Läs en roman på ett historiskt tema!

Vecka 49:        Välj en historisk bok på temat 1900-talets stora krig

OBS det ska vara en roman = en skönlitterär text.

→ Det ska vara en bok som du inte läst tidigare (annars är det ingen sport;)

→ Du får, inom de givna ramarna, välja var och när berättelsen utspelar sig

→ Karolina, Camilla och mediateket hjälper gärna till när det gäller att hitta en intressant roman

→ Det är OK att mer än en elev läser samma roman men uppgiften ska göras individuellt

Vecka 50: Senast 14/12 ska du meddela Karolina vilken  bok du tänker läsa. Börja läsa.

Vecka 2: Du kommer att få tid att läsa klart, eller gå tillbaka till boken och läsa valda delar eller för de som läst färdigt att jobba med historiefrågorna till boken.

        

Frågor på en roman med historiskt tema

Ni som läser svenska för Camilla ska göra alla uppgifterna

Ni som läser svenska för Bastian kan hoppa över uppgifterna i blå text - ni får göra dem om ni vill

  1. Sammanfatta bokens handling för oss som (eventuellt) inte har läst den. Vad som ska ingå i sammanfattningen ser du längre ner.

  1. Utvärdera boken källkritiskt. Använd begreppen närhets-, beroende- och tendensperspektiv

  1. Redogör för vilket eller vilka historiebruk boken och bokens berättelse står för. Motivera ditt svar.

  1. Ta upp minst tre aktörer ur bokens berättelse och minst två strukturella sammanhang som aktörerna verkar i eller påverkar. Fokuserar författaren på aktörer eller strukturer? Motivera ditt svar.

  1. Ge exempel på hur samma historiska person/händelse/epok används/brukas i andra sammanhang, och jämför hur den presenteras.

  1. Boken ger en tolkning av händelsen/personen/epoken den skildrar. Redogör för den tolkningen genom att använda litteraturvetenskapliga begrepp (berättarperspektiv, miljöbeskrivning, kronologi och karaktärsbeskrivning) och ge förslag på andra tolkningar.

  1. Granska hur  verkligheten såg ut, tex i läroboken och på ne.se, och ge något/några exempel hur verklighetstrogen boken är eller eventuellt på hur den avviker från verkligheten.

Sammanfattning

En sammanfattning ska inledas med en presentation av källan och därefter ska det framgå vem verket handlar om, när och var händelserna utspelar sig, vad som är det huvudsakliga “problemet” och hur det löser sig.

Historia

Eleven kan redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem.

* översiktligt

* utförligt

* utförligt och nyanserat.

Eleven jämför de olika tolkningarna, förordar en dem och motiverar med * omdömen sitt val.

* enkla

* nyanserade

Eleven kan med * använda ** historiska begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska fråge - ställningar utifrån olika perspektiv.

* viss säkerhet

** några

* med viss säkerhet

** (flera)

* med säkerhet

** (flera)

Eleven kan * söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra ** reflexioner om materialets relevans

* med viss säkerhet

** enkla

* med viss säkerhet

** välgrundade

* med säkerhet

** välgrundade och nyanserade

I värderingen utgår eleven från  * källkritiska kriterium om källans användbarhet och betydelse för tolkningen.

* något

I värderingen utgår eleven från källkritiska metoder och värderar med * omdömen olika tolkningsmöjligheter av materialet.

* enkla

* nyanserade

Eleven kan * redogöra för några historiska skeenden och händelser som använts på olika sätt samt förklara varför de använts olika.

* översiktligt

* utförligt

* utförligt och nyanserat

Dessutom ger eleven några exempel på olika sätt att använda historia och värderar med * omdömen deras betydelse för nutida skeenden och händelser.

* enkla

* enkla

* nyanserade

Svenska

Läsa

Eleven kan läsa, reflektera över och göra* sammanfattningar av texter samt skriva egna texter* I sitt arbete värderar och granskar eleven* källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik

Läsa

enkla

som anknyter till det lästa.

med viss säkerhet

Läsa

som lyfter fram huvudtanken i det lästa

med viss säkerhet

Läsa

och ger nya, relevanta perspektiv

med säkerhet

Skönlitteratur

Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande.# Dessutom kan eleven* redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv. Eleven återger* iakttagelse och formulerar* egna tankar med utgångspunkt i berättandet.°

Skönlitteratur

översiktligt

någon

Skönlitteratur

# Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp.

utförligt

några

välgrundade

Skönlitteratur

° samt relaterar innehållet i berättandet på ett relevant sätt till allmänmänskliga förhållanden

utförligt

några

välgrundade och nyanserade