАВА ЗУРСГС

 1. Основною метою діяльності ЗУРСГС є захист прав та інтересів своїх членів, сприяння розвитку спелеології в Україні, як науки, туризму, природоохоронної справи та практичного використання спелеоресурсів.
 2. Головними завданнями ЗУРСГС є:
 1. сприяння членам ЗУРСГС у пріоритетному дослідженні горизонтальних порожнин природного та штучного походження;
 2. сприяння членам ЗУРСГС у розвитку спелеології і засад оптимізації спелеовикористання;
 3. участь в організації і сприяння у проведенні наукових карстолого-спелеологічних та супутніх досліджень, що відповідають напрямкам діяльності ЗУРСГС;
 4. пошук, дослідження, підготовка пропозицій по охороні та оптимальному використанню цінних спелеокарстових об'єктів, участь у розробці лімітів використання спелеоресурсів;
 5. сприяння розробці і реалізації пропозицій щодо вдосконалення правової бази охорони і використання спелеокарстових об'єктів;
 6. сприяння організації і виконанню державних програм з розвитку і вдосконалення природно-заповідного фонду;
 7. участь у розробці і виконанні регіональних проектів з оптимізації природокористування в рамках поширення інформації щодо спелеокарстових явищ і об'єктів;
 8. участь у проведенні громадської екологічної експертизи, проектів і заходів у регіонах поширення спелеокарстових явищ і об'єктів;
 9. розробка і подання пропозицій органам державної влади щодо здійснення членами Спілки кураторства над спелеокарстовими об'єктами і регіонами їх поширення в межах наданих у встановленому порядку повноважень;
 10. сприяння організації навчально-методичної роботи, підготовці, підвищенню кваліфікації членів Спілки;
 11. проведення агітації та пропаганда спелеології;
 12. участь в організації і проведенні масових спелеоспортивних та культмасових заходів;
 13. участь в організації та проведенні розвідувальних, спортивних, екологічних спелео-експедицій та подорожей;

 1. сприяння в організації і проведенні навчально-ознайомчих та освітньо-виховних відвідувань спелеокарстових об'єктів;
 2. сприяння розвитку і вдосконаленню програм профілактики контролю та безпеки у підземних порожнинах;
 3. надання консультативної та іншої допомоги з питань, стосовно спелеоохорони і спелеовикористання;
 1. 17. здійснення міжнародних зв'язків у формах та методами, що не заборонені чинним законодавством;
 1. здійснення заходів щодо залучення фінансових, матеріальних, інтелектуальних та інформаційних ресурсів, необхідних для реалізації своїх програм та проектів;
 2. сприяння зміцненню колективних членів ЗУРСГС і згуртуванню спелеологічної спільноти.
 1. ЗУРСГС має право:

2.3.1. виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових та немайнових прав;

 1. одержувати у встановленому порядку від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своєї мети та завдань;
 2. на правовий захист своїх законних інтересів та законних інтересів членів ЗУРСГС у відносинах з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, посадовими особами, громадськими організаціями, всіма третіми особами;
 3. подавати у встановленому порядку матеріали на присвоєння почесних та кваліфікаційних спортивних звань;

2.3.5. налагоджувати співпрацю з українськими та іноземними державними і громадськими організаціями, фондами, науковими установами, підприємствами та іншими суб'єктами громадської діяльності, органами державної влади та місцевого самоврядування;

2.3.6. користуватись іншими правами і нести обов'язки, які передбачені законодавством України.

 1. ЗУРСГС може вступати до інших неурядових, у т.ч. міжнародних організацій, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв'язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні інших заходів, що не суперечать міжнародним зобов'язанням України.

III ЧЛЕНСТВО В ЗУРСГС

 1. ЗУРСГС будується на засадах колективного членства.
 2. Колективними членами можуть бути громадські організації (клуби, секції та інші), що визнають принципи, завдання та Статут ЗУРСГС і мають статус юридичних осіб.
 3. Вступ нових колективних членів до ЗУРСГС відбувається шляхом подання заяви до Правління ЗУРСГС, на підставі протоколу рішення керівного статутного органу цього колективного члену про вступ до ЗУРСГС. Прийом членів до Спілки здійснюється найближчими Зборами ЗУРСГС.
 4. Колективні члени реалізують свої права і обов'язки у ЗУРСГС через своїх представників, кількість яких регулюється за рішенням Правління ЗУРСГС.
 5. Новоприйнятий колективний член ЗУРСГС має право висувати своїх представників до Правління ЗУРСГС лише після завершення одного року з моменту його прийняття до ЗУРСГС.
 6. Членство в ЗУРСГС може бути припинено рішенням Зборів ЗУРСГС за:
 1. власним бажанням при наявності письмової заяви та відповідного рішенням керівного статутного органу громадської організації;
 2. дії, не сумісні із Статутом;
 3. невиконання рішень керівних органів ЗУРСГС.

3.7. В ЗУРСГС може бути почесне індивідуальне членство. Діяльність почесних членів регулюється Положенням, затвердженим Правлінням ЗУРСГС.

IV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ЗУРСГС

 1. Права та обов'язки членів ЗУРСГС реалізуються у порядку, визначеному цим Статутом.
 2. Кожен член ЗУРСГС має право:
 1. безпосередньо брати участь у діяльності ЗУРСГС;
 2. вільно викладати свої думки, погляди і обговорювати будь-які питання діяльності ЗУРСГС;
 3. висувати своїх представників до Правління Спілки, а також кандидатури, на будь-яку виборну посаду до Спілки;
 4. отримувати інформацію з питань діяльності ЗУРСГС;
 5. критикувати будь-який орган ЗУРСГС, будь-якого члена ЗУРСГС з посиланням на конкретні документи або дії тільки при обговоренні на засіданнях відповідних органів ЗУРСГС;
 6. подавати пропозиції, заяви до будь-якого органу ЗУРСГС. Усі органи і керівні особи ЗУРСГС та її організації зобов'язані розглянути пропозиції, заяви членів ЗУРСГС не пізніше ніж у місячний терміін після їх отримання або на своєму найближчому засіданні і дати на них мотивовану відповідь (на прохання заявника - письмово);
 7. брати участь в усіх обговореннях органами ЗУРСГС своєї діяльності або пропозицій, заяв, апеляцій;
 8. на підтримку з боку ЗУРСГС, захист нею своєї честі та гідності;
 9. вільно виходити з ЗУРСГС за власною письмовою заявою.
 1. Кожен член ЗУРСГС зобов'язаний:
 1. дотримуватись у своїй діяльності Статуту ЗУРСГС та Кодексу Честі члена ЗУРСГС;
 2. дбати про зміцнення авторитету ЗУРСГС, дотримуватись дисципліни, норм моралі та ділової конструктивної критики;
 3. виконувати рішення органів ЗУРСГС, прийняті в межах їхньої компетенції;
 4. сплачувати членські внески у встановленому порядку;
 5. бережливо ставитись до природного середовища і виконувати всі спелеоохоронні вимоги;
 6. під час участі у спортивно-туристичних заходах дотримуватись етичних норм та правил змагань, вимог особистої та групової техніки безпеки.

V. СТРУКТУРА ТА СТАТУТНІ ОРГАНИ ЗУРСГС

 1. ЗУРСГС самостійно визначає свою організаційну структуру, форму та методи діяльності, керуючись цим Статутом, відповідно до чинного законодавства.
 2. Статутними органами ЗУРСГС є Збори ЗУРСГС, Правління ЗУРСГС, Ревізійна комісія, видові комісії з напрямків діяльності ЗУРСГС.

VI. КЕРІВНІ ОРГАНИ ЗУРСГС

 1. Вищим керівним органом ЗУРСГС є Збори ЗУРСГС. Постійно діючим керівним органом є Правління ЗУРСГС. Вищою посадовою особою є Президент ЗУРСГС. Контрольним органом є Ревізійна комісія.
 2. Збори ЗУРСГС є вищим керівним органом. Вони скликаються Правлінням не рідше одного разу на рік. Позачергові збори можуть бути скликані за ініціативою Правління, на письмову вимогу Президента, одної третьої колективних членів. У цих випадках Правління зобов'язане прийняти рішення не пізніше, ніж через місяць після отримання відповідних документів.
 1. Збори ЗУРСГС:
 1. приймають Статут, вносять зміни та доповнення до нього;
 2. обирають Президента, Віце-Президентів, Ревізійну комісію, затверджують членів Правління - представників від членів Спілки, терміном на два роки;
 3. обговорюють звіт Правління, дають оцінку роботі Правління та Президента; заслуховують звіт Ревізійної комісії та їх подання, дають оцінку її роботи;
 4. реалізують право власності на майно та кошти ЗУРСГС, затверджують бюджет Спілки, делегують Правлінню окремі функції з господарського управління коштами та майном;
 5. відміняють рішення Правління та Президента ЗУРСГС;
 6. приймають нових членів ЗУРСГС та виключають членів спілки з рядів ЗУРСГС;
 7. затверджують Кодекс Честі члена ЗУРСГС;
 8. приймають рішення про припинення діяльності ЗУРСГС (не менш, ніж двома третинами голосів присутніх членів ЗУРСГС).
 1. Усі посадові особи ЗУРСГС обираються (затверджуються) на термін два роки. Строк повноважень осіб, обраних (затверджених) Зборами, закінчується з моменту обрання (затвердження) нових осіб.
 2. Збори вважаються правочинними, якщо на них присутні представники не менше половини членів ЗУРСГС.
 3. Усі рішення приймаються простою більшістю голосів від числа присутніх учасників Зборів.
 4. Рішення про виключення членів з ЗУРСГС, про внесення змін та доповнень до Статуту ЗУРСГС, про припинення діяльності ЗУРСГС приймаються більшістю, не меншою ніж дві третини від кількості представників членів ЗУРСГС, зареєстрованих на Зборах.
 5. Правління є постійно діючим керівним органом ЗУРСГС.
 6. До складу Правління входять Президент ЗУРСГС, Віце-Президенти та члени Правління (представники колективних членів) у кількості не більше п'ятьох чоловік від кожного.
 7. Кандидати на посади членів Правління делегуються статутними керівними органами кожного колективного члена, з наступним затвердженням зборами Спілки. Статутні керівні органи колективного члена Спілки можуть будь-коли відкликати свого представника - члена Правління і делегувати іншого, із затвердженням його кандидатури на наступних Зборах.
 8. Правління ЗУРСГС:
 1. скликає Збори;
 2. здійснює керівництво ЗУРСГС в період між Зборами, несе відповідальність за її діяльність;
 3. може відміняти рішення Президента ЗУРСГС більшістю голосів;
 4. виносить пропозицію на Збори про переобрання Президента ЗУРСГС;
 5. у разі відставки Президента призначає виконуючого обов'язки Президента на термін до наступних Зборів;
 6. затверджує календарний план роботи ЗУРСГС;
 7. утворює видові комісії з напрямків діяльності ЗУРСГС, постійні або тимчасові робочі та консультативно-дорадчі органи, визначає їхню компетенцію та структуру, призначає та звільняє їхніх керівників, затверджує положення про них, скеровує їх роботу;|
 1. в межах, визначених Зборами, розпоряджається коштами та майном ЗУРСГС, призначає матеріально-відповідальних осіб, надає їм право підпису фінансових документів;
 2. більшістю, не меншою, ніж дві третини голосів від загальної кількості членів Правління, виносить на обговорення Зборів питання про виключення членів Спілки з рядів ЗУРСГС за дії, не сумісні з її Статутом;

6.11.10 звітує перед членами ЗУРСГС за свою діяльність;

 1. затверджує проекти договорів та угод з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, іншими установами і організаціями;
 2. у виняткових випадках, для оперативного приведення Статуту ЗУРСГС у відповідність з чинним законодавством, вносить до нього необхідні зміни й доповнення з подальшим затвердженням на найближчих Зборах ЗУРСГС;
 3. затверджує положення про сплату членських внесків, інструкції та інші документи нормативного характеру;
 4. організує підготовку та проведення масових спортивних, екологічних, навчально- тренувальних та інших заходів;
 5. організує добір, підготовку і перепідготовку кадрів ЗУРСГС;

6.11.16. затверджує зразки символіки, прапора, печатки, штампів, бланків та інші реквізити;

6.11.17. вирішує інші питання діяльності ЗУРСГС відповідно до статутних завдань.

 1. Засідання Правління скликається Президентом ЗУРСГС не рідше, ніж раз на 6 місяців. Позачергові засідання Правління можуть бути скликані за ініціативою (вимогою) однієї третини членів Правління.
 2. У засіданнях Правління, з правом дорадчого голосу, можуть брати участь члени Ревізійної та видових комісій.
 3. Рішення Правління, прийняте на його засіданні, є правомочним, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів Правління ЗУРСГС.
 4. У період між Зборами, засіданнями Правління, діяльністю Спілки керує її Президент.
 5. Президент ЗУРСГС обирається голосуванням на Зборах ЗУРСГС.
 6. Президент ЗУРСГС:
 1. здійснює поточне керівництво діяльністю ЗУРСГС, без письмового доручення представляє її у всіх відносинах з іншими громадськими організаціями та органами державної влади, зовнішніх відносинах;
 2. робить заяви від імені ЗУРСГС;
 3. має право першого підпису фінансових та інших документів ЗУРСГС;
 4. ініціює скликання позачергових Зборів, скликає засідання Правління, організує підготовку його засідань, головує на них;
 5. здійснює загальне керівництво роботою видових комісій, інших виконавчих, робочих та консультативно-дорадчих органів ЗУРСГС.
 1. У разі відсутності Президента ЗУРСГС з поважних причин його функції на термін його відсутності, за рішенням Правлінням ЗУРСГС, виконує один з віце-президентів.
 1. Видові комісії з напрямків діяльності ЗУРСГС, постійні або тимчасові робочі та консультативно-дорадчі органи є виконавчими органами ЗУРСГС. Вони створюються для реалізації статутних завдань ЗУРСГС відповідно до їх напрямків діяльності та специфіки.
 2. Контрольним органом ЗУРСГС є Ревізійна комісія.
 3. Ревізійна комісія:

6.22.1. здійснює контроль за дотриманням цього Статуту, чинного законодавства в діяльності ЗУРСГС;

 1. розглядає пропозиції, скарги та заяви про порушення членами ЗУРСГС, керівними органами норм Статуту ЗУРСГС та вносить пропозиції з  цих питань до відповідних керівних органів ЗУРСГС;
 2. призупиняє дію тих рішень керівних органів (окрім Зборів) та керівних осіб ЗУРСГС, які суперечать Статуту або прийняті з його порушенням, з винесенням цих питань на Збори ЗУРСГС;
 3. розглядає внутрішні конфліктні ситуації та виносить свої рекомендації щодо них;
 4. здійснює періодичні ревізії матеріально-фінансової діяльності ЗУРСГС;
 5. звітує перед Зборами ЗУРСГС про результати своєї діяльності.
 1. Ревізійна комісія обирається Зборами у кількості встановленій Зборами, складається з Голови комісії, заступника, членів комісії.
 2. Голова Ревізійної комісії, його заступник обираються за рішенням її членів.

VII. КОШТИ ТА ІНШЕ МАЙНО ЗУРСГС

 1. ЗУРСГС може набувати право власності на майно та кошти, а також відкривати рахунки в банківських установах.
 2. Джерелами коштів і майна ЗУРСГС є:
 1. цільові та членські внески ЗУРСГС;
 2. добровільні пожертвування громадян, підприємств, установ та організацій з України та інших країн;
 3. кошти та майно, передані членами ЗУРСГС у встановленому порядку;
 4. добровільні внески юридичних осіб, гранти;
 5. кошти виділені з державного чи місцевого бюджетів для виконання державних, регіональних, місцевих програм розвитку спелеології, спелеотуризму та природоохоронно- екологічних програм;
 6. надходження від підприємств, установ, організацій, видавництв, заснованих ЗУРСГС;
 7. інші джерела, які не заборонені чинним законодавством України і не ведуть до втрати ознак неприбутковості.
 1. У власності ЗУРСГС можуть бути будівлі, приміщення, споруди, житловий фонд, інше нерухоме майно, транспортні засоби, обладнання, інвентар, грошові кошти, акції, інші цінні папери та будь-яке майно, необхідне для матеріального забезпечення статутної діяльності ЗУРСГС, не вилучене з цивільного обігу і не обмежене у використанні.
 2. ЗУРСГС самостійно і незалежно здійснює право володіння, користування та розпорядження належним їй майном через Збори та Правління ЗУРСГС.
 3. Збори та Правління ЗУРСГС можуть закріплювати певне належне їй майно за колективними членами і делегувати керівним органам останніх повноваження по розпорядженню ним.
 4. ЗУРСГС в цілому, та її колективні члени, як окремі юридичні особи, несуть самостійну фінансову та іншу відповідальність лише в межах своїх повноважень і не несуть відповідальності за зобов'язання будь-яких інших юридичних осіб.
 5. ЗУРСГС формує та виконує власний бюджет, веде оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструється в органах державної податкової адміністрації та вносить до бюджету платежі в порядку і розмірах, передбачених законодавством.
 6. Кошти отримані від членських внесків та інших надходжень, розподіляються відповідно до Положення про членські внески чи рішення Правління ЗУРСГС.

VIII. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ЗУРСГС

8.1. Пропозиції щодо змін та доповнень до Статуту ЗУРСГС виносяться на затвердження Зборів ЗУРСГС Правлінням ЗУРСГС.

 1. Пропозиції щодо змін та доповнень до Статуту ЗУРСГС виносяться на розгляд чергового чи позачергового засідання Правління будь-якими колективними членами ЗУРСГС. Для оперативного приведення Статуту ЗУРСГС у відповідність з чинним законодавством  у виняткових випадках необхідні зміни й доповнення до Статуту ЗУРСГС вносить Правління ЗУРСГС з подальшим затвердженням на найближчих Зборах ЗУРСГС.
 2. Рішення щодо змін та доповнень до Статуту ЗУРСГС вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше, ніж дві третини від кількості представників членів, зареєстрованих на Зборах ЗУРСГС.
 3. Зміни, які відбулись у Статуті, підлягають обов'язковій реєстрації у встановленому законодавством порядку.

IX. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗУРСГС

 1. Діяльність ЗУРСГС може бути припинена шляхом її ліквідації або реорганізації за рішенням Зборів у порядку, визначеному цим Статутом . Ліквідація ЗУРСГС може бути здійснена також за рішенням суду у порядку, встановленому чинним законодавством України.
 2. Рішення про реорганізацію ЗУРСГС приймається Зборами ЗУРСГС у порядку, визначеному цим Статутом. Рішення про припинення діяльності Спілки вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше двох третин представників членів, зареєстрованих на Зборах.
 3. Кошти та інше майно ЗУРСГС можуть використовуватися між його членами і використовуються для виконання статутних завдань або на благодійні цілі, а у випадках передбачених чинним законодавство, за рішенням суду спрямовуються у дохід держави.