Αἴσωπος:   ἀλώπηξ καὶ βότρυς

136532268199.jpg

Ἀλώπηξ λιμώττουσα εἶδε ἀπό τινος μεγάλου δένδρου σταφυλὰς αἵ ἐν τῷ ἄκρῳ εἶσιν.

βουλομένη αὐτὰς λαμβάνειν, οὐκ ἠδύνατο.

ἀποβαινοῦσα πρὸς ἑαυτὴν εἶπεν· "ὄμφακές εἰσιν."

Οὕτω καὶ τῶν ἀνθρώπων τινές μὴ δυνάμενοι λαμβάνειν τῶν πραγμάτων δι' ἀσθένειαν, τοὺς καιροὺς αἰτιῶνται.

λιμώττω ~ πεινάω, ἐσθίειν ἐθέλω

ὄμφαξ (ὄμφακος) ~ οὐ καλὸς ὡς ἐσθίειν

αἰτιῶνται ~  ἀντιλέγουσι