Published using Google Docs
I kooliaste Ainevaldkond: Tehnoloogia, tööõpetus
Updated automatically every 5 minutes

Salme põhikooli õppekava

I kooliaste

Ainevaldkond: Tehnoloogia

TÖÖÕPETUS

Aine õppeeesmärgid

Tööõpetusega taotletakse, et õpilane:

I kooliastme tööõpetus on poistele ja tüdrukutele ühine.

Hindamine                 

Hindamisel lähtutakse vastavatest põhikooli riikliku õppekava üldosa sätetest.  

1.  Tööõpetuses on oluline õpetaja hinnang tehtud tööle.

2.  Õpetajapoolne suunamine aitab õpilast ise oma tegevusele ning töö tulemusele hinnangut anda.

3.  Hinnates arvestatakse õpilase loovust ülesannet lahendades, töö kulgu ja saavutatud õpitulemusi.

4.  Lisaks võetakse hindamisel arvesse õpilase arengut, püüdlikkust, töökultuuri ja abivalmidust teiste õpilaste vastu.

        

3. klassi lõpetaja:

 

 1. töötab õpetaja juhendamisel, kasutades sobivaid materjale ja lihtsamaid töötlemisviise;
 2. hoiab korda ja puhtust ning järgib esmaseid ohutusnõudeid;
 3. oskab kasutada tööjuhendit ning tegutseda selle järgi üksi või koos teistega;
 4. leiab töö tegemiseks loovaid lahendusi;
 5. hindab ja tunnustab enda ja teiste tööd ning tunneb rõõmu oma tööst.


1. klass

2. klass

3. klass

Materjalid

Looduslikud ning tehismaterjalid.

Materjalide saamislugu, omadused, otstarve ja kasutamine.

Katsetused erinevate materjalidega, nende omaduste võrdlemine.

 • Looduslikud ning tehismaterjalid.
 • Materjalide saamislugu, omadused, otstarve ja kasutamine.
 • Katsetused erinevate materjalidega, nende omaduste võrdlemine.
 • Looduslikud ning tehismaterjalid.
 • Materjalide saamislugu, omadused, otstarve ja kasutamine.
 • Katsetused erinevate materjalidega, nende omaduste võrdlemine.

Lõiming:
Ü-
 üldpädevused
L- läbivad teemad

A- teised ained

Ü: väärtuspädevus, õpipädevus, suhtluspädevus

L: tervis ja ohutus, kodanikualgatus ja ettevõtlikkus, elukestev õpe ja karjääri planeerimine, tehnoloogia ja innovatsioon, väärtused ja kõlblus, keskkond ja jätkusuutlik areng;

A: loodusõpetus: mõistab, et inimene on osa loodusest, et inimese elu sõltub loodusest; matemaatika: loendab ümbritseva maailma esemeid; loendab ning liigitab ja võrdleb neid ühe-kahe tunnuse järgi.

Ü: väärtuspädevus, õpipädevus, suhtluspädevus

L: tervis ja ohutus, kodanikualgatus ja ettevõtlikkus, elukestev õpe ja karjääri planeerimine, tehnoloogia ja innovatsioon, väärtused ja kõlblus, keskkond ja jätkusuutlik areng;

A: loodusõpetus: mõistab, et inimene on osa loodusest, et inimese elu sõltub loodusest; matemaatika: loendab ümbritseva maailma esemeid; loendab ning liigitab ja võrdleb neid ühe-kahe tunnuse järgi.

Ü: kultuuri- ja väärtuspädevus, õpipädevus, suhtluspädevus

L: tervis ja ohutus, kodanikualgatus ja ettevõtlikkus, elukestev õpe ja karjääri planeerimine, tehnoloogia ja innovatsioon, väärtused ja kõlblus, keskkond ja jätkusuutlik areng;

A: loodusõpetus: mõistab, et inimene on osa loodusest, et inimese elu sõltub loodusest; matemaatika: loendab ümbritseva maailma esemeid; loendab ning liigitab ja võrdleb neid ühe-kahe tunnuse järgi; kehaline kasvatus: kasutab õigeid võtteid, on aktiivne

Õpitulemus

Õpilane:

 • eristab erinevaid looduslikke ning tehismaterjale (paber, tekstiil, nahk, plast, vahtplast, puit, traat, plekk jne);
 • võrdleb materjalide üldisi omadusi

Õpilane:

 • õpib vaatlema, tundma ja hindama ümbritsevat keskkonda;
 • tunneb ja kasutab mitmesuguseid materjale ja töövahendeid ning lihtsamaid töötlemisviise;
 • eristab erinevaid looduslikke ning tehismaterjale (paber, tekstiil, nahk, plastik, vahtplast, puit, traat, plekk jne);
 • võrdleb materjalide üldisi omadusi;
 • oskab materjale ühendada ja kasutada.

Õpilane:

 • õpib vaatlema, tundma ja hindama ümbritsevat keskkonda;
 • tunneb ja kasutab mitmesuguseid materjale ja töövahendeid ning lihtsamaid töötlemisviise;
 • eristab erinevaid looduslikke ning tehismaterjale (paber, tekstiil, nahk, plastik, vahtplast, puit, traat, plekk jne);
 • võrdleb materjalide üldisi omadusi;
 • oskab materjale ühendada ja kasutada.

Kasutatavad meetodid

Erinevate materjalide demonstreerimine. Mängulised ülesanded erinevate materjalide äratundmiseks. Materjalide üldiste omaduste võrdlemine (pehme- kõva, rebitav-lõigatav, painduv- paindumatu jne).

Materjalide demostreerimine; esitlused ja näitetööd internetist; erinevad praktilised tööd praktilised tööd, kus kasutatakse koos erinevaid materjale: paber + tekstiil, tekstiil + puit, puit + traat jms, arutlus ja vaatlus

Materjalide demostreerimine; esitlused ja näitetööd internetist; erinevad praktilised tööd praktilised tööd, kus kasutatakse koos erinevaid materjale: paber + tekstiil, tekstiil + puit, puit + traat jms, arutlus ja vaatlus

Praktilised tööd ja IKT kasutamine

Praktilised katsetused erinevate materjalidega. Powerpoint esitlused, videod, veebileheküljed

Praktilised tööd erinevate materjalidega; powerpoint esilused, videod, veebileheküljed

Praktilised tööd erinevate materjalidega; powerpoint esilused, videod, veebileheküljed

Hindamine

Hindamisel võetakse arvesse õpilase arengut, püüdlikkust.

Hindamisel võetakse arvesse õpilase arengut, püüdlikkust ning valminud töö korrektsust ja puhtust

Hindamisel võetakse arvesse õpilase arengut, püüdlikkust ning valminud töö korrektsust ja puhtust

Kasutatav õppekirjandus, vahendid

 • Erinevad kunstiraamatud, õpilase tööraamatud, visuaalne info internetist;
 • Paber, kartong, papp, tekstiil, nahk, plast, vahtmaterjal, puit, traat, plekk jne.
 • Erinevad kunstiraamatud, õpilase tööraamatud, visuaalne info internetist;
 • Paber, kartong, papp, tekstiil, nahk, plast, vahtmaterjal, puit, traat, plekk jne.
 • Erinevad kunstiraamatud, õpilase tööraamatud, visuaalne info internetist;
 • Paber, kartong, papp, tekstiil, nahk, plast, vahtmaterjal, puit, traat, plekk jne.

Kavandamine

Ümbritsevate esemete vaatlemine, nende disain minevikus ja tänapäeval.

Ideede otsimine ja valimine, abimaterjali ning info kasutamine. Ideede visandamine paberil. Idee esitlemine. Lihtsate esemete ja keskkonna kavandamine.

 • Ümbritsevate esemete vaatlemine, nende disain minevikus ja tänapäeval.
 • Ideede otsimine ja valimine, abimaterjali ning info kasutamine. Ideede visandamine paberil. Idee esitlemine. Lihtsate esemete ja keskkonna kavandamine.
 • Ümbritsevate esemete vaatlemine, nende disain minevikus ja tänapäeval.
 • Ideede otsimine ja valimine, abimaterjali ning info kasutamine. Ideede visandamine paberil, tahvelarvutis. Idee esitlemine. Lihtsate esemete ja keskkonna kavandamine.

Lõiming:
Ü- üldpädevused
L- läbivad teemad

A- teised ained

Ü: väärtuspädevus, õpipädevus, suhtluspädevus

L: tervis ja ohutus, kodanikualgatus ja ettevõtlikkus, elukestev õpe ja karjääri planeerimine, tehnoloogia ja innovatsioon, väärtused ja kõlblus, keskkond ja jätkusuutlik areng;

A: eesti keel: väljendusoskus, kirjeldab nähtut, märkab erinevusi ja sarnasusi; kunst: julgustada märkama erinevaid visuaalseid nähtusi, leidma oma viisi oma elamuste väljendamiseks kunstiteostena, saatjaks delikaatne suunamine vormiküsimustes

Ü: väärtuspädevus, õpipädevus, suhtluspädevus

L: tervis ja ohutus, kodanikualgatus ja ettevõtlikkus, elukestev õpe ja karjääri planeerimine, tehnoloogia ja innovatsioon, väärtused ja kõlblus, keskkond ja jätkusuutlik areng;

A: eesti keel: väljendusoskus, kirjeldab nähtut, märkab erinevusi ja sarnasusi; kunst: julgustada märkama erinevaid visuaalseid nähtusi, leidma oma viisi oma elamuste väljendamiseks kunstiteostena, saatjaks delikaatne suunamine vormiküsimustes

Ü: kultuuri- ja väärtuspädevus, õpipädevus, suhtluspädevus, digipädevus

L: tervis ja ohutus, kodanikualgatus ja ettevõtlikkus, elukestev õpe ja karjääri planeerimine, tehnoloogia ja innovatsioon, väärtused ja kõlblus, keskkond ja jätkusuutlik areng;

A: eesti keel: väljendusoskus, kirjeldab nähtut, märkab erinevusi ja sarnasusi; kunst: julgustada märkama erinevaid visuaalseid nähtusi, leidma oma viisi oma elamuste väljendamiseks kunstiteostena, saatjaks delikaatne suunamine vormiküsimustes; kehaline kasvatus: kasutab õigeid võtteid, on aktiivne

Õpitulemus

Õpilane:

 • kirjeldab, esitleb ning hindab oma ideid;
 • kavandab lihtsamaid esemeid/tooteid;

Õpilane:

 • kirjeldab, esitleb ning hindab oma ideid;
 • kavandab lihtsamaid esemeid/tooteid;
 • märkab esemetel rahvuslikke elemente;
 • õpib vaatlema, tundma ja hindama ümbritsevat esemelist keskkonda;
 • mõtleb loovaid lahendusi ja oskab neid lihtsalt teostada;
 • hoolib oma kodukoha ja Eesti kultuuritraditsioonidest.

Õpilane:

 • kirjeldab, esitleb ning hindab oma ideid;
 • kavandab lihtsamaid esemeid/tooteid;
 • märkab esemetel rahvuslikke elemente;
 • õpib vaatlema, tundma ja hindama ümbritsevat esemelist keskkonda;
 • mõtleb loovaid lahendusi ja oskab neid lihtsalt teostada;
 • hoolib oma kodukoha ja Eesti kultuuritraditsioonidest.

Kasutatavad meetodid

Vestlused meid ümbritsevatest esemetest. Rühmatöös ülesannete täitmine, ühiselt ideede genereerimine.

Vestlused meid ümbritsevatest esemetest. Rühmatöös ülesannete täitmine, ühiselt ideede genereerimine.

Vestlused meid ümbritsevatest esemetest. Rühmatöös ülesannete täitmine, ühiselt ideede genereerimine.

Praktilised tööd ja IKT kasutamine

Ideede joonistamine paberil, selle esitlemine ja valmistamine. Powerpoint esitlused, videod, veebileheküljed.

Ideede joonistamine paberil, selle esitlemine, kavandi valmistamine; powerpoint esitlused, videod, veebileheküljed.

Ideede joonistamine paberil, selle esitlemine, kavandi valmistamine; powerpoint esitlused, videod, veebileheküljed.

Hindamine

Enesehinnang.

Hindamisel võetakse arvesse õpilase arengut, püüdlikkust ning valminud töö korrektsust ja puhtust

Hindamisel võetakse arvesse õpilase arengut, püüdlikkust ning valminud töö korrektsust ja puhtust

Kasutatav õppekirjandus, vahendid

Erinevad kunstiraamatud, õpilase tööraamatud, visuaalne info internetist.

Erinevad kunstiraamatud, õpilase tööraamatud, visuaalne info internetist

Erinevad kunstiraamatud, õpilase tööraamatud, visuaalne info internetist

Töötamine

Töötamine suulise juhendamise järgi.  

Töökoha korras hoidmine, selle mõju töö tulemusele ja ohutusele.

 • Töötamine suulise juhendamise järgi.  
 • Töökoha korras hoidmine, selle mõju töö tulemusele ja ohutusele.
 • Töötamine suulise juhendamise järgi.  
 • Töökoha korras hoidmine, selle mõju töö tulemusele ja ohutusele.

Lõiming
Ü- üldpädevused
L- läbivad teemad

A- teised ained

Ü: väärtuspädevus, õpipädevus, suhtluspädevus;

L: tervis ja ohutus, kodanikualgatus ja ettevõtlikkus, elukestev õpe ja karjääri planeerimine, tehnoloogia ja innovatsioon, väärtused ja kõlblus, keskkond ja jätkusuutlik areng;

A: eesti keel: kuulab mõtestatult eakohast teksti, toimib saadud sõnumi, juhendite kohaselt; avaldab arvamust kuuldu, vaadeldu ja loetu kohta; matemaatika: hoiab korras oma töökoha, tegutseb klassis ja grupis teisi arvestavalt, mõistes, et see on oluline osa töökultuurist

Ü: väärtuspädevus, õpipädevus, suhtluspädevus;

L: tervis ja ohutus, kodanikualgatus ja ettevõtlikkus, elukestev õpe ja karjääri planeerimine, tehnoloogia ja innovatsioon, väärtused ja kõlblus, keskkond ja jätkusuutlik areng;

A: eesti keel: kuulab mõtestatult eakohast teksti, toimib saadud sõnumi, juhendite kohaselt; avaldab arvamust kuuldu, vaadeldu ja loetu kohta; matemaatika: hoiab korras oma töökoha, tegutseb klassis ja grupis teisi arvestavalt, mõistes, et see on oluline osa töökultuurist; kunstiõpetus

Ü: kultuuri- ja  väärtuspädevus, õpipädevus, suhtluspädevus; matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus

L: tervis ja ohutus, kodanikualgatus ja ettevõtlikkus, elukestev õpe ja karjääri planeerimine, tehnoloogia ja innovatsioon, väärtused ja kõlblus, keskkond ja jätkusuutlik areng;

A: eesti keel: kuulab mõtestatult eakohast teksti, toimib saadud sõnumi, juhendite kohaselt; avaldab arvamust kuuldu, vaadeldu ja loetu kohta; matemaatika: hoiab korras oma töökoha, tegutseb klassis ja grupis teisi arvestavalt, mõistes, et see on oluline osa töökultuurist; kunstiõpetus; kehaline kasvatus: kasutab õigeid võtteid, on aktiivne

Õpitulemus

Õpilane:

 • töötab õpetaja suulise juhendamise järgi;
 • julgeb oma idee teostamiseks ise võimalusi valida ja mõelda;
 • toob näiteid õpetusega seotud igapäevaelust;
 • arutleb ohutuse vajalikkuse ja töökoha korrashoiu üle;
 • tutvustab ja hindab oma tööd.

Õpilane:

 • tunneb rõõmu ja rahuldust töö tegemisest;
 • tunneb ja kasutab mitmesuguseid materjale ja töövahendeid ning lihtsamaid töötlemisviise;
 • mõtleb loovaid lahendusi ja oskab neid lihtsalt teostada;
 • töötab ohutult ja koos teistega;
 • töötab õpetaja suulise juhendamise järgi, kasutab abivahendina lihtsat tööjuhendit;
 • julgeb oma idee teostamiseks ise võimalusi valida ja leiutada;
 • toob näiteid õpetusega seotud igapäevaelust;
 • arvestab ühiselt töötades kaaslastega;
 • arutleb ohutuse vajalikkuse ja töökoha korrashoiu üle;
 • tutvustab ja hindab oma tööd

Õpilane:

 • tunneb rõõmu ja rahuldust töö tegemisest;
 • tunneb ja kasutab mitmesuguseid materjale ja töövahendeid ning lihtsamaid töötlemisviise;
 • mõtleb loovaid lahendusi ja oskab neid lihtsalt teostada;
 • töötab ohutult ja koos teistega;
 • töötab õpetaja suulise juhendamise järgi, kasutab abivahendina lihtsat tööjuhendit;
 • julgeb oma idee teostamiseks ise võimalusi valida ja leiutada;
 • toob näiteid õpetusega seotud igapäevaelust;
 • arvestab ühiselt töötades kaaslastega;
 • arutleb ohutuse vajalikkuse ja töökoha korrashoiu üle;
 • tutvustab ja hindab oma tööd

Kasutatavad meetodid

Vestlus, arutlus.

Õppekäik, vestlus, arutlus, rühmatöö

Õppekäik, vestlus, arutlus, rühmatöö

Praktilised tööd ja IKT kasutamine

Powerpoint esitlused, videod, veebileheküljed.

Powerpoint esitlused, videod, veebileheküljed.

Powerpoint esitlused, videod, veebileheküljed.

Hindamine

Õpetajapoolne suunamine aitab õpilast ise oma tegevusele ning töö tulemusele hinnangut anda. Hindamisel võetakse arvesse õpilase arengut, püüdlikkust, töökultuuri ja abivalmidust teiste õpilaste vastu.

Õpetajapoolne suunamine aitab õpilast ise oma tegevusele ning töö tulemusele hinnangut anda. Hindamisel võetakse arvesse õpilase arengut, püüdlikkust, töökultuuri ja abivalmidust teiste õpilaste vastu. Koostööd hinnatakse vastava töölehe abil.

Õpetajapoolne suunamine aitab õpilast ise oma tegevusele ning töö tulemusele hinnangut anda. Hindamisel võetakse arvesse õpilase arengut, püüdlikkust, töökultuuri ja abivalmidust teiste õpilaste vastu. Koostööd hinnatakse vastava töölehe abil.

Kasutatav õppekirjandus, vahendid

Erinevad kunstiraamatud, õpilase tööraamatud, visuaalne info internetist.

Erinevad kunstiraamatud, õpilase tööraamatud, visuaalne info internetist.

Erinevad kunstiraamatud, õpilase tööraamatud, visuaalne info internetist.

Tööviisid

Materjalide lihtsamad töötlemise viisid (mõõtmine, märkimine, rebimine, voltimine, lõikamine, vestmine, saagimine, heegeldamine, detailide ühendamine, õmblemine, liimimine, naelutamine, punumine, kaunistamine, värvimine, viimistlemine).

Sagedasemad töövahendid, nende õige, otstarbekas ja ohutu kasutamine, töövahendite hooldamine.

 • Materjalide lihtsamad töötlemise viisid (mõõtmine, märkimine, rebimine, voltimine, lõikamine, vestmine, saagimine, heegeldamine, detailide ühendamine, õmblemine, liimimine, naelutamine, punumine, kaunistamine, värvimine, viimistlemine).
 • Sagedasemad töövahendid, nende õige, otstarbekas ja ohutu kasutamine, töövahendite hooldamine.
 • Materjalide lihtsamad töötlemise viisid (mõõtmine, märkimine, rebimine, voltimine, lõikamine, vestmine, saagimine, heegeldamine, detailide ühendamine, õmblemine, liimimine, naelutamine, punumine, kaunistamine, värvimine, viimistlemine).
 • Sagedasemad töövahendid, nende õige, otstarbekas ja ohutu kasutamine, töövahendite hooldamine.

Lõiming
Ü- üldpädevused
L- läbivad teemad

A- teised ained

Ü: väärtuspädevus, õpipädevus, suhtluspädevus

L: tervis ja ohutus, kodanikualgatus ja ettevõtlikkus, elukestev õpe ja karjääri planeerimine, tehnoloogia ja innovatsioon, väärtused ja kõlblus, keskkond ja jätkusuutlik areng;

A: loodusõpetus: tunneb huvi looduse vastu ning suhtub loodusesse säästvalt; matemaatika: kasutab suuruste mõõtmisel sobivaid abivahendeid ning mõõtühikuid

Kunst: Tehniliste oskuste omandamine toimub loova tegevuse käigus

Ü: väärtuspädevus, õpipädevus, suhtluspädevus

L: tervis ja ohutus, kodanikualgatus ja ettevõtlikkus, elukestev õpe ja karjääri planeerimine, tehnoloogia ja innovatsioon, väärtused ja kõlblus, keskkond ja jätkusuutlik areng;

A: loodusõpetus: tunneb huvi looduse vastu ning suhtub loodusesse säästvalt; matemaatika: kasutab suuruste mõõtmisel sobivaid abivahendeid ning mõõtühikuid; kunst: Tehniliste oskuste omandamine toimub loova tegevuse käigus

Ü: väärtuspädevus, õpipädevus, ettevõtlikuspädevus, suhtluspädevus, matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus

L: tervis ja ohutus, kodanikualgatus ja ettevõtlikkus, elukestev õpe ja karjääri planeerimine, tehnoloogia ja innovatsioon, väärtused ja kõlblus, keskkond ja jätkusuutlik areng;

A: loodusõpetus: tunneb huvi looduse vastu ning suhtub loodusesse säästvalt; matemaatika: kasutab suuruste mõõtmisel sobivaid abivahendeid ning mõõtühikuid; kunst: tehniliste oskuste omandamine toimub loova tegevuse käigus; kehaline kasvatus: kasutab õigeid võtteid, on aktiivne

Õpitulemus

Õpilane:

 • kasutab materjale säästlikult;
 • valib erinevaid töötlemisviise ja -vahendeid;
 • käsitseb kasutatavamaid töövahendeid õigesti ning ohutult;
 • kasutab paberit ning kartongi tasapinnalisi ja ruumilisi esemeid valmistades;
 • modelleerib ja meisterdab erinevatest materjalidest esemeid;
 • valmistab tekstiilmaterjalist väiksemaid esemeid.

Õpilane:

 • tunneb rõõmu ja rahuldust töö tegemisest;
 • tunneb ja kasutab mitmesuguseid materjale ja töövahendeid ning lihtsamaid töötlemisviise;
 • mõtleb loovaid lahendusi ja oskab neid lihtsalt teostada;
 • kasutab materjale säästlikult;
 • valib erinevaid töötlemisviise ja -vahendeid;
 • käsitseb õigesti ning ohutult enim kasutatavaid töövahendeid;
 • kasutab paberit ning kartongi tasapinnaliste ja ruumiliste esemete valmistamisel;
 • modelleerib ja meisterdab erinevatest materjalidest esemeid;
 • valmistab väiksemaid tekstiilmaterjalist esemeid.

Õpilane:

 • tunneb rõõmu ja rahuldust töö tegemisest;
 • tunneb ja kasutab mitmesuguseid materjale ja töövahendeid ning lihtsamaid töötlemisviise;
 • mõtleb loovaid lahendusi ja oskab neid lihtsalt teostada;
 • kasutab materjale säästlikult;
 • valib erinevaid töötlemisviise ja -vahendeid;
 • käsitseb õigesti ning ohutult enim kasutatavaid töövahendeid;
 • kasutab paberit ning kartongi tasapinnaliste ja ruumiliste esemete valmistamisel;
 • modelleerib ja meisterdab erinevatest materjalidest esemeid;
 • valmistab väiksemaid tekstiilmaterjalist esemeid.

Kasutatavad meetodid

Õpetaja eestvedamisel praktiseerivad õpilased erinevate materjalide töötlemise viise.

Õpetaja eestvedamisel praktiseerivad õpilased erinevate materjalide töötlemise viise; esitlused erinevatest materjalidest

Õpetaja eestvedamisel praktiseerivad õpilased erinevate materjalide töötlemise viise; esitlused erinevatest materjalidest

Praktilised tööd ja IKT kasutamine

Kasutatakse mitmesuguseid töövahendeid.

Meisterdatakse mitmeid praktilisi ülesandeid.  Jõukohaste esemete valmistamine. Powerpoint esitlused, videod, veebileheküljed.

Kasutatakse mitmesuguseid töövahendeid.

Meisterdatakse mitmeid praktilisi ülesandeid, kuhu lõimitakse erinevaid tehnikaid.  Jõukohaste esemete valmistamine. Powerpoint esitlused, videod, veebileheküljed.

Kasutatakse mitmesuguseid töövahendeid.

Meisterdatakse mitmeid praktilisi ülesandeid, kuhu lõimitakse erinevaid tehnikaid.  Jõukohaste esemete valmistamine. Powerpoint esitlused, videod, veebileheküljed.

Hindamine

Õpetajapoolne suunamine aitab õpilast ise oma tegevusele ning töö tulemusele hinnangut anda. Hinnates arvestatakse õpilase loovust ülesannet lahendades, töö kulgu ja saavutatud õpitulemusi.

Õpetajapoolne suunamine aitab õpilast ise oma tegevusele ning töö tulemusele hinnangut anda. Hinnates arvestatakse õpilase loovust ülesannet lahendades, töö kulgu, töö puhtust ja saavutatud õpitulemusi.

Õpetajapoolne suunamine aitab õpilast ise oma tegevusele ning töö tulemusele hinnangut anda. Hinnates arvestatakse õpilase loovust ülesannet lahendades, töö kulgu, töö puhtust ja saavutatud õpitulemusi.

Kasutatav õppekirjandus, vahendid

 • Erinevad kunstiraamatud, õpilase tööraamatud, visuaalne info internetist;
 • Käärid, nuga, nõel, heegelnõel, naaskel, vasar, saag, kruvikeeraja, lõiketangid, näpitsad jne

Erinevad kunstiraamatud, õpilase tööraamatud, visuaalne info internetist; käärid, nuga, nõel, heegelnõel, naaskel, vasar, saag, kruvikeeraja, lõiketangid, näpitsad jne

Erinevad kunstiraamatud, õpilase tööraamatud, visuaalne info internetist; käärid, nuga, nõel, heegelnõel, naaskel, vasar, saag, kruvikeeraja, lõiketangid, näpitsad jne

Kodundus

Arutelu hubase kodu kui perele olulise väärtuse üle. Ruumide korrastamine ja kaunistamine.

Rõivaste ning jalatsite korrashoid. Isiklik hügieen.

 • Arutelu hubase kodu kui perele olulise väärtuse üle. Ruumide korrastamine ja kaunistamine.
 • Rõivaste ning jalatsite korrashoid. Isiklik hügieen.
 • Arutelu hubase kodu kui perele olulise väärtuse üle. Ruumide korrastamine ja kaunistamine.
 • Rõivaste ning jalatsite korrashoid. Isiklik hügieen.

Lõiming
Ü- üldpädevused
L- läbivad teemad

A- teised ained

Ü: väärtuspädevus, õpipädevus, suhtluspädevus;

L: tervis ja ohutus, kodanikualgatus ja ettevõtlikkus, elukestev õpe ja karjääri planeerimine, tehnoloogia ja innovatsioon, väärtused ja kõlblus, keskkond ja jätkusuutlik areng;

A: eesti keel: väljendusoskus, kirjeldab nähtut, märkab erinevusi ja sarnasusi; loodusõpetus: tunneb huvi looduse vastu ning suhtub loodusesse säästvalt; väärtustab tervislikke eluviise

Ü: väärtuspädevus, õpipädevus, suhtluspädevus;

L: tervis ja ohutus, kodanikualgatus ja ettevõtlikkus, elukestev õpe ja karjääri planeerimine, tehnoloogia ja innovatsioon, väärtused ja kõlblus, keskkond ja jätkusuutlik areng;

A: eesti keel: väljendusoskus, kirjeldab nähtut, märkab erinevusi ja sarnasusi; loodusõpetus: tunneb huvi looduse vastu ning suhtub loodusesse säästvalt; väärtustab tervislikke eluviise; inimeseõpetus

Ü: väärtuspädevus, õpipädevus, suhtluspädevus;

L: tervis ja ohutus, kodanikualgatus ja ettevõtlikkus, elukestev õpe ja karjääri planeerimine, tehnoloogia ja innovatsioon, väärtused ja kõlblus, keskkond ja jätkusuutlik areng;

A: eesti keel: väljendusoskus, kirjeldab nähtut, märkab erinevusi ja sarnasusi; loodusõpetus: tunneb huvi looduse vastu ning suhtub loodusesse säästvalt; väärtustab tervislikke eluviise; inimeseõpetus; kehaline kasvatus: kasutab õigeid võtteid, on aktiivne

Õpitulemus

Õpilane:

 • hoiab korda oma tegevustes ja ümbruses ning peab vajalikuks sortida jäätmeid
 • selgitab isikliku hügieeni vajalikkust ning hoolitseb oma välimuse ja rõivaste eest.

Õpilane:

 • tunneb rõõmu ja rahuldust töö tegemisest;
 • hoiab puhtust kodus ja koolis, täidab isikliku hügieeni nõudeid;
 • teab tervisliku toitumise vajalikkust;
 • hoiab korda oma tegevustes ja ümbruses, peab vajalikuks jäätmete sorteerimist;
 • tegutseb säästliku tarbijana;
 • selgitab isikliku hügieeni vajalikkust, hoolitseb oma välimuse ja rõivaste eest;
 • järgib viisakusreegleid.

Õpilane:

 • tunneb rõõmu ja rahuldust töö tegemisest;
 • hoiab puhtust kodus ja koolis, täidab isikliku hügieeni nõudeid;
 • teab tervisliku toitumise vajalikkust;
 • hoiab korda oma tegevustes ja ümbruses, peab vajalikuks jäätmete sorteerimist;
 • tegutseb säästliku tarbijana;
 • selgitab isikliku hügieeni vajalikkust, hoolitseb oma välimuse ja rõivaste eest;
 • järgib viisakusreegleid.

Kasutatavad meetodid

Õpilased esitavad omi nägemusi hubase kodu osas.

Tutvutakse, kuidas hoida korras oma töökoht ja klassiruum.

Mängulised ülesanded hügieeni ja rõivaste korrashoiu teemadel.

Õpilased esitavad omi nägemusi hubase kodu osas.

Tutvutakse, kuidas hoida korras oma töökoht ja klassiruum.

Mängulised ülesanded hügieeni ja rõivaste korrashoiu teemadel.

Õpilased esitavad omi nägemusi hubase kodu osas.

Tutvutakse, kuidas hoida korras oma töökoht ja klassiruum.

Mängulised ülesanded hügieeni ja rõivaste korrashoiu teemadel.

Praktilised tööd ja IKT kasutamine

Oma klassiruumi kaunistamine tähtpäevadeks. Powerpoint esitlused, videod, veebileheküljed.

Oma klassiruumi kaunistamine tähtpäevadeks. Powerpoint esitlused, videod, veebileheküljed.

Oma klassiruumi kaunistamine tähtpäevadeks. Powerpoint esitlused, videod, veebileheküljed.

Hindamine

Hinnates arvestatakse õpilase loovust ülesannet lahendades, töö kulgu ja saavutatud õpitulemusi. Lisaks võetakse hindamisel arvesse õpilase arengut, püüdlikkust, töökultuuri ja abivalmidust teiste õpilaste vastu.

Hinnates arvestatakse õpilase loovust ülesannet lahendades, töö kulgu ja saavutatud õpitulemusi. Lisaks võetakse hindamisel arvesse õpilase arengut, püüdlikkust, töökultuuri ja abivalmidust teiste õpilaste vastu.

Hinnates arvestatakse õpilase loovust ülesannet lahendades, töö kulgu ja saavutatud õpitulemusi. Lisaks võetakse hindamisel arvesse õpilase arengut, püüdlikkust, töökultuuri ja abivalmidust teiste õpilaste vastu.

Kasutatav õppekirjandus, vahendid

Erinevad kunstiraamatud, õpilase tööraamatud, visuaalne info internetist.

Erinevad kunstiraamatud, õpilase tööraamatud, visuaalne info internetist.

Erinevad kunstiraamatud, õpilase tööraamatud, visuaalne info internetist, nutiseadmed

Ainevaldkond TEHNOLOOGIA

Tööõpetus

I kooliaste