ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΠΑΛ ΟΜΑΔΑ Α 2013-14

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

για το μάθημα του Δομημένου Προγραμματισμού (16-06-2014)

ΘΕΜΑ Α

Α1.

α. Σωστό

β. Σωστό

γ. Λάθος

δ. Σωστό

ε. Λάθος

στ. Σωστό

 

Α2.

1. β

2. γ

3. ε

4. στ

5. δ

 

Α3.

Οποιαδήποτε δύο χαρακτηριστικά από τα παρακάτω (σελ. 19)

·         Η ακριβής περιγραφή των δεδομένων

·         Ο Σαφής καθορισμός των βημάτων του

·         Ο πεπερασμένος αριθμός βημάτων

·         Η ολοκλήρωση κάθε βήματος σε πεπερασμένο χρόνο

·         Η ακρίβεια αποτελεσμάτων κάθε βήματος

 

Α4.

α. 10                                          

β. 3.1416

γ.  i=2

 

Α5.

krat,. foros :           παράμετροι μεταβλητής

akath:                       παράμετρος τριμής


ΘΕΜΑ Β

Β1

domimnos_2.jpg

Β2

Program Thema_B2_2014;

Var

plithos, sum, x, y : integer;

Begin

plithos := 0;

sum := 0;

x := 100;

repeat

        readln(y);

        plithos := plithos + 1;

        sum := sum + y;

        x := x div 2;

until x <= 5;

if sum > 80 then

        writeln('πληθος=', plithos)

else

        writeln('αθροισμα=', sum)

End.

ΘΕΜΑ Γ.

Program Thema_C_2014;

Var

        kivismos, ilikia                                         : integer;

        asfalistra, asfalistra_me_fpa                        :        real;

        

Begin

        write('Δωσε μου τον Κυβισμό του αυτοκινήτου ');

        readln(kivismos);

        write('Δώσε μου την ηλικία του οδηγού ');

        readln(ilikia);

        

        if kivismos <= 1000 then

                asfalistra := 150

        else

                if kivismos <= 2000 then

                        asfalistra := 200

                else

                        asfalistra := 300;

                        

        if ilikia <= 23 then

                asfalistra := asfalistra + 40;

                

        asfalistra_me_fpa := asfalistra + (asfalistra * 23/100);

        

        writeln('Το τελικό ποσό ασφσλίστρων με ΦΠΑ είναι: ' , asfalistra_me_fpa:10:2);

End.

ΘΕΜΑ Δ.

Program Thema_D_2014;

Var

        nomos, nomos_megaliterou_eksetastikou                                : string;

        i, dinami_eksetastikou, sinolo_eksetazomenon_mathiton        : integer;

        plithos_aponton, plithos_sxoleion_xwris_apontes                : integer;

        sinolo_paronton_paneladika, paronters_eksetastikou                        : integer;

        dinami_megaliterou_eksetastikou                                        : integer;

Begin

        

        dinami_eksetastikou := 0;  sinolo_eksetazomenon_mathiton := 0;

        plithos_aponton := 0; plithos_sxoleion_xwris_apontes := 0;

        sinolo_paronton_paneladika :=0; dinami_megaliterou_eksetastikou := 0;

        nomos := ' ';

        nomos_megaliterou_eksetastikou := ' ';

        

        for i := 1 to 143 do

        begin

                write('Δώσε τον νομό του εξεταστικού κέντρου ');

                readln(nomos);

                write('Δώσε το πλήθος των μαθητών που έχουν δικαίωμα να προσέλθουν στις εξετάσεις ');

                readln(dinami_eksetastikou);

                write('Δώσε το πλήθος των απόντων μαθητών ');

                readln(plithos_aponton);

                

                if dinami_eksetastikou > dinami_megaliterou_eksetastikou then

                begin

                        dinami_megaliterou_eksetastikou := dinami_eksetastikou;

                        nomos_megaliterou_eksetastikou := nomos;

                end;

                

                paronters_eksetastikou := dinami_eksetastikou - plithos_aponton;

                

                sinolo_paronton_paneladika := sinolo_paronton_paneladika + paronters_eksetastikou;

                                

                if plithos_aponton = 0 then

                        plithos_sxoleion_xwris_apontes := plithos_sxoleion_xwris_apontes + 1;

        end; {της for}

        

        writeln('Ο νομός με το μεγαλύτερο εξεταστικό κέντρο είναι ο : ', nomos_megaliterou_eksetastikou);

        writeln('Ο συνολικός αριθμός των μαθητών που προσήλθαν στις εξετάσεις ήταν', sinolo_paronton);

        writeln('Το πλήθος των εξεταστικών κέντρων χωρίς απόντες είναι: ', plithos_sxoleion_xwris_apontes);

        

End.