Published using Google Docs
II kooliaste Ainevaldkond: sotsiaalained, ühiskonnaõpetus
Updated automatically every 5 minutes

Salme põhikooli õppekava

II kooliaste

Ainevaldkond: Sotsiaalained

ÜHISKONNAÕPETUS

Aine õppeeesmärgid

Põhikooli ühiskonnaõpetusega taotletakse, et õpilane:

1) tunneb huvi ühiskonna probleemide vastu, oskab neid märgata ja uurida ning oma seisukohti ja valikuid põhjendada;

2) oskab tulla toime tänapäeva ühiskonnas, lähtudes üldinimlikest väärtustest;

3) teab, kuidas osaleda poliitika kujundamises ja teostamises nii kohalikul kui ka Eesti riigi tasandil;

4) väärtustab inimõigusi ja demokraatia põhimõtteid, nagu seaduslikkus, vabaduse ja vastutuse seos; arvestab teisi, väärtustab mitmekesisust, panustab ühiskonna jätkusuutlikku arengusse ja sidususse ning seisab vastu kesksete normide rikkumisele; on seadusekuulekas;

5) määratleb ennast ühiskonna liikmena, Eesti, Euroopa ja maailmakodanikuna.                                    

Hindamine:                                                                                       

Ühiskonnaõpetuse õpitulemusi hinnates lähtutakse põhikoolis õppekava üldosa ning teiste hindamist reguleerivate õigusaktide hindamise käsitlusest.

Hinnatakse nii õpilase teadmisi ja nende rakendamise oskust kui ka üldpädevuste saavutatust, sh õpioskusi suuliste vastuste (esituste), kirjalike ja/või praktiliste tööde ning praktiliste tegevuste alusel. Aineteadmiste ja -oskuste kõrval antakse hinnanguid ka väärtuselistes ning hoiakulistes küsimustes. Väärtuste ja hoiakute hindamist võimaldavad rollimängud, juhtumianalüüsid ning rühmatöö. Hinnanguid andes ja numbriliselt hinnates võetakse aluseks ainekavaga määratletud õpitulemused.

Hindamismeetodite valikul arvestatakse õpilaste vanuselisi iseärasusi, individuaalseid võimeid ning valmisolekut ühe või teise tegevusega toime tulla.

Õpitulemuste kontrollimise vormid peavad olema mitmekesised ja vastavuses õpitulemustega. Aine pakub rohkesti võimalusi mitmekesiseks tööks erinevate allikatega (pildid, skeemid, tabelid, tekstid). Vanuseastme järgi võib lihtsamaid ülesandeid anda mõne fakti või näite leidmiseks ning hinnata ülesande täitmise põhjalikkust ja täpsust. Praktiliste tööde puhul ei hinnata mitte ainult tulemust, vaid ka protsessi kulgu. Kirjalikke ülesandeid hinnates arvestatakse eelkõige töö sisu, kuid parandatakse ka õigekirjavead, mida hindamisel ei arvestata.

Õpitulemusi hinnatakse sõnaliste hinnangute ja numbriliste hinnetega. Õpilane peab teadma, mida ja millal hinnatakse, mis hindamisvahendeid kasutatakse ning mis on hindamise kriteeriumid.                          

6. klassi lõpetaja:                                                    

1) on viisakas, sõbralik, väärikas, vastutustundlik, töökas, täpne ja aus;

2) teab ja väärtustab demokraatia põhimõtteid;

3) mõistab, kuidas demokraatia põhimõtted saavad toimida koolis; märkab probleeme koolis, toetab oma käitumise ja osalemisega koolidemokraatiat;

4) loetleb Eesti riigi valitsemise põhilisi institutsioone ja kirjeldab nende ülesandeid (kohalik omavalitsus, Riigikogu, Vabariigi Valitsus, Vabariigi President, kohus);

5) teab, mis on põhiseadus ja teised seadused ning miks seadusi tuleb täita; teab, mis on lapse õigused ja vastutus;

6) selgitab näidetega, mis on kodanikuühendus, kodanikualgatus ja vabatahtlik töö; põhjendab vabatahtliku töö vajalikkust ning pakub abi abivajajatele; tunneb ära ebaõigluse ja oskab sellele vastu seista;

7) mõistab inimeste iseärasusi; teab, et inimesed erinevad rahvuse, soo, vaimse ja füüsilise suutlikkuse ning vaadete ja usutunnistuste poolest; on salliv erinevuste suhtes ning valmis koostööks; oskab vältida ja lahendada konflikte;

8) toob näiteid ühiskonna toimimiseks ja arenguks vajalikest elukutsetest ja ettevõtetest ning väärtustab töötamist kui peamist elatusallikat; tunneb oma õigusi ja vastutust omanikuna ning tarbijana;

9) oskab leida teavet oma eesmärkide ja huvide tarbeks ning seda kriitiliselt hinnata; esitab oma teadmisi ja seisukohti selgelt ja veenvalt ning suudab neid põhjendada; loob, kasutab ja jagab infot ning väärtustab enda ja teiste autorite tööd;

10) teab, et tal on õigus saada abi, ning oskab leida abi ettetulevates elusituatsioonides.


I Sotsiaalsed suhted

1. Inimesed meie ümber, kogukonnad; Euroopa riigid ja rahvad; sallivus

Õppesisu (kohustuslik)

1.1. Eestis ja õpilase kodukohas elavad rahvarühmad (sotsiaalsed, rahvuslikud, religioossed jm).

Kultuur rahvusliku identiteedi kandjana

Laiendav ja süvendadav teema

Rahvuslikud ja usulised kultuuritraditsioonid.

Mõne Eestis elava vähemusrahvuse kultuur. Kohalik kirikukogudus

Praktilised tööd ja IKT rakendamine

veebileheküljed, film, video

Lõiming
Ü- üldpädevused
L- läbivad teemad

A- teised ained

Ü: kultuuri- ja väärtuspädevus, sotsiaalne ja kodanikupädevus, õpipädevus, enesemääratluspädevus, digipädevus

L: kultuuriline identiteet

A:                                    

Eesti keel ja kirjandus: teemad „Rahvaluule“, „Omakultuur ja kultuuriline mitmekesisus“

Võõrkeeled: teema „Kodu ja lähiümbrus“ all kodu ning koduümbrus

Ajalugu: kogukonna identiteedi teke

Inimeseõpetus: teema „Suhtlemine teistega“ all eelarvamuste mõju

Matemaatika: statistilise materjali kasutamine

Õpitulemus

Õpilane:                          

 • Seletab oma sõnadega ja kasutab kontekstis mõisteid kodukoha rahvas ja kodukoha rahvused.
 • Nimetab Eestis ja kodukohas elavaid rahvarühmi ning kirjeldab nende eluolu ja kultuuritraditsioone.
 • Nimetab Eestis esindatud peamisi usundeid ja kirjeldab nende kombeid.

Kasutatavad meetodid

Suunatud diskussioon, vastavasisuline lisalugemine ja diskussioon selle üle, kohtumine erinevate inimestega, selgitus, film või video ja diskussioon nähtu üle;

Hindamine

 •  arvamuslugu  ja juhtumianalüüs,
 • dokumendi, kaardi tundmine,
 •  informatsiooni leidmine, kasutamine

Kasutatav õppekirjandus, vahendid

Teema illustreerimiseks: rahvusseltside ja usuühenduste koduleheküljed (nt Eestimaa Rahvuste Ühenduse infolehed http://www.nationalities.ee/, Eesti Kirikute Nõukogu http://www.ekn.ee jne), raamatusari „Rahvused Eestis”, tõsielufilmid sarjast „Etnomosaiik”, kohaliku omavalitsuse kodulehekülg;

maailmahariduse portaal http://www.maailmakool.ee

Ühiskonnaõpetuse õpik ja töövihik Mosaiik 6. klassile

Õppesisu (kohustuslik)

1.2. Sooline võrdõiguslikkus

Laiendavad ja süvendadavad teemad

Sooline võrdõiguslikkus klassis. Soolised stereotüübid

Praktilised tööd ja IKT rakendamine

Internetiallikate kasutamine.

Lõiming
Ü- üldpädevused
L- läbivad teemad

A- teised ained

Ü: kultuuri- ja väärtuspädevus, sotsiaalne ja kodanikupädevus, õpipädevus, enesemääratluspädevus, digipädevus

L:väärtused ja kõlblus

A:

Inimeseõpetus: sugudevahelised erinevused, soorollid

Ajalugu: soorollide kujunemine ja muutumine

Eesti keel, kirjandus: soorollide kujutamine ilukirjanduses

Õpitulemus

Õpilane:

 • Seletab oma sõnadega ja kasutab kontekstis mõisteid sallivus, võrdõiguslikkus.
 • Toob näiteid meeste ja naiste võrdsete õiguste ning nende rikkumiste kohta.
 • Suhtub sallivalt erinevustesse.

Kasutatavad meetodid

Suunatud diskussioon, mõistekaart, loovtöö, internetiallika kasutamine.

Hindamine

 • arvamuslugu  ja juhtumianalüüs,
 • dokumendi, kaardi tundmine,
 • informatsiooni leidmine, kasutamine

Kasutatav õppekirjandus, vahendid

Sotsiaalministeerium: http://www.sm.ee/tegevus/sooline-vordoiguslikkus.html;

Euroopa Komisjon: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catld=418&langld=et

Ühiskonnaõpetuse õpik ja töövihik Mosaiik 6. klassile

Õppesisu (kohustuslik)

1.3. Pere ja suguvõsa. Naabruskond maal ja linnas. Sõpruskond. Koolipere

Laiendavad ja süvendadavad teemad

Ühistegevus ja traditsioonid peres, suguvõsas, koolis, kodukohas.

Praktilised tööd ja IKT rakendamine

Vaba sugupuu tegemise programm GENI (www.geni.com), see on ingliskeelne programm, mida on lihtne kasutada ning mis on ühtlasi sotsiaalne suhtluskeskkond;

Nimede päritolu ja sugupuu uurimine.

Lõiming
Ü- üldpädevused
L- läbivad teemad

A- teised ained

Ü: kultuuri- ja väärtuspädevus, sotsiaalne ja kodanikupädevus, õpipädevus, enesemääratluspädevus, digipädevus

L:väärtused ja kõlblus

A: Inimeseõpetus: kogukonnasisesed suhted

Ajalugu: kogukondade kujunemine ja roll

Eesti keel, kirjandus: teema käsitlemine ilukirjanduslikes teostes

Kunstiõpetus: teema avamine omaloomingus

Õpitulemus

Õpilane:                 

 • Teab ja hoiab kogukonna traditsioone.

Kasutatavad meetodid

Suunatud diskussioon, vastavasisuline lisalugemine ja diskussioon selle üle, diskussioon väikestes rühmades, vaba diskussioon, selgitus, rühmatööd.

Hindamine

 • arvamuslugu  ja juhtumianalüüs,
 • informatsiooni leidmine, kasutamine

Kasutatav õppekirjandus ja vahendid

sugupuu tegemise keskkond internetis (n: GENI)

Ühiskonnaõpetuse õpik ja töövihik Mosaiik 6. klassile

Õppesisu (kohustuslik)

1.4. Euroopa riigid, Eesti naaberriigid

Laiendavad ja süvendadavad teemad

Euroopa Liidu liikmesriigid

Praktilised tööd ja IKT rakendamine

Euroopa Liidu teemalised õppemängud.

Lõiming
Ü- üldpädevused
L- läbivad teemad

A- teised ained

Ü: kultuuri- ja väärtuspädevus, sotsiaalne ja kodanikupädevus, õpipädevus, enesemääratluspädevus, digipädevus

L:kultuuriline identiteet

A:Ajalugu: Euroopa tsivilisatsiooni kujunemine

Võõrkeeled: teema „Riigid ja nende kultuur“ all Eesti naaberriigid

Loodusõpetus: planeet Maa

Õpitulemus

Õpilane:                          

 • Seletab oma sõnadega ja kasutab kontekstis mõistet riik.
 • Nimetab ja näitab kaardil Eesti naaberriike ning toob näiteid, kuidas muu maailm mõjutab elu Eestis.
 • Teab, mis on isikutunnistus ja vajalikud reisidokumendid (pass, isikutunnistus).

Kasutatavad meetodid

Suunatud diskussioon, vastavasisuline lisalugemine ja diskussioon selle üle; vaba diskussioon, rollimäng.

Hindamine

 • arvamuslugu  ja juhtumianalüüs,
 • dokumendi, kaardi tundmine,
 • informatsiooni leidmine, kasutamine

Kasutatav õppematerjal, vahendid

Euroopa Liitu tutvustavad materjalid (nt „12 lugu Euroopa Liidust” (2006) http://ec.europa.eu/publications/booklets/eu_glance/60/index_et.htm, „Ülevaade Euroopa Liidust” (2007) http://ec.europa.eu/publications/booklets/eu_glance/69/index_et.htm, Euroopa Liit slaididel http://europa.eu/abc/euslides/index_et.htm; Euroopa Liidu teemalised õppemängud põhikoolile http://www.springday2010.net/ww/et/pub/spring2010/games_/educational_games.htm)

Ühiskonnaõpetuse õpik ja töövihik Mosaiik 6. klassile

2. Vabatahtlik tegevus: kodanikuühendused ja -algatus; koostöö

Õppesisu (kohustuslik)

2.1. Kodukohas tegutsevate seltside, klubide ja ühenduste tegevus

Laiendavad ja süvendadavad teemad

Tutvub valikuliselt ühe ühenduse tegevusega.

Praktilised tööd ja IKT rakendamine

Internetiallikate kasutamine.

Lõiming:
Ü- üldpädevused
L- läbivad teemad

A- teised ained

Ü:ettevõtlikkuspädevus, kultuuri- ja väärtuspädevus, sotsiaalne ja kodanikupädevus, õpipädevus, enesemääratluspädevus, digipädevus

L:kultuuriline identiteet

A: Matemaatika: statistilised materjalid

Inimeseõpetus: suhted teistega

Eesti keel: teema „Kodanikuühiskond ja rahvussuhted“

Õpitulemus

Õpilane:

 • Seletab oma sõnadega ja kasutab kontekstis mõisteid kodanikuühendus, kodanikualgatus, vabatahtlik tegevus.
 • Nimetab kodukohas tegutsevaid seltse, klubisid ja ühendusi ning kirjeldab nende tegevust.

Kasutatavad meetodid

Suunatud diskussioon, vastavasisuline ilukirjanduslik lisalugemine ja diskussioon selle üle, õppekäik, diskussioon väikestes rühmades, vaba diskussioon, intervjuu, kohtumine erinevate inimesega

Hindamine

 •  arvamuslugu  ja juhtumianalüüs,
 • dokumendi, kaardi tundmine,
 •  informatsiooni leidmine, kasutamine

Kasutatav õppematerjal, vahendid

Mittetulundusühingute koduleheküljed (nt Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit http://www.ngo.ee/ jne)

Ühiskonnaõpetuse õpik ja töövihik Mosaiik 6. klassile

Õppesisu (kohustuslik)

2.2. Noorte-organisatsioonid

Laiendavad ja süvendadavad teemad

Tutvub valikuliselt ühe noorteorganisatsiooni eesmärkide ja tegevusega.

Praktilised tööd ja IKT rakendamine

Info otsimine ja leidmine internetist.

Lõiming:
Ü- üldpädevused
L- läbivad teemad

A- teised ained

Ü:ettevõtlikkuspädevus, kultuuri- ja väärtuspädevus, sotsiaalne ja kodanikupädevus, õpipädevus, enesemääratluspädevus, digipädevus

L:keskond ja jätkusuutlik areng

A:Eesti keel: teema „Mängiv inimene“

Kirjandus: teema käsitlemine ilukirjanduses

Õpitulemus

 • Nimetab kodukohas ja koolis tegutsevaid noorteorganisatsioone, kirjeldab nende tegevust ning osaleb neis võimaluse korral.

Kasutatavad meetodid

Vestlus, diskussioon, paaristöö, rühmatöö, esitlus, mõistekaart, individuaalne töö.

Hindamine

 • kodukohas/koolis tegutseva noorteorganisatsiooni tegevuse kirjeldamine

Kasutatav õppekirjandus, vahendid

Noorteportaal NIP http://www.nip.ee/, noorteorganisatsioonid (nt kodutütred http://www.kodutytar.ee, skaudid http://www.skaut.ee/, ELO http://www.elo.ee/ jne)

Ühiskonnaõpetuse õpik ja töövihik Mosaiik 6. klassile

Õppesisu (kohustuslik)

2.3. Eakohased kodanikualgatuse võimalused. Koostöö ja ühistegevus, kommunikatsiooni-võimalused

Laiendavad ja süvendadavad teemad

Ühistegevusest tulenev kasu indiviidile ja kogukonnale

Praktilised tööd ja IKT rakendamine

Internetiallikate kasutamine.

Lõiming:
Ü- üldpädevused

L- läbivad teemad

A- teised ained

Ü:ettevõtlikkuspädevus, kultuuri- ja väärtuspädevus, sotsiaalne ja kodanikupädevus, õpipädevus, enesemääratluspädevus, digipädevus

L: Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus

A: Eesti keel: kodanikuühiskond ja rahvussuhted

Kirjandus: teema käsitlemine ilukirjanduses

Inimeseõpetus: suhted teistega

Ajalugu: eluolu erinevates tsivilisatsioonides

Muusika: kollektiivis koos musitseerimine

Õpitulemus

Õpilane:                 

 • Teab kodukoha kodanikualgatusi ning osaleb neis võimaluse korral.                 
 • Toob näiteid vabatahtliku töö kasulikkuse kohta; märkab probleeme ja pakub vajajatele abi.

Kasutatavad meetodid

Arutelu, vestlus, diskussioon, rühmatöö, individuaalne töö, ajurünnak, rollimäng.

Hindamine

 •  arvamuslugu  ja juhtumianalüüs,
 • dokumendi, kaardi tundmine,
 •  informatsiooni leidmine, kasutamine

Kasutatav õppekirjandus, vahendid

KOVi koduleheküljed, kohalikud ajalehed;

http://www.thehungersite.com – võimalus toetada reaalselt

Ühiskonnaõpetuse õpik ja töövihik Mosaiik 6. klassile

II Demokraatia

1. Demokraatia põhimõtted ja selle toimimine

Õppesisu

1.1. Rahva osalemine ühiskonna valitsemises

Laiendavad ja süvendadavad teemad

Teised osalusvormid: rahvahääletus, suhtlemine poliitikute ja ametnikega

Praktilised tööd ja IKT rakendamine

Internetiallikate kasutamine.

Lõiming:
Ü- üldpädevused
L- läbivad teemad

A- teised ained

Ü: kultuuri- ja väärtuspädevus, sotsiaalne ja kodanikupädevus, õpipädevus, enesemääratluspädevus, digipädevus

L:kodanikualgatus ja ettevõtlikkus

A: Ajalugu: demokraatia kujunemine

Matemaatika: statistiline materjal

Eesti keel: teema „Kodanikuühiskond“

Kirjandus: teema käsitlemine ilukirjanduses

Õpitulemus

Õpilane:

 • Seletab oma sõnadega ning kasutab kontekstis mõisteid demokraatia, valimised.
 • Iseloomustab ja väärtustab demokraatia põhimõtteid (arvamuste mitmekesisus ja sõnavabadus, osalus aruteludes ja otsustamises, õigus valida ja olla valitud).

Kasutatavad meetodid

Hindamine

 •  arvamuslugu  ja juhtumianalüüs,
 • dokumendi, kaardi tundmine,
 • informatsiooni leidmine, kasutamine

Kasutatav õppekirjandus, vahendid

E-demokraatia võimalused (nt Riigiportaal http://www.eesti.ee jne);

näidisreferendumi või valimiskampaania (-reklaami) korraldamine

Ühiskonnaõpetuse õpik ja töövihik Mosaiik 6. klassile

Õppesisu

1.2. Võimude lahusus. Riigikogu, Vabariigi Valitsus, Vabariigi President, kohus

Laiendavad ja süvendadavad teemad

Ühe institutsiooni ülesanded ja struktuur

Praktilised tööd ja IKT rakendamine

Internetiallikate kasutamine.

Lõiming:
Ü- üldpädevused
L- läbivad teemad

A- teised ained

Ü: sotsiaalne ja kodanikupädevus, õpipädevus, enesemääratluspädevus, digipädevus

L::kodanikualgatus ja ettevõtlikkus

A: Ajalugu: erinevad riigiinstitutsioonid ajaloo vältel

Õpitulemus

 • Teab, et Eesti on demokraatlik vabariik.
 • Nimetab Vabariigi Valitsuse, Riigikogu ja Vabariigi Presidendi ning kohtu peamisi ülesandeid.

Kasutatavad meetodid

Vestlus, diskussioon, paaristöö, rühmatöö, esitlus, mõistekaart, individuaalne töö.

Hindamine

 •  arvamuslugu  ja juhtumianalüüs,
 • dokumendi, kaardi tundmine,
 •  informatsiooni leidmine, kasutamine

Kasutatav õppekirjandus, vahendid

Riigiasutuste kodulehed (nt Haridus- ja Teadusministeerium http://www.hm.ee/, Riigikogu http://www.riigikogu.ee/, Vabariigi President http://www.president.ee/et/ jne)  

Ühiskonnaõpetuse õpik ja töövihik Mosaiik 6. klassile

Õppesisu

1.3. Kohalik omavalitsus

Laiendavad ja süvendadavad teemad

Kodukoha probleemid, analüüs, ettepanekud

Praktilised tööd ja IKT rakendamine

Õppekäik KOVi või kohtumine KOVi esindajatega

Lõiming:
Ü- üldpädevused
L- läbivad teemad

A- teised ained

Ü: sotsiaalne ja kodanikupädevus, õpipädevus, enesemääratluspädevus, digipädevus

L::kodanikualgatus ja ettevõtlikkus

A: Loodusõpetus: asula elukeskkonnana

Kirjandus: teema käsitlemine ilukirjanduses

Kunstiõpetus: teema avamine omaloomingus

Õpitulemus

Teab, mis on kohalik omavalitsus, ning toob näiteid oma valla/linna omavalitsuse kohta.         

Kasutatavad meetodid

õppekäik, intervjuu

Hindamine

 •  arvamuslugu  ja juhtumianalüüs,
 • dokumendi, kaardi tundmine,
 •  informatsiooni leidmine, kasutamine

Kasutatav õppekirjandus, vahendid

KOVi koduleheküljed, kohalikud ajalehed;

http://www.thehungersite.com – võimalus toetada reaalselt

Ühiskonnaõpetuse õpik ja töövihik Mosaiik 6. klassile

Õppesisu

1.4. Seaduse ülimuslikkus, seadus kui regulatsioon

Laiendavad ja süvendadavad teemad

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus (PGS) õpilase, õpetaja, lapsevanema õigustest ning kohustustest

Praktilised tööd ja IKT rakendamine

Internetiallikate kasutamine.

Lõiming:
Ü- üldpädevused
L- läbivad teemad

A- teised ained

Ü: sotsiaalne ja kodanikupädevus, õpipädevus, enesemääratluspädevus, digipädevus

L:väärtused ja kõlblus

A:Inimeseõpetus: seaduskuulekus

Ajalugu: seaduste teke ja roll

Eesti keel: väärtus ja kõlblus

Kirjandus: teema käsitlemine ilukirjanduses

Õpitulemus

 • Seletab oma sõnadega ja kasutab kontekstis mõistet seadus.
 • Teab, et kõik on võrdsed seaduse ees ja peavad seadusi täitma, ning toob näiteid seaduskuuleka käitumise kohta.

Kasutatavad meetodid

Vestlus, diskussioon, paaristöö, rühmatöö, esitlus, mõistekaart, individuaalne töö.

Hindamine

 •  arvamuslugu  ja juhtumianalüüs,
 • dokumendi, kaardi tundmine,
 •  informatsiooni leidmine, kasutamine

Kasutatav õppekirjandus, vahendid

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus

Ühiskonnaõpetuse õpik ja töövihik Mosaiik 6. klassile

Õppesisu

1.5. Peamised inimõigused (õigus elada, õigus vabadusele ja inimväärikusele jne)

Laiendavad ja süvendadavad teemad

Inimõiguste universaalsus. Lapse õigused. ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioon (dokumenti ei õpita)

Praktilised tööd ja IKT rakendamine

Internetiallikate kasutamine.

Lõiming:
Ü- üldpädevused
L- läbivad teemad

A- teised ained

Ü:kultuuri- ja väärtuspädevus, suhtluspädevus, sotsiaalne ja kodanikupädevus, enesemääratluspädevus, õpipädevus, digipädevus

L: väärtused ja kõlblus

A:Inimeseõpetus: tervisekasvatus

Ajalugu: inimese õiguslik seisund ja kaitse

Eesti keel: teema „Kodus ja koolis“

Kirjandus: teema käsitlemine ilukirjanduses

Õpitulemus

 • Seletab oma sõnadega ja kasutab kontekstis mõistet inimõigus.
 • Nimetab ja austab inimõigusi.

Kasutatavad meetodid

Vestlus, diskussioon, paaristöö, rühmatöö, esitlus, mõistekaart, individuaalne töö.

Hindamine

 •  arvamuslugu  ja juhtumianalüüs,
 • dokumendi, kaardi tundmine,
 •  informatsiooni leidmine, kasutamine

Kasutatav õppekirjandus, vahendid

ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioon;

lapse õiguste konventsioon

Ühiskonnaõpetuse õpik ja töövihik Mosaiik 6. klassile

2. Koolidemokraatia; lapse õigused ja võimalused osaleda poliitikas

Õppesisu

2.1. Õpilasomavalitsus, õpilaste osalemine koolielu korraldamises ja õpilasesinduses

Laiendavad ja süvendadavad teemad

Mõne tegevuse praktiline korraldamine koolis

Praktilised tööd ja IKT rakendamine

Internetiallikate kasutamine.

Lõiming:
Ü- üldpädevused
L- läbivad teemad

A- teised ained

Ü: ettevõtlikkuspädevus, kultuuri- ja väärtuspädevus, suhtluspädevus, sotsiaalne ja kodanikupädevus, enesemääratluspädevus, õpipädevus, digipädevus

L:väärtused ja kõlblus; kultuuriline identiteet

A:Eesti keel: teema „Kodus ja koolis“

Kirjandus: teema käsitlemine ilukirjanduses

Õpitulemus

 • Kirjeldab demokraatia põhimõtete toimimist koolis.
 • Märkab ning arvestab erinevaid huve ja võimalusi ning on valmis koostööks ja kokkulepeteks.

Kasutatavad meetodid

Vestlus, diskussioon, paaristöö, rühmatöö, esitlus, mõistekaart, individuaalne töö.

Hindamine

 •  informatsiooni leidmine, kasutamine

Kasutatav õppekirjandus, vahendid

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus, õpilasomavalitsusi käsitlevad kodulehed (nt Eesti Õpilasesinduste Liit http://www.escu.ee/ jne);

oma kooli õpilasesindusega kohtumine, õpilaskoosoleku korraldamine

Ühiskonnaõpetuse õpik ja töövihik Mosaiik 6. klassile

Õppesisu

2.2. Kooli sisekord (kodukord)

Praktilised tööd ja IKT rakendamine

Ettepanekute esitamine oma kooli kodukorra eeskirja täiendamiseks ja muutmiseks

Lõiming:
Ü- üldpädevused
L- läbivad teemad

A- teised ained

Ü: ettevõtlikuspädevus, kultuuri- ja väärtuspädevus, suhtluspädevus, sotsiaalne ja kodanikupädevus, enesemääratluspädevus, õpipädevus, digipädevus

L:keskkond ja jätkusuutlik areng; väärtused ja kõlblus

A: Inimeseõpetus: suhtlemine teistega, konfliktide lahendamine

Õpitulemus

Toetab oma suhtumise ja tegutsemisega koolidemokraatiat.

Kasutatavad meetodid

Vestlus, diskussioon, paaristöö, rühmatöö, esitlus, mõistekaart, individuaalne töö.

Hindamine

 •  arvamuslugu  ja juhtumianalüüs,
 • dokumendi, kaardi tundmine,
 •  informatsiooni leidmine, kasutamine

Kasutatav õppekirjandus, vahendid

Ühiskonnaõpetuse õpik ja töövihik Mosaiik 6. klassile

Õppesisu

2.3. Lapse õigused (õigus saada haridust, õigus vanemlikule hoolitsusele jne). Õiguste, kohustuste ja vastutuse tasakaal

Laiendavad ja süvendadavad teemad

Teised lapse õigused (valikuliselt)

Praktilised tööd ja IKT rakendamine

Internetiallikate kasutamine.

Lõiming:
Ü- üldpädevused
L- läbivad teemad

A- teised ained

Ü:ettevõtlikkuspädevus, kultuuri- ja väärtuspädevus, suhtluspädevus, sotsiaalne ja kodanikupädevus, enesemääratluspädevus, õpipädevus, digipädevus

L:keskkond ja jätkusuutlik areng; väärtused ja kõlblus

A:Inimeseõpetus: teema „Turvalisus ja riskikäitumine“ all õnnetusjuhtumite ennetamine, abi kutsumine

Eesti keel: teema „Kodus ja koolis“

Kirjandus: teema käsitlemine ilukirjanduses

Õpitulemus

 • Tunneb ÜRO lapse õiguste konventsiooni põhimõtteid, nimetab lapse õigusi, tunneb õiguste ja vastutuse tasakaalu ning on viisakas, sõbralik ja väärikas.
 • Oskab otsida ja pakkuda abi probleemide lahendamisel.

Kasutatavad meetodid

Vestlus, diskussioon, paaristöö, rühmatöö, esitlus, mõistekaart, individuaalne töö.

Ühiskonnaõpetuse õpik ja töövihik Mosaiik 6. klassile

Hindamine

 •  arvamuslugu  ja juhtumianalüüs,
 • dokumendi, kaardi tundmine,
 •  informatsiooni leidmine, kasutamine

Kasutatav õppekirjandus, vahendid

Lapse õiguste konventsioon, noorte abitelefonid (nt Lasteabi telefon jne)

III Töö ja tarbimine

Õppesisu

1.1. Aja ja kulutuste paneerimine ning raha kasutamine, laenamine ja säästmine

Laiendavad ja süvendadavad teemad

Pangateenused (SMS-laenud)

Praktilised tööd ja IKT rakendamine

Internetiallikate kasutamine.

Lõiming:
Ü- üldpädevused
L- läbivad teemad

A- teised ained

Ü:matemaatikapädevus; ettevõtlikkuspädevus, kultuuri- ja väärtuspädevus, suhtluspädevus, sotsiaalne ja kodanikupädevus, enesemääratluspädevus, õpipädevus, digipädevus

L:teabekeskkond

A:Inimeseõpetus: teema „Tervislik eluviis“ juures päevaplaani koostamine

Matemaatika: kulude planeerimine, kell ja kalender

Eesti keel: väärtused ja kõlblus

Kirjandus: teema käsitlemine ilukirjanduses

Tehnoloogiaõpe: töömaailm

Õpitulemus

 • Teeb vahet vajadustel, soovidel ja võimalustel.
 • Oskab kulutusi tähtsuse järjekorda seada, koostada eelarvet oma taskuraha piires ning oma aega planeerida.
 • Teab internetipanga ja pangakaardi (PIN-koodi) turvalise kasutamise reegleid.

Kasutatavad meetodid

Vestlus, diskussioon, paaristöö, rühmatöö, esitlus, mõistekaart, individuaalne töö.

Hindamine

 •  arvamuslugu  ja juhtumianalüüs,
 • dokumendi, kaardi tundmine,
 •  informatsiooni leidmine, kasutamine

Kasutatav õppekirjandus, vahendid

Raha planeerimine (nt tarbijaveeb http://www.minuraha.ee jne), statistilised andmebaasid (nt Statistikaameti kodulehekülg http://www.stat.ee/ jne)

Ühiskonnaõpetuse õpik ja töövihik Mosaiik 6. klassile

Õppesisu

1.2. Elukutsed – teadmised ja oskused. Elukestev õpe. Elukutsed ja ettevõtted kodukohas. Töökultuur ja tööeetika

Laiendavad ja süvendadavad teemad

Innovatsioon ettevõtluses, ettevõtete sulgemine. Kutsevalik. Hariduse osa karjääri kujundamisel

Praktilised tööd ja IKT rakendamine

Internetiallikate kasutamine.

Lõiming:
Ü- üldpädevused
L- läbivad teemad

A- teised ained

Ü:ettevõtlikkuspädevus,  kultuuri- ja väärtuspädevus, suhtluspädevus, sotsiaalne ja kodanikupädevus, enesemääratluspädevus, õpipädevus, digipädevus

L:elukestev õpe ja karjääri planeerimine

A:Inimeseõpetus: tervisenõuded

Eesti keel: väärtus ja kõlblus

Kirjandus: teema käsitlemine ilukirjanduses

Võõrkeeled: teema „Kodu ja lähiümbrus“ all pereliikmete ametid, teema „Igapäevaelu, õppimine ja töö“ all ametid

Ajalugu: tööjaotus ühiskonnas

Kunstiõpetus: teema avamine omaloomingus

Tööõpetus: töökultuur, tööohutus

Õpitulemus

 • Iseloomustab, milliseid isiksuse omadusi, teadmisi ja oskusi eeldavad erinevad elukutsed.
 • Selgitab, miks on ühiskonna toimimiseks vaja erinevaid elukutseid.
 • Väärtustab enda ja teiste tööd.

Kasutatavad meetodid

Vestlus, diskussioon, paaristöö, rühmatöö, esitlus, mõistekaart, individuaalne töö.

Hindamine

 •  arvamuslugu  ja juhtumianalüüs,
 • dokumendi, kaardi tundmine,
 •  informatsiooni leidmine, kasutamine

Kasutatav õppekirjandus, vahendid

Kodukohas tegutsevate ettevõtete koduleheküljed (n: Pilvelambad);

elukutsevalikut hõlbustavad lehed (nt Rajaleidja http://www.rajaleidja.ee/ jne)

Ühiskonnaõpetuse õpik ja töövihik Mosaiik 6. klassile

Õppesisu

1.3. Teadlik, säästev tarbimine

Laiendavad ja süvendadavad teemad

Kaupade ja pakendite korduskasutus

Praktilised tööd ja IKT rakendamine

Internetiallikate kasutamine.

Lõiming:
Ü- üldpädevused
L- läbivad teemad

A- teised ained

Ü:väärtuspädevus, ettevõtlikkuspädevus, suhtluspädevus, sotsiaalne ja kodanikupädevus, enesemääratluspädevus, õpipädevus, digipädevus

L:keskond ja jätkusuutlik areng

A:Inimeseõpetus: teema „Keskkond ja tervis“ all keskkonna turvalisus

Loodusõpetus: asula elukeskkonnana

Eesti keel: teema „Keskkond ja ühiskonna jätkusuutlik areng“

Kirjandus: teema käsitlemine ilukirjanduses

Võõrkeeled: teema „Igapäevaelu, õppimine ja töö“ all poeskäik

Kunst: ohutusnõuded, teema avamine omaloomingus

Tööõpetus: tootmise mõju keskkonnale

Õpitulemus

 • Oskab lugeda tooteinfot ja teab, kuhu kaebustega pöörduda.
 • Tunneb tarbija õigusi.

Kasutatavad meetodid

Vestlus, diskussioon, paaristöö, rühmatöö, esitlus, mõistekaart, individuaalne töö.

Hindamine

 •  arvamuslugu  ja juhtumianalüüs,
 • dokumendi, kaardi tundmine,
 •  informatsiooni leidmine, kasutamine

Kasutatav õppekirjandus, vahendid

Tarbimisega seotud kodulehed (nt Eesti Tarbijakaitse Liit http://www.tarbijakaitse.ee/, elektrooniline tarbija- ja pakendiinfo http://www.envir.ee/999 jne)

Ühiskonnaõpetuse õpik ja töövihik Mosaiik 6. klassile

IV Meedia ja teave

Õppesisu

1.1. Raamatukogu, Internet

Laiendavad ja süvendadavad teemad

E-raamatukogu

Praktilised tööd ja IKT rakendamine

Internetiallikate kasutamine.

Lõiming:
Ü- üldpädevused
L- läbivad teemad

A- teised ained

Ü:suhtluspädevus, digipädevus, õpipädevus, kultuuri- ja väärtuspädevus, sotsiaalne ja kodanikupädevus, tehnoloogiapädevus

L:teabekeskond

A:Eesti keel: teabekeskkond

Inimeseõpetus: internetisuhtluse ohud ja võimalused

Õpitulemus

 • Tunneb Interneti võimalusi, kasutamise ohtusid ja informatsioonilise enesemääramise võimalusi.
 • Oskab leida teavet oma eesmärkide ja huvide tarbeks.

Kasutatavad meetodid

Vestlus, diskussioon, paaristöö, rühmatöö, esitlus, mõistekaart, individuaalne töö.

Hindamine

 •  arvamuslugu  ja juhtumianalüüs,
 • dokumendi, kaardi tundmine,
 •  informatsiooni leidmine, kasutamine

Kasutatav õppekirjandus, vahendid

Tuntumad otsingumootorid (nt Google, Neti jne), ajalehtede elektroonilised väljaanded (nt Postimees www.postimees.ee), kooliga seotud infoportaalid (nt Miksike http://www.miksike.ee/, Koolielu www.koolielu.ee jne), Interneti-põhised teatmeteosed (nt Wikipedia), noorteportaalid (nt http://www.kuut.ee/), suhtluskeskkonnad (nt Rate, Orkut, Facebook, Twitter jne);

e-raamatukogud (nt ESTER), muusika ja video vahetuskeskkonnad (nt YouTube jne)

Ühiskonnaõpetuse õpik ja töövihik Mosaiik 6. klassile

Õppesisu

1.2. Ajalehed, ajakirjad, raadio, televisioon, meediakanalite integratsioon

Laiendavad ja süvendadavad teemad

Uudiste portaalid

Praktilised tööd ja IKT rakendamine

Internetiallikate kasutamine.

Lõiming:
Ü- üldpädevused
L- läbivad teemad

A- teised ained

Ü:suhtluspädevus, digipädevus, õpipädevus, kultuuri- ja väärtuspädevus, sotsiaalne ja kodanikupädevus, tehnoloogiapädevus

L:teabekeskond

A: Eesti keel: teabekeskkond

Õpitulemus

Oskab leida teavet oma eesmärkide ja huvide tarbeks, sh kasutab indekseid, sõnastikke, otsingumootoreid, entsüklopeediat.

Kasutatavad meetodid

Vestlus, diskussioon, paaristöö, rühmatöö, esitlus, mõistekaart, individuaalne töö.

Hindamine

 •  arvamuslugu  ja juhtumianalüüs,
 • dokumendi, kaardi tundmine,
 •  informatsiooni leidmine, kasutamine

Kasutatav õppekirjandus, vahendid

Oma kooli leht, kohalikud ja üleriigilised ajalehed, ajalehtede elektroonilised väljaanded (nt Postimees www.postimees.ee)

Ühiskonnaõpetuse õpik ja töövihik Mosaiik 6. klassile

Õppesisu

1.3. Autoriõiguste kaitse

Laiendavad ja süvendadavad teemad

Oma kooli leht, kooli kodulehekülg, võrgukogukonnad

Praktilised tööd ja IKT rakendamine

Internetiallikate kasutamine.

Lõiming:
Ü- üldpädevused
L- läbivad teemad

A- teised ained

Ü:suhtluspädevus, digipädevus, õpipädevus, kultuuri- ja väärtuspädevus, sotsiaalne ja kodanikupädevus, tehnoloogiapädevus

L:teabekeskond

A:muusikaõpetus

Eesti keel: teabekeskkond

Kirjandus: autori roll

Muusikaõpetus: autoriõigused

Kunstiõpetus: autoriõigused

Õpitulemus

 • Väärtustab teiste autorite ja enda tehtud tööd; viitab teiste autorite loomingule; tunneb autorina vastutust oma teose eest.
 • Teadvustab intellektuaalse omandi kaitsega seotud probleeme Internetis.

Kasutatavad meetodid

Vestlus, diskussioon, paaristöö, rühmatöö, esitlus, mõistekaart, individuaalne töö.

Hindamine

 •  arvamuslugu  ja juhtumianalüüs,
 • dokumendi, kaardi tundmine,
 •  informatsiooni leidmine, kasutamine

Kasutatav õppekirjandus, vahendid

Intellektuaalomandi kohta käiv info (nt http://www.autor.ee/est jne), suhtluskeskkonnad (nt Rate, Orkut, Facebook, Twitter jne);

e-raamatukogud (nt ESTER), muusika ja video vahetuskeskkonnad (nt YouTube jne)

Ühiskonnaõpetuse õpik ja töövihik Mosaiik 6. klassile

Õppesisu

1.4. Teadlik infotarbimine ja -edastamine

Laiendavad ja süvendadavad teemad

Turundus-kommunikatsioon ja reklaam

Praktilised tööd ja IKT rakendamine

Internetiallikate kasutamine.

Lõiming:
Ü- üldpädevused
L- läbivad teemad

A- teised ained

Ü:suhtluspädevus, digipädevus, õpipädevus, kultuuri- ja väärtuspädevus, sotsiaalne ja kodanikupädevus, tehnoloogiapädevus

L:teabekeskond

A:Eesti keel: teema „Teabekeskkond“

Kirjandus: teema käsitlemine ilukirjanduses

Inimeseõpetus: teema „Turvalisus ja riskikäitumine“ all meediaohud, vastutus oma sõnade ja tegude eest meedias

Õpitulemus

 • Oskab eristada fakti ja arvamust.
 • Saab aru, et reklaamiga taotletakse müügiedu.
 • Oskab leida teavet oma eesmärkide ja huvide tarbeks, sh kasutab indekseid, sõnastikke, otsingumootoreid, entsüklopeediat.
 • Oskab esitada oma teadmisi ja seisukohti; loob, kasutab ning jagab infot.

Kasutatavad meetodid

Vestlus, diskussioon, paaristöö, rühmatöö, esitlus, mõistekaart, individuaalne töö.

Hindamine

 •  arvamuslugu  ja juhtumianalüüs,
 • dokumendi, kaardi tundmine,
 •  informatsiooni leidmine, kasutamine

Kasutatav õppekirjandus, vahendid

Tuntumad otsingumootorid (nt Google, Neti jne), oma kooli leht, kohalikud ja üleriigilised ajalehed, ajalehtede elektroonilised väljaanded (nt Postimees www.postimees.ee jne), kooliga seotud infoportaalid (nt Miksike http://www.miksike.ee/, Koolielu www.koolielu.ee jne), Interneti-põhised teatmeteosed (nt Wikipedia), noorteportaalid (nt http://www.kuut.ee/), suhtluskeskkonnad (nt Rate, Orkut, Facebook, Twitter jne);

e-raamatukogud (nt ESTER), muusika ja video vahetuskeskkonnad (nt YouTube jne).

Ühiskonnaõpetuse õpik ja töövihik Mosaiik 6. klassile

Ainevaldkond SOTSIAALAINED

Ühiskonnaõpetus

II kooliaste