Červeně - umístění v menu na webu                               Modře - přímé odkazy na příspěvek na webu

Kurzíva - popis materiálu


Květen 2015

Různé - Papež František

český překlad buly Misericordiae Vultus (Tvář milosrdenství), kterou papež František 11. dubna 2015 vyhlásil Mimořádné jubileum Božího milosrdenství. Formáty PDF, WORD, MOBI a EPUB

Duben 2015

Katecheze - Věroučné  /  Papež František

Katecheze papež František pronesl při generálních audiencích v době od června do listopadu roku 2015. Formáty PDF, MOBI a EPUB

Březen 2015

Liturgie církve - Liturgické texty

Texty z misálu na jednotlivé hlavní dny Svatého týdne. Formát PDF a WORD.

Různé - Bible

Studijní materiál k předmětu Úvod do Starého zákona na Masarykově univerzitě, který je na webu fakulty volně ke stažení. Formát PDF

Únor 2015

Liturgie církve - Liturgické texty

Odkaz na přímluvy na neděle a všední dny. Cyklus A. Cyklus B se postupně doplňuje.

Prosinec 2014

Katecheze - Liturgické, O svátostech; Liturgie církve - Adorace

Oficiální průvodce ČBK před eucharistickým kongresem. Formát PDF

Katecheze - Církevní dokumenty

Závěrečný dokument synodu o rodině v roce 2014. Formáty: RTF, EPUB a MOBI.

Listopad 2014

Pobožnosti - Ostatní

Formáty PDF a WORD.

Liturgie církve - Liturgické texty

Jednoduché webové stránky lekcionáře tvořené především pro mobilní zařízení.

Říjen 2014

Pobožnosti - Ostatní

Pobožnosti v den památky všech věrných zemřelých z Pastorační příručky pro veřejné pobožnosti. Formát PDF.

Svátosti - Liturgie svátostí

Přinášení obětních darů rozšířené o další věci při různých příležitostech. Formát WORD.

Liturgie církve - Liturgické texty

Úprava eucharistických modliteb k vytisknutí a nalepení do misálu. Formát PDF.

Září 2014

Různé - papež František, E-knihy

Promluvy z apoštolské cesty. Formát EPUB, MOBI a PDF.

Katecheze - Biblické

Audioknihovna biblických komentářů evangelické rozhlasové stanice Trans World Radio.

Srpen 2014

Růžné - papež František, E-knihy

Výtah z textu kardinála Bergoglio na toto téma. Formát WORD, PDF, EPUB a MOBI

Katecheze - pro děti

Z Katechetických listů z let 2003 – 2008. Formáty RAR, PDF

Katecheze - náboženství

Z Katechetických listů z let 2003 – 2008. Formáty RAR, PDF

Katecheze - pro děti

Rodinné katecheze z Katechetických listů z let 2003 – 2008. Formáty RAR, PDF

Katecheze - věroučné

Výběr formačních textů ke katechezi dospělých k Katechetických listů z let 2003 – 2008.  Formáty RAR, PDF

Katecheze - věroučné

Příspěvky z Katechetických listů z let 2003 – 2008. Formáty RAR, PDF

Různé - E-knihy, Benedikt XVI.

40 papežských katechezí na téma modlitby. Formát EPUB, MOBI, PDF a WORD.

Různé - E-knihy; Katecheze - biblické

Biblická příprava na nedělní evangelium doplněná o duchovní texty. Cyklus A,B i C. Formát EPUB, MOBI a PDF.

Různé - Benedikt XVI., Papež František, E-knihy; Katecheze - věroučné

Papežské katecheze v Roce víry nad modlitbou Věřím pronesené při generálních audiencích. formát PDF, MOBI a EPUB. 

Různé - Papež František, E-knihy

Promluvy papeže Františka na jeho apoštolské cestě po Koreji v srpnu 2014. Formát PDF, MOBI a EPUB.

Různé - Papež František, E-knihy; Katecheze - věroučné

Katecheze papeže o darech Ducha svatého, které pronesl na generálních audiencích od dubna do června 2014. Formát PDF, MOBI a EPUB.

Různé - Papež František, E-knihy; Katecheze - o svátostech

Katecheze papeže o svátostech, které pronesl na generálních audiencích od ledna do dubna 2014. Formát PDF, MOBI a EPUB.

Různé - Nástěnky

Nápaditý návrh nástěnky zaměřený především na mladé. O chození do kostela. Formát PDF.

Různé - Bible

Jednotlivé knihy Jeruzalémské bible naskenované do PDF. Pouze k osobnímu použití.

Červen 2014

Různé - Prezentace

Powerpointová prezentace s myšlenkami svatořečených papežů Jana Pavla II. a Jana XXIII. Formát PPT a PDF.

Církevní rok - Velikonoce

Shromážděné SMS myšlenky, které otec arcibiskup Jan posílal věřícím během velikonoční doby 2014. Formát WORD a PDF.

Liturgie církve - Liturgické texty

Prakticky zpracované základní texty slavení křtu, svatby a pohřbu. Formát WORD.

Květen 2014

Církevní rok - Půst

Soubor postních zamyšlení na každý den zvláště pro mladé. Zamyšlení obsahu úvahu, modlitbu a odkaz na zajímavé video. Může posloužit pro pastoraci mládeže i mimo dobu postní. Formát RAR

Březen 2014

Svátosti - Příprava na svátosti

4 zpovědní zrcadla pro mladé a dospělé. Formát PDF.

Pobožnosti - Ostatní

Úvod a 3 části. Formát PDF

Církevní rok - Půst

Zamyšlení (úvod a 2 části) s prezentacemi. Formát WORD a PPT.

Církevní rok - Velikonoční třídenní

Formát WORD a PDF

Církevní rok - Velikonoční třídenní

Pobožnosti pro menší i starší děti, mladé i dospělé, bolestný růženec a litanie. Formát WORD a PDF.

Církevní rok - Velikonoční třídenní

Formát WORD a PDF.

Pobožnosti - Křížová cesta

Přehled elektronických i knižních křížových cest. Formát  PDF

Modlitby - Různé modlitby

Rozpracovaný text pobožnosti s modlitbami za počatý život. Formát WORD pro další úpravy a formát PDF pro tisk do sešitku A5.

Pobožnosti - Křížová cesta

Dvě křížové cesty tohoto světce. Formát WORD a PDF.

Únor 2014

Liturgie církve - Liturgické texty

Pastorační středisko Arcibiskupství olomouckého připravilo zvláštní přímluvy na letošní postní neděle, aby i v našich modlitbách byly rodiny více přítomné. Formát PDF a WORD

Katecheze - Náboženství

Různé materiály ke katechezi v hodinách náboženství nebo při různých jiných příležitostech. Formát RAR.

Pobožnosti - Ostatní

Oficiální materiály ČBK. Formát WORD a PDF.

Pobožnosti - Křížová cesta

2 křížové cesty s tématikou misijního díla. Formát PDF

Farní aktivity; papež František

Materiály Centra pro rodiny Arcibiskupství olomouckého pro setkávání manželů v roce 2014. Formát PDF.

Leden 2014

Svátosti - Příprava na svátosti

Materiály, které by Vás mohly inspirovat při přípravě dětí ke svátosti smíření a na první svaté přijímání nebo také při setkávání s jejich rodiči. Zabaleno v ZIP

Různé - Formace kněze

Z promluv Benedikta XVI. zpracoval P. Doc. Josef Beneš, Th.D. Formáty WORD, PDF, EPUB a MOBI.

Liturgie církve - Liturgické texty

Texty žehnání podle nového benedikcionálu. Formát WORD

Různé - Bíble, Kancelář - Kalendáře

Jedná se o celoroční liturgický kalendář s odkazy na čtení, žalm, evangelium a jménem (z občan. kalendáře). Formát PDF.

Katecheze - Videa

Hudební videoklipy s titulky, které jsou vhodné jako doplnění katechezí k Youcat. Zvláště vhodné pro práci s mládeží (např. příprava na biřmování).

Různé - Farní aktivity

Jako inspiraci pro manželská společenství připravilo olomoucké Centrum pro rodinný život materiál s názvem „Rok s papežem Františkem“. Skripta obsahují pro každý měsíc text z promluv Svatého otce, otázky pro rozhovor a také podněty k modlitbě vlastními slovy či společné modlitbě celého společenství. Formát PDF

Pobožnosti - Růženec

Formát PDF

Pobožnosti - Májová pobožnost

Formát PDF

Modlitby - Různé modlitby

Poděkování k obětnímu průvodu při mši na poděkování za úrodu. Formát PDF

Liturgie církve - Adorace

Modlitební pobožnost na památku všech věrných zemřelých. Formát PDF

Liturgie církve - Adorace

Modlitební pomůcka pro krátkou osobní adoraci při návštěvě kostela. Možno dát například do zadních lavic kostela. Formát PDF

Pobožnosti - Křížová cesta

Křížová cesta rodičů s dětmi, Křížová cesta za mír pro děti, Křížová cesta v živých obrazech pro mládež. Formát PDF

Katecheze - Biblické

Biblické hudební videoklipy. Jedná se o 18 klipů s českými titulky, které lze použít k biblické katechezi zvláště mladých lidí. Videoformát MPG a titulky SRT.

Prosinec 2013

Liturgie církve - Adorace

Adorace se zapojením dětí, mládeže, jejich rodičů i prarodičů. Text jako inspiraci k dalšímu zpracování nabízím. Adorace má 5 části: - Otázky dětí a odpovědi papeže - Modlitby rodičů nad Písmem svatým - Modlitby děti (chvály, díky a prosby) - Poděkování za uplynulý rok  (díky a prosby) - Modlitby k požehnání. Formáty WORD a PDF.

Liturgie církve - Adorace

Dva návrhy na adoraci na konci občanského roku. (adorace beze mše svaté a adorace na konci mše svaté). Formát WORD.

Piktogramy pro návštěvníky sakrálních prostorů, které upozorňují, jak by se měli v kostele chovat. Formáty: Jednotlivé obrázky (PDF) zabalené do ZIPu a konkrétní návrh tabulky v PDF.

Různé - E-knihy, papež František

Exhortace papeže Františka. Překlad z webu rádia Vatikán. Formáty: WORD, RTF, PDF, E-PUB a MOBI

Liturgie církve - Adorace

Texty Písma, modliteb a přímluv k adoraci se zapojením všech členů rodiny (děti, mládež, rodiče, prarodiče, atd.) Formát WORD

Liturgie církve - Liturgické texty

Materiály ČBK ve formátu PDF a WORD.

Listopad 2013

Liturgie církve - Adorace, Vigilie

Materiály k pobožnosti v sobotu před 1. nedělí adventní za počatý život. Zpracoval P. Josef Červenka. Formát WORD.

Pobožnosti - Ostatní

Obnova víry k zakončení Roku víry podle ACO. Formát PDF

Katecheze - Biblické

Pro studijní účely KTF. Formát PDF, WORD, EPUB a MOBI.

Církevní rok - Advent

Katechetické centrum Olomouc. Formát PDF

Různé - Noty

Partitura Velehradského ordinária pana Františka Macka. Formát PDF.

Různé - E-knihy

První encyklika papeže Františka pro elektronické čtečky. Formát EPUB

Říjen 2013

Různé - E-knihy

Jak číst Písmo svaté? Je to živé Slovo Boha, které promlouvá do našeho života. Autorem je P. Norbert Baumert, SJ. Formáty PDF, EPUB a MOBI.

Různé - Bible, E-knihy

Audio nahrávky textu Bible k iniciativě Vezmi a čti celou Bibli.

Liturgie církve - Adorace

První pátek se na mnohým místech modlí děti před Nejsvětější Svátostí. Zde je návrh adorace. Formát PDF a WORD.

Září 2013

Liturgie církve - Liturgické texty

Kongregace pro bohoslužbu a dohled nad udělováním svátostí schválila 6. srpna 2013, Prot. n. 581/12/L latinský i český text preface o svatém Václavu.

Kancelář - Kalendáře

P. Miroslav Bambuch tak jako každý rok nabízí diář s liturgickým kalendářem na rok 2014.

Katecheze - Náboženství

Je to k pracovnímu listu č. 22 pro 1. třídu. Jedná se o zvětšené obrázky křížové cesty z pracovního listu na samostatné stránky A4. Katecheta tak může ukázat velký obrázek a o něm mluvit. Dvě verze ve formátu WORD: s ČB obrázky a se zvýrazněnými postavami.

Katecheze - O svátostech

Příručka Na cestě k lidské a křesťanské zralosti nabízí náměty pro roční přípravu biřmovanců. V úvodu najdete teoretickou část věnovanou svátosti biřmování. Praktická část obsahuje osm okruhů: Bůh Otec, Syn, Duch svatý, svátosti obecně, svátost biřmování, zodpovědnost v církvi a další. V závěru, v příloze jsou k těmto tématům k dispozici také pracovní listy. Příručka nabízí také návrh setkání rodičů a kmotrů či podněty pro slavení mší svatých během přípravy. Příručku sestavila Ludmila Muchová. Formát PDF.

Srpen 2013

Modlitby - Novény

Otec arcibiskup Jan Graubner sestavil v Roce biřmování duchovní novénu. Zpracováno pro tisk do sešitku A5 (3 listy). Formáty: WORD, PDF a PDF brožurka A5.

Různé - Prezentace

Prezentace se zamyšlením o vztahu k Bohu. Formát PPT a PDF.

Pobožnosti - Ostatní

Časopis Duha i v letošním roce nabízí vypracovanou pobožnost na začátku školního roku s žehnáním dětem. Formát PDF i prezentace PPT.

Katecheze - Věroučné

Prezentace ke katechezi o kříži jako znamení víry. Převzato z webu časopisu Cesty katecheze. Formát PPT

Katecheze - Věroučné

Komentář P. Dr. Josefa Beneše k Vademecum pro zpovědníky v některých otázkách manželské motálky.

Katecheze - Náboženství

Inspirace pro přípravu dětí na první svaté přijímání.

Katecheze - Pro děti, Biblické

Zpracované obrázky ze sešitku Příběhy Starého zákona I. Slouží k vymalování. Formát A5. Vše zabaleno do 4 balíčků ZIP (PDF, WORD, JPG a scan pdf).

Katecheze - Věroučné

P. Jan Peňáz zpracoval podle Katechismu katolické církve 12 článků víry. Formát WORD a PDF

Katecheze - Biblické, Náboženství

Powerpointová prezentace s naukou o Bibli. Můžete ji využít především v hodinách náboženství. Fotmát PPT.

Katecheze - Pro děti

Malý oslík je jednoduchý časopis pro malé děti, který jim formou obrázků a her přibližuje nedělní evangelium. Na první stránce je čtyř-okénkový komiks s úryvky z evangelia a na druhé hra s křížovkou nebo osmisměrkou. Časopis slouží zároveň jako omalovánka. Formát PDF.

Červenec 2013

Liturgie církve - Liturgické texty

Mešní řád latinsky ve formátu PDF.

Katecheze - O modlitbě

Katechetické centrum Olomouc připravilo 20 katechezí o modlitbě ve Starém zákoně. Materiály obsahují metodiku, prezentaci a pracovní kartičky. Formáty: WORD, PDF, PPT, EPUB, MOBI a ZIP.

Katecheze - Pro děti

Materiály, které mohou využít především rodiče jako přípravu na nedělní mši svatou se svými dětmi. Materiály obsahují: evangelium, krátké zamyšlení, kvíz a obrázek na vybarvení. Formáty PDF a WORD. Vše zabaleno v ZIP balíčcích.

Papežské katecheze

Souhrn papežských katechezí z generálních audiencí do konce června 2013. Formát PDF, EPUB, MOBI a ZIP.

Různé - Papež František

Souhrn promluv papeže Františka na 28. světovém setkání mládeže v Brazílii. Formát PDF, EPUB, MOBI a ZIP.

Liturgie církve - Liturgické texty

Jeden povedený webový liturgický kalendář.

Modlitby - Novény

4 novény ke svatým: Sv. František Xaverský, Sv. Fruktuos, Sv. Terezie z Avily a Sv. Jan od Kříže. Formát WORD a PDF

Červen 2013

Modlitby - Novény

Tato novéna k Roku křtu byla připravena prof. Piťhou. Je k dispozici ve formátu PDF

Modlitby - Novény

Tato Novéna za kněze, je duchovní přípravou například před jáhenským nebo kněžským  svěcením. Zpracovaná pro tisk A4 oboustranně  ve  formátu WORD a PDF

Pobožnosti - Ostatní

Spasitelovy přísliby které dal skrze sv. Markétu Marii Alacoque těm, kteří uctívají Jeho Nejsvětější Srdce. Plakátek na nástěnku. Formát PDF.

Různé - Knihy

Biblická příprava na nedělní čtení. Všechny neděle ročních cyklů shromážděny v jednom souboru. Formát PDF, EPUB a MOBI.

Květen 2013

Katecheze - Věroučné

3 katecheze na téma Panna Maria – Prostřednice všech milostí. Formát WORD.

Liturgie církve – Adorace

Překlad oficiálního textu adorace s papežem Františkem v neděli 2. června 2013. Zpracoval P. Josef Beníček. Formát PDF.

Liturgie církve – Liturgické texty

Texty z Příručky pro veřejné pobožnosti k dalšímu případnému zpracování. Formát WORD.

Duben 2013

Pobožnosti – Cesta světla

Tato pobožnost Cesta světla má tuto strukturu: sloka písně, úryvek Písma svatého, zamyšlení a modlitba. Mezi soubory je také píseň pro lidi Zazpívej, církvi. Formát WORD a PDF (sešitek A5, tisk A4 oboustranně)

Liturgie církve - Breviář

Zpívané ranní chvály pro úterý po 3. neděli velikonoční. Sken not z národní pouti kněží na Velehradě v PDF.

Pobožnosti - Ostatní

Modlitby a úvahy na téma duchovní povolání. Oficiální průvodce ve formátu PDF.

Modlitby - Různé

Převzato a zpracováno z průvodce týdne modliteb za duchovní povolání 2013. Formát WORD a PDF (dvojlist A5 - tisk A4 oboustranně)

Liturgie církve – Liturgické texty

Převzato a zpracováno z průvodce týdne modliteb za duchovní povolání 2013. Formát WORD a PDF (dvojlist A5 - tisk A4 oboustranně)

Pobožnosti – Cesta světla

Zpracováno z průvodce týdne modliteb za duchovní povolání 2013. Formát WORD

Pobožnosti – Křížová cesta

Křížová cesta za kněze z publikace k týdnu modliteb za duchovní povolání 2013. Formát WORD

Svátosti – Příprava na svátosti

Převzato a zpracováno z dokumentu Kněz - služebník Božího milosrdenství. Soubory Word slouží k vlastnímu zpracování do formátu, který vám bude vyhovovat. Soubory PDF jsou k tisku na A4 (kartičky A6).

Katecheze – O svátostech

Výpisky z knihy Eucharistie – Lék nesmrtelnosti otce Tomáše Špidlíka. Formát WORD a PDF.

Pobožnosti - Ostatní

Formát WORD a PDF.

Modlitby - Novény

Novéna zvláště pro mladé s myšlenkami papeže Jana Pavla II. Novéna P. Vojtěcha Kodeta. Formát WORD.

Pobožnosti – Křížová cesta

Křížová cesta pro děti - mladší školní věk.  Na konci každého zastavení je poznámka, co je jeho symbolem a děti pak ke každému zastavení přinášeli nakreslený symbol před oltář. Formát WORD a PDF.

Katecheze – O svátostech

Formát WORD a PDF.

Březen 2013

Katecheze – Životopisy svatých

Katechetické materiály k letošnímu velkému jubileu. Různé formáty.

Pobožnosti – Křížová cesta

Křížová cesta s texty nového papeže a s modlitbami za něj. Formát WORD a PDF (sešitek A5 – tisk A4 oboustranně).

Katecheze – Pro děti

Katechetické centrum v Olomouci vytvořilo pomůcku pro prožívání velikonočního třídenní s dětmi.

Liturgie církve - Breviář

Texty breviáře pro společnou modlitbu s věřícími v kostele. Formát WORD a PDF.

Pobožnosti – Křížová cesta

Text křížové cesty za rodiny otce biskupa Hloucha. Formát WORD a PDF.

Pobožnosti – Křížová cesta

2 křížové cesty upravené tak, aby se do četby jednotlivých zastavení mohli zapojit děti a jejich rodiče. Možné například využít v době postní během přípravy dětí na první svaté přijímání. Formát WORD a PDF (A4 a sešitek A5 - tisk A4 oboustranně)

Liturgie církve – Liturgické texty

Noty mešního ordinária II k nakopírování pro lidi. Formát PDF

Pobožnosti – Křížová cesta

Krátká křížová cesta v době sede vacante, kdy se církev modlí za dobrou volbu nového papeže. Formát WORD

Různé - Ministranti

Graficky zpracovaný návrh modliteb ministrantů ke mši svaté ve formátu PPT a PDF.

Pobožnosti - Ostatní

V roce 1985 bylo 1100. výročí smrti prvního arcibiskupa Velké Moravy, sv. Metoděje. P. Antonín Kupka tehdy vytvořil duchovní přípravu na dobré prožití tohoto jubilea. A P. Miloslav Klisz zase Triduum k tomuto jubileu. Formát: skenováno do PDF.

Modlitby - Novény

Panna Maria je v byzantské tradici nazývána „Prosící všemohoucnost“. Tuto novénu tvoří každý den kající modlitba, modlitba růžence, rozjímání na příslušný den a závěrečná modlitba „k Marii, rozvazující uzly”.

Církevní rok - Vánoce

Dostal se mi do rukou scénář k živému betlému, který dělali krajani v Americe. Je to naskenovaná pracovní verze (s poznámkami osvětlovače) ve formátu PDF. Také jsem se pokusil převézt alespoň základní text do Wordu, ale to je nutné pořádně doupravit. Ale aspoň není potřeba vše přepisovat.

Únor 2013

Aktuálně – Formace kněze

Založena nová stránka s přednáškami, které mohou pomoci s vlastní formací kněžského života a služby.

Katecheze – Věroučné

P. Doc. Josef Beneš, Th.D. nabízí své přednášky z morální teologie k dispozici. Věnují se aktuálním tématům. Formát WORD a PDF.

Katecheze – O svátostech

Zpracoval P. Doc. Josef Beneš, Th.D. Formát WORD a PDF.

Katecheze – O svátostech

Dvě přednášky P. Doc. Josefa Beneše, Th.D., které se týkají zpovědní služby kněze. - Kdy má kněz povinnost udělit rozhřešení? - Komentář k Vademecum. Formát WORD a PDF

Aktuálně – Malá škola modlitby

Otec arcibiskup Jan Graubner zve všechny věřící v Roce víry do Malé školy modlitby. Napsal malý sešit, ve které je 6 lekcí. K jednotlivým lekcím nabízíme pomocné materiály. Formát WORD a PDF (většinou formát A5)

Katecheze – O modlitbě

V knize Poustevník (David Torkington) duchovní rádce Petr mluví o rozjímavé modlitbě. Nabízí "Patentní modlitební koncept". Například ho můžete nabídnout lidem v rámci Malé školy modlitby. Formát WORD a PDF (sešitek A5 - tisk A4 oboustranně)

Pobožnosti – Křížová cesta

Tři různé, Křížové cesty pro ministranty.  Zpracované ve formátu WORD a PDF

Církevní rok - Půst

Postní doba v rodině - téma je připravené na každý týden doby postní "Bděte a modlete se". Ukázka jak prožít v rodině krásné chvíle spolu při modlitbě, například třeba v neděli. Zpracované ve WORD A PDF

Pobožnosti – Křížová cesta

Prožíváme Rok víry. Mírně upravená eucharistická křížová cesta pro 3 lektory a kněze s využitím písně z kancionálu č. 712 (Klaním se ti vroucně, skrytý Bože náš). Formát WORD a PDF (sešitek A5 a samostatné listy A5)

Různé - Knihy

Na internetových stránkách www.pastorace.cz byl na pokračování uveden malý kurs pastorální teologie, jehož autorem je vyučující pastorálních oborů na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze doc. Aleš Opatrný, Th.D. Formát EPUB.

Katecheze – O modlitbě

Centrum pro katechezi Olomouc vytváří dobře zpracované katecheze na pokračování o modlitbě pro dospělé podle Katechismu katolické církve. Převzato z webu k Roku víry.

Církevní rok - Půst

Při mších svatých pro děti v postní době např. v neděli mohou děti přinášet předměty, které působili bolest Pánu Ježíši. Formát WORD a PDF.

Různé - Knihy

Několik úvah na téma uzdravování v církvi. Formát EPUB.

Leden 2013

Církevní rok - Půst

Katechetické centrum v Brně vydalo postní aktivitu pro práci s dětmi pro rok 2013 s názvem Naše klasy pro Ježíše. V přiložených souborech je metodika, listy na okopírování i příběhy pro inspiraci. Formát PDF.

Modlitby - Novény

Novéna k Pražskému Jezulátku za odvrácení registrace smrtících potratových farmak. Zpracované ve formátu WORD a PDF

Různé – Benedikt XVI.

Formát WORD a PDF.

Různé – Benedikt XVI.

Formát WORD a PDF.

Různé – Benedikt XVI.

Formát PDF.

Liturgie církve – Liturgické texty

Přímluvy za různé stavy - například za hasiče, myslivce,poutníky a jiné...... Formát WORD a PDF.

Liturgie církve – Liturgické texty

Elektronická verze Benedikcionálu. Formát WORD a PDF.

Katecheze - Náboženství

Různé metody při vyučování náboženství např. práce s obrazem, Písmem svatým a jiné... Zpracované ve formátu WORD a PDF

Pobožnosti – Májová pobožnost

Různé inspirace pro májové pobožnosti. Zpracované ve formátu WORD

Katecheze - Věroučné

Tři zpracované katecheze o Duchu Svatém. A jedno z nich je rodinná katecheze. Zpracované ve formátu  WORD a PDF

Katecheze - Náboženství

Formuláře vysvědčení z náboženství pro první stupeň a druhý stupeň. Zpracované ve formátu PDF

Církevní rok - Advent

Ukázka různých zpracování Adventních kalendářů a jedno zamyšlení pro starší děti vhodné také do vyučování náboženství. Zpracované ve formátu WORD a PDF

Liturgie církve – Liturgické texty

V lednu 2013 jsme opět pozvání k modlitbě za jednotu křesťanů. ČBK a Ekumenická rada církví vydaly texty společných modliteb. Formát PDF.

Katecheze – O svátostech

Více pomůcek a inspirací k Roku eucharistie.

Prosinec  2012

Církevní rok - Advent

Přehledně graficky zpracovaný církevní rok vhodný především pro katechetické účely. Formát JPG.

Listopad  2012

Pobožnosti – Růženec

Všechny 4 růže růžence s obrázky a myšlenkami ke každému Zdrávasu. Formát WORD a PDF.

Pobožnosti – Májová pobožnost

Příprava pobožnosti k Sedmi radostem Panny Marie, krátké zamyšlení a číslo písně k tomu. Zpracované ve formátu WORD a PDF

Pobožnosti – Křížová cesta

16 různých pobožností křízových cest (např. s přímluvami, krátká, pro děti, atd.). Ve formátu WORD a PDF. Možnost stáhnout vše v balíčku RAR.

Katecheze – Desatero

Desatero zpracované do katechetických textů s obrázky. Formát WORD a PDF. Možnost stáhnout vše v balíčku RAR.

Katecheze – Pro děti

12 hezky zpracovaných příběhů o Ježíši Kristu pro děti. Text je doplněný o obrázky. Formát WORD a PDF. Možnost stáhnout vše v balíčku RAR.

Různé - Knihy

Povídky pro děti z časopisu Nezbeda. Formát WORD a PDF.

Různé - Bible

Kniha Moudrosti, kniha Sirachovcova a kniha Žalmů – zpracované ve formátu WORD a PDF.

Katecheze – Církevní dokumenty

Encyklika papeže Jana Pavla II. Fides et ratio o vztazích mezi vírou a rozumem. Formát WORD, PDF a EPUB.

Liturgie církve – Liturgické texty

Svatební obřady se mší svatou z textů z misálu a nových svatebních obřadů. Je to snad jediná cesta, jak se vyhnout listování ve dvou knihách. Formát WORD a PDF.

Rok víry

Český překlad.  Zpracované ve formátu WORD a PDF a EPUB.

Svátosti – Liturgie svátostí

Průběh mše svaté , doplněné prefacemi a různými modlitbami - mešní řád. Zpracované ve formátu WORD a PDF

Církevní rok - Advent

Zpracovaná adventní aktivita pro děti. Formát WORD.

Katecheze – Církevní dokumenty

Katechismus katolické církve a Kompendium v PDF. Pracovní text.

Liturgie církve – Liturgické texty

Graficky pěkně zpracované liturgické texty ke mši svaté pro koncelebranty. Možno také použít při mši svaté mimo kostel (charitní domy, atd.). Formát PDF a WORD.

Říjen  2012

Modlitby - Novény

Novéna k Panně Marii. Zpracované ve formátu WORD a PDF a brožurka A5 v PDF.

Aktuálně – Rok víry

Dostala se mi do ruky modlitba vytvořená pro probíhající Rok víry. Zpracované ve formátu WORD a PDF

Katecheze – Církevní dokumenty

Normy pro postup při rozlišování údajných vidění a zjevení. Kongregace pro nauku víry.

Zpracované ve formátu WORD a PDF

Katecheze - Biblické

Ladislav Simajchl připravil pro lektora 15 pravidel  k zamyšlení. Zpracované ve formátu WORD a PDF

Liturgie církve – Liturgické texty

20.9.Sv.Ondřeje a druhů, 23.9.Sv Pia z Pietrelciny kněze, 21.10.bl.Karla Habsburského, 22.10.bl.Jana Pavla, 29.10.bl.Restituty Kafkové, 13.11.Sv. Anežky České, 24.11.Sv.Ondřeje Dung – Laca. Formát WORD a PDF.

Modlitby - Různé

Formát WORD a PDF.

Různé - Ministranti

Návrh obřadu přijetí nových ministrantů a ministrantské stupně. Formát WORD a PDF.

Pobožnosti - Růženec

Zpracovaný materiál k modlitbě růžence použitý pro rodiče s dětmi. Rodiče četli myšlenky a děti se modlí Zdrávas. Formát WORD a PDF.

Církevní rok - Advent

Adventní zamyšlení. Brožurka. Formát PDF.

Církevní rok - Advent

Jednoduchý adventní kalendář pro děti. Jeden list A4. Hvězdy nad jesličkami. Formát WORD a PDF.

Pobožnosti - ostatní

Návrh pobožnosti na hřbitově přeložený ze slovenského jazyka. Formát PDF a WORD, brožurka A5 v PDF.

Modlitby - Novény

Novéna převzata od hnutí Modlitby matek. Formát PDF, WORD a brožurka A5 v PDF.

(Svátosti – Příprava na svátosti)

Návrh zpovědního zrcadla pro kněze. Formát PDF

(Pobožnosti – Různé)

Návrh pobožnosti na památku Všech věrných zemřelých. Obřad po mši svaté v kostele, průvod na hřbitov a pobožnost na hřbitově. Formát WORD a PDF  A4. Formát PDF - brožurka A5 (oboustranný tisk A4)

(Katecheze – Církevní dokumenty)

V říjnu 2012 začala synoda o nové evangelizaci. Na závěrečný dokument si budeme muset asi nějaký ten rok počkat, ale Lineamenta si můžete přečíst již nyní. Formát PDF, WORD a EPUB.

(Modlitby – Novény)

Návrh novény před biřmováním vytvořený P. Martinem Šmídem. Formát PDF

(Svátosti – Liturgie svátostí)

Výběr písní z kancionálu vytvořený pro použití pro bohoslužby se starými lidmi. Proto je písmo větší. Formát WORD a PDF.

(Katecheze – Církevní dokumenty)

Papežský list Jana Pavla druhého o posvátném růženci. Formát PDF

(Modlitby – Novény)

Svatodušní novéna, která se určitě dá použít nejen v Roce biřmování. Formát PDF

(Katecheze - Náboženství)

Jedná se o pracovní verzi materiálů, kterou pro svou potřebu ve farnosti zpracoval P. Ladislav Kunc. Materiály obsahují metodiku, pracovní listy i testy. Formáty WORD a PDF.

(Modlitby - Novény)

Sestry klarisky ze Šternberka zpracovali novénu ke svým patronům. Formát PDF.

(Aktuálně - Rok víry)

Sestry klarisky ze Šternberka vytvořili soubor 33 otázkových okruhů k prohloubení víry na základě Katechismu katolické církve. Formát PDF.

(Aktuálně - Rok víry)

PowerPointová prezentace jako uvedení do Roku víry podle papežského listu Porta fidei. Formát PPT.

(Katecheze - životopisy svatých)

P. Josef Michalčík nabízí zpracovaný životopis svatého redemtoristy Gerarda Majella.
Formát WORD (text bez obrázků) a formát PDF, zpracováno do brožurky k tisku oboustranně.

(Modlitby)

P. Josef Michalčík nabízí zpracované modlitby kněze přede mší svatou a po mši svaté. 

Formát PDF - jednotlivé listy a brožurka.

(Adorace, Růženec)

Návrh adorace v měsíci říjnu s meditací podle apoštolského listu blahoslaveného papeže Jana Pavla II. Rosarium Virginis Mariae. Kromě texty je k dispozici také lístek pro účastníky adorace, aby se mohli lépe zapojit. Je to možné vytisknout na A4 nebo jako brožurka formátu A5. Vše je ve formátu WORD a PDF.

(Křížová cesta)

Formát WORD, PDF a brožurka A5 k tisku A4 oboustranně ve formátu PDF.

(Křížová cesta)

Formát WORD, PDF a brožurka A5 k tisku A4 oboustranně ve formátu PDF.

Září  2012

(Adorace)

Nabízíme texty k modlitbám za národ v předvečer slavnosti sv. Václava, buď adorace nebo nešpory, možné použít obojí. Texty jsou nachystané přímo k vytisknutí na obě strany A4 a vyjde z toho složený dvojlist A5 přímo ke čtení. Formáty WORD a PDF. Zpracoval P. Josef Červenka, Morkovice  

(Knihy)

Různé pastorační texty. Duchovní život; Jak se zpovídat;, Liturgie; Nedělní bohoslužba; Živá fara; Život z víry. Formáty WORD, PDF a EPUB.

(Liturgické texty)

Různé texty 3. způsobu úkonu kajícnosti na začátku mše svaté s odpovědí Pane, smiluj se nad námi.  Formát WORD a PDF. 

(Příprava na svátosti)

K přípravě na svátost smíření se často používají zpovědní zrcadla. Zde budeme postupně přidávat různá zrcadla. (Podle desatera; V 90 otázkách) Formát PDF a WORD.

(Knihy)

Různé pastorační texty. Cesty k víře; Každý den zkoumali v Písmu; Příprava ke svátosti smíření; Credo; Malá příručka pastorační péče o nemocné. Formát WORD, PDF a EPUB.

(Liturgické texty)

Další inspirace na začátek školního roku. Kromě žehnací modlitby jsou k dispozici také přímluvy se symboly do obětního průvodu. Formát WORD a PDF. 

(Katecheze - Církevní dokumenty)

Možná je dobré si jednou za čas přečíst zásady pro mše svaté s dětmi. Český překlad.
Formát PDF

(Katecheze - Církevní dokumenty)

Formát WORD, PDF a EPUB.

(Kancelář - Formuláře)

Nabízíme originální soubor diáře na rok 2013 ve formátu DOC. Zpracoval P. Miroslav Bambuch

(Liturgické texty)

Přímluvy pro mši svatou na zahájení nového školního roku. Vytvořeny pro Základní katolickou školu v Uherském Brodě - září 2012. Formát WORD a PDF.

(Kancelář - Formuláře)

Nabízím ke stažení formulář pro opisy křestních a oddacích zápisů. A také formulář k tištění upomínek na svatbu. Je nastaven tak, že při tisku se tisknou pouze formulářová data, tzn. Netiskne se všechno, co vidíte, jen zapsaná data. P. Miroslav Bambuch  Formát WORD  

Srpen  2012

(Liturgické texty)

Ukázka z knihy Pavel Ambros, Křest. Průvodce k obnově křestního vyznání, Refugium, Olomouc 2011, 261 stran. Formát WORD a PDF.

(Benedikt XVI.)

Tři encykliky současného papeže Benedikta XVI. Deus caritas est   -   Caritas in veritate   -   Spe salvi. Formáty WORD, PDF, EPUB a balíček RAR.

(Katecheze - liturgické)

Prezentace z první části (teologické) Direktáře o lidové zbožnosti. Formát PPT a PDF.

(Příprava na svátosti)

Centrum pro rodinu Olomouc připravilo program na  přípravy do manželství. Balíček RAR.

(Katecheze - o svátostech)

Jsou to především poznámky z katechismu a kanonického práva. Je to snaha reagovat na některé dotazy z rozhovorů. Je to připraveno pro vytisknutí na A4 oboustranně. Formát WORD a PDF.

(Modlitby - různé)

K velkému jubileu roku 2000 vydalo Arcibiskupství olomoucké knihu Průvodce kněžské modlitby a služby, kterou uspořádal Mons. Milán Kouba. Část modliteb vybral a z latiny přeložil P. Jan Pavlík SJ.  Formát PDF  a WORD (po kapitolách)

(Liturgické texty)

V některých farnostech se slaví mše svatá na poděkování Bohu za úrodu. P. Tomáš Klíč nabízí přímluvy, které použili v jeho farnosti. Díky za ně. Formát WORD a PDF.

(Modlitby - Různé)

Návrh dvou modliteb ke svatému přijímání (před a po). Formáty WORD jsou vhodné k dalšímu zpracování. Formát PDF je určen k oboustrannému tisku na A4. Vzniknout 4 lístečky A6, které si děti mohou vložit do kancionálu.

(Liturgické texty, Půst, Velikonoce)

Nabízíme texty všech pašijí (Květná neděle cyklu A, B, C a Velký pátek) rozdělené pro tři čtenáře (Ježíše, ostatní postavy a vypravěče). Texty jsou upravené tak, že každý vidí zcela přehledně, který text se týká právě jeho. Formát PDF.

(Různé - knihy)

Volně šiřitelná kniha. Zpracování pro tisk v tiskárně ve formátu PDF. A pak formát WORD a PDF.

(Pobožnosti - Různé)

K začátku školního roku 2012/2013 pro vás DUHA připravila návrh bohoslužby s požehnáním na téma ocenění lidské důstojnosti a prevence proti šikaně BŮH MÁ RÁD KAŽDÉHO Z NÁS. 

Formát PDF a WORD.

(Katecheze - o svátostech)

Pomůcka vytvořená k roku křtu. Ale může se hodit třeba i při katechezi o křtu. Je to překlad z angličtiny, mírně upraveno. Zpracoval P. Josef Pelc. Formát PowerPoint (ppsx a pptx)

(Liturgické texty)

Již řadu let zaznamenáváme volání po přímluvách, které reflektují aktuální události. Nabízíme modlitbu věřících, tedy přímluvy pro každou nedělní mši koncipované na základě aktuálního dění v církvi, ve světě i v naší zemi. - Odkaz na web Pastoračního střediska v Praze.

Pastorační aktivita na jedno odpoledne (např.  v rámci farního dne) pro děti a rodiče. Formát WORD a PDF

Katecheze Jaro Křivohlavého a další texty z bible a církevních autorů. Formáty WORD a PDF.

Různé texty k tématu upravené do různých formátů (přednáška, dvojlist A5, atd.) Formáty WORD a PDF.

Návrh nástěnky pro děti, které se připravují na 1. svaté přijímání. Každé dítě má vytisknutý klas a hrozen se svou fotkou a jménem a během školního roku na nedělní mši svatou dolepují do klasu zrníčka a potom do hroznu kuličky. Na konci přípravy je klas i hrozen „zralý“. Soubory jsou ve formátu PDF a JPG.

Zde si můžete stáhnout knihu úvah sv. Alfonse z Liguori o Panně Marii. V náhledu knihu si můžete najít hned na začátku přehledný obsah. Formát PDF.

V Českém misálu na konci jsou chorální noty pro úvody k velkopátečním přímluvám. Zpracováno k tisku na A4. Formát WORD a PDF.

Výpisky ze všech kapitol knihy papežského kazatele Raniera Cantalamessy. Soubory ve formátu WORD jsou zabaleny v RAR. Ke stažení je také malý sešitek A6 s hlavními body a vypsanými modlitbami, které autor použil ve své knize. Tisk na A4 oboustraně a pak je potřeba papíry nařezat a zkompletovat. Formát PDF.

Červenec  2012

Český překlad textu Jak na každodenní modlitbu? od Dean Ridingse. Ve formátu PDF a EPUB.

Praktická pomůcka na přečtení celého Nového zákona za jeden rok. Ve formátu PDF

Plánuje se i v českém překladu konsekračních slov doslovný překlad výrazu PRO MULTIS ve znění „za mnohé“. Papež Benedikt XVI. tento překlad vysvětluje ve svém dopisu německým biskupům. Přikládáme také stručnou katechezi podle tohoto dopisu. Ve ormátu WORD, PDF a EPUB.

2. 8. je památka Panny Marie Královny andělů a je možné získat „Porciunkulové“ odpustky. K dispozici jsou prezidenciální modlitby ke mši svaté (formát WORD) a citace biblických textů, které je možné použít při liturgii.

Vybrané texty z pondělních nešpor v době mezidobí (žalmy, prosby a Magnificat) pro věřící ke společné modlitbě breviáře při večerní mši svaté. Formát WORD, PDF a PDF brožurkaA5.

Barevně zpracované texty části obřadů při pohřbu. Vhodné zalaminovat a hodí se zvláště tehdy, když prší. Ve formátu WORD a PDF (brožurka A5)

Barevně zpracované texty pro koncelebranty ve formátu WORD a PDF (dvojlist A5).

Pašije na Květnou neděli (A,B,C) a Velký pátek zpracované pro lektory podle osob (Ježíš, Vypravěč a osoby). Formát A4, velikost písma 14. Tisk na samostatné listy do kroužkové vazby. Formát WORD a PDF. Vše je možné stáhnout v balíčcích ZIP. A také je možné soubory procházet přímo na uložišti Google Disk.

Krátká adorace na slavnost Nanebevzetí Panny Marie s modlitbou papeže Pia XII. z encykliky Munificentissimus Deus. Ve formátu WORD a PDF.

V Kancionálu 085A jsou Mariánské nešpory P. Josefa Olejníka. Vedoucí farního sboru upravil noty pro čtyřhlasý sbor. K dispozici jsou noty nejen pro věřící, ale také pro jednotlivé hlasy sboru (Soprán, Alt, Tenor a Bas) a také pro varhaníka (ty jsou jen naskenované. Vše ve formátu WORD a PDF. (V PDF také sešitky A5.)

(Májová pobožnost, Mariánské svátky)

Východní hymnus k Panně Marii asi není potřeba představovat. K dispozici jsou 2 zvukové ukázky, noty pro lidi, sbor a varhaníka. Ve formátu WORD a PDF. Noty pro lidi a sbor jsou také ve formátu PDF pro tisk na A4 oboustranně, aby se mohl vytvořit sešitek A5.

(Boží milosrdenství, Adorace)

Modlitby k adoraci z Deníčku sv. Faustýny. (WORD, PDF, PDFbrožurka)

(Vigílie, Advent)

Svatý otec Benedikt XVI. v roce 2010 vyzval na začátku adventu k modlitební vigílii za počatý lidský život.

K dispozici jsou dva návrhy na tuto vigílii dle doporučení z Vatikánu. (WORD, PDF)

A také delší vigílie 12 perel pro Ježíše. (WORD, PDF)

Jako doplněk jsou přidány lístky pro věřící ke společné modlitbě při vigílii. (WORD, PDF, PDFbrožurka)

(Cesta světla, Velikonoce)

Pobožnost Cesta světla s dřevořezbami podle publikace Sabino Palumbieri: Via Lucis.  

Ve formátu WORD, PDF (i PDFbrožurka) a EPUB. A také PPT prezentace.

K dispozici je i kratší verze bez obrázků. (WORD, PDF)

(Boží milosrdenství, Modlitby - různé)

Deníček sv. Faustýny není jen vyprávěním, ale je v něm také spousta krásných modliteb. Postupně tyto modlitby vypisuji. (Asi to bude trvat několik let. :-)