SECCIÓ SEGONA. SERVEIS COMPLEMENTARIS I

NORMES DE FUNCIONAMENT.

Article 42.

Normes d'ús i funcionament de la biblioteca1

1. aprovades pel Caustre i pel Consell escolar el 30 de juny de 2009

Els horaris de la biblioteca son:

a) La biblioteca s'obrirà a l’alumnat de totes les etapes durant els seus corresponents

esbarjos. S'assignara per fer la seva vigilància i les tasques propies del servei de la

biblioteca a professorat del centre (el/la responsable de la biblioteca i preferentment

professorat de la comissio de la biblioteca) o monitors/es. El temps de dedicacio del

professorat per donar aquest servei als esbarjos es compensara amb hores de

guardies.

b) La biblioteca es podra obrir tambe en les seguents situacions, sempre sota la

responsabilitat de personal del centre o d'un monitor/a contractat/da:

I. dins l'horari lectiu de les diferents etapes per atendre grups petits d'alumnes. En

aquest cas s'assignara per fer aquestes tasques a professorat, preferentment el/la

responsable de la biblioteca o qualsevol altre/a membre de la comissio de la

biblioteca, al qual es compensara amb hores de guardies i/o lectives,

II. per atendre l'alumnat que fa us del Servei de Menjador i en un horari que no

destorbi les activitats lectives programades a la biblioteca; i

III. en horari de tarda, fora del lectiu d'ESO i del Batxillerat per atendre tant l’alumnat

del centre com a persones del barri majors de 12 anys.

c) Durant les hores lectives (sempre que no coincideixi amb algun esbarjo) podran

fer-ne us el professorat del centre amb el seu alumnat, donant prioritat a aquells que

facin activitats relacionades amb el Pla de Lectura del Centre. En tots els casos sera

imprescindible posar-se en contacte previament amb el/la responsable de la

Biblioteca.

d) A inici de cada curs i en la programacio anual del centre s'establira l'horari de la

biblioteca del curs.

2. Les normes de funcionament de la biblioteca son

a) A la biblioteca s’ha de guardar silenci.

b) A la biblioteca no es pot menjar. Aquell alumnat que hagi d’esmorzar o berenar ho

fara al porxo i utilitzaran la porta que dona al pati. Dins la biblioteca, sobre

l’ordinador, es desen les claus.

c) Des de la biblioteca poden utilitzar-se els lavabos que hi ha al costat. Dins la

biblioteca, sobre l’ordinador, es desen les claus.

d) A la biblioteca es pot llegir, fer treballs i buscar informacio en tots els documents

bibliografics i a la xarxa.

e) L’alumnat pot fer-ne us dels ordinadors, pero cal que el/la responsable els apunti a

la carpeta que hi ha sobre la taula petita. Tenen prioritat els/les alumnes que han de

fer feina sobre els que juguen.

f) Es pot fer us de la impressora, pero s'ha de fer des de l'ordinador del professor, qui

ha d’apuntar-los al llistat que hi ha sobre la impressora gran i val 5 centims el full. Els

diners es guarden a la caixa forta que hi ha a l'armari de material per tal de poder

comprar tinta per a la impressora.

g) A la biblioteca tambe es pot jugar a escacs o a l’ordinador, sempre i quan hi hagi

lloc disponible, i tenint en compte que sempre tindran prioritat les persones que vagin

a fer les activitats propies de la biblioteca.

h) A la biblioteca s’ha de mantenir l’ordre. Les taules i les cadires no es poden

canviar de lloc i sempre s’han de deixar les cadires sobre les taules o dins les taules

dels ordinadors en marxar. Abans de sortir s’han de deixar les cortines, els llums, els

ordinadors i les finestres tancades, i les dues portes tancades amb clau.

i) Cal mantenir l’ordre dels llibres i altres documents a la biblioteca. Els llibres que

s’utilitzen cal desar-los en la capsa de “llibres per guardar”.

j) Qualsevol alumne/a que no respecti les normes d’us i funcionament de la biblioteca

pot incorrer en una falta de convivencia o en una falta d’ordre i pot, per tant esser

expulsat d’ella.

k) En cas que un/a alumne/a no torni un llibre de la biblioteca en el temps acordat o

que el torni en mal estat, rebra una notificacio a casa (veure model nota a casa) i si

aixi i tot no el torna o no el repara, rebra una falta d’ordre.

3. Les normes de gestió de la biblioteca són:

a) Tots els documents que arriben al centre han d’enregistrar-se en el registre

informatic de la biblioteca, sigui quina sigui la seva procedencia. Queden exempts els

llibres de texts.

b) Del seu registre s’encarregara el/la responsable de Biblioteca o, si no es possible,

algun altre/a membre de la Comissio de la Biblioteca. La secretaria del centre i

els/les caps dels diferents Departaments Didactics faran arribar al/a la responsable

de la biblioteca aquests documents.

c) Despres del seu registre, el document es pot desar a la Biblioteca (si no es diu el

contrari) o en el lloc que els Departaments Didactics decideixin.

d) Tant el/la responsable de la Biblioteca com els/les Caps dels Departaments

Didactic han d’anar esporgant els diferents documents per tal d’anar actualitzant els

fons bibliografic de la Biblioteca.

e) El servei de prestec funcionara durant les hores d’esbarjo sota la responsabilitat

del/de la responsable de la Biblioteca o, si no es possible, d’algun altre/a membre de

la Comissio de Biblioteca. El fara amb el Prestec Informatic de l'epergam.

f) No obstant aixo, si algun professor/a necessita agafar algun document de la

Biblioteca en absencia del/de la responsable de la Biblioteca o vol fer un prestec al

seu alumnat, haura de fer un Prestec Manual complimentant les graelles que hi ha

en un dossier sobre la taula del professorat de la Biblioteca, per tal de que el/la

responsable de la Biblioteca, en consultar-ho, pugui passar-ho al Prestec Informatic.

g) Quan un/a professor/a vol fer un Prestec Col・lectiu al seu alumnat, si vol pot desar

els llibres en una capsa sobre els Portafolis de Lectura o a la seva propia aula, per

tal de no haver-los de guardar i buscar cada vegada. En aquest cas pero, haura

d’anotar-los com a prestec.

h) Tot l’alumnat i el professorat del centre es troben registrats en el cataleg informatic

de la Biblioteca com a usuaris de la Biblioteca. En el cas que algu de fora del centre

vulgui fer-ne us del Servei de Prestec, se li incorporara al cataleg informatic i haura

de presentar el seu DNI.

i) En iniciar-se el curs escolar cal establir acords dins el marc de la Programacio

Anual de Centre (PAC), entre la Comissio de la Biblioteca i els diferents

Departaments, per tal d’establir horaris per el seu us dins l’horari lectiu.

j) El/La responsable de Biblioteca mantindra informats trimestralment els

Departaments i a la Direccio del fons bibliografic de la Biblioteca.

k) La Comissio de la Biblioteca estara formada pel/per la responsable de la

Biblioteca, un membre de l’Equip Directiu, el/la coordinador/a d'informatica, un/a

representant de cadascun dels Departaments de Llengues, un representant d’un

Departament no de llengues, un representant dels Departaments de Cicles

Formatius, un/a representant de les families i un/a representant de l’alumnat.

I. Els Departaments no de llengues i els de Formacio Professional decidirant per

consens els/les seus/seves respectius/tives representants. En cas de no haver-hi

consens la Direccio en designara un/a a partir de les propostes presentades.

II. El/La representant de les families i el/la de l'alumnat seran designats pel Consell

Escolar. Es tindra en compte la seva vinculacio professional amb el servei de la

biblioteca (alumnat i families) i/o que sigui membre del Consell Escolar o de

l'AMPA.

l) Les funcions de la Comissio de la biblioteca i del/de la responsable de la biblioteca

es troben recollides en la normativa del Departament d'Educacio (recollida

anualment en la Resolucio d'instruccions sobre l'organitzacio i el funcionament del

curs escolar dels centres docents publics de secundaria)

m) El Pressupost de la Biblioteca de cada any natural es el 0,5% de la dotacio

economica per a despeses de funcionament de l'any anterior i es dedica basicament

a l’adquisicio de les revistes demanades per cadascun dels Departaments Didactics.