1r.- TEMPORALITZACIÓ DELS CONTINGUTS

1a Avaluació

2a Avaluació

3a Avaluació

1r ESO

U1, U2, U3, U4 i U5

U6, U7, U8, U9 i U10

U11,U12,U13,U14 i U15

Torna a esser de 3 hores setmanals. U5 i U6 s’impartiran de manera pràctica.

1a Avaluació

2a Avaluació

3a Avaluació

2n ESO

U1, U2, U3, U4 i U5

U6, U8, U9, U10

U11, U12, U13, U14 i U15

- La U7 no la contempla el currículum

- Es farà l’estadística de 2n perquè el curs passat vàrem fer estadísitica a 1r d’ESO

1a Avaluació

2a Avaluació

3a Avaluació

3r ESO Acadèmiques

U1, U2, U3, U4, U5

U6, U7, U8, U9, U10

U11, U12, U13, U14, U15

1a Avaluació

2a Avaluació

3a Avaluació

4t ESO Acadèmiques

U1, U2, U3, U6

U7, U4, U5, U8

U9, U10, U11 i U12

1a Avaluació

2a Avaluació

3a Avaluació

4t ESO Aplicades

U1, U2, U3 i U4

U5, U6, U7, U8, U9

U10, U11, U12, U13

1a Avaluació

2a Avaluació

3a Avaluació

1r Batx CT: Mat I

Els nombres reals, Els nombres complexos, Successions, Equacions, Sistemes d’equacions lineals i no lineals, Inequacions polinòmiques, racionals i similars

Funcions, Límits de funcions, Continuïtat, Càlcul Diferencial

Trogonometria, Vectors en el pla, Geometria analítica plana, Còniques, Estadística bidimensional

Aquesta distribució i seqüenciació de continguts s’adapta millor a les necessitats matemàtiques que tenen els alumnes de Física de 1r de Batxiller.

1a Avaluació

2a Avaluació

3a Avaluació

1r Batx CS: Mat CS I

U1, U2, U3

U4, U5, U6, U7

U8, U9, U10

1a Avaluació

2a Avaluació

3a Avaluació

2n Batx CT: Mat II

U7, U8, U9, U10, U11

U12,U1, U2, U3, U4

U5, U6, U13, U14

En principi aquesta és la seqüenciació i distribució dels continguts de 2n de Batxiller de Mat II que considera més convenient el Departament a falta de sabre que es dirà a la reunió de les PAU o revàlida a la Universitat de les Illes Balears.

1a Avaluació

2a Avaluació

3a Avaluació

2n Bat CS: Mat CS II

U1, U2, U3, U4

U5, U6, U7, U8, U9

U10, U11, U12, U13


2n.- TRACTAMENT DE VALORS, TIC, LECTURA  I ÈXIT ESCOLAR

Com referent curricular en la nostra programació de l’ESO relacionem a la programació de cada curs, la contribució a les vuit competències bàsiques dels continguts de cada tema.

Mesures dirigides a aconseguir l'èxit escolar.

a) Amb els agrupaments flexibles  2n d’ESO els grups són mes reduïts i homogenis així el professor pot fer una atenció més personalitzada. A 1r i 2n d’ESO tenim suport per part del departament d’Orientació pels alumnes amb més dificultats i si convé es fan adaptacions curriculars. És molt necessari que per el curs vinent poguem tornar a fer agrupaments flexibles a 1e d’ESO

b) Abans de cada control es dedica una classe a resoldre dubtes.

c) Després de cada avaluació es fa uns dies de repàs previs a un examen de recuperació i recapitulació per tots els alumnes.

d) A la feina diària de classe s’insisteix sobre les pautes més adients que han de realitzar els alumnes per aconseguir uns bons hàbits d’estudi.

Tractament de la lectura

Durant tot el curs i a qualsevol nivell amb els enunciats dels problemes es tracta  la lectura comprensiva i també en la elaboració de treballs.

Tractament de les TIC

El foment de l’ús de les TIC es durà a terme amb les següents formes:

a) Utilització de l'aplicació informàtica subministrada juntament amb el llibre de text que inclou activitats de suport i de consolidació dels continguts.

b) Utilització d’Internet per la recerca d’informació al realitzar els treballs.

c) Potenciació de l'ús de l'Aula Virtual amb col·leccions d'activitats i solucions dels exercicis i problemes.

d) Aconseguir l'ús racional de la calculadora científica.

e) A 1r de Batxiller amb la intrducció de l’ordinador dins l’aula.

Tractament de valors

L'aprenentatge de la matèria es durà a terme tenint present valors generals com els de equitat: valorant a cada persona sense tenir en compte la seva condició social o sexual, la seva cultura, religió o la seva aparença, ja que totes les persones es mereixen el mateix respecte respecte.

També s’inclourà el respecte per el medi ambient i la seva sostenibilitat en les activitats pràctiques com treballs i resolució de problemes .


3r.- CRITERIS D’AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ. Curs 2015 - 2016

 1. 3.1.- ESO: Criteris generals  d’avaluació i qualificació

 1. AVALUACIÓ

Els instruments que el professor utilitzarà per tal d’avaluar el procés  d’aprenentatge dels alumnes seran, fonamentalment, els següents:

Al llarg de tot el curs l'avaluació de l'alumne serà continuada i acumulativa (per blocs temàtics). Els alumnes que acumulin retards o faltes injustificades podran perdre el dret a l’avaluació contínua.

En cada període d’avaluació el professor revisarà el quadern dels alumnes un mínim de dues vegades.

En cada període d’avaluació els alumnes faran, al menys, dues proves escrites. En aquestes proves es tractaran aspectes teòrics i pràctics desenvolupats durant el curs. Amb aquestes proves es pretén avaluar la correcta assimilació dels conceptes, la capacitat de raonar i el correcte ús d’automatismes per part dels alumnes.

Els alumnes han de realitzar les proves escrites a tinta o bolígraf. Els gràfics s'admetran a llapis i, en el cas d’alumnes de 1r i 2n d’ESO, el llapis s’admetrà a les operacions.

QUALIFICACIÓ

Es concretarà en els següents aspectes:

Actitud (de 0 a 1 punt al Primer Cicle de la ESO i de 0 a 0,5 al Segon Cicle de la ESO): observació de l’alumne a l’aula, control del treball a casa,... A la nota d’actitud també es tendrà en compte de manera negativa  l’acumulació de retards o faltes injustificades.

Quadern (de 0 a 1 punt al Primer Cicle de la ESO i de 0 a 0,5 al Segon Cicle de la ESO): hi ha d’haver totes les explicacions i els exemples de classe. Els exercicis i deures amb els corresponents enunciats, treballats pels alumnes i degudament corregits també hi han de ser. Les característiques dels quaderns de 1r i 2n d’ESO s’han d’ajustar a les normes de quadern del centre.

Coneixements (de 0 a 8 punts al Primer Cicle de la ESO i de 0 a 9 al Segon Cicle de la ESO): proves escrites

Si la qualificació dels coneixements d’un alumne inferior a 3 punts, aleshores la nota de l’avaluació corresponent com a molt pot essser 4.

Es valorarà positivament:

a) el correcte ús del llenguatge en la expressió oral i escrita.

b) la claredat en la exposició i la bona presentació dels exercicis escrits.

c) la solució raonada dels problemes i qüestions.

 1. SISTEMA DE RECUPERACIÓ

1. Recuperació d’avaluacions

1.1 Durant el 2n i 3r període d'avaluació els alumnes realitzaran una prova escrita  dels continguts i tècniques fonamentals corresponents a l'avaluació anterior. Aquesta prova pot ser de dos tipus i l’han de fer tots els alumnes segons pertoqui:

 1. Recuperació per als alumnes suspesos.
 2. Recapitulació per la resta.

- La nota d’aquesta prova es tindrà en compte com una més del període d’avaluació en curs.

- A més, aquesta nota pot permetre recuperar l’avaluació en qüestió als alumnes que la tinguessin suspesa.

- En el cas de la resta d’alumnes, si la nota obtinguda supera la nota de coneixements que havien tret a l’avaluació en qüestió, es tendrà en compte a la qualificació de final de curs.

- Es poden recuperar les notes de coneixements i de quadern, però en cap cas es pot recuperar la nota d’actitud (treball diari).

1.2. Arribat al final del tercer període d’avaluació, tots els alumnes han de fer un darrer examen, que dependrà de les notes que hagin tret fins a aquest moment, en particular de la qualificació mitjana de les tres avaluacions:

 1. Alumnes amb només una avaluació pendent. Han de fer l’examen de l’avaluació suspesa.
 2. Alumnes amb més d’una avaluació pendent. Han de fer la recuperació global.

Per calcular la nota final es tendran en compte les notes d’actitud i quadern obtingudes al llarg del curs. La nota de juny serà la mitjana aritmètica de les tres avaluacions.

La qualificació positiva d'una avaluació no implica la recuperació automàtica de les anteriors si no es fa menció expressa, amb registre al full de qualificacions.

2. Recuperació de l’assignatura del curs anterior

Es farà de forma continuada al llarg del curs. A cada avaluació hi ha d’haver la corresponent nota de l’assignatura pendent.

Les proves escrites del curs actual inclouran apartats,qüestions o problemes del curs anterior que permetran avaluar els alumnes amb l’assignatura pendent.

A ESO s’avaluarà els pendents a la 1a Avaluació, a la 2a Avaluació i al Juny.

3. Convocatòria extraordinària de setembre

Es proporcionarà tasca de la matèria (feina d’estiu) per tal de preparar la prova de setembre.

L’examen de setembre consistirà a una prova global de l’assignatura. La feina d’estiu servirà per a arrodonir la nota d’aquesta prova. Aquesta nota ja arrodonida serà la qualificació de l’avaluació extraordinària de setembre. En cap cas la feina feta durant el curs contarà per l’avaluació extraordinària de setembre.

3.2.- BATXILLERAT:  Criteris generals  d’avaluació i qualificació

PREAVALUACIÓ

Al principi de curs, durant el mes d’Octubre es farà una preavaluació als alumnes de 1r de Batxillerat per informar als pares del seu rendiment acadèmic. Aquesta preavaluació constarà dels següents ítems puntuats de 0 a 3: Actitud, Estudi, Deures, Rendiment, El professor aconsella i Observacions. L’ítem “El professor aconsella” s’avaluarà de la següent manera:

 1. Continuar fent feina així
 2. Millorar l’estudi
 3. És necessari fer més feina
 4. Cal reforçar l’assignatura
 5. Cal parlar amb el professor

AVALUACIÓ

Al llarg de tot el curs l'avaluació serà continuada i acumulativa (per blocs temàtics). Els alumnes que acumulin retards o faltes injustificades podran perdre el dret a l’avaluació contínua. En cada període d'avaluació els alumnes faran al menys dues proves escrites que tractaran aspectes teòrics i pràctics desenvolupats durant el curs.

 1. QUALIFICACIÓ

Es valorarà positivament:

a) L’ús d’estratègies correctes.

b) La capacitat d’argumentar les afirmacions fetes.

c) La precisió en la definició dels conceptes.

d) El correcte ús d’automatismes

e) La capacitat d’abstracció i modelització

f) La claredat expositiva.

Si cada avaluació o bloc estan aprovats, la nota final serà la mitjana de les qualificacions de cada avaluació o bloc.

 1. SISTEMA DE RECUPERACIÓ

1. Recuperació d’avaluacions

1.1. Durant el 2n i 3r període d'avaluació els alumnes realitzaran una prova escrita dels continguts i tècniques fonamentals corresponents a l'avaluació anterior.  Aquesta prova serà de dos tipus i l’han fer tots els alumnes segons pertoqui:

 1. Recuperació per als alumnes suspesos.
 2. Recapitulació per la resta.

- La nota d’aquesta prova es tendrà en compte com una més del període d’avaluació en curs.

- A més, aquesta nota pot permetre recuperar l’avaluació en qüestió als alumnes que la tenguessin suspesa.

- En el cas de la resta d’alumnes, si la nota obtinguda supera la nota que havien tret a l’avaluació en qüestió, es tendrà en compte a la qualificació de final de curs.

1.2. Arribat al final del tercer període d’avaluació,  els alumnes que tenen alguna avaluació pendent de recuperació han de fer un darrer examen, es poden donar dos casos:

a) Alumnes amb només una avaluació pendent. Han de fer l’examen de l’avaluació suspesa.

b) Alumnes amb més d’una avaluació pendent. Han de fer la recuperació global.

1.3. A 2n Batxillerat de Ciències Socials la recuperació es farà per blocs temàtics:

        Bloc 1: Àlgebra.        Bloc 2: Anàlisi.        Bloc 3: Probabilitat i Estadística.

- La qualificació final serà la mitjana de les qualificacions de cada bloc o avaluació.

- La qualificació positiva d'una avaluació no implica la recuperació de les anteriors si no es fa menció expressa, amb registre al full de qualificacions.

1.4. a 2n Batxillerat de Ciències la recuperació també es farà per avaluacions:

1a Ava: De la U1 a la U11. 2a Ava:U12 i de la U1 a la U4. 3a Ava: U5, U6, U13, U14

- La qualificació final serà la mitjana de les qualificacions de cada avaluació.

- La qualificació positiva d'un bloc no implica la recuperació de les anteriors si no es fa menció expressa, amb registre al full de qualificacions.

 1. 2. Recuperació i de l’assignatura de 1r Batxillerat

En Josep Bonnín Forteza és el professor responsable dels alumnes de 2n Batxillerat de Ciències que tenen pendent les Matemàtiques de 1r Batxillerat de Ciències.

En Josep Bonnín Forteza també és el professor responsable dels alumnes de 2n de Batxillerat de Socials que tenen pendents les Matemàtiques de 1r Batxillerat de Socials.

Els continguts de cada curs estan dividits en dues parts.

Part.1

1r BCT Nombres reals. Successions. Nombres complexos. Àlgebra. Funcions elementals. Límits de funcions i Continuïtat. Derivades. Aplicacions de les derivades. Representació gràfica.

1r  BCT  Estadística i Probabilitat. Nombres reals. Aritmètica mercantil. Àlgebra.

Part. 2 i final  

1r        BCT Resolució de triangles. Fórmules i funcions trigonomètriques. Trigonometria. Vectors. Gemetria Analítica. Cóniques. Distribucions bidimensionals

1r BCS. Funcions elementals. Models de funcions.Límits de funcions i Continuïtat. Derivades. Aplicacions de les derivades. Representació gràfica.

La prova de la primera part es farà a final del mes de gener o començament de febrer, els qui superin aquesta prova, sols s’hauran de presentar de la resta de matèria a l'examen final del mes d’abril o començament de maig. Els que no, s’hauran de presentar de tota la matèria a l’examen final del mes d’abril o començament de maig. Les dates concretes seran publicades per el Cap d’Estudis.

Ambdos casos se’ls avaluarà a la convocatòria de Juny.

Tendrem en compte l’assistència a les classes de recuperació de Matemàtiques de 1r de Ciències o de 1r de Socials dels alumnes que han de recuperar les Matemàtiques 2n de Batxillerat de Ciències o 2n de Batxillerat de Socials. A pesar que la assistència no és obligatòria, si falten per sistema a classe, o presenten l’examen de Gener o començament de Febrer i/o Abril o començament de Maig en blanc, s’enviarà el pertinent informe als pares per informar-los que es considera que han abandonat la matèria.

4t. Convocatòria extraordinària de setembre

L’examen de setembre consistirà a una prova global de l’assignatura. La feina d’estiu servirà per a arrodonir la nota d’aquesta prova. Aquesta nota ja arrodonida serà la qualificació de l’avaluació extraordinària de setembre. En cap cas la feina feta durant el curs contarà per l’avaluació extraordinària de setembre.