Dokuments prezentēts
LOF valdes sēdē

2017.gada 16.maijā

LOF Tehniskā komisija

Komisijas sastāvs, darbības virzieni un mērķi 2017

Vīzija

Latvijā tiek rīkotas kvalitatīvas visu līmeņu orientēšanās sacensības – starptautiskās sacensības, LOF sacensības un klubu sacensības. Sacensību rīkošanas pamatprincipi ir sportiskais godīgums, savlaicīga sacensību un to rajonu plānošana, pasaules standartiem atbilstošas kartes, jaunāko tehnoloģiju pielietojums un sacensību līmenim atbilstošs serviss.

Komisijas darbības joma

Orientēšanās sacensību rīkošana, tai skaitā sacensību noteikumi, sacensību kartes, sacensību plānošana, rīkotāju pilnvarošana, sacensību uzraudzība, sacensību inspekcija, tehnoloģiju izmantošana.

Tehniskās komisijas sastāvs
(apstiprināts LOF valdes 16.05.2017 sēdē)

Vadība, atbildības sfēra

Juris Cebulis – komisijas vadītājs, sacensību noteikumi

Normunds Bērziņš – komisijas vadītāja vietnieks, sacensību rīkošana un inspekcija

Edmunds Zvaigzne – komisijas vadītāja vietnieks, orientēšanās kartes

Andris Strazdiņš – komisijas vadītāja vietnieks, tehnoloģijas

Komisijas locekļi, darbības sfēra

Matīss Ratnieks – sacensību rīkošana, Latvijas kauss

Guntars Mankus – sacensību inspekcija, WRE, tehnoloģijas

Indulis Peilāns – sacensību inspekcija

Ainārs Lagzdiņš – sacensību kartes

Atis Zariņš – sacensību kartes

Kristaps Tamužs – sacensību noteikumi

Tehniskās komisijas darbības virzieni

1. Sacensību rīkošana un inspekcija

Darbības joma: Sacensību rīkotāju koordinācija un pieredzes apmaiņa, sacensību inspekcija, inspektoru sagatavošana – apmācība, sertifikācija, sacensību un sacensību rajonu plānošana, Latvijas kauss, WRE koordinācija.

Atbildīgais: Normunds Bērziņš

Dalībnieki: Matīss Ratnieks, Indulis Peilāns, Juris Cebulis, Guntars Mankus

Mērķi: Noteikt sacensību rīkošanas standartu (minimālās prasības) LOF iespējām atbilstošā līmenī; nodrošināt Latvijas čempionātu un Latvijas kausa sacensību sarīkošanu un atbilstību noteiktajam standartam.

Budžets 2017:

€ 500 – Sacensību inspektoru darba samaksa.

€ 700 – Sacensību rīkotāju, inspektoru semināri

2. Sacensību kartes

Darbības joma: Karšu standarti un to lietojums, karšu reģistrs, sacensību rīkotāju konsultēšana par karšu apzīmējumu lietojumu un karšu drukāšanu.

Atbildīgais: Edmunds Zvaigzne

Dalībnieki: Ainārs Lagzdiņš, Atis Zariņš

Mērķi: Sakārtot karšu reģistrēšanas jautājumus, organizēt kvalitātes uzraudzību, publicēt orientēšanās karšu, t.sk. orientēšanās poligonu izvietojuma shēmu Latvijas teritorijā.

Budžets 2017: nav paredzēts, priekšlikums – saistīt ar karšu reģistrācijas maksu.

3. Noteikumu uzraudzība

Darbības joma: Sacensību noteikumu un citu normatīvo dokumentu sagatavošana un aktualizācija. Sacensību rīkotāju, inspektoru u.c. konsultēšana par sacensību noteikumiem. LOF sacensību žūrijas iecelšana.

Atbildīgais: Juris Cebulis

Dalībnieki: Kristaps Tamužs

Mērķi: Nodrošināt sacensību noteikumu, nolikumu un citu dokumentu aktualitāti un atbilstību IOF noteikumiem un Latvijas vajadzībām.

Budžets 2017: skatīt pie 4.punkta.

4. Tehnoloģijas

Darbības joma: Tehnoloģiju (atzīmēšanās, laika uzņemšana, datorprogrammas, GPS utt.) ieviešana un izmantošana sacensību rīkošanā – stratēģija un koordinācija. Sacensību rīkotāju konsultēšana un apmācība.

Atbildīgais: Andris Strazdiņš

Dalībnieki: Guntars Mankus

Mērķi: Ieviest labo praksi tehnoloģiju lietošanai sacensībās.

Budžets 2017: € 100 – Noteikumu uzraudzība, izstrādāšana, IT.

Tehniskās komisijas reglaments

  • Tehniskā komisija pieņem lēmumus uz vienprātības pamata, panākot to diskusijas rezultātā.
  • Ja nav iespējams panākt vienprātību, tad lēmumu pieņem balsojot. Balsojumā piedalās 4 atbildīgie par darbības virzieniem vai viņu pilnvarotie pārstāvji. Lēmuma pieņemšanai nepieciešamas vismaz 3 balsis no 4.
  • Diskusijas un lēmumu pieņemšana notiek klātienē – komisijas sēdēs vai neklātienē – pa e-pastu. Komisijas lēmumi tiek publicēti LOF interneta lapā
  • Komisijas sēdes sasauc Komisijas vadītājs vai viņa pilnvarots pārstāvis. Komisijas sēdes ir atklātas, tās tiek izsludinātas LOF interneta lapā.
  • Jautājumus diskusijai un lemšanai iesniedz atbildīgais par attiecīgo darbības virzienu vai viņa pilnvarots pārstāvis.
  • Neklātienes diskusijas atkarībā no tēmas ir publiskas vai notiek Komisijas locekļu vidū.