Vi var i september på en konferens som en del i ett EU-projekt vi deltagit i tillsammans med Göteborgs universitet.

Konferensens fokus har varit språkundervisning med hjälp av responsverktyg, och upplägget har varit flera korta samarbeten mellan lärare från olika länder där vi utgått från specifika uppgifter, såsom att skapa ett självutvärderingsmaterial med hjälp av IKT-verktyg.

En fråga som diskuterats mycket var vad som faktiskt mäts då man använder responsverktyg och flervalsfrågor - risken är stor att man bedömer det enkelt mätbara istället för att bedöma kvalitéer i språket.

En slutsats var att responsverktyg med opinionsmätningar och liknande är bra till att starta samtal mellan elever eftersom man snabbt får ta ställning och kan se hur de tankar man har kan jämföras med övriga gruppens.

Vi har testat att använda responsverktyg för så kallad "mobile learning" då man exempelvis har med sig en telefon där eleverna kan svara på frågor som finns in utanför den vanliga skolmiljön, läraren kan samla in data och sedan planera den kommande undervisningen efter de kunskaper som gruppen visat upp. Vi testade detta 2 gånger, dels på ett museum där vi hade frågor om de olika delarna av utställningen vilket ledde till diskussioner och samarbete, men med nackdelen att vi missade andra delar av utställningen som inte efterfrågades. Sålunda kräver en sådan aktivitet noggrant genomtänkta frågor. Den andra aktiviteten syftade till att skapa interaktion med lokalinvånarna, och frågorna var av sådan karaktär att deltagarna var tvungna att interagera med personer för att få information om förändringar i staden etc. Mål med en sådan aktivitet kan vara att våga använda sitt språk i en autentisk situation. En viktig aspekt är att se till att alla grupper har tillgång till nät, antingen via sitt vanliga abonnemang, eller via ett mobilt nätverk som de får bära med sig.

Konferensen lämnade också utrymme för att visa andra verktyg, och vi såg några som vi tyckte verkade mycket användbara i undervisningen, inte bara när det gäller språk.

Youtube har en annoteringsfunktion som kan användas för att ge eleverna direkt feedback på en inspelad video, exempelvis där de redovisar om något. Man kan också infoga frågor i en video för att exempelvis träna hörförståelse.

EdPuzzle - här kan du importera videoklipp och infoga frågor som dyker upp under tiden som filmen spelas, och eleverna kommer inte vidare utan att besvara frågan.

Padlet  - ett samarbetsverktyg där man kan dra in filer eller skriva direkt på "väggen", detta verktyg skulle kunna vara bra att använda i grupparbeten eller som planeringsverktyg.

Socrative - ett responsverktyg med ett enkelt upplägg men många användbara funktioner. Du kan både skapa frågor on the fly, och du kan förbereda quiz av olika slag eller köra Space race.

Google maps där du kan lägga på flera lager av information.  Den interaktiva kartan, som kan delas med eleverna,  kan t ex användas till uppgifter där eleverna skriver korta notiser om nyheter från olika delar av världen och markerar ut platsen på kartan med en markör. När eleven markerar en plats kommer en textruta upp där de kan klistra in sin notis, lägga till bilder eller videoklipp.