Byfogd og byskriver i Bergen, Rettergang, Bytingsprotokoller I.A.a. 45, 1765-1771, fol. 178a-179b

Mandagen den 25de May 1767 blev Bergens almindelig Bye Tings Rett sadt og administreret af Kongel: Mayts. General Aud: og Bye Foged Heiberg, og paa Hr Justice Raad og Byeskriver Gartners vegne, hans Eedtagne Fuldmægtig Joh: Gerh: Haach, tilligemed eftterskrevne Laug Rettesmænd. –  Jan Andersen Lutz for Lars Olsen Helt, Peder Birch for Rudolph Grip, Johannes Monsen for Henrich Gran, Biørn Samuelsen for Gotlieb Losch, Carl Christian Sørensen, Rolf Greve Ravn, Jørgen Høg for Christian Henrich Martens, Niels Lindberg for Johan Furstenberg

Byefogdens afsagde Domme melder saaledes. –

Actor Reutz C: Jochum de Lange, Ole Hevigen, Ole Svindahl og Jonas Sletten, af Retten og Laugretted

Efter at denne Sag her for Retten ved Dom var besluttet den 14de July afvigte aar, og Actor havde indstevnt samme Dom til Confirmation for Raadstuen, er Sagen derfra hiemvist til nye og lovligere behandlig ved aflæst Kiendelse af 21de Octobr nesteftter. – Aarsagen til denne hiemvisning, viser Kiendelsen, at være deels de anklagtes egen, deels deres Defensor Sønderborgs Klage og erindring: at de Tiltalte ej for Bye-Tings Retten vare Examinerede, og deres bekieldelse for den Kongl. allernaadigste anordnede Undersøgnings Commission, saavelsom for Politie Kammer Retten under adskillige der tagne Forhører, ej for Bye Tinget var Confronteret, samt og derfor, at de Tiltalte ej for byetings Retten, havde faaet førte eendeel paaskudte Vidner, hvilche skulle tiene til Sagens nærmere Oplyslighed, og deres formeentlig billige Frifindelse for Straff. – Anledningen til at begge disse Poster for Bye Tings Retten er forbigaaet, sees tildeels af Acten, at have været de Tiltaltes Defensor nu afgl. Proc: Cramers Eftterladenhed i at giøre Paastand herom; deels har det og rejst sig deraf: at Retten ej fandt det forsvarligt for nogen af deelene at udsette og udhale en saa betydelig Sag, da den allereede saavel fra Actor som Defensor var indladt til Doms; Thi den confrontation som i sær Forord: af 21de Maj 1751 allernaad. befaler at skal skee i Delinqvent-Sager, understod icke Retten sig til Sagens Ophold at applicere her, hvor de Tiltaltes tilstaaede Forløbelse, med de derom førte Vidners Forklaring, allerede for 2de Retter tilforn var Confronteret, neml. ej alleene for Politie Kammer Retten; Men og for den Kongl. Commission som til denne Sags Undersøgning var anbefalet. Og anlangende de paaskudte Vidners førelse, da fandt Retten at samme ved Vedkommende Høye Øvrigheds Resolution var afslaaet; Dette viiste at Vidnerne ej henhørte under dette Stæds Jurisdiction thi ellers havde Defensor uden ansøgning indstevnt dem til Forklaring: / følgelig stod det ej til denne Rett at bevilge de Tiltale, hvad Forordn. af                        21de Mai 1751 dens 3die Artl: befaler at skal søges hos anden Øvrighed. – Men da nu Actor tilfølge Raadstue Rettens Kiendelse, paa nye har indstevnt Sagen; Og intet / saavidt skee kunde / er eftterladt i at opfylde samme Kiendelses Retfærdige hensigt; Saa bliver videre at paaagte hvorvidt de anklagte eller deres Defensor nu under denne indstevning har kundet oplyse noget til deres nærmere og større Forsvar end allerede tilforn skeed var – De samtlige Tiltalte Jochum de Lange, Ole Svindahl, Ole Hevigen og Jon Sletten, har vel nu under Examination af denne Rett og derved skeede Confrontation, enten aldeeles fragaaet hvad de tilforn godvillig og utvungen findes at have tilstaaet, saavel for Politie Kammeret som den Kongl. Commission, og benægtet de Vidners Udsagn som har været den til nogen slags Overbeviisning om deres Forbrydelse; Eller og har de paa deres forrige Forklaring søgt at legge et saadant decke, hvorved de har vildet faae samme tvetydigt; Men det eene mod det andet viiser kun en Udflugt, der lidet eller intet kan nytte dem til Forsvar; Og om det end kunde synes at have nogen slags Riimelighed, hvad i sær Jochun de Lange forestiller at han af det haarde Fængsel, hvoraf han blev brugt, for Retterne, og af legems svaghed, var saa nedslaget i sit Sind og saa Confus, at han deels ej selv vidste hvad Han forklarede; deels ansaae den haardeste Straff ringere end de Omstændigheder Han da var i, og derfore frivillig sagde ja til alting for eengang at faae Ende paa sin Elendighed, saa kan dog saadan Hans og de andres Forestilling ej for denne Rett komme i betragtning, da Lov: 1: B. 15 – Capit: 1: artl: forbyder at fragaae hvad eengang for Dom og Rett er tilstaaet. Ved erhvervet Tingsvidne, begyndt den 8de Decbr. 1766 og sluttet den 12te Januarj dette aar, har vel Jochum de Lange faaet Oplyst, at afgl: Kammer Raad og Foged Bildsøe skal have sagt, Han ej merkede, at benevnte Lange overfaldt eller ved de andre ilde begiegnede Ham; Men dette kan dog ej vel til intet giøre de andre derom førte Vidners Forklaring; thi saa nøye kunde dog ej Fogden, under slig Tumult, mærke hvad enhver foretog sig mod Ham – De andre Tiltalte har ingen videre Oplyslighed søgt, ej heller deres Defensor; den sidste benevner alleene i Indlæg af 27de April sidstleden at adskilligt kunde forklares til deres Fordel, hvis Vidner havde været dem tilladt at føres; hvorved ventelig maae forstaaes Vidner, som de førommeldte, hvilcke ej staaer under dette Stæds Jurisdiction og som ved Høy Øvrigheds Resolution af 16de April 1766 er dem nægtet; Og hvilket Afslag Geheime –Conseils allerhøyeste beslutninger af 15de Maj 1766 og 26de Febr. h:a: vil have bekræftet, saaledes som Defensors nu fremlagde 2de Bielagere, Signerede Lit. D: & C: udviser; Og da saaledes under denne nye indstevning intet Reelt er fremkommet til de anklagtes undskyldning eller deres Sags styrke, uden for hvad tilforn har været anført og erindret i denne Rettes forhen afsagde Dom i Sagen den 14de Julj 1766, saa maatte Retten paa de i samme Dom benevnte Grunde, eenstemmig vedblive den forrige beslutning; Og i slig anledning Kiendes og Dømmes for Lovgemæs og Rett: at Ole Jonsen Helvigen, Ole Svindahl og Jon eller Jonas Rognaldsen Sletten bør til følge Lov: 6 B: 4 Cap: 15de og 16de Artl. og Forordningen af 26de Martj 1707, miste Liv, Ære og Boes Lod; Men Jochum de Lange der ej paa Høyeste Øvrighed har lagt Haand, bør ifølge bemt 6te Bogs 4de Capt. 16de artl miste Ære og Boes Lod og trælle i Iern paa nærmeste Fæstning sin Lives Tiid; Saa bør og af Hans Boed betales alle de paa denne Sag medgaaende Omkostninger, tilligemed Rettens Gebuhr, samt Actors og Defensors Salarie for denne Rett hver med 14 rd – Denne Dom at fuldbyrdes inden 15 Dage eftter dens lovlige Forkyndelse under videre lovlig adfærd.