FT_Logo_Black.png Flying Tortoise Kung Fu Curriculum

LEVEL 1: Je Ben Gong the framework

Postures:

Cheng BaGuaZhang:

Stance In Single Leg

Ma Bu (Horse Stance)

XingYiQuan:

San Ti (Three Body)

 

SanHuangPaoChuiQuan:

Shi Zi Chi (Number 10 Stance)

LaoHu (Old Tiger)

Movements:

Cheng BaGuaZhang:

Stepping

Basic Change.

Shoulder opening.

Chuan, Ko, Pi.

KoBu, BaiBu, XiangBu.

Liang BaGuaZhang:

Stepping

San Huang Pao Chui:

Shr Zi Tui to LaoHi transition

Xing Yi Quan:

Stepping.

LEVEL 2: Basic Forms

Postures:

Cheng BaGuaZhang:

Guard

Liang BaGuaZhang:

Guard.  

SanHuangPaoChuiQuang:

Deep MaBu

Forward Stance

Movements:

Cheng BaGuaZhang:

Shoulder Coiling.

Snake Creeps Down.

Liang BaGuaZhang:

Tea Cups.

SanHuangPaoChui:

Wolf Digging

Forms:

Liang BaZhangZhang

Fixed 8 palms.

BaChiNa

SanHuangPaoChuiQuan:

 Yi Liu (1st form )

XingYiQuan:

Wu Xing Quan (Five Element Fist)

Partner Drills:

Cheng BaGuaZhang:

Tiao Da

San Chuan Juo

Forearm Striking

Liang BaGuaZhang:

 5 Count Impact Training

Concepts:

SanHuangPaoChuiQuan: 

Define the 3 kinds of power in SHPC.

LEVEL 3: Forms and Applications

Movements:

Cheng BaGuaZhang

Opening Qi Gong

Ball Rolling

SanHuangPaoChui:

CeLaBu

Forms:

Liang BaGuaZhang

LaoBaZhang

64 Palms

Cheng BaGuaZhang

8 Palms, Fists and Elbows

Gun

SanHuangPaoChui:

Er Liu (Second Form)

Xing Yi Quan

12 Animal Shapes

Applications:

Understand and apply basic applications from the Liang LingShrBaZhang

Understand and apply basic applications from SanHuangPaoChui Yi Liu

Understand and apply basic applications from XingYiQuan Wu Xing Quan

Partner Drills:

SHPC Pushing Training

SHPC advancing and retreating forearm Striking

Cheng BaGuaZhang Tiao Da on a circle.

Cheng BaGuaZhang San Chuan Jou on a circle

LEVEL 4: Advanced Forms

Movements:

Liang BaGuaZhang Variable speed stepping without a center point.

Cheng BaGuaZhang Low Stepping Mud Stepping.

SanHuangPaoChui Coiling Qi Gong

Forms:

Liang LianHuangZhang (interlocking rings)

SanHuangPaoChui San Liu (third Form)

Cheng BaGuaZhang Da Dao (Curved Sword)

SanHuangPaoChui Hua Qiang (Flower Spear)

Applications:

Understand and apply basic applications from Cheng Old 8

Understand and apply basic applications from Liang Old 8

Understand and apply basic applications from XingYiQuan 12 Animal Shapes

Understand and apply basic applications from SanHuangPaoChui Er Liu

Understand and apply basic applications from Cheng BaGuaZhang Gun

LEVEL 5: Specialization

Specialization and focus on one of the following:

SanHuangPaoChuiQuan

Liang BaGuaZhang

Cheng BaGuaZhang

XingYiQuan