MATÈRIES  2n  ESO

LOMCE

MATÈRIES

1

Anglès

 3 hores

COMUNES

2

Ciències  Socials, Geografia i Història

 3 hores

(obligatòries)

3

Educació  Física

 2 hores

4

Física i química

 3 hores

5

Llengua  Castellana  i  Literatura

 3 hores

6

Llengua  Catalana  i  Literatura

 3 hores

7

Matemàtiques

 4 hores

8

Tecnologies

 3 hores

9

Religió  /  Valors ètics

 1 hora

PROJECTE

10

Projecte de comprensió i expressió oral i escrita dels departaments de Llengua Castellana i Catalana

 2 hores

MATÈRIA

11

Alemany o EPV I

 2 hores

OPTATIVA

(n’han de cursar 1)

TUTORIA

Tutoria

 1 hora

TOTAL   HORES  LECTIVES  SETMANALS

 30 hores

En  cas  que  hi  hagi  més  sol·licituds  que  places  a  les  matèries optatives,

el  Centre  farà  l’assignació  en  funció  de  l’expedient  acadèmic 

NO  s’ha  de  comprar  el  llibre  de  les  matèries  optatives

 fins  que  hagi  confirmació  de  la  matrícula  per  part  de  l’Institut  al  començament  de  curs

Trobaràs informació sobre les matèries que es cursen

www.iesjoanalcover.cat    informació    acadèmica    matèries