96-97-1

16:00-18:15

 

10:00-12:15

7:30-9:45

 

ریاضی 1

ریاضی 1

ریاضی 1

سه شنبه

407

407

407

 

 

چهارشنبه

ریاضی عالی مهندسی

ارشد

ریاضی عالی مهندسی 2

دکتری

پنجشنبه

323

323