96-97-2

1630:00-18:45

 

10:30-12:45

8:00-10:15

 

معادلات دیفرانسیل

ریاضی 1

یک شنبه

342

342

ریاضی 1

 

 

دو شنبه

407

 معادلات دیفرانسیل

 ریاضی 2

سه شنبه

401

405

 

 

چهار شنبه

 

 

ریاضی عالی مهندسی

پنج شنبه

313