Giáo viên: Đinh Công Thành

Địa chỉ: Bộ môn QTKD, Khoa Kinh tế, Trường Đại học Cần Thơ

Email: dcthanh@ctu.edu.vn                Điện thoại: 0986.448733

Sinh viên lưu ý khi viết Luận văn, tiểu luận và chuyên đề:

1.     Đối với luận văn và tiểu luận:

2.    Đối với chuyên đề:

GIÁO VIÊN:  ĐINH CÔNG THÀNH