Razpisane teme za diplomske naloge (1. stopnja UNI, VSŠ)

LGM - Laboratorij za računalniško grafiko in multimedije

V kolikor vas kaka izmed tem zanima, kontaktirajte predstojnika laboratorija izr. prof. dr. Matijo Marolta ali viš. pred. Alenko Kavčič. Posivene teme niso več na voljo (so že izbrane).

Multimediji - zvok in glasba

Transkripcija klavirske glasbe

Transkripcija glasbe pomeni pretvorbo zvočnega posnetka v simbolično (npr. MIDI) obliko. Cilj naloge je reevaluacija sistema za transkripcijo klavirske glasbe, razvitega v Laboratoriju, na javno dostopnih zbirkah in primerjava z današnjimi najuspešnejšimi sistemi. Identificirati je potrebno glavne šibke točke sistema in ga nadgraditi s ciljem izboljšanja natančnosti. Z delom se lahko uvrstite na mednarodno tekmovanje za evalvacijo novih pristopov k analizi glasbe MIREX.

Evalvacija transkripcij

Transkripcija glasbe pomeni pretvorbo zvočnega posnetka v simbolično (npr. MIDI) obliko. V nalogi se boste posvetili nadgradnji spletnega okolja za evalvacijo transkripcijskih sistemov, katerega osnova je bila razvita v okviru predhodne diplomske naloge. Tehnologije: Angular.js, Node.js.

Upodobitev glasbe

V nalogi se boste posvetili izdelavi interaktivnega okolja za ustvarjanje likovnih podob ob glasbi, s čimer lahko umetniki ustvarjajo glasbene vizualizacije (primer). Okolje naj bi omogočalo risanje v realnem času, izbiro različnih načinov risanja in hkratno sodelovanje večih umetnikov. Naloga v sodelovanju z Božidarjem Svetkom.

Računalniška grafika in vizualizacija

Vizualizacija besedil na spletu

Z modernimi metodami za procesiranje naravnega jezika lahko pridobimo zanimiv vpogled v zbirke tekstovnega gradiva. V okviru naloge se boste posvetili nadgradnji spletne platforme za analizo zbirke besedil, ki bo omogočala enostavno iskanje in različne načine vizualizacije gradiva, delali pa boste lahko z zbirkami dokumentov parlamentarnih debat ali ljudskih pesmi. Tehnologije: Angular.js, Node.js.

3D vizualizacija glasbene zbirke

V okviru diplomske naloge se boste posvetili generiranju in vizualizaciji 3D sveta, ki predstavlja glasbeno zbirko. Na podlagi matrike žanrske podobnosti med skladbami boste s tehnikami kot je t-SNE podatke preslikali v 2D/3D prostor in na njegovi podlagi ustvarili 3D svet, po katerem se bo uporabnik lahko sprehajal med skladbami svoje glasbene zbirke (in jih poslušal). Podoben primer je vmesnik nepTune razvit na Univerzi v Linzu. Tehnologija: Unity 3D.

Integracija sistema za upodabljanje na podlagi sledenja potem v ogrodje Med3D

V okviru diplomskega dela je predvidena integracija sistema za upodabljanje (angl. rendering system), ki uporablja tehniko sledenja potem (angl. Path tracing) v obstoječe spletno vizualizacijsko ogrodje Med3D. Ogrodje Med3D je namenjeno upodabljanju različnih tipov podatkov: tako mrežnih kot tudi volumskih. Cilj diplomske naloge je povezati rezultate dveh ločenih del v skupno celoto. Prvo delo je diplomsko delo Primoža Lavriča, ki je razvil okolje Med3D, drugo delo pa je magistrsko delo Žige Lesarja, ki je razvil spletno implementacijo upodabljanja volumetričnih podatkov s tehniko sledenja potem.

[1] Primož Lavrič, Spletno ogrodje za vizualizacijo volumetričnih podatkov z možnostjo oddaljenega sodelovanja, diplomsko delo, 2016, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=85027&lang=slv

[2] Žiga Lesar, Sledenje poti za neposredno upodabljanje volumetričnih podatkov s spletnimi tehnologijami, magistrsko delo, 2018, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=99766&lang=slv

Vizualizacija rezultatov trkov osnovnih delcev

V okviru diplomskega dela je predviden razvoj spletnega sistema za vizualizacijo dogodkov pri trku osnovnih delcev. Posamezni dogodek tipično vsebuje veliko trkov osnovnih delcev in veliko točk kjer so bili ti delci zaznani v samem detektorju. Cilj diplomske naloge je izdelati sistem, ki bo omogočal vizualizacijo zaznanih položajev delcev znotraj detektorja, rekonstruiranih trajektorij delcev in tudi same geometrije detektorja. Poleg tega je cilj prikazati še nekatere druge parametre vezane na posamezno detekcijo ali trajektorijo. Pri tem želimo uporabiti hibridni način upodabljanja, kjer upodabljanje v brskalniku (z uporabo WebGL-a), združimo z upodobljevalnim sistemom na namenskem strežniku (razvitem z porabo knjižnice Vulkan) za končni prikaz vizualizacije.

Porazdeljeno upodabljanje v spletu

Izdelava spletne aplikacije, ki nudi koriščenje grafične kartice uporabnika za skupno upodabljanje neke izbrane 3D scene. Pri tem je potrebno zasnovati sistem, ki bo novemu uporabniku v omrežju posredoval paketke za obdelavo, uporabnikov brskalnik pa bo v omrežje vrnll obdelan paketek. Pri tem lahko za sceno definiramo način upodabljanja (definiran z nekim senčilnikom), ki se nato uporablja na vseh sodelujočih vozliščih. Končni rezultat upodabljanja se sproti prikazuje vsem, ki sodelujejo pri upodabljanju.

Interakcija človek - računalnik

E-učenje

Učenje glasbe

Naloga predvideva razvoj spletnega mesta in spletnih (JavaScript) aplikacij za učenje osnovnih konceptov glasbene teorije. Tema v sodelovanju z  Oddelkom za muzikologijo Filozofske fakultete.