ТӨВ АЙМАГ

Төв аймагт улсын төсвөөс 2008 онд 10.1 тэрбум, 2009 онд 4.2 тэрбум, 2010 онд 30.4 тэрбум, 2011 онд 29.6 тэрбум нийт 74.3 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийсэн байна.

Төв аймагт улсын төсвөөс 2008-2011 онд нийт 4.6 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулж аймгийн төв болон сумдад сургууль барих, сургуулийн өргөтгөл, шинэчлэлтийг хийж ашиглалтад оруулсан нь иргэдийн сурч боловсрох таатай орчинг бүрдүүлсэн.

Төв аймгийн сумдад 25, 75, 100 ортой цэцэрлэгийн барилгуудыг барьж ашиглалтад оруулахад 2008-2011 онд нийт 2.0 тэрбум төгрөгийг улсын төсвөөс санхүүжүүлсэн байна.

Улсын төсвөөс 2008-2011 онд 3.9 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулж соёлын төв, спортын заал барьсан бөгөөд аймгийн төвд 600 суудал бүхий спорт цогцолбор барьж ашиглалтад оруулсан.

Төв аймгийн иргэдийн эрүүл мэндийг хамгаалах зорилгоор 2008-2011 онд 2.7 тэрбум төгрөгийн хөрөнгийг улсын төсвөөс санхүүжүүлэн сумдад 10, 20, 30 ортой эмнэлэгийг барьж ашиглалтад оруулсан бөгөөд сумдын эмнэлэгүүдэд их засвар хийх, тоног төхөөрөмжөөр хангах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсэн.

Зуунмод хотын 4-р дунд сургууль, Халдвартын эмнэлгийн өргөтгөл, "Ирээдүй" цэцэрлэгийг газрын гүний дулааны нөөцийг ашиглан дулааны эрчим хүчээр хангах орчин үеийн шинэ техник, технологи нэвтрүүлсэн бөгөөд энэ ажилд улсын төсвөөс 1.7 тэрбум төгрөгийг санхүүжүүлсэн.    

Төв аймагт төсвөөс оруулсан хөрөнгө оруулалтын байдлыг хүснэгтээр харуулбал, /сая төгрөгөөр/

Төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн нэр, хүчин чадал, байршил

Хугацаа

 Төсөвт өртөг

2008 оны төлөвлөгөө

Гүйцэтгэл

Хувь

 

2008 он

 

 

 

 

 

1

Тагнуулын хэлтсийн барилгын засвар /Төв/

2008

47.0

47.0

47.0

100.0

2

Аймгийн стандартчилал, хэмжилзүйн төвийн барилгын засвар /Төв/

2008

41.6

41.6

41.6

100.0

3

Аймгийн мэргэжлийн хяналтын газрын албан конторын барилгын өргөтгөл /Төв/

2008

60.0

60.0

60.0

100.0

4

Сумдад ахуйн үйлчилгээний төв байгуулах /Төв, 9 сум/

2008

100.0

100.0

99.0

99.0

5

Сумын төвийн тохижилт  /Төв, Зуунмод/

2008

50.0

50.0

50.0

100.0

6

Гэрэлтүүлэг  /Төв, Зуунмод/

2008

70.0

70.0

66.6

95.1

7

"Баг" төсөл хэрэгжүүлэх  /Төв, 6 сум/

2008

45.0

45.0

44.9

99.8

8

Багийн төвийн байр  /Төв, Баянхангай, Аргалант, Лүн, Эрдэнэсант, Заамар/

2008

15.0

15.0

15.0

100.0

9

Сумын соёлын төвийн номын сан, конторын засвар  /Төв, Баянцагаан/

2008

20.0

20.0

20.0

100.0

10

Сумдын багуудын төвүүдийн тохижилт /Төв, 9 сум/

2008

60.0

60.0

59.6

99.3

11

Сумдын тоног төхөөрөмж /Төв, Батсүмбэр, Жаргалант, Баянцогт, Баянчандмань, Борнуур, Сүмбэр/

2008

125.0

125.0

124.1

99.3

12

Орон нутгийн сумдын төлөөлөгчийн байр /кабоны  барилга/

2008

44.5

44.5

44.5

100.0

13

Цагдаагийн  газрын  контор, эрүүлжүүлэх байр, гадна дулаан, цэвэр  бохир  усны  шугамын холболт  /Төв/

2008

16.9

16.9

16.9

100.0

14

Авдрантын хорих анги, зоон, уурын зуухны их засвар, хоригдлын байрны дээвэр, гадна дулааны их засвар

2008

5.0

5.0

5.0

100.0

15

Дарьтын хорих ангийн зоон, конторын барилгын их засвар

2008

4.0

4.0

4.0

100.0

16

Мааньтын хорих ангийн хоригдлын байр, уурын зуухны их засвар

2008

4.0

4.0

4.0

100.0

17

Таширын ам дахь сүрьеэгийн эмнэлэг, хоригдлын байрны дээврийн их засвар

2008

5.0

5.0

5.0

100.0

18

Сургуулийн өргөтгөл, спорт заал /Төв, Батсүмбэр/

2007-2008

385.0

265.0

165.8

62.6

19

Сургуулийн барилга /Төв, Жаргалантын Талбулаг/  

2007-2008

180.0

60.0

-

0.0

20

5-р сургуулийн өргөтгөл /Төв, Зуунмод/

2007-2008

280.0

180.0

180.0

100.0

21

Боловсрол, соёлын газрын барилга /Төв/

2008

300.0

300.0

300.0

100.0

22

Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл  /Төв, Архуст/

2008

50.0

50.0

50.0

100.0

23

Спорт, соёлын төвийн барилга  /Төв,  Баян/

2008

50.0

50.0

50.0

100.0

24

Соёлын төвийн барилга /Төв, Алтанбулаг/

2008

150.0

150.0

150.0

100.0

25

Цэцэрлэгийн барилга  /Төв, Батсүмбэр/

2008

100.0

100.0

100.0

100.0

26

Төв  /Боловсрол, их засвар/

2008

190.0

190.0

190.0

100.0

27

Цэцэрлэгийн засвар  /Төв, Өндөрширээт/

2008

80.0

80.0

80.0

100.0

28

Сургуулийн засвар  /Төв, Алтанбулаг/

2008

20.0

20.0

20.0

100.0

29

Сумын дунд сургуулийн их засвар  /Төв, Баян /

2008

125.0

125.0

125.0

100.0

30

Соёлын төв, сургуульд хөгжим, компьютер, тоног төхөөрөмж  /Төв, 7 сумд/

2008

45.0

45.0

45.0

100.0

31

Соёл, спортын төв /Төв, Баян/

2007-2008

250.0

100.0

100.0

100.0

32

Төв   /соёл, их засвар/

2008

67.8

67.8

67.8

100.0

33

Соёлын төвийн их засвар  /Төв, Угтаал/

2008

40.0

40.0

40.0

100.0

34

Халдвартын эмнэлгийн барилга /Төв/

2008-2009

400.0

200.0

200.0

100.0

35

Спорт цогцолборын барилга /Төв/

2008-2009

1,000.0

500.0

500.0

100.0

36

Эмнэлгийн барилга, 20 ор /Төв, Лүн/

2007-2008

450.0

150.0

150.0

100.0

37

Хүн эмнэлгийн дулаан, сантехникийн шугамын засвар /Төв, Жаргалант/

2008

25.0

25.0

25.0

100.0

38

Аймгийн биеийн тамир спортын хорооны тоног төхөөрөмж  /Төв/

2008

20.0

20.0

20.0

100.0

39

Сумдын 0.4 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам

2008

 

Үүнээс: Жаргалант

2008

45.0

45.0

44.8

99.6

 

Баянчандмань

2008

35.0

35.0

34.7

99.1

 

Зуунмод 5 дугаар баг

2008

45.0

45.0

44.3

98.4

 

Баянцагаан

2008

40.0

40.0

39.0

97.5

 

Бүрэн

2008

40.0

40.0

38.8

97.0

 

Мөнгөнморьт

2008

40.0

40.0

39.9

99.8

 

Сэргэлэн

2008

45.0

45.0

44.6

99.1

 

Архуст

2008

47.0

47.0

46.9

99.8

 

Баян-Өнжүүл

2008

47.2

47.2

47.2

100.0

 

Баянхангай

2008

40.0

40.0

39.6

99.0

40

УБ-Лүнгийн чиглэлийн замын салаанаас - хурдан морины бариа хүртлэх 2.3 км хатуу хучилттай автозам

2008

380.0

380.0

380.0

100.0

41

УБ-Эрдэнэсантын 168.2 км хатуу хучилттай авто зам

2007-2008

34,355.2

2,000.0

2,000.0

100.0

42

Сумын төвийн болон орон сууцны сантехник, цэвэрлэх байгууламжийн шинэчлэлт, засвар  /Төв, Эрдэнэсант/

2008

60.0

60.0

60.0

100.0

43

Ахмадын чийрэгжүүлэлтийн төв  /Төв, Зуунмод/

2008

15.0

15.0

15.0

100.0

44

Ахмад дайчид, ядуу иргэдийг орон гэртэй болгох  /Төв аймаг. 7 сумд/

2008

20.0

20.0

20.0

100.0

45

Орон байргүй иргэдийг гэржүүлэх. 115 ш  /Төв, Баянцогт, Баянчандмань, Батсүмбэр, Борнуур, Жаргалант, Сүмбэр/

2008

70.0

70.0

70.0

100.0

46

Шинээр худаг гаргах  /Төв, Баяндэлгэр, Баянжаргалан, Баян, Сэргэлэн, Баянцагаан /

2008

45.0

45.0

45.0

100.0

47

Сумдад махны чиглэлийн үхэр үржүүлэх аж ахуй байгуулах /Төв, Эрдэнэсант, Угтаал, Лүн, Цээл/

2008

60.0

60.0

60.0

100.0

48

Газар тариалан /100 га/-ийн усалгааны систем шинээр байгуулах  /Төв, Аргалант/

2008

40.0

40.0

40.0

100.0

49

Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн боловсруулах үйлдвэр байгуулах /Төв, Лүн, Баянхангай/

2008

60.0

60.0

60.0

100.0

50

ХАА-н техникийн үйлчилгээний парк байгуулах  /Төв, Цээл/

2008

50.0

50.0

50.0

100.0

51

Инженерийн хийцтэй гүний худаг, 18 ш /Төв, Баянцогт, Баянчандмань, Батсүмбэр, Борнуур, Жаргалант, Сүмбэр/

2008

180.0

180.0

180.0

100.0

52

Жижиг дунд үйлдвэр байгуулж, ажлын байр нэмэгдүүлэх  /Төв, 6 сум/

2008

100.0

100.0

100.0

100.0

53

Нийтийн ахуй үйлчилгээний төв шинээр байгуулах. Жижиг үйлдвэр, тоног төхөөрөмжийн хамт  /Төв, Угтаал, Лүн/

2008

80.0

80.0

80.0

100.0

54

Тэжээлийн ургамал тариалалтын тоног төхөөрөмж /Төв, Угтаал, Цээл, Эрдэнэсант/

2008

30.0

30.0

30.0

100.0

55

Мэргэжлийн сургалттай сургуулийн дотуур байрны барилга, 120 ор /Төв, Эрдэнэ/

2008-2009

520.0

100.0

100.0

100.0

56

Спорт заалны барилга /Төв, Дэлгэрхаан/

2008

238.0

238.0

238.0

100.0

57

Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор /Төв, Мөнгөнморьт/

2008-2009

342.8

200.0

200.0

100.0

58

Сумын сургуулийн дотуур байр /Төв, Баян-Өнжүүл/

2007-2008

45.0

45.0

-

0.0

59

Аймгийн музейн шинэчлэлт /Төв/

2007-2008

60.0

0.5

0.5

100.0

60

Соёл амралтын хүрээлэн /Төв, Лүн/

2008

150.0

150.0

150.0

100.0

61

Соёлын төвийн барилга /Төв, Заамар/

2008

523.5

300.0

300.0

100.0

62

Эмнэлгийн барилга, 20 ор /Төв, Лүн/

2007-2008

450.0

120.0

119.4

99.5

63

Хүн эмнэлгийн барилга. 10 ор./Төв, Мөнгөнморьт/

2007-2008

189.0

30.0

30.0

100.0

64

Төв аймгийн Жаргалантыг төв замтай холбох

2008

120.0

120.0

108.9

90.8

65

Автозам /Төв/

2008

340.0

340.0

340.0

100.0

66

Уст цэг /Төв/

2008

360.0

360.0

356.6

99.1

67

Худгийн засвар /Төв/

2008

60.0

60.0

60.0

100.0

68

Хог хаягдлын төвлөрсөн цэг /Төв/  

2008

135.0

135.0

135.0

100.0

69

ХХААГ-н барилгын засвар. /Төв/

2008

31.6

31.6

31.6

100.0

70

Аймаг, сумдын ЗДТГ-н их засвар /Төв/

2008

96.0

96.0

93.8

97.7

71

Услалтын систем /Төв/

2008

917.0

917.0

917.0

100.0

 

ДҮН

45,468.1

10,288.1

10,056.4

97.7

 

2009 он

1

УБ-Эрдэнэсантын 168.2 км хатуу хучилттай авто зам

2007-2009

34,355.2

369.3

369.3

100.0

2

Дулааны станцтай аймгуудын дулааны шугам сүлжээг шинэчлэх  /Төв/

2009

727.0

727.0

726.2

99.9

3

Халдвартын эмнэлгийн барилга, 30 ор  /Төв/

2008-2009

600.0

400.0

389.8

97.5

4

Спорт цогцолбор, 600 суудал /Төв/

2008-2009

1,600.0

1,100.0

1,100.0

100.0

5

Сумын хүн эмнэлгийн барилгын засвар /Төв, Жаргалант/

2009

22.0

22.0

20.0

90.9

6

Аймгийн нэгдсэн эмнэлгийг 2 дахь эх үүсвэрээр хангах  /Төв, Зуунмод/

2009

13.0

13.0

13.0

100.0

7

Нэгдсэн эмнэлгийн гарашийн  засвар /Төв, Зуун мод/

2009

20.0

20.0

20.0

100.0

8

Мэргэжлийн сургалттай сургуулийн дотуур байрны барилга, 120 ор, /Төв, Эрдэнэ/

2008-2009

572.7

472.7

450.0

95.2

9

Сургуулийн өргөтгөл, спорт заал /Төв, Батсүмбэр/

2007-2009

385.0

99.2

95.0

95.8

10

Цэцэрлэгийн барилга,100 ор /Төв, Батсүмбэр/

2008-2009

461.4

361.4

353.6

97.8

11

Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор /Төв, Мөнгөнморьт/

2008-2009

342.8

142.8

142.8

100.0

12

Боловсрол, соёлын газрын барилга  /Төв/

2008-2009

463.2

163.2

159.7

97.9

13

Соёлын төвийн барилга, 250 суудал /Төв, Заамар/

2008-2009

523.5

223.5

218.0

97.5

14

Спорт заал, 12x24м, соёлын төвийн барилга, 200 суудал, /Төв,  Баян/

2007-2009

425.0

75.0

45.0

60.0

15

Соёлын төвийн барилга, 200 суудал /Төв, Алтанбулаг/

2008-2009

227.4

77.4

77.0

99.5

 

ДҮН

40,738.2

4,266.5

4,179.4

98.0

 

2010 он

1

6-р багийн төв /Төв, Зуунмод/

2010

42.0

42.0

42.0

100.0

2

Нутгийн захиргааны байгуулагын чадавхийг дээшлүүлэх хөтөлбөр /Төв/

2010

74.0

74.0

74.0

100.0

3

ЗДТГ-ын дээврийн их засвар /Төв, Баян/

2010

10.0

10.0

10.0

100.0

4

Зуунмод хотын 4-р дунд сургууль, Халдвартын эмнэлгийн өргөтгөл, "Ирээдүй" цэцэрлэгийг газрын гүний дулааны нөөцийг ашиглан дулааны эрчим хүчээр хангах /Төв, Зуунмод/

2010

1,360.0

1,360.0

1,354.5

99.6

5

Германы сэргээн босголт банкны зээлээр хэрэгжүүлэх "Нийслэл хотын хүнсний найдвартай байдлыг хангах орон нутгийн тээврийн дэд бүтцийг хөгжүүлэх төсөл"-н 78.6 км хатуу хучилттай авто зам /Төв аймгийн Борнуур, Жаргалант/

2010-2012

2,504.3

360.0

18.9

5.3

6

УБ-Эрдэнэсантын 168.2 км хатуу хучилттай авто зам /Төв/

2007-2010

33,877.6

22,205.3

22,205.2

100.0

7

Цэвэрлэх байгууламжийн тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл /Төв, Зуунмод/

2010-2012

1,700.0

700.0

700.0

100.0

8

Орон нутгийн сумдын төлөөлөгчийн байр /Төв/              

2010

52.7

52.7

52.7

100.0

9

Орон гэргүй иргэдийг гэртэй болгох төсөл /Төв/

2010

60.0

60.0

60.0

100.0

10

Спорт цогцолбор, 600 суудал /Төв/

2008-2010

2,069.0

469.0

469.0

100.0

11

Эмнэлгийн барилга, 10 ор /Төв, Бүрэн/

2010

383.7

383.7

383.7

100.0

12

Эрүүл мэндийн хүртээмж, чанарыг дээшлүүлэх хөтөлбөр /Төв/

2010

24.5

24.5

24.5

100.0

13

Өрхийн эмнэлгийн чадавхийг дээшлүүлэх /Төв, Зуунмод/

2010

8.0

8.0

8.0

100.0

14

Хүн эмнэлгийн их засвар  /Төв, Баянхангай/

2010

20.0

20.0

20.0

100.0

15

Нэгдсэн эмнэлгийн барилгын их засвар /Төв/

2010

600.0

600.0

600.0

100.0

16

Сургуулийн өргөтгөл, спортын заал /Төв, Батсүмбэр/

2008-2010

385.0

4.2

4.2

100.0

17

ЕБС-ийн барилгыг шинээр барьж эхлэх /Төв, Баянчандмань/

2010

500.0

500.0

500.0

100.0

18

ЕБС-ийн барилгыг шинээр барьж эхлэх /Төв, Баян-Өнжүүл/

2010

300.0

300.0

300.0

100.0

19

Дотуур байрны барилга, 120 ор  /Төв, Эрдэнэ, МСҮТ/

2008-2010

572.7

20.0

19.8

99.0

20

Дотуур байрны барилга /Төв, Баянцогт/

2010

140.0

140.0

140.0

100.0

21

Цэцэрлэгийн барилга шинээр барих /Төв, Бүрэн/

2010

150.0

150.0

150.0

100.0

22

25 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга /Төв, Батсүмбэр/

2010

30.0

30.0

30.0

100.0

23

ЕБС-ийн их засвар /Төв, Цээл/

2010

170.0

170.0

170.0

100.0

24

ЕБС-ийн гал тогооны барилгын засвар /Төв, Баянцагаан/

2010

30.0

30.0

30.0

100.0

25

ЕБС-ийн засварын дуусгал /Төв, Эрдэнэсант/

2010

50.0

50.0

50.0

100.0

26

Сумдын сургууль, цэцэрлэг, соёлын төвийн их засвар  /Төв/

2010

200.0

200.0

200.0

100.0

27

Хүмүүн цогцолбор хичээлийн "А" байрны дээврийн их засвар /Төв, Зуунмод/

2010

150.0

150.0

150.0

100.0

28

Боловсрол, албан бус боловсролыг дэмжих хөтөлбөр /Төв/

2010

3.5

3.5

3.5

100.0

29

Спорт заал, 12x24м, соёлын төвийн барилга, 200 суудал /Төв,  Баян/

2007-2010

495.0

100.0

100.0

100.0

30

Соёлын төвийн өргөтгөл, халаалт /Төв, Бүрэн/

2010

50.0

50.0

50.0

100.0

31

Төв аймгийн шүүхийн конторын засвар

2010

20.0

20.0

20.0

100.0

32

Бэлчээрийн худаг гаргах  /Төв/

2010

320.0

320.0

320.0

100.0

33

Бэлчээр хамгаалах, усжуулах хөтөлбөр төсөл /Төв/

2010

46.0

46.0

46.0

100.0

34

Махны үйлдвэрийн барилга /Төв, Сэргэлэн/

2010

200.0

200.0

200.0

100.0

35

Сумдын өрхийн үйлдвэрлэлийг дэмжих /Төв/

2010

180.0

180.0

180.0

100.0

36

Сумдын өрхийн үйлдвэрлэлийг дэмжих /Төв/

2010

80.0

80.0

80.0

100.0

37

Сумдын өрхийн үйлдвэрлэлийг дэмжих  /Төв/

2010

180.0

180.0

180.0

100.0

38

Өрхийн үйлдвэрлэлийг дэмжих /Төв/

2010

180.0

180.0

180.0

100.0

39

Малчдын амьжиргааны чадавхийг дэмжих хөтөлбөр /Төв/

2010

12.0

12.0

12.0

100.0

40

Мал эмнэлгийн лабораторын засвар /Төв/

2010

75.0

75.0

75.0

100.0

41

Сумдын ХАА-н үйлдвэрлэлийг дэмжих техник, тоног төхөөрөмж /Төв/

2010

140.0

140.0

140.0

100.0

42

УБ-Лүн чиглэлийн хатуу хучилттай авто замаас Хүй долоон худгийн морь барианы газар хүртлэх 2.0 км хатуу хучилттай авто зам

2010

1,099.7

1,099.7

1,099.7

100.0

 

ДҮН

48,544.7

30,799.6

30,452.7

98.9

 

2011 он

1

Тагнуулын хэлтсийн барилгын засвар /Төв/

2011

21.5

21.5

20.1

93.5

2

Хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулах /Төв, Зуунмод, 6 баг/

2011

30.0

30.0

30.0

100.0

3

Хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулах /Төв, Алтанбулаг, Бүрэн, Баян-Өнжүүл, Өндөрширээт, Дэлгэрхаан сумдад тус бүр 5.0 сая/

2011

25.0

25.0

25.0

100.0

4

Хүүхдийн ордны засвар  /Төв, Зуунмод/

2011

150.0

150.0

150.0

100.0

5

Улсын нөөцийн салбарын үрийн агуулахын дээврийн их засвар /Төв, Жаргалант/

2011

55.0

55.0

49.7

90.3

6

Багийн контор /Төв, Зуунмод/

2010- 2011

105.9

63.9

63.9

100.0

7

Сумын ЗДТГ-ын барилгын өргөтгөл /Төв, Сүмбэр/

2011

50.0

50.0

50.0

100.0

8

Багийн төвийн байр /Төв, Баян-Өнжүүл, 2-р баг/

2011

10.0

10.0

10.0

100.0

9

Багийн төвийн байр /Төв, Өндөрширээт, Баянтуул, 1-р баг/

2011

10.0

10.0

10.0

100.0

10

Орон нутгийн хөгжлийг дэмжих төсөл /Төв/

2011

82.0

82.0

72.5

88.4

11

Багийн төвийн засвар, тохижилт /Төв/

2011

148.0

148.0

148.0

100.0

12

Сумын ЗДТГ-ын барилгын их засвар /Төв, Зуунмод/

2011

41.0

41.0

41.0

100.0

13

Аймгийн 96 багийн засаг дарга, багийн эмч нарын унаа, мотоцикл /Төв/

2011

130.0

130.0

130.0

100.0

14

Сумдын төрийн албан хаагчдын компьютер /Төв/

2011

10.0

10.0

10.0

100.0

15

Нутгийн захиргааны байгууллагын мэдээллийн технологийн хангамжийг нэмэгдүүлэх /Төв/

2011

45.0

45.0

44.8

99.6

16

Сумдын төсөвт байгууллагуудын мэдээллийн технологийн хангамжийг нэмэгдүүлэх /Төв/

2011

45.0

45.0

45.0

100.0

17

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ангийн биеийн тамирын заалны засвар, тоног төхөөрөмж /Төв, Лүн/

2011

10.0

10.0

10.0

100.0

18

Хөшигийн хөндийд нисэх онгоцны буудал барихтай холбогдуулан 110 кВ-ын цахилгаан дамжуулах шугам, дэд станц барих ТЭЗҮ, зураг төсөл боловсруулах, шугамын ажлыг эхлүүлэх /Төв/

2011-2012

9,800.0

550.0

550.0

100.0

19

Сумын төсөвт байгууллагуудын дулаан хангамжийг газрын гүний  дулааны нөөцийг ашиглан халаах /Төв, Эрдэнэ/

2011-2012

2,050.0

615.0

0.0

0.0

20

Зуунмод хотын 4-р дунд сургууль, Халдвартын эмнэлгийн өргөтгөл, "Ирээдүй" цэцэрлэгийг газрын гүний дулааны нөөцийг ашиглан дулааны эрчим хүчээр хангах /Төв, Зуунмод/

2010-2011

1,757.5

497.2

395.3

79.5

21

УБ-Эрдэнэсантын 168.2 км хатуу хучилттай авто зам /Төв/

2007-2011

33,877.6

1,061.9

1,061.9

100.0

22

Улаанбаатар - Мандалговь чиглэлийн 100 км хатуу хучилттай авто зам /Төв/

2010-2013

38,000.0

18,870.0

18,870.0

100.0

23

Үерийн далан /Төв, Баянцогт/

2011

62.0

62.0

62.0

100.0

24

Явган хүний зам /Төв, Зуунмод/

2011

16.0

16.0

16.0

100.0

25

Гэр хорооллын гэрэлтүүлэг /Төв, Зуунмод/

2011

5.0

5.0

5.0

100.0

26

Гэр хорооллын айлуудыг дугааржуулах /Төв, Зуунмод/

2011

4.0

4.0

4.0

100.0

27

Төв талбайн тохижилт, гэрэлтүүлэг /Төв, Баян-Өнжүүл/

2011

20.0

20.0

20.0

100.0

28

Цэвэрлэх байгууламжийн их засвар, тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл /Төв, Зуунмод/

2010-2011

1,649.9

949.9

949.8

100.0

29

Үерийн далангийн засвар /Төв, Зуунмод/

2011

20.0

20.0

20.0

100.0

30

Орон нутгийн сумдын төлөөлөгчийн байр /Төв/              

2011

112.0

112.0

112.0

100.0

31

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба, хоригдлын байрны их засвар /Төв/

2011

8.0

8.0

8.0

100.0

32

Сургуулийн барилга, 640 суудал /Төв, Баянчандмань/

2010-2012

1,683.0

1,183.0

1,101.0

93.1

33

Сургуулийн барилга, 320 суудал /Төв, Баян-Өнжүүл/

2010-2012

1,480.0

980.4

980.4

100.0

34

Цэцэрлэгийн барилга,100 ор /Төв, Батсүмбэр/

2008-2011

50.0

50.0

50.0

100.0

35

Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор /Төв, Аргалант /

2011-2012

350.0

350.0

350.0

100.0

36

Сургуулийн биеийн тамирын талбай /Төв/

2011

160.0

160.0

160.0

100.0

37

Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор /Төв, Бүрэн/

2010-2011

403.0

253.0

253.0

100.0

38

Цэцэрлэгийн барилга, 25 ор /Төв, Батсүмбэр/

2010-2011

144.0

114.0

114.0

100.0

39

Сургуулийн халаалтын шугамын засвар /Төв, Борнуур/

2011

80.0

80.0

80.0

100.0

40

Сургуулийн уурын зуухны засвар /Төв, Алтанбулаг/

2011

40.0

40.0

40.0

100.0

41

Сургуулийн барилгын их засвар /Төв, Сүмбэр/

2011

195.0

195.0

195.0

100.0

42

Соёлын төв, биеийн тамирын заалны тохижилт /Төв, Баян/

2011

30.0

30.0

30.0

100.0

43

Соёлын төвийн засвар /Төв, Өндөрширээт/

2011

60.0

60.0

60.0

100.0

44

Соёлын төвийн засвар /Төв, Батсүмбэр/

2011

30.0

30.0

30.0

100.0

45

Соёлын төвийн засвар /Төв, Баянчандмань/

2011

50.0

50.0

50.0

100.0

46

Соёлын төвийн сандлын шинэчлэл /Төв, Бүрэн/

2011

10.0

10.0

10.0

100.0

47

Эмнэлгийн барилга, 10 ор /Төв, Баянхангай/

2011

400.0

400.0

400.0

100.0

48

Нэгдсэн эмнэлгийн цахим мэдээллийн сан /Төв/

2011

40.0

40.0

40.0

49

Эмнэлгийн засвар /Төв, Жаргалант/

2011

150.0

150.0

141.5

50

Эмнэлгийн гараж, агуулах, сургалтын төвийн засвар /Төв, Дэлгэрхаан/

2011

40.0

40.0

40.0

51

Нэгдсэн эмнэлгийн засвар /Төв/

2011

52.0

52.0

48.3

52

Сумдын ЗДТГ, хүн эмнэлгийн автомашин /Төв/

2011

100.0

100.0

94.3

53

Эмнэлгийн гал тогооны тоног төхөөрөмж /Төв, Архуст/

2011

2.0

2.0

2.0

54

Гэр худалдан авах /Төв/

2011

60.0

60.0

60.0

55

Ахмадын чийрэгжүүлэлтийн танхимын тохижилт /Төв, Зуунмод, Зүүндэлгэр, 4-р баг/

2011

7.0

7.0

7.0

56

Ахмадын чийрэгжүүлэлтийн танхимын тохижилт /Төв, Бүрэн/

2011

7.0

7.0

7.0

57

Ахмадын чийрэгжүүлэлтийн танхимын тохижилт /Төв, Дэлгэрхаан/

2011

10.0

10.0

10.0

58

Орон гэргүй өрхүүдэд 4 ханатай гэр олгох /Төв/

2011

40.0

40.0

40.0

59

Орон гэргүй өрхүүдэд 5 ханатай гэр олгох /Төв/

2011

40.0

40.0

40.0

60

Хөдөө аж ахуйн техник, тоног төхөөрөмж /Төв/

2011

150.0

150.0

150.0

100.0

61

Инженерийн хийцтэй гүний худаг, 71 ш /Төв, Аргалант, Батсүмбэр, Баянхангай, Баянцогт, Баянчандмань, Борнуур, Жаргалант, Заамар, Лүн, Сүмбэр, Угтаал, Цээл, Эрдэнэсант/

2011

930.0

930.0

929.1

99.9

62

Өрхийн үйлдвэрлэлийг дэмжих /Төв/

2011

70.0

70.0

70.0

100.0

63

Инженерийн хийцтэй гүний худаг /Төв/

2011

420.0

420.0

355.7

84.7

64

Малын өвс, тэжээлийн нөөц бүрдүүлэх /Төв/

2011

250.0

250.0

250.0

100.0

65

Шинэ худаг гаргах /Төв, Зуунмод, 3-р баг, Нисэх/

2011

14.0

14.0

14.0

100.0

66

Шинэ худаг гаргах, 4ш /Төв, Алтанбулаг/

2011

56.0

56.0

56.0

100.0

67

Шинэ худаг гаргах, 3ш /Төв, Бүрэн/

2011

42.0

42.0

42.0

100.0

68

Шинэ худаг гаргах, 2ш /Төв, Баян-Өнжүүл/

2011

28.0

28.0

28.0

100.0

69

Шинэ худаг гаргах, 1ш /Төв, Сэргэлэн/

2011

14.0

14.0

14.0

100.0

70

Бага оврын тэжээлийн үйлдвэр байгуулах /Төв, Баян-Өнжүүл/

2011

20.0

20.0

20.0

100.0

71

Сүү, цагаан идээ боловсруулах цех байгуулах /Төв, Бүрэн/

2011

10.0

10.0

10.0

100.0

72

Арьс ширний цех байгуулах /Төв, Өндөрширээт/

2011

15.0

15.0

15.0

100.0

73

Өрхийн үйлдвэрлэлийг дэмжих сан /Төв/

2011

70.0

70.0

70.0

100.0

74

Малын үүлдэр угсааг сайжруулах төсөл /Төв/

2011

30.0

30.0

30.0

100.0

75

Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих  /Төв, Баян/

2011

70.0

70.0

70.0

100.0

76

Сумдын орлого багатай иргэдэд дэмжлэг үзүүлэх /Төв/

2011

18.0

18.0

18.0

100.0

77

Төмс үйлдвэрлэгч нарт дэмжлэг үзүүлэх /Төв/

2011

22.0

22.0

22.0

100.0

 

ДҮН

96,292.4

30,479.8

29,581.3

97.1

 

НИЙТ ДҮН

231,043.4

75,834.0

74,269.8

97.9

ӨНГӨРӨГЧ 4 ЖИЛД ТӨВ АЙМАГТ ЖИЖИГ, ДУНД ҮЙЛДВЭРИЙГ ДЭМЖИХ ХӨНГӨЛӨЛТТЭЙ ЗЭЭЛ ОЛГОСОН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих чиглэлээр Улсын Их Хурал, Засгийн газраас өнгөрсөн 4 жил зорилтот арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлсэн нь тодорхой үр дүнд хүрсэн. Улсын хэмжээнд 2009, 2010 онуудад Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих чиглэлээр тус бүр 30,0 тэрбум төгрөг, 2011 онд бондын арилжаанаас 150,0 тэрбум төгрөгийг сумдад жижиг, дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх зорилгоор оршин суугаа хүний тооноос хамааран сум бүрт 50,0-265,0 сая төгрөгийн эх үүсвэртэй сум хөгжүүлэх санг байгуулж 24,0 тэрбум төгрөгийг олгосон.

Төв аймгийн хэмжээнд Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих хөнгөлттэй зээл олгосон талаар:

Харин :

        2011 онд Төв аймгийн Сум хөгжүүлэх санд 1700,0 сая төгрөгийг хуваарилсан. Уг төсөлд хамрагдахаар 860 иргэн, аж ахуйн нэгжүүдээс төсөл ирснийг сонгон шалгаруулж 558 иргэн, аж ахуйн нэгжүүдэд 1926,6 сая төгрөгийн зээлийг олгосон. Үүний үр дүнд 2011 онд сумдад 575 ажлын байр шинээр бий болж 439 ажлын байр хадгалагдан үлдэж байна.