Адреса __________________________________________________

ДОГОВІР
                  про надання послуг з централізованого постачання холодної  води та водовідведення

 м. Ланівці                                                                                                                                                                                                                                              «______»_______________ 20___р.

              (населений пункт)                                                                                                                                                                                                                                                             (дата)                          

Лановецьке комунальне підприємство по благоустрою

В особі в.о. начальника Розевика Миколи Олександровича , що діє на підставі статуту, затвердженого рішенням сесії Лановецької міської ради Тернопільської області (далі - виконавець), з однієї сторони і ___________________________________________________________________________________________________________фізичної особи,

                                                                                                                                                 (прізвище, ім'я та по батькові)                                     

Або____________________________________________________________________________________________________________________________________ яка (який) є

                                                                                                                            (найменування юридичної особи)

власником (наймачем, орендарем) житлового та нежитлового приміщення (будинку садибного типу, квартири, господарських та інших нежитлових приміщень) (далі - споживач), з другої сторони, уклали цей договір про нижченаведене: 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

  1.  Виконавець зобов'язується своєчасно надавати споживачеві відповідної якості послуги з централізованого постачання холодної води і водовідведення, а споживач зобов'язується своєчасно оплачувати надані послуги за встановленими тарифами у строки і на умовах, що передбачені договором.
  2.  Суб'єкти користування послугами:

2.1. Власник (наймач, орендар) житлового приміщення (квартири) та члени його сім'ї  _______________________;    

                                                                                                                                                                (кількість осіб)                                                                                                                                                                                                                          

           2.2. Власник (орендар) нежитлового приміщення ______________________________________; 

           2.3. Власник будинку садибного типу та члени його сім'ї  _________________________, наявність у власності                                            

 тварин, птиці____________________ _____________;   наявність у власності транспортних засобів __________________________________________________________________

                                                            (вид, кількість)                                                                                                                                                            (тип, кількість)                                                                                  

3. Характеристика об'єкта надання послуг: площа зелених насаджень, саду, городу (для власників будинків садибного типу)_____________________________ __________ кв. метрів.

4. Характеристика засобів обліку води: 

Порядковий номер

Вид засобу обліку води

Тип засобу обліку води

Заводський номер

Перше показання

Місце встановлення

Примітка

ТАРИФИ НА ПОСЛУГИ ТА ЇХ ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ  

5. Тарифи на послуги становлять:

 5.1. З централізованого постачання холодної води _________ гривень за куб. метр;

 5.2. З водовідведення ________ гривень за куб. метр.

6. Розмір щомісячної плати за надані послуги згідно з нормативами (нормами) споживання на момент укладення цього договору становить _________ гривень, у тому числі за:

 6.1. Централізоване постачання холодної води ________ гривень за  куб. метр; 

 6.2. Водовідведення ________ гривень за куб. метр. 

7. Плата за надані послуги за наявності засобів обліку води справляється за їх показаннями згідно з пунктами 10 - 13 Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення (далі - Правила).

8. Наявність пільг з оплати послуг ___________________________________________,  ______________________________________________..
                                                                              (назва законодавчого акта)                                                                   (відсотків) 

ОПЛАТА СПОЖИТИХ ПОСЛУГ

9. Розрахунковим періодом є календарний місяць.

    У разі застосування щомісячної системи оплати послуг платежі вносяться до кінця поточного місяця, що настає за розрахунковим. 

    У разі застосування авансової системи оплати послуг платежі вносяться за _______ місяців у розмірі _______ гривень.

10. Послуги оплачуються готівкою або в безготівковій формі.

11. За наявності у квартирі засобів обліку води справляння плати за нормативами (нормами) споживання не допускається, крім випадків, передбачених договором на встановлення засобів обліку.

12. Плата за послуги вноситься на розрахунковий рахунок 26003055101185, МФО 338783, ідент. код 31966157  через Тернопільську філію «Приватбанку».

13. За несвоєчасне внесення плати із споживача стягується пеня у розмірі в розмірі 0,1 відсотка від несплаченої суми за кожен день прострочення.

14. У разі надання послуг не в повному обсязі, відхилення їх кількісних та/або якісних показників від затверджених нормативів (норм) споживання або з перервами, що перевищують встановлену згідно з додатком 1 до Правил тривалість, виконавець здійснює перерахунок розміру плати.

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

15. Споживач має право на:

15.1. Отримання своєчасно та належної якості послуг згідно із законодавством та умовами цього договору;

15.2. Отримання в установленому законодавством порядку інформації про перелік послуг, їх вартість, загальну суму місячного платежу, структуру тарифів, нормативів (норм) споживання, режиму надання послуг, їх споживчі властивості;

15.3. Відшкодування  збитків, завданих його майну та/або приміщенню,шкоди, заподіяної його життю чи здоровю внаслідок неналежного надання або ненадання послуг;

15.4. Зменшення розміру плати в разі надання послуг не в повному обсязі, відхилення їх кількісних та/або якісних показників від затверджених нормативів (норм) споживання;

15.5. Усунення виконавцем виявлених недоліків у наданні послуг протягом строку, встановленого у додатку 1 до Правил;

15.6. Несплату вартості послуг за період тимчасової відсутності споживача і членів його сімї  у разі відключення виконавцем холодної води і опломбування запірних вентилів у квартирі (будинку садибного типу) та відновлення надання відповідних послуг шляхом зняття пломб за власний рахунок протягом доби згідно з письмовою заявою;

15.7. Зменшення розміру плати за послуги у разі тимчасової відсутності споживача та/або членів його сім'ї на підставі письмової заяви та офіційного документа, що підтверджує його/їх відсутність (довідка з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби, відбування покарання);

15.8. Установлення квартирних засобів обліку води та взяття їх на абонентський облік;

15.9   Періодичну повірку, обслуговування, та ремонт квартирних засобів обліку, у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж;

15.10. Ознайомлення з нормативно-правовими актами у сфері житлово-комунальних послуг;

15.11. Внесення за погодженням з виконавцем у договір змін, що впливають на розмір плати за послуги;

15.12. Звільненя від плати за послуги у разі їх ненадання, та отримання компенсації за перевищення строків проведення аварійно-відбудовних робіт;

15.13. Укладення з виконавцем договору  про заміну або ремонт технічно несправних  санітарно- технічних приладі, пристроїв, обладнання та квартирних засобів обліку.

      16. Споживач зобов'язаний:

16.1. Оплачувати послуги в установлений договором строк;

16.2. Повідомляти виконавця про осіб, строк тимчасового проживання яких у квартирі (будинку садибного типу) перевищив місяць, а також протягом місяця про зміни, що відбулися у стані підсобного господарства і санітарно-технічного та інженерного обладнання (за умови проведення розрахунків за надані послуги згідно з нормативами (нормами) споживання);

16.3. Забезпечити доступ до відповідної інженерної мережі, арматури, квартирних засобів обліку води і теплової енергії представників виконавця за наявності в них відповідного посвідчення для: Ліквідацій аварій - цілодобово;

Встановлення і заміни санітарно-технічного та інженерного обладнання, проведення технічного та профілактичного огляду, зняття контрольних показань засобів обліку води – згідно з вимогами нормативно-правових у сфері житлово-комунальних послуг;

16.4.  Дотримуватися вимог нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг;

16.5.  Забезпечувати цілісність квартирних засобів обліку води та не втручатися в їх роботу;

16.6.  У разі несвоєчасного внесення плати за послуги сплачувати пеню в установленому законом та цим договором розмірі;

16.7. Повідомляти у десятиденний строк виконавця про втрату права на пільги;

16.8. Своєчасно вживати заходів до усунення виявлених несправностей, пов'язаних з отриманням послуг, що виникли з його вини;

16.9. За власний рахунок проводити ремонт та заміну санітарно-технічних приладів, пристроїв та обладнання, що вийшли з ладу з його вини;

16.10.  Своєчасно проводити підготовку квартири (будинку садибного типу) і його санітарно-технічних приладів, пристроїв та обладнання до експлуатації в осінньо-зимовий період;

16.11. У разі встановлення виконавцем факту несанкціонованого втручання в роботу засобів обліку води відшкодовувати вартість робіт з проведення їх експертизи, метрологічної повірки та ремонту згідно із законодавством, а також відшкодувати завдані несанкціонованим втручанням збитки, які нараховуються відповідно до умов цього Договору;

16.12. Відшкодовувати виконавцю витрати з проведення аналізу якісних показників послуг у разі необґрунтованості претензій.

16.13. Проводити періодичну повірку лічильників холодної води. Міжповірочний інтервал складає три або чотири роки,залежного від типу лічильника. Оплачувати метрологічні роботи на підставі госпрозрахункового договору з метрологічними центрами.

17. Виконавець має право:

17.1. Нараховувати у разі несвоєчасного внесення споживачем плати за надані послуги пеню у розмірі, встановленому законодавством і цим договором;

17.2. Вносити за погодженням із споживачем зміни у цей договір, що впливають на розмір плати за послуги з оформленням додатка до нього;

17.3. Вимагати від споживача дотримання нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг;

17.4. Вимагати від споживача своєчасного усунення виявлених несправностей, пов'язаних з отриманням послуг, що виникли з вини споживача, або відшкодування вартості відповідних робіт;

17.5. Доступу до приміщення споживача для ліквідації аварій, у тому числі несанкціонованого, відповідно до встановленого законом порядку усунення недоліків у роботі санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічного та профілактичного огляду і перевірки показань квартирних засобів обліку води відповідно до законодавства;

17.6. У разі виникнення сумнівів щодо правильності показань квартирних засобів обліку води звернутися до акредитованої лабораторії для проведення експертизи їх технічного стану та метрологічної повірки.

17.7. При виявленні безоблікового споживання холодної води нараховувати завдані збитки. Водокористування вважається безобліковим,  якщо споживач самовільно  приєднався  до  систем  централізованого  комунального водопостачання та водовідведення або самовільно користується ними. У  разі  безоблікового водокористування виконується розрахунок витрат води за пропускною спроможністю труби вводу  при швидкості  руху  води  в ній 2,0 м/сек та дією її повним перерізом протягом 24 годин за добу. Розрахунковий період при безобліковому  водокористуванні встановлюється  з  дня  початку  такого користування.  Якщо термін початку   безоблікового   водокористування   виявити    неможливо, розрахунковий період становить один місяць.

18. Виконавець зобов'язаний:

18.1. Своєчасно надавати споживачу послуги в установлених обсягах, належної якості, безпечні для його життя, здоров'я та які не спричиняють шкоди його майну, відповідно до вимог законодавства, Правил та цього договору;

18.2. Інформувати споживача про адресу та номер телефону диспетчерської, аварійної або аварійно-диспетчерської служби (зазначаються в договорі і рахунках на сплату послуг, а також розміщуються на дошках оголошень в усіх під'їздах багатоквартирного будинку, а також на дошках оголошень, розташованих поблизу житлового будинку);

18.3. Надавати споживачеві в установленому порядку інформацію про перелік послуг, їх вартість, загальну вартість місячного платежу, структуру тарифів, нормативи (норми) споживання, режим надання послуг, їх споживчі властивості, якісні показники надання послуг, граничні строки усунення аварій або інших порушень порядку надання послуг, а також інформацію про Правила (зазначається у цьому договорі, а також розміщується на дошці оголошень у приміщенні виконавця);

18.4. Контрулювати установлені міжповіркові інтервал;

18.5 Проводити два рази на рік перевірку стану внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку із складенням відповідного акта;

18.6. Узгодити із споживачем не пізніше ніж за три робочих дні до проведення планових робіт всередині житлового приміщення час доступу до такого приміщення з наданням йому відповідного письмового повідомлення;

18.7. Повідомляти споживача про плановану перерву в наданні послуг через засоби масової інформації, а також письмово не пізніше ніж за 10 днів до її настання (крім перерви, що настає внаслідок аварії або дії непереборної сили) із зазначенням причини та часу перерви в наданні послуг;

18.8 Відновлювати надання послуг за письмовою заявою споживача шляхом зняття протягом доби пломб із запірних вентилів у квартирі (будинку садибного типу);

18.9. Забезпечувати за заявою споживача взяття у тижневий строк на абонентський облік квартирних засобів обліку;

18.10. Утримувати  внутрішньобудинкові  мережі у належному технічному стані, здійснювати їх технічне обслуговування та ремонт;

18.11. Інформувати споживача протягом доби з дня виявлення недоліків у роботі внутрішньобудинкових  інженерних систем та/або інженерного обладнання, що розташовані за межами багатоквартирного будинку або житлового будинку (у разі  його особистого звернення – невідкладно), про причини та очікувану тривалість зупинення надання послуг або обмеження їх кількості, а також порушення якісних показників надання послуг;

18.12. усувати аварії та інші порушення порядку надання послуг, а також виконувати заявки споживачів у строк, установлений законодавством і цим договором;

18.13. Вести облік скарг (заяв, вимог, претензій) споживачів щодо кількості та якості надання послуг, а також облік їх виконання;

18.14. Зменшувати розмір плати за послуги у разі тимчасової відсутності споживача та/або членів його сім'ї на підставі письмової заяви та офіційного документа, що підтверджує його/їх відсутність (довідка з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби, відбування покарання);

18.15. Звільняти від плати за послуги у разі їх ненадання  та виплачувати компенсацію за перевищення строків проведення аварійно-відбудовних робіт;

18.16. Проводити перерахунок розміру плати за послуги у разі їх надання не в повному обсязі, відхилення їх кількісних та/або якісних показників від затверджених нормативів (норм) споживання у порядку, визначеному Правилами, іншими нормативно-правовими актами та цим договором;

18.17. Своєчасно проводити за власний рахунок роботи з усунення виявлених несправностей, пов’язаних з отриманням послуг,що виникли  з його вини;

18.18.Відшкодувати збитки , завдані майну та/або приміщенню споживача та/або членів його сімї , шкоду, що заподіяна його життю чи здоровю внаслідок неналежного надання або ненадання послуг, а також моральну шкоду в порядку та розмірі,які визначаються відповідно до законодавства і цього договору;

18.19. Сплачувати споживачу неустойку (штраф,пеню) у разі ненадання послуг або надання  послуг неналежної якості у порядку та у випадках, передбачених законодавством і цим договором;

18.20. Виконувати інші обов'язки відповідно до законодавства та цього договору.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

19. Споживач несе відповідальність згідно із законодавством і цим договором за:

19.1. Недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг;

19.2. Несвоєчасне внесення платежів за послуги - шляхом сплати пені;

19.3. Втручання у роботу засобів обліку води;

19.4. Порушення зобов'язань, установлених законодавством і цим договором.

20. Виконавець несе відповідальність у разі:

20.1. Неналежного надання або ненадання послуг;

20.2. Зниження кількісних та/або якісних показників послуг, надання послуг не в повному обсязі - шляхом зменшення розміру плати та виплати споживачеві компенсації за перевищення строків проведення аварійно-відбудовних робіт у розмірі, встановленому законодавством, ________ відсотків місячної плати за послугу за кожну добу її ненадання;

20.3. Порушення прав споживачів згідно із законодавством;

20.4. Порушення зобов'язань, установлених цим договором або законодавством.

ТОЧКИ РОЗПОДІЛУ, В ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПЕРЕДАЧА ПОСЛУГ ВІД ВИКОНАВЦЯ СПОЖИВАЧЕВІ

21. Точками розподілу, в яких здійснюється передача послуг від виконавця споживачеві, є:

21.1. У багатоквартирному будинку послуги з: постачання холодної води - місце підключення відповідної внутрішньо-будинкової інженерної мережі будинку  до мережі виконавця; водовідведення - місце підключення відповідної внутрішньо-будинкової інженерної мережі будинку  до мережі виконавця;

21.2. У будинку садибного типу - місце підключення відповідної інженерної мережі будинку до мережі виконавця.

ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТУ НЕНАЛЕЖНОГО НАДАННЯ АБО НЕНАДАННЯ ПОСЛУГ ТА РОЗВ'ЯЗАННЯ СПОРІВ

22. У разі неналежного надання або ненадання послуг виконавцем споживач повідомляє про це виконавця в усній формі за допомогою телефонного зв'язку чи у письмовій формі за адресами, що зазначені в цьому договорі.

        У повідомленні зазначається прізвище, ім'я та по батькові, точна адреса проживання споживача, а також найменування виду неналежно наданої або ненаданої послуги. Повідомлення споживача незалежно від його форми (усна або письмова) обов'язково реєструється представником виконавця у журналі реєстрації заявок споживачів. Представник виконавця зобов'язаний повідомити споживачеві відомості про особу, яка прийняла повідомлення (прізвище, ім'я та по батькові), реєстраційний номер повідомлення та час його прийняття.

23. Представник виконавця, якому відомі причини неналежного надання або ненадання послуг, зобов'язаний невідкладно повідомити про це споживача та зробити відповідну відмітку в журналі реєстрації заявок, що є підставою для визнання виконавцем факту неналежного надання або ненадання послуг.

24. Представник виконавця, якому не відомі причини неналежного надання або ненадання послуг, зобов'язаний узгодити з виконавцем точний час та дату встановлення факту ненадання послуг, надання їх не у повному обсязі або перевірки кількісних та/або якісних показників надання послуг. У разі необхідності проведення такої перевірки у приміщенні споживача представник виконавця повинен з'явитися до споживача не пізніше визначеного у договорі строку.

25. У разі незгоди з результатами перевірки кількісних та/або якісних показників надання послуг споживач і виконавець визначають час і дату повторної перевірки, для проведення якої запрошується представник уповноваженого органу виконавчої влади та/або органу місцевого самоврядування, а також представник об'єднання споживачів. За результатами проведення повторної перевірки складається акт про неналежне надання або ненадання послуг, який підписується споживачем (його представником), представником виконавця, представниками уповноваженого органу виконавчої влади та/або органу місцевого самоврядування, а також представником об'єднання споживачів.

27. За результатами перевірки складається акт-претензія про неналежне надання або ненадання послуг (далі - акт-претензія), який підписується споживачем та представником виконавця згідно з додатком 2 до Правил. Акт-претензія складається у двох примірниках по одному для споживача та виконавця.

27. У разі неприбуття представника виконавця в установлений договором строк для проведення перевірки кількісних та/або якісних показників або необґрунтованої відмови від підписання акта-претензії такий акт вважається дійсним, якщо його підписали не менш як два споживачі.

28. Акт-претензія реєструється уповноваженими особами виконавця у журналі реєстрації актів-претензій згідно з додатком 3 до Правил. Виконавець зобов'язаний розглянути такий акт і повідомити протягом трьох робочих днів споживача про її задоволення або про відмову у задоволенні з обґрунтуванням причин такої відмови. У разі ненадання протягом установленого строку виконавцем відповіді вважається, що він визнав викладені в акті-претензії факти неналежного надання або ненадання послуг. Спори щодо задоволення претензій споживачів розв'язуються у суді. Споживач має право на досудове розв'язання спору шляхом задоволення пред'явленої претензії.

ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

29. Сторони звільняються від відповідальності згідно з цим договором у разі настання дії непереборної сили (дії надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру), яка унеможливлює надання відповідної послуги згідно з умовами договору.

СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ 

30. Цей договір укладається на 5 років і набирає чинності з дня його укладення. Договір вважається щороку продовженим, якщо за місяць до закінчення строку його дії однією із сторін не буде письмово заявлено про його розірвання або необхідність перегляду.

31. Договір може бути розірваний достроково у разі невиконання умов договору сторонами договору.  Розірвання договору в цьому випадку проводиться за попередженням не пізніше одного місяця за згодою сторін, а при не досягненні згоди в судовому порядку.

32. Договір складено у двох примірниках, один з яких зберігається у споживача, другий - у виконавця. 

ІНШІ УМОВИ

      Споживач зобов’язаний подавати показники лічильника води до 28 числа кожного місяця за телефоном 2-13-61.
Телефони спеціального виклику у разі виникнення аварій та інших надзвичайних ситуацій:  (03549) 2-13-61

АДРЕСИ І ПІДПИСИ СТОРІН :

Лановецьке комунальне підприємство

 м. Ланівці  вул .Незалежності 40а

код 31966157 МФО 338783

р/р 26003055101185

Тернопільській філії «ПриватБанку»

В.о.начальника  Лановецького КПпБ

__________________М.О. Розевик

МП

________________       підпис