УКРАЇНА

БЕРШАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

07.04.2016 р.                                                                                                   №15

Про затвердження Методичних

рекомендацій порядку створення

та здійснення легалізації органів

самоорганізації населення м. Бершадь

 

З метою забезпечення сприятливих умов для створення та здійснення легалізації органів самоорганізації населення на території міста Бершадь, розглянувши внесений депутатом Бершадської міської ради Тарковським Олександром Григоровичем проект рішення та додані до нього документи, відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч.12 ст. 13 Закону України «Про органи самоорганізації населення», керуючись ст.14,38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Бершадської міської ради

ВИРІШИВ:

1.    Затвердити Методичні рекомендацій порядку створення та здійснення легалізації органів самоорганізації населення м. Бершадь (додається). 

2.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Менюка В.Л. 

 

                  Міський голова                                                   М.Кольченко

Додаток  

до рішення

виконавчого комітету

Бершадської міської ради

 № 15 від  07.04.2016 р.

Методичні рекомендації щодо

порядку створення, легалізації та діяльності органів самоорганізації

населення на території  міста Бершаді.

        Ці рекомендації відповідно до Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про органи самоорганізації населення», «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», статуту міста Бершаді та інших нормативно-правових актів, визначають порядок створення, легалізації та діяльності органів самоорганізації населення на території  міста Бершаді.

І.Загальні положення

         1.1.Органи самоорганізації населення – представницькі органи, що створюються жителями, які на законних підставах проживають на території   міста, для вирішення завдань, передбачених Законом України «Про органи самоорганізації населення».

         1.2.Орган самоорганізації населення є однією із форм участі членів територіальної громади  міста у вирішенні окремих питань місцевого значення.

             1.3.Основними завданнями органів самоорганізації населення є:

-створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції і законів України;

-задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг;

-участь у реалізації соціально-економічного, культурного розвитку відповідної території, інших місцевих програм.

        1.4.Орган самоорганізації населення створюється за територіальною ознакою.

        1.5.Територія, у межах якої діє орган самоорганізації населення, визначається рішенням ради, що дала дозвіл на створення:

-вуличного в межах кількох, однієї або частини вулиці з прилеглими провулками  або в межах виборчого округу в місцях індивідуальної забудови, житлового масиву багатоквартирних будинків що межують прибудинковою територією, квартального в межах виборчих округів, територіального  в межах виборчих дільниць комітету;

-комітету мікрорайону – в межах території однієї або декількох виборчих дільниць міста;

-будинкового комітету – в межах будинку (кількох будинків) в державному і громадському житловому фонді та фонді житлово-будівельних кооперативів.

IІ. Ініціювання створення органу самоорганізації населення

        2.1.З ініціативою про створення органу самоорганізації населення до міської ради можуть звернутися збори (конференція) жителів за місцем проживання за умови, якщо в них брало участь (було представлено) не менше половини жителів відповідної території, які мають право голосу.

        2.2.У випадках, коли об’єктивно неможливо провести загальні збори громадян, можуть скликатися збори представників громадян – конференція за місцем проживання – будинків, вулиць тощо.

        2.3.Представники громадян для участі в таких зборах обираються загальними зборами громадян, які проживають на території менших територіальних утворень. Норми представництва на зборах представників громадян встановлюються рішенням Бершадської міської ради від 29.12.2015р про затвердження тимчасового положення «Про загальні збори громадян за місцем проживання у місті Бершаді»:

        2.3.1.При проведенні зборів представників територіальної громади міста Бершаді: не менше одного представника від 20 квартир багатоквартирного будинку та не менше одного представника від 20 будинків індивідуальної забудови, обраних на зборах мешканців багатоквартирного будинку та будинків індивідуальної забудови згідно з відповідним протоколом;

        2.3.2.При проведенні зборів представників мешканців мікрорайону в межах границь постійних виборчих дільниць  міста Бершадь та округу в межах виборчого округу міста: не менше одного представника від 10 квартир багатоквартирного будинку та не менше одного представника від 10 будинків індивідуальної забудови, обраних на зборах  мешканців багатоквартирного будинку та будинків індивідуальної забудови згідно з відповідним протоколом;

        2.3.3.При проведенні зборів представників житлового масиву багатоквартирних будинків що межують прибудинковою територією: не менше одного представника від під’їзду багатоквартирного будинку та не менше одного представника від десяти будинків індивідуальної забудови, обраних на зборах мешканців під’їзду багатоквартирного будинку та будинків індивідуальної забудови згідно з відповідним протоколом;

         2.3.4.При проведенні зборів представників мешканців вулиці: не менше одного представника від під’їзду багатоквартирного будинку та одного представника від 10 будинків індивідуальної забудови, обраних на зборах мешканців під’їзду багатоквартирного будинку та будинків індивідуальної забудови згідно з відповідним протоколом;

        2.3.5.При проведенні зборів представників багатоквартирного будинку: по одному представнику від кожного поверху багатоквартирного будинку згідно з відповідним протоколом.

        Квота представництва є мінімально обов’язковою для проведення конференції представників територіальної громади в місті Бершадь. Квота представництва може бути збільшена суб’єктами скликання конференції представників територіальної громади.

        Представники громадян для участі в зборах (конференції) обираються зборами відповідних територіальних утворень або визначаються органами самоорганізації населення.

        У разі, якщо збори скликаються органами самоорганізації населення, вони повідомляють про це міську раду або її виконавчий орган. 

        2.4.У роботі зборів (конференції) мають право брати участь жителі, які постійно проживають на відповідній території і досягли вісімнадцятирічного віку.

        2.5.Рішення про скликання зборів (конференції) доводиться до відома громадян, які проживають на відповідній території, та виконавчого комітету міської ради, не пізніш як за 7 днів до їх проведення з зазначенням часу скликання, місця проведення зборів (конференції), з питань, які передбачається внести на їх обговорення.

        2.6.На зборах (конференції) затверджується порядок денний, обирається голова, секретар зборів (конференції), ведеться протокол зборів (конференції).

Збори (конференція) також можуть обрати лічильну комісію.

        За результатами зборів (конференції) складається протокол, який підписується головою і секретарем зборів (конференції).

        До протоколу зборів (конференції) додаються матеріали реєстрації їх учасників (список громадян, які були присутніми на зборах (конференції), із зазначенням місця їх проживання або список представників громадян відповідних територіальних утворень, та/або рішення органів територіальної самоорганізації населення про делегування своїх представників для участі в конференції.

        2.7.Збори (конференція) обирають ініціативну групу, члени якої будуть представляти інтереси жителів – учасників зборів (конференції)  у міській раді.

        2.8.Після проведення зборів (конференції) ініціативна група подає до виконавчого комітету міської ради:

-заяву про створення органу самоорганізації населення (додаток 1);

-протокол зборів (конференції) жителів за місцем проживання про створення органу самоорганізації населення (додаток 1.1);

-список учасників зборів (конференції) жителів за місцем проживання про створення органу самоорганізації

населення   (додаток1.2).

ІII. Порядок надання дозволу на створення

органу самоорганізації населення

        3.1.Дозвіл на створення органу самоорганізації населення надає міська рада.

        3.2.Документи на створення органу самоорганізації населення реєструються згідно із встановленим порядком і направляються до  виконкому міської ради, який готує розгляд цього питання на засідання міської ради.

        Питання про створення органу самоорганізації населення, внесене на розгляд міської ради, розглядається на найближчому засіданні ради. У разі необхідності на засідання міської ради запрошуються члени ініціативної групи зборів (конференції) жителів за місцем проживання.

        3.3.У рішенні міської ради визначається назва, основні напрями діяльності, повноваження та умови їх здійснення, територія, в межах якої має діяти орган самоорганізації населення, а також визначається термін повноважень органу самоорганізації населення (як правило на строк повноважень міської ради або якщо інше не передбачено рішенням ради чи Положенням про орган самоорганізації населення).

        3.4.Міська рада може відмовити у наданні дозволу на створення органу самоорганізації населення, якщо ініціювання створення органу самоорганізації населення було здійснено з порушенням вимог, встановлених Законом України «Про органи самоорганізації населення».

        3.5.Рішення міської ради про відмову у наданні дозволу на створення органу самоорганізації населення може бути оскаржено до суду в установленому законом порядку.

IV. Порядок обрання персонального складу

органу самоорганізації населення

        4.1.Склад органу самоорганізації населення обирається зборами (конференцією) жителів за місцем проживання на основі загального, рівного виборчого права шляхом відкритого голосування жителів, які на законних підставах проживають на відповідній території. Право голосу на виборах мають жителі, які досягли на день їх проведення вісімнадцяти років. Не мають права голосу жителі, яких визнано судом недієздатними. Загальний склад органу самоорганізації населення визначається зборами (конференцією) жителів за місцем проживання.

        Організація проведення зборів (конференції) жителів за місцем проживання, як правило, покладається на виконавчий комітет міської ради.

       4.2.Персональний склад органу самоорганізації населення обирається у складі керівника, заступника (заступників) керівника, секретаря, інших членів. Обраними до складу органу самоорганізації населення вважаються особи, які одержали більше половини голосів учасників зборів (конференції) жителів за місцем проживання.

    4.3.Члени органу самоорганізації населення можуть бути достроково відкликані за рішенням зборів (конференції) жителів за місцем проживання, що утворили цей орган.

        4.4.Переобрання персонального складу органу самоорганізації населення, відкликання, обрання окремих його членів замість вибулих чи зміна кількісного складу органу самоорганізації населення здійснюється зборами (конференцією) жителів за місцем проживання в порядку, встановленому цим розділом з урахуванням Закону України «Про органи самоорганізації населення».

        4.5.Орган самоорганізації населення, який легалізовано шляхом його реєстрації з набуттям статусу юридичної особи та який провів збори (конференцію) жителів за місцем проживання з питання переобрання голови органу самоорганізації населення, новообраний голова органу зобов'язаний у 3- денний термін надати до державного реєстратора протокол зборів (конференції) про переобрання голови органу самоорганізації населення та список учасників.

        На вимогу державного реєстратора можуть бути надані й інші документи.

Після затвердження державним реєстратором необхідних змін, голова органу самоорганізації населення, зобов'язаний протягом 3-х днів повідомити виконавчий комітет міської ради про внесені зміни.

        4.6.Орган самоорганізації населення, який легалізовано шляхом повідомлення про заснування та який провів збори (конференцію) жителів за місцем проживання з питання переобрання голови органу самоорганізації населення, зобов'язаний протягом 3-х днів надати до виконавчого комітету міської ради протокол зборів (конференції) про переобрання голови органу самоорганізації населення та список учасників.

        4.7.У разі зміни складу органу самоорганізації населення (заступника, секретаря, членів), голова органу зобов'язаний протягом 3-х днів повідомити виконавчий комітет міської ради про внесені зміни.

V. Легалізація органу самоорганізації населення

        5.1.Легалізація органу самоорганізації населення є обов’язковою і здійснюється шляхом його реєстрації або повідомлення про заснування.

У разі реєстрації орган самоорганізації населення набуває статус юридичної особи.

        5.2.Реєстрацію органу самоорганізації населення здійснює виконавчий комітет міської ради.

Внесення відомостей про юридичну особу – орган самоорганізації населення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців здійснює державний реєстратор.

        Для легалізації органу самоорганізації населення шляхом реєстрації як юридичної особи, уповноважені представники зборів (конференції) подають до виконавчого комітету міської ради:

-заяву про легалізацію органу самоорганізації населення шляхом його реєстрації як юридичної особи (додаток 2);

-копію рішення міської ради про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення;

-протокол зборів (конференції) жителів за місцем проживання про легалізацію органу самоорганізації населення шляхом реєстрації як юридичної особи (додаток 2.1);

-список учасників зборів (конференції) жителів за місцем проживання про легалізацію органу самоорганізації населення шляхом реєстрації як юридичної особи (додаток 2.2);

-Положення, прийняте зборами (конференцією) жителів за місцем проживання, – у 3-х примірниках.

        Прийняте виконавчим комітетом міської ради Положення про орган самоорганізації населення надається в одному екземплярі:

-органу самоорганізації населення;

-виконавчому комітету міської ради (залишається як додаток до рішення);

-державному реєстратору.

        Типове Положення про органи самоорганізації населення приймається виконавчим комітетом міської ради (додаток 8).

        Ініціативній групі рекомендується протокол зборів (конференції) жителів за місцем проживання про легалізацію органу самоорганізації населення шляхом реєстрації як юридичної особи та список учасників готувати у двох екземплярах (оригінал). Один екземпляр протоколу зборів (конференції) та список учасників надається до виконавчого комітету міської ради, інший - до державного реєстратора. Необхідність оформлення двох екземплярів (оригінал) протоколу зборів (конференції) та списку учасників обумовлено окремою процедурою реєстрації органу самоорганізації населення, виконавчим комітетом міської ради та державним реєстратором, який здійснює внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

        5.3.Заява про легалізацію органу самоорганізації населення шляхом реєстрації як юридичної особи розглядається виконавчим комітетом міської ради у місячний термін з дня подання всіх необхідних документів.

        5.4.Виконавчий комітет міської ради може проводити перевірку відомостей, що містяться в поданих на реєстрацію документах.

За результатами розгляду заяви приймається рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації.

        5.5.Підставою для відмови у реєстрації є обрання органу самоорганізації населення з порушенням вимог Конституції України, законів України «Про органи самоорганізації населення», «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших нормативно-правових актів.

        5.6.Про результати розгляду заяви виконавчий комітет міської ради у 10-денний термін з дня прийняття рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації повідомляє уповноважених зборами (конференцією) жителів за місцем проживання.

        5.7.Після прийняття рішення виконавчого комітету міської ради про реєстрацію органу самоорганізації населення обраний голова органу самоорганізації населення повинен здійснити подальшу процедуру отримання свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи – органу самоорганізації населення.

        Для отримання свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи – органу самоорганізації населення, державному реєстратору необхідно надати такі документи:

-копія рішення виконавчого комітету міської ради про легалізацію органу самоорганізації населення шляхом реєстрації як юридичної особи;

-протокол зборів (конференції) жителів за місцем проживання про легалізацію органу самоорганізації населення шляхом реєстрації як юридичної особи;

-Положення про орган самоорганізації населення, прийняте рішенням виконавчого комітету міської ради.

        На вимогу державного реєстратора можуть бути надані й інші документи.

        5.8.У разі внесення змін до Положення, до виконавчого комітету міської ради надаються такі документи:

-заява про внесення змін до Положення органу самоорганізації населення (додаток 3);

-протокол зборів (конференції) жителів за місцем проживання про внесення змін до Положення органу самоорганізації населення (додаток3.1);

-список учасників зборів (конференції) жителів за місцем проживання про внесення змін до Положення органу самоорганізації населення (додаток3.2).

-Положення зі змінами, прийняте зборами (конференцією) жителів за місцем проживання, – у 3-х примірниках.

Після прийняття виконавчим комітетом міської ради змін до Положення, голові органу самоорганізації населення або уповноваженому ним представнику необхідно звернутися до державного реєстратора для здійснення дій щодо внесення відомостей про зміни у статутних документах юридичної особи та надати один екземпляр прийнятого Положення.

        5.9.Для легалізації органу самоорганізації населення шляхом повідомлення про заснування голова органу, який обраний зборами (конференцією) жителів за місцем проживання, подає до виконавчого комітету міської ради:

-заяву про легалізацію органу самоорганізації населення шляхом повідомлення про заснування (додаток 4);

-копію рішення міської ради про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення;

-протокол зборів (конференції) жителів за місцем проживання про легалізацію органу самоорганізації населення шляхом повідомлення про заснування (додаток 4.1);

-список учасників зборів (конференції) жителів за місцем проживання про легалізацію органу самоорганізації населення шляхом повідомлення про заснування (додаток 4.2).

        При легалізації органу самоорганізації населення шляхом повідомлення про заснування протокол зборів (конференції) та список учасників оформлюються в одному екземплярі.

        За результатами розгляду документів виконавчий комітет міської ради видає повідомлення у формі листа про легалізацію органу самоорганізації населення та присвоює відповідний обліковий номер.

VІ. Строк повноважень органу самоорганізації населення

та його персонального складу

        6.1.Орган самоорганізації населення обирається терміном на строк повноважень міської ради, що надала дозвіл на створення органу самоорганізації населення, якщо інше не передбачено рішенням ради чи Положенням про орган самоорганізації населення.

        Строк повноважень органу самоорганізації населення продовжується після закінчення повноважень міської ради, яка надала дозвіл на його створення при умові, що орган самоорганізації населення дотримується норм та заходів, визначених у п.п.6.3, 6.4 цих Рекомендацій та Закону України «Про органи самоорганізації населення».

        6.2.Персональний склад органу самоорганізації населення обирається на строк повноважень міської ради, якщо інше не передбачено рішенням ради чи Положенням про орган самоорганізації населення.

        6.3.Повноваження органу самоорганізації населення можуть бути достроково припинені у разі:

-невиконання рішень міської ради, її виконавчого комітету – за рішенням відповідної міської ради, яка дала дозвіл на його створення;

-невиконання рішень зборів (конференції) жителів за місцем проживання або невиконання своїх повноважень, а також саморозпуску – за рішенням зборів (конференції) жителів за місцем проживання;

-порушення Конституції і законів України, інших актів законодавства – за рішенням суду.

        6.4.Орган самоорганізації населення припиняє свої повноваження також у разі перебудови або реорганізації будинків, вулиць, кварталів, мікрорайонів, районів у містах у межах яких вони діють, якщо така перебудова, реорганізація пов’язана з відселенням (переселенням) жителів, які брали участь у зборах (конференції), що заснували цей орган.

Дострокове припинення повноважень органу самоорганізації населення тягне за собою припинення діяльності цього органу.

        6.5.Припинення повноважень органу самоорганізації населення.

        6.5.1.Для припинення повноважень органу самоорганізації населення, який легалізовано шляхом його реєстрації як юридичної особи, ліквідаційний орган надає до виконавчого комітету міської ради такі документи:

-заява про припинення повноважень органу самоорганізації населення (додаток 5);

-протокол зборів (конференції) жителів за місцем проживання про припинення повноважень органу самоорганізації населення (додаток 5.1);

-список учасників зборів (конференції) жителів за місцем проживання про припинення повноважень органу самоорганізації населення (додаток 5.2).

-копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи – органу самоорганізації населення.

        6.5.2.Документи на припинення повноважень органу самоорганізації населення реєструються згідно із встановленим порядком і направляються до  виконавчого комітету міської ради, який готує розгляд цього питання на засідання міської ради.

        6.5.3.Комітет вважається ліквідованим з моменту внесення запису про це в Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

        При проведенні заходів щодо припинення повноважень органу самоорганізації населення як юридичної особи, необхідно враховувати закони України «Про органи самоорганізації населення» та «Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб-підприємців», які у свою чергу визначають різну та одночасно взаємопов’язану процедуру проведення ліквідації органу самоорганізації населення як юридичної особи.

        Законом України «Про органи самоорганізації населення» визначено, що дозвіл на створення органу самоорганізації населення надає відповідна рада. Реєструючим органом виступає виконавчий комітет ради. Припинення повноважень органу самоорганізації населення здійснює рада, що надала дозвіл на створення.

        Продовження дій з подальшої реєстрації та ліквідації органу самоорганізації населення регулюється Законом України «Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб-підприємців», який визначає, що державний реєстратор в окремих випадках, передбачених законом, може додатково вимагати від засновників (учасників) або уповноваженого ними органу документ, який підтверджує одержання згоди відповідних органів державної влади на припинення статусу юридичної особи.

        Практична взаємодія двох суб’єктів владних органів з питань ліквідації юридичної особи, передбачає проведення паралельної її процедури. У свою чергу це передбачає, що ліквідаційний орган, визначений зборами (конференцією) мешканців за місцем проживання, зобов'язаний одночасно надати до реєструючого органу – виконавчого комітету відповідної ради, та державному реєстратору протокол зборів (конференції) та список їх учасників про ліквідацію органу самоорганізації населення як юридичної особи.

        Кожному окремому суб’єкту владних органів необхідно надати оригінал протоколу зборів (конференції) та список їх учасників про ліквідацію органу самоорганізації населення як юридичної особи. У такому випадку рекомендується при проведенні зборів (конференції) готувати два екземпляри протоколу та списку учасників зборів (конференції) або за згодою одного із суб’єктів владних органів копію протоколу та списку учасників зборів (конференції), засвідчену в установленому порядку.

        Термін проведення процедури ліквідації органу самоорганізації населення у двох суб’єктів владних органів – різний. Якщо державний реєстратор провів процедуру ліквідації першим, ніж прийнято відповідне рішення ради, яка надала дозвіл на створення, державний реєстратор зобов'язаний у найкоротший термін повідомити реєструючий орган – виконавчий комітет відповідної ради про закінчення процедури ліквідації юридичної особи.

        У такому випадку готується рішення відповідної ради, яка надала дозвіл на створення, про припинення повноважень органу самоорганізації населення без зазначення необхідності звернення до державного реєстратора для здійснення дій з подальшої ліквідації юридичної особи.

        У разі, якщо відповідною радою, яка надала дозвіл на створення першою, прийнято рішення про припинення повноважень органу самоорганізації населення, ніж державним реєстратором, ліквідаційний орган, визначений зборами (конференцією), після завершення державним реєстратором дій з ліквідації юридичної особи, зобов'язаний у 3-х денний термін надати до виконавчого комітету відповідної ради копію повідомлення про проведення державної реєстрації припинення дій органу самоорганізації населення.

        6.5.4.Для припинення повноважень органу самоорганізації населення, який легалізовано шляхом повідомлення про заснування, уповноважений представник зборів (конференції) надає до виконавчого комітету міської ради такий перелік документів:

-заява про припинення повноважень органу самоорганізації населення (додаток 6);

-протокол зборів (конференції) жителів за місцем проживання про припинення повноважень органу самоорганізації населення (додаток 6.1);

-список учасників зборів (конференції) жителів за місцем проживання про припинення повноважень органу самоорганізації населення (додаток 6.2).

        6.5.5.Документи на припинення повноважень органу самоорганізації населення реєструються згідно із встановленим порядком і направляються до  виконавчого комітету міської ради, який готує розгляд цього питання на засідання міської ради.

        6.5.6.Комітет вважається ліквідованим з моменту прийняття рішення міської ради про припинення повноважень органу самоорганізації населення.

VІІ. Порядок продовження повноважень

органу самоорганізації населення

        7.1.Рішення про проведення звітно-виборчих зборів (конференцій) з питання продовження терміну повноважень органу самоорганізації населення та про вибори його персонального складу приймається на передостанньому засіданні міської ради визначеного скликання.

        7.2.Після прийняття відповідного рішення орган самоорганізації населення повинен протягом 3-х місяців пройти процедуру продовження повноважень.

        7.3.Координація роботи по організації і проведенню звітно-виборчих зборів (конференцій) по продовженню терміну повноважень органу самоорганізації населення та про вибори його персонального складу покладається на виконавчий комітет міської ради.

Рішення про проведення звітно-виборчих зборів (конференцій) з питання продовження повноважень органу самоорганізації населення, вибори його персонального складу стосується лише тих органів у Положенні яких визначено, що строк повноважень органу (його персонального складу) обмежений строком повноважень міської ради, яка надала дозвіл на його створення або якщо інше визначено рішенням ради.

        Органи самоорганізації населення, які у терміні дії власних повноважень необмежені власним Положенням, та якщо інше не визначено рішенням ради, яка надала дозвіл на створення, районна у місті рада приймає рішення про продовження повноважень усіх органів самоорганізації населення, що діють у межах повноважень міської ради, крім тих, що визначені у п.7.3 цих Рекомендацій.

        7.4.Для продовження повноважень органу самоорганізації населення та про вибори його персонального складу до виконавчого комітету міськоїради надаються такі документи:

-заява про продовження повноважень органу самоорганізації населення (додаток 7);

-протокол зборів (конференції) жителів за місцем проживання про продовження повноважень органу самоорганізації населення (додаток 7.1);

-список учасників зборів (конференції) жителів за місцем проживання про продовження повноважень органу самоорганізації населення (додаток 7.2).

7.5.Документи на продовження повноважень органу самоорганізації населення реєструються згідно із встановленим порядком і направляються до відповідного відділу виконавчого комітету міської ради, який готує розгляд цього питання на засідання міської ради.

Заступник міського голови                                                          В.Л. Менюк

                        

Додаток 1

до Методичних рекомендацій

затверджених рішенням виконавчого комітету Бершадської міської ради

№ ___ від _________20 __р.

Міському голові

____________________________

Ініціативної групи зі створення

органу самоорганізації населення

Заява

про створення органу самоорганізації населення

Відповідно до ст.ст.8,9 Закону України «Про органи самоорганізації населення», враховуючи рішення зборів (конференції) жителів за місцем проживання від«____»____________20___ р., просимо надати дозвіл на створення органу самоорганізації населення «______________________________» комітету _______________________________________________________________________________.

Додатки:

1.Протокол зборів (конференції) жителів за місцем проживання (від«____»____________20___ року) про створення органу самоорганізації населення;

2.Список учасників зборів (конференції) жителів за місцем проживання про створення органу самоорганізації населення.

Ініціативна група:

_______________________________________________                        ________________

      (Прізвище, ім’я, по батькові, конт. телефон)                                        (Підпис)

_______________________________________________                        ________________

      (Прізвище, ім’я, по батькові, конт. телефон)                                        (Підпис)

_______________________________________________                                   ________________

      (Прізвище, ім’я, по батькові, конт. телефон)                                        (Підпис)

«____»_____________20 ___ р.

Додаток 1.1

до Методичних рекомендацій

затверджених рішенням виконавчого комітету Бершадської міської ради

№ ___ від _________20 __р.

Протокол № ____

Зборів (конференції) жителів за місцем проживання про створення органу самоорганізації населення «_________________________» комітету __________________________________________________________________ (далі –комітет).

від «____» ____________ 20 ___ року                                        м.Бершадь

Присутні:

1.Учасники зборів (конференції) жителів за місцем проживання в кількості ______ осіб (спискидодаються);

2.Запрошені:

- депутати Бершадської міської ради___________________________________________

-депутати  Бершадської районної ради ________________________________________________________________________________

Інші:___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Порядок денний:

1.Обрання голови зборів (конференції) та секретаря зборів (конференції) жителів за місцем проживання.

2.Про легітимність зборів (конференції) жителів за місцем проживання.

3.Про створення комітету.

3.1.Ініціювання створення комітету.

3.2.Назва комітету.

3.3.Основні напрями діяльності комітету.

3.4.Територія, в межах якої діятиме комітет.

4.Обрання ініціативної групи для представлення інтересів жителів – учасників зборів (конференції) у Бершадській міській раді.

5.Про доручення ініціативній групі подати до виконкому Бершадської міської ради заяву про створення комітету.

1.Обрання голови та секретаря зборів (конференції) жителів за місцем проживання.

СЛУХАЛИ: _________________, який(а) запропонував обрати головою зборів (конференції)

                                 (Прізвище, ініціали)

___________________ та секретаря _______________ зборів (конференції) жителів за місцем проживання.

ГОЛОСУВАЛИ: « за » -       , « проти » -      , « утримались »  -      .

УХВАЛИЛИ: обрати головою зборів (конференції) ___________________ та секретаря ___________________ зборів (конференції) жителів  за  місцем  проживання.

2.Про легітимність зборів (конференції) жителів за місцем проживання.

СЛУХАЛИ: ____________________ , який(а) проінформув(ала), що:

На території комітету зареєстровано за місцем проживання _____ жителя, які мають право голосу;

На підставі того, що на зборах (конференції) жителів представлено не менше половини жителів, які на законних  підставах проживають і мають право голосу, _____________________ запропонув(ала) визнати збори (конференцію) жителів за місцем проживання легітимними.

ГОЛОСУВАЛИ: « за » -       , « проти » -      , « утримались »  -      .

УХВАЛИЛИ: визнати збори (конференцію) жителів за місцем проживання легітимними.

3.Про створення комітету.

3.1.Ініціювання створення комітету.

СЛУХАЛИ: _________________, який(а) запропонув(ала) ініціювати створення комітету

ГОЛОСУВАЛИ: « за » -       , « проти » -      , « утримались »  -      .

УХВАЛИЛИ: ініціювати створення комітету.

3.2.Назва  комітету.

СЛУХАЛИ: _________________, який(а) запропонував(ала) дати комітету таку назву «___________________________».

ГОЛОСУВАЛИ: « за » -       , « проти » -      , « утримались»  -      .

УХВАЛИЛИ: дати комітету таку назву «________________________».

3.3.Основні напрями діяльності  комітету.

СЛУХАЛИ: _______________, який(а) запропонував(ла) затвердити такі напрями діяльності  комітету:

- створення  умов  для  участі  жителів  у  вирішенні питань місцевого

значення в межах Конституції і законів України;

- задоволення соціальних,  культурних,  побутових  та інших потреб  

жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг;

- участь  у  реалізації соціально-економічного,  культурного розвитку

відповідної території, інших місцевих програм.

ГОЛОСУВАЛИ: « за » -       , « проти » -      , « утримались »  -      .

УХВАЛИЛИ: затвердити такі напрями діяльності комітету:

- створення  умов  для  участі  жителів  у  вирішенні питань місцевого

значення в межах Конституції і законів України;

- задоволення соціальних,  культурних,  побутових  та інших потреб  

жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг;

- участь у реалізації соціально-економічного,  культурного розвитку

відповідної території, інших місцевих програм.

3.4.Територія, в межах якої діятиме комітет.

СЛУХАЛИ: ___________________, який запропонував(ла) територію, в межах якої діятиме  комітет «___________________________» – територія земельної

                                          (Назва комітету)

ділянки_________________________________________________________________________

(вказати, в яких межах діятиме комітет)

за державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів від19червня 1996 року № 173.

ГОЛОСУВАЛИ: « за » -       , « проти » -      , « утримались»  -      .

УХВАЛИЛИ: територію, в межах якої діятиме комітет – територія земельної ділянки за державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів від19червня 1996 року № 173.

4.Обрання ініціативної групи для представлення інтересів жителів – учасників зборів (конференції)  у Бершадській міській раді.

СЛУХАЛИ: ___________________, який(ка) запропонував(ла) обрати для представлення інтересів жителів – учасників зборів (конференції) у Бершадській міській раді ініціативну групу у кількості 3-х осіб в такому персональному складі:

Прізвище, ім’я,

по батькові

Серія і номер паспорта

Рік народження

Місце

проживання

Телефон

ГОЛОСУВАЛИ: « за » -       , « проти » -      , « утримались »  -      .

УХВАЛИЛИ: обрати для представлення інтересів  жителів – учасників зборів (конференції) у Бершадській міській раді ініціативну групу у кількості 3-х осіб в такому персональному складі:

Прізвище, ім’я,

по батькові

Серія і номер паспорта

Рік народження

Місце

проживання

Телефон

5.Про доручення ініціативній групі подати до виконкому Бершадської міської ради заяву про створення комітету.

СЛУХАЛИ: _____________________, який(а) запропонував(ла) доручити ініціативній групі подати до Бершадської міської ради заяву про створення  комітету.

ГОЛОСУВАЛИ: « за » -       , « проти » -      , « утримались »  -      .

УХВАЛИЛИ: доручити ініціативній групі подати до виконкому Бершадської міської ради заяву про створення органу самоорганізації населення комітету.

Голова зборів (конференції) жителів                 ____________         _________________

за місцем проживання                                                            (Підпис)                        (П.І.П)

Секретар зборів (конференції) жителів                ____________         _________________

за місцем проживання                                                     (Підпис)                           (П.І.П)

Додаток 1.2

до Методичних рекомендацій

затверджених рішенням виконавчого комітету Бершадської міської ради

№ ___ від _________20 __р.

Додаток до протоколу № ____

від «____» ____________20__ р.

Список

жителів за місцем проживання по ________________________

                                         (адреса)

№ п/п

Прізвище, ім’я,

по батькові

Дата народження

Місце

проживання

Серія і номер паспорта

Підпис

Додаток 2

до Методичних рекомендацій

затверджених рішенням виконавчого комітету Бершадської міської ради

№ ___ від _________20 __р.

Міському голові

_____________________________

Голови комітету _____________________________

_____________________________

_____________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові, телефон)

Заява

про легалізацію органу самоорганізації населення шляхом

реєстрації як юридичної особи

Відповідно до ст.13 Закону України «Про органи самоорганізації населення», враховуючи рішення зборів (конференції) жителів за місцем проживання від«____»___________ 20__ р., просимо легалізувати орган самоорганізації населення шляхом реєстрації як юридичної особи.

Додатки:

1.Копія рішення міської ради про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення;

2.Положення про орган самоорганізації населення у 3-х примірниках;

3.Протокол зборів (конференції) жителів за місцем проживання (від«____»____________20___ року) про легалізацію органу самоорганізації населення шляхом його реєстрації як юридичної особи.

4.Список учасників зборів (конференції) жителів за місцем проживання про легалізацію органу самоорганізації населення шляхом його реєстрації як юридичної особи.

«____»_____________20 ___ р.                                                 _________________

                                                                                                       (Підпис)        

Додаток 2.1

до Методичних рекомендацій

затверджених рішенням виконавчого комітету Бершадської міської ради

№ ___ від _________20 __р.

Протокол № ____

Зборів (конференції) жителів за місцем проживання про легалізацію органу самоорганізації населення «_________________________» комітету ____________________________________ (далі – комітет) шляхом його реєстрації як юридичної особи.

від «____» ____________ 20 ___ року                                         м.Бершадь

Присутнi:

1.Учасники зборів (конференції) жителів за місцем проживання в кількості ______ осіб (спискидодаються);

2.Запрошені:

- депутати Бершадської міської ради___________________________________________

- депутати Бершадської районної ради ________________________________________________________________________________

Інші:___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Порядок денний:

1.Обрання голови зборів (конференції) та секретаря зборів (конференції) жителів за місцем проживання.

2.Про легітимність зборів (конференції) жителів за місцем проживання.

3.Про легалізацію комітету шляхом його реєстрації як юридичної особи.

4.Про обрання персонального складу комітету.

5.Про прийняття Положення про комітет.

6.Про доручення обраному голові комітету подати до виконкому Бершадської міської ради заяву про легалізацію комітету шляхом його реєстрації як юридичної особи.

1.Обрання голови та секретаря зборів (конференції) жителів за місцем проживання.

СЛУХАЛИ: _________________, який(а) запропонував обрати головою зборів (конференції)

                                 (Прізвище, ініціали)

___________________ та секретаря _______________ зборів (конференції) жителів за місцем проживання.

ГОЛОСУВАЛИ: « за » -       , « проти » -      , « утримались »  -      .

УХВАЛИЛИ: обрати головою зборів (конференції) ___________________ та секретаря ___________________ зборів (конференції) жителів  за  місцем  проживання.

2.Про легітимність зборів (конференції) жителів за місцем проживання.

СЛУХАЛИ: ____________________ , який(а) проінформув(ала), що:

На території комітету зареєстровано за місцем проживання _____ жителя, які мають право голосу;

На підставі того, що на зборах (конференції) жителів представлено не менше половини жителів, які на законних  підставах проживають і мають право голосу, ______________________ запропонув(ала) визнати збори (конференцію) жителів за місцем проживання легітимними.

ГОЛОСУВАЛИ: « за » -       , « проти » -      , « утримались »  -      .

УХВАЛИЛИ: визнати збори (конференцію) жителів за місцем проживання легітимними.

3.Про легалізацію комітету шляхом його реєстрації як юридичної особи.

СЛУХАЛИ: _________________, який(а) запропонув(ала) провести легалізацію комітету шляхом його реєстрації як юридичної особи.

ГОЛОСУВАЛИ: « за » -       , « проти » -      , « утримались »  -      .

УХВАЛИЛИ: провести легалізацію комітету шляхом його реєстрації як юридичної особи.

4.Про обрання персонального складу комітету.

СЛУХАЛИ: _________________, який(а) запропонув(ала) обрати персональний склад комітету у складі:

Прізвище, ім’я,

по батькові

Рік народження

Місце

проживання

Телефон

Посада в комітеті

ГОЛОСУВАЛИ: « за » -       , « проти » -      , « утримались »  -      .

УХВАЛИЛИ: обрати персональний склад комітету у складі:

Прізвище, ім’я,

по батькові

Рік народження

Місце

проживання

Телефон

Посада в комітеті

5.Про прийняття Положення про комітету.

СЛУХАЛИ: ___________________, який(а) запропонував(ла) прийняти Положення про комітет.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» -       , «проти» -      , «утримались»  -      .

УХВАЛИЛИ: прийняти Положення про комітет.

6.Про доручення обраному голові комітету подати до виконкому Бершадської міської ради заяву про легалізацію комітету шляхом його реєстрації як юридичної особи.

СЛУХАЛИ: _____________________, який(а) запропонував(ла) доручити обраному голові комітету подати до Бершадської міської ради заяву про легалізацію комітету шляхом його реєстрації як юридичної особи.

ГОЛОСУВАЛИ: « за » -       , « проти » -      , « утримались »  -      .

УХВАЛИЛИ: доручити обраному голові комітету подати до виконкому Бершадської міської ради заяву про легалізацію комітету шляхом його реєстрації як юридичної особи.

Голова зборів (конференції) жителів                    __________                 _________________

за місцем проживання                                                               (Підпис)                        (П.І.П)

Секретар зборів (конференції) жителів                  __________                 _________________

за місцем проживання                                                     (Підпис)                           (П.І.П)

Додаток 2.2

до Методичних рекомендацій

затверджених рішенням виконавчого комітету Бершадської міської ради

№ ___ від _________20 __р.

Додаток до протоколу № ____

від «____» ____________20__ р.

Список

жителів за місцем проживання по ________________________

                                         (адреса)

№ п/п

Прізвище, ім’я,

по батькові

Дата народження

Місце

проживання

Серія і номер паспорта

Підпис

Додаток 3

до Методичних рекомендацій

затверджених рішенням виконавчого комітету Бершадської міської ради

№ ___ від _________20 __р.

Міському голові  

________________________

Голови комітету ______________________________

______________________________

______________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові, телефон)

Заява

про внесення змін до Положення органу самоорганізації населення

Відповідно до п.10 ст.13 Закону України «Про органи самоорганізації населення», враховуючи рішення зборів (конференції) жителів за місцем проживання від«____»____________20__ р., просимо прийняти внесені зміни до Положення органу самоорганізації населення.

Додатки:

1.Положення про орган самоорганізації населення у 3-х примірниках;

2.Протокол зборів (конференції) жителів за місцем проживання (від«____»____________20___ року) про внесення змін до Положення органу самоорганізації населення;

3.Список учасників зборів (конференції) жителів за місцем проживання про внесення змін до Положення органу самоорганізації населення.

«____»_____________20 ___ р.                                                 _________________

                                                                                                       (Підпис)        

Додаток 3.1

до Методичних рекомендацій

затверджених рішенням виконавчого комітету Бершадської міської ради

№ ___ від _________20 __р.

Протокол № ____

Зборів (конференції) жителів за місцем проживання про внесення змін до Положення органу самоорганізації населення «_________________________» комітету __________________________________________________________________ (далі – комітет).

від «____» ____________ 20 ___ року                                        м.Бершадь

Присутні:

1.Учасники зборів (конференції) жителів за місцем проживання в кількості ______ осіб (спискидодаються);

2.Запрошені:

- депутати Бершадської міської ради___________________________________________

- депутати  Бершадської районної ради _____________________________________________________________________________

Інші:_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Порядок денний:

1.Обрання голови зборів (конференції) та секретаря зборів (конференції) жителів за місцем проживання.

2.Про легітимність зборів (конференції) жителів за місцем проживання.

3.Про внесення змін до Положення комітету.

4.Про доручення голові комітету подати до виконкому Бершадської міської ради заяву про внесення змін до Положення комітету.

1.Обрання голови та секретаря зборів (конференції) жителів за місцем проживання.

СЛУХАЛИ: _________________, який(а) запропонував обрати головою зборів (конференції)

                                  (Прізвище, ініціали)

___________________ та секретаря _______________ зборів (конференції) жителів за місцем проживання.

ГОЛОСУВАЛИ: « за » -       , « проти » -      , « утримались »  -      .

УХВАЛИЛИ: обрати головою зборів (конференції) ___________________ та секретаря ___________________ зборів (конференції) жителів за місцем проживання.

2.Про легітимність зборів (конференції) жителів за місцем проживання.

СЛУХАЛИ: ____________________ , який(а) проінформув(ала), що:

На території «___________________» комітету зареєстровано за місцем проживання _____ жителя, які мають право голосу;

На підставі того, що на зборах (конференції) жителів представлено не менше половини жителів, які на законних  підставах проживають і мають право голосу, ______________________ запропонув(ала) визнати збори (конференцію) жителів за місцем проживання легітимними.

ГОЛОСУВАЛИ: « за » -       , « проти » -      , « утримались »  -      .

УХВАЛИЛИ: визнати збори (конференцію) жителів за місцем проживання легітимними.

3.Про внесення змін до Положення комітету.

СЛУХАЛИ: _________________, який(а) запропонув(ала) внести зміни до Положення комітету.

ГОЛОСУВАЛИ: « за » -       , « проти » -      , « утримались »  -      .

УХВАЛИЛИ: прийняти зміни до Положення комітету в наступній редакції (текстзміндодається).

4.Про доручення голові комітету подати до виконкому Бершадської міської ради заяву про внесення змін до Положення комітету.

СЛУХАЛИ: _____________________, який(а) запропонував(ла) доручити голові комітету подати до Бершадської міської ради заяву про внесення змін до Положення комітету.

ГОЛОСУВАЛИ: « за » -       , « проти » -      , « утримались »  -      .

УХВАЛИЛИ:доручити обраному голові комітету подати до Бершадської міської ради заяву про внесення змін до Положення комітету.

Голова зборів (конференції) жителів                    __________                 _________________

за місцем проживання                                                               (Підпис)                        (П.І.П)

Секретар зборів (конференції) жителів                   __________                 _________________

за місцем проживання                                                     (Підпис)                           (П.І.П)

Додаток 3.2

до Методичних рекомендацій

затверджених рішенням виконавчого комітету Бершадської міської ради

№ ___ від _________20 __р.

Додаток до протоколу № ____

від «____» ____________20__ р.

Список

жителів за місцем проживання по ________________________

                                         (адреса)

№ п/п

Прізвище, ім’я,

по батькові

Дата народження

Місце

проживання

Серія і номер паспорта

Підпис

Додаток 4

до Методичних рекомендацій

затверджених рішенням виконавчого комітету Бершадської міської ради

№ ___ від _________20 __р.

Міському голові

_____________________________

Голови комітету _____________________________

_____________________________

_____________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові, телефон)

Заява

про легалізацію органу самоорганізації населення шляхом

повідомлення про заснування

Відповідно до п.п.1,11 ст.13 Закону України «Про органи самоорганізації населення», враховуючи рішення зборів (конференції) жителів за місцем проживання від«____»___________ 20__ р., просимо легалізувати орган самоорганізації населення шляхом повідомлення про заснування.

Додатки:

1.Копія рішення міської ради про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення;

2.Протокол зборів (конференції) жителів за місцем проживання (від«____»____________20___ року) про легалізацію органу самоорганізації населення шляхом повідомлення про заснування;

3.Список учасників зборів (конференції) жителів за місцем проживання про легалізацію органу самоорганізації населення шляхом повідомлення про заснування.

«____»_____________20 ___ р.                                                 _________________

                                                                                                       (Підпис)        

Додаток 4.1

до Методичних рекомендацій

затверджених рішенням виконавчого комітету Бершадської міської ради

№ ___ від _________20 __р.

Протокол № ____

Зборів (конференції) жителів за місцем проживання про легалізацію органу самоорганізації населення «_________________________» комітету ______________________________________________________(далі – комітет) шляхом повідомлення про заснування.

від «____» ____________ 20 ___ року                                         м.Бершадь

Присутні:

1.Учасники зборів (конференції) жителів за місцем проживання в кількості ______ осіб (спискидодаються);

2.Запрошені:

- депутати Бершадської міської ради___________________________________________

- депутати Бершадської районної  ради _____________________________________________________________________________

Інші:_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Порядок денний:

1.Обрання голови зборів (конференції) та секретаря зборів (конференції) жителів за місцем проживання.

2.Про легітимність зборів (конференції) жителів за місцем проживання.

3.Про легалізацію комітету шляхом повідомлення про заснування.

4.Про обрання персонального складу комітету.

5.Про доручення обраному голові комітету подати до виконкому Бершадської міської ради заяву про легалізацію комітету шляхом повідомлення про заснування.

1.Обрання голови та секретаря зборів (конференції) жителів за місцем проживання.

СЛУХАЛИ: _________________, який(а) запропонував обрати головою зборів (конференції)

                                 (Прізвище, ініціали)

___________________ та секретаря _______________ зборів (конференції) жителів за місцем проживання.

ГОЛОСУВАЛИ: « за » -       , « проти » -      , « утримались »  -      .

УХВАЛИЛИ: обрати головою зборів (конференції) ___________________ та секретаря ___________________ зборів (конференції) жителів  за  місцем  проживання.

2.Про легітимність зборів (конференції) жителів за місцем проживання.

СЛУХАЛИ: ____________________ , який(а) проінформув(ала), що:

На території комітету зареєстровано за місцем проживання _____ жителя, які мають право голосу;

На підставі того, що на зборах (конференції) жителів представлено не менше половини жителів, які на законних  підставах проживають і мають право голосу, ______________________ запропонув(ала) визнати збори (конференцію) жителів за місцем проживання легітимними.

ГОЛОСУВАЛИ: « за » -       , « проти » -      , « утримались »  -      .

УХВАЛИЛИ: визнати збори (конференцію) жителів за місцем проживання легітимними.

3.Про легалізацію комітету шляхом повідомлення про заснування.

СЛУХАЛИ: _________________, який(а) запропонув(ала) провести легалізацію комітету шляхом повідомлення про заснування.

ГОЛОСУВАЛИ: « за » -       , « проти » -      , « утримались »  -      .

УХВАЛИЛИ: провести легалізацію комітету шляхом повідомлення про заснування.

4.Про обрання персонального складу комітету.

СЛУХАЛИ: _________________, який(а) запропонув(ала) обрати персональний склад комітету у складі:

Прізвище, ім’я,

по батькові

Рік народження

Місце

проживання

Телефон

Посада в комітеті

ГОЛОСУВАЛИ: « за » -       , « проти » -      , « утримались »  -      .

УХВАЛИЛИ: обрати персональний склад комітету у складі:

Прізвище, ім’я,

по батькові

Рік народження

Місце

проживання

Телефон

Посада в комітеті

5.Про доручення обраному голові комітету подати до виконкому Бершадської міської ради заяву про легалізацію комітету шляхом повідомлення про заснування.

СЛУХАЛИ: _____________________, який(а) запропонував(ла) доручити обраному голові комітету подати до Бершадської міської ради заяву про легалізацію комітету шляхом повідомлення про заснування.

ГОЛОСУВАЛИ: « за » -       , « проти » -      , « утримались »  -      .

УХВАЛИЛИ: доручити обраному голові комітету подати до виконкому Бершадської міської ради заяву про легалізацію комітету шляхом повідомлення про заснування.

Голова зборів (конференції) жителів                    __________                 _________________

за місцем проживання                                                              (Підпис)                        (П.І.П)

Секретар зборів (конференції) жителів                     _________                 _________________

за місцем проживання                                                      (Підпис)                          (П.І.П)

Додаток 4.2

до Методичних рекомендацій

затверджених рішенням виконавчого комітету Бершадської міської ради

№ ___ від _________20 __р.

Додаток до протоколу № ____

від «____» ____________20__ р.

Список

жителів за місцем проживання по ________________________

                                         (адреса)

№ п/п

Прізвище, ім’я,

по батькові

Дата народження

Місце

проживання

Серія і номер паспорта

Підпис

Додаток 5

до Методичних рекомендацій

затверджених рішенням виконавчого комітету Бершадської міської ради

№ ___ від _________20 __р.

Міському голові

____________________________

Ліквідаційного органу в особі(ах)

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові, телефон)

Заява

про припинення повноважень органу самоорганізації населення,

який легалізовано шляхом реєстрації як юридичної особи.

Відповідно до ч.2 п.1 ст. 25 Закону України «Про органи самоорганізації населення», враховуючи рішення зборів (конференції) жителів за місцем проживання від«____»___________ 20__ р., просимо припинити повноваження органу самоорганізації населення, який легалізовано шляхом реєстрації як юридичної особи.

Додатки:

1.Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи – органу самоорганізації населення;

2.Протокол зборів (конференції) жителів за місцем проживання (від«____»____________20___ року) про припинення повноважень органу самоорганізації населення;

3.Список учасників зборів (конференції) жителів за місцем проживання про припинення повноважень органу самоорганізації населення.

«____»_____________20 ___ р.                                                 _________________

                                                                                                       (Підпис)

_________________

                                                                                                       (Підпис)

_________________

                                                                                                       (Підпис)        

Додаток 5.1

до Методичних рекомендацій

затверджених рішенням виконавчого комітету Бершадської міської ради

№ ___ від _________20 __р.

Протокол № ____

Зборів (конференції) жителів за місцем проживання про припинення повноважень органу самоорганізації населення _____________________ комітету _____________________________________________________________________________

від «____» ____________ 20 ___ року                                         м.Бершадь

Присутні:

1.Учасники зборів (конференції) жителів за місцем проживання в кількості ______ осіб (спискидодаються);

2.Запрошені:

- депутати Бершадської міської ради__________________________________________

- депутати Бершадської районної  ради _____________________________________________________________________________

Інші:_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Порядок денний:

1.Обрання голови зборів (конференції) та секретаря зборів (конференції) жителів за місцем проживання.

2.Про легітимність зборів (конференції) жителів за місцем проживання.

3.Про припинення повноважень органу самоорганізації населення __________________ комітету _____________________________________ та ліквідації комітету як юридичної особи.

4.Про подання до виконкому Бершадської міської ради заяву про припинення повноважень органу самоорганізації населення ____________________ комітету _____________________________________ та про звернення до держаного реєстратора для здійснення дій з подальшої ліквідації комітету як юридичної особи.

1.Обрання голови та секретаря зборів (конференції) жителів за місцем проживання.

СЛУХАЛИ: ___________________, який(а) запропонував обрати головою зборів (конференції) ___________________ та секретаря _______________ зборів (конференції) жителів за місцем проживання.

ГОЛОСУВАЛИ: « за » -       , « проти » -      , « утримались »  -      .

УХВАЛИЛИ: обрати головою зборів (конференції) ___________________ та секретаря ___________________ зборів (конференції) жителів  за  місцем  проживання.

2.Про легітимність зборів (конференції) жителів за місцем проживання.

СЛУХАЛИ: ____________________ , який(а) проінформув(ала), що:

На території ___________________ комітету _______________________________________ зареєстровано за місцем проживання _____ жителя, які мають право голосу;

На підставі того, що на зборах (конференції) жителів представлено не менше половини жителів, які на законних підставах проживають і мають право голосу, __________________ запропонув(ала) визнати збори (конференцію) жителів за місцем проживання легітимними.

ГОЛОСУВАЛИ: « за » -       , « проти » -      , « утримались »  -      .

УХВАЛИЛИ: визнати збори (конференцію) жителів за місцем проживання легітимними.

3.Про припинення повноважень органу самоорганізації населення _________________ комітету ___________________________________ та ліквідації комітету як юридичної особи.

СЛУХАЛИ: _________________, який(а) запропонув(ала) припинити повноваження органу самоорганізації населення ___________________ комітету ____________________________ та ліквідувати комітет як юридичну особу.

ГОЛОСУВАЛИ: « за » -       , «проти » -      , «утримались »  -      .

УХВАЛИЛИ:

1.Припинити повноваження органу самоорганізації населення _____________________ комітету ___________________________________ та ліквідувати комітет як юридичну особу.

1.1.Призначити ліквідатором юридичної особи ______________________________________,

(П.І.Б.)

ідентифікаційний номер _________________________, визначити, що всю кореспонденцію ліквідатор отримуватиме за адресою _______________________________________________.

Всі вимоги кредиторів задовольнятимуться в черговості, передбаченої чинним законодавством України протягом двох місяців з дати публікації повідомлення у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації.

4.Про подання до Бершадської міської ради заяви про припинення повноважень органу самоорганізації населення ____________________ комітету ______________________________ та про звернення до держаного реєстратора для здійснення дій з подальшої ліквідації комітету як юридичної особи.

СЛУХАЛИ: _____________________, який(а) запропонував(ла) доручити ______________________ подати до виконкому Бершадської міської ради заяву про припинення повноважень органу самоорганізації населення _____________________ комітету ________________________________ та звернутися до держаного реєстратора для здійснення дій з подальшої ліквідації комітету як юридичної особи.

ГОЛОСУВАЛИ: « за » -       , « проти » -      , «утримались»  -      .

УХВАЛИЛИ:

1.Доручити ____________________ подати до виконкому Бершадсьї міської ради заяву про припинення повноважень органу самоорганізації населення ____________________ комітету ___________________________________.

2.Звернутися до державного реєстратора в установленому законом порядку для здійснення дій з подальшої ліквідації органу самоорганізації населення __________________ комітету ___________________________________ як юридичної особи.

Голова зборів (конференції) жителів                    __________                 _________________

за місцем проживання                                                               (Підпис)                        (П.І.П)

Секретар зборів (конференції) жителів                   __________                 _________________

за місцем проживання                                                      (Підпис)                         (П.І.П)

                        Додаток 5.2

до Методичних рекомендацій

затверджених рішенням виконавчого комітету Бершадської міської ради

№ ___ від _________20 __р.

Додаток до протоколу № ____

від «____» ____________20__ р.

Список

жителів за місцем проживання по ________________________

                                         (адреса)

№ п/п

Прізвище, ім’я,

по батькові

Дата народження

Місце

проживання

Серія і номер паспорта

Підпис

Додаток 6

до Методичних рекомендацій

затверджених рішенням виконавчого комітету Бершадської міської ради

№ ___ від _________20 __р.

Міському голові  

____________________________

Уповноважений представник ____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові, телефон)

Заява

про припинення повноважень органу самоорганізації населення,

який легалізованого шляхом повідомлення про заснування

Відповідно до ч.2 п.1 ст. 25 Закону України «Про органи самоорганізації населення», враховуючи рішення зборів (конференції) жителів за місцем проживання від«____»___________ 20__ р., просимо припинити повноваження органу самоорганізації населення, який легалізованого шляхом повідомлення про заснування.

Додатки:

1.Протокол зборів (конференції) жителів за місцем проживання (від«____»____________20___ року) про припинення повноважень органу самоорганізації населення;

2.Список учасників зборів (конференції) жителів за місцем проживання про припинення повноважень органу самоорганізації населення.

«____»_____________20 ___ р.                                                 _________________

                                                                                                       (Підпис)

Додаток 6.2

до Методичних рекомендацій

затверджених рішенням виконавчого комітету Бершадської міської ради

№ ___ від _________20 __р.

Протокол № ____

Зборів (конференції) жителів за місцем проживання про припинення повноважень органу самоорганізації населення «_____________________» комітету _________________________________________________________________ (далі – комітет).

від «____» ____________ 20 ___ року                                             м.Бершадь

Присутні:

1.Учасники зборів (конференції) жителів за місцем проживання в кількості ______ осіб (спискидодаються);

2.Запрошені:

- депутати Бершадської міської ради__________________________________________

-депутати  Бершадської районної ради _____________________________________________________________________________

Інші:_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Порядок денний:

1.Обрання голови зборів (конференції) та секретаря зборів (конференції) жителів за місцем проживання.

2.Про легітимність зборів (конференції) жителів за місцем проживання.

3.Про припинення повноважень комітету, який легалізовано шляхом повідомлення про заснування.

4.Про подання до виконкому Бершадської міської ради заяву про припинення повноважень комітету, який легалізовано шляхом повідомлення про заснування.

1.Обрання голови та секретаря зборів (конференції) жителів за місцем проживання.

СЛУХАЛИ: _________________, який(а) запропонував обрати головою зборів (конференції)

                                   (Прізвище, ініціали)

___________________ та секретаря _______________ зборів (конференції) жителів за місцем проживання.

ГОЛОСУВАЛИ: « за » -       , « проти » -      , « утримались »  -      .

УХВАЛИЛИ: обрати головою зборів (конференції) ___________________ та секретаря ___________________ зборів (конференції) жителів  за  місцем  проживання.

2.Про легітимність зборів (конференції) жителів за місцем проживання.

СЛУХАЛИ: ____________________ , який(а) проінформув(ала), що:

На території комітету зареєстровано за місцем проживання _____ жителя, які мають право голосу;

На підставі того, що на зборах (конференції) жителів представлено не менше половини жителів, які на законних  підставах проживають і мають право голосу, _____________________ запропонув(ала) визнати збори (конференцію) жителів за місцем проживання легітимними.

ГОЛОСУВАЛИ: « за » -       , « проти » -      , « утримались »  -      .

УХВАЛИЛИ: визнати збори (конференцію) жителів за місцем проживання легітимними.

3.Про припинення повноважень комітету, який легалізовано шляхом повідомлення прозаснування.

СЛУХАЛИ: _________________, який(а) запропонув(ала) припинити повноваження комітету, який легалізовано шляхом повідомлення про заснування.

ГОЛОСУВАЛИ: « за » -       , «проти » -      , «утримались »  -      .

УХВАЛИЛИ: припинити повноваження комітету, який легалізовано шляхом повідомлення про заснування.

4.Про подання до Бершадської міської ради заяву про припинення повноважень комітету, який легалізовано шляхом повідомлення прозаснування.

СЛУХАЛИ: _____________________, який(а) запропонував(ла) доручити ______________________ подати до виконкому Бершадської міської ради заяву про припинення повноважень комітету, який легалізовано шляхом повідомлення про заснування.

ГОЛОСУВАЛИ: « за » -       , « проти » -      , «утримались»  -      .

УХВАЛИЛИ:

Доручити ____________________ подати до виконкому Бершадської міської ради заяву про припинення повноважень комітету, який легалізовано шляхом повідомлення про заснування.

Голова зборів (конференції) жителів                    __________                 _________________

за місцем проживання                                                                (Підпис)                        (П.І.П)

Секретар зборів (конференції) жителів                   ___________         _________________

за місцем проживання                                                    (Підпис)                           (П.І.П)

Додаток 6.3

до Методичних рекомендацій

затверджених рішенням виконавчого комітету Бершадської міської ради

№ ___ від _________20 __р.

Додаток до протоколу № ____

від «____» ____________20__ р.

Список

жителів за місцем проживання по ________________________

                                         (адреса)

№ п/п

Прізвище, ім’я,

по батькові

Дата народження

Місце

проживання

Серія і номер паспорта

Підпис

Додаток 7

до Методичних рекомендацій

затверджених рішенням виконавчого комітету Бершадської міської ради

№ ___ від _________20 __р.

Міському голові

____________________________

Голови комітету ____________________________

____________________________

____________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові, телефон)

Заява

про продовження повноважень органу самоорганізації населення

Відповідно до ст.ст.11, 26 Закону України «Про органи самоорганізації населення», враховуючи рішення зборів (конференції) жителів за місцем проживання від«____»____________20__ р., просимо продовжити повноваження органу самоорганізації населення.

Додатки:

1.Протокол зборів (конференції) жителів за місцем проживання (від«____»____________20___ року) про продовження повноважень органу самоорганізації населення;

2.Список учасників зборів (конференції) жителів за місцем проживання про продовження повноважень органу самоорганізації населення.

«____»_____________20 ___ р.                                                 _________________

                                                                                                       (Підпис)        

Додаток 7.1

до Методичних рекомендацій

затверджених рішенням виконавчого комітету Бершадської міської ради

№ ___ від _________20 __р.

Протокол № ____

Зборів (конференції) жителів за місцем проживання про продовження повноважень органу самоорганізації населення «_________________________» комітету _________________________________________________________________ (далі – комітет).

від «____» ____________ 20 ___ року                                    м.Бершадь

Присутню:

1.Учасники зборів (конференції) жителів за місцем проживання в кількості ______ осіб (спискидодаються);

2.Запрошені:

- депутати Бершадської міської ради___________________________________________

- депутати Бершадської районної ради _____________________________________________________________________________

Інші:_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Порядок денний:

1.Обрання голови зборів (конференції) та секретаря зборів (конференції) жителів за місцем проживання.

2.Про легітимність зборів (конференції) жителів за місцем проживання.

3.Про продовження повноважень комітету.

4.Про переобрання персонального складу комітету.

5.Про доручення голові комітету подати до виконкому Бершадської міської ради заяву про продовження повноважень комітету.

1.Обрання голови та секретаря зборів (конференції) жителів за місцем проживання.

СЛУХАЛИ: _________________, який(а) запропонував обрати головою зборів (конференції)

                                 (Прізвище, ініціали)

___________________ та секретаря _______________ зборів (конференції) жителів за місцем проживання.

ГОЛОСУВАЛИ: « за » -       , « проти » -      , « утримались »  -      .

УХВАЛИЛИ: обрати головою зборів (конференції) ___________________ та секретаря ___________________ зборів (конференції) жителів  за  місцем  проживання.

2.Про легітимність зборів (конференції) жителів за місцем проживання.

СЛУХАЛИ: ____________________ , який(а) проінформув(ала), що:

На території комітету зареєстровано за місцем проживання _____ жителя, які мають право голосу;

На підставі того, що на зборах (конференції) жителів представлено не менше половини жителів, які на законних  підставах проживають і мають право голосу, _____________________ запропонув(ала) визнати збори (конференцію) жителів за місцем проживання легітимними.

ГОЛОСУВАЛИ: « за » -       , « проти » -      , « утримались »  -      .

УХВАЛИЛИ: визнати збори (конференцію) жителів за місцем проживання легітимними.

3.Про продовження повноважень комітету.

СЛУХАЛИ: _________________, який(а) запропонув(ала) продовжити повноваження комітету.

ГОЛОСУВАЛИ: « за » -       , « проти » -      , « утримались »  -      .

УХВАЛИЛИ: продовжити повноваження комітету.

4.Про обрання персонального складу комітету

СЛУХАЛИ: _________________, який(а) запропонув(ала) обрати персональний склад комітету у такому складі:

Прізвище, ім’я,

по батькові

Рік народження

Місце

проживання

Телефон

Посада в комітеті

ГОЛОСУВАЛИ: « за » -       , « проти » -      , « утримались »  -      .

УХВАЛИЛИ: обрати персональний склад  комітету у такому складі:

Прізвище, ім’я,

по батькові

Рік народження

Місце

проживання

Телефон

Посада в комітеті

5.Про доручення голові комітету подати до виконкому Бершадської міської ради заяву про продовження повноважень комітету.

СЛУХАЛИ: _____________________, який(а) запропонував(ла) доручити голові комітету подати до Бершадської міської ради заяву про продовження повноважень комітету.

ГОЛОСУВАЛИ: « за » -       , « проти » -      , « утримались »  -      .

УХВАЛИЛИ: доручити голові комітету подати до Бершадської міської ради заяву про продовження повноважень комітету.

Голова зборів (конференції) жителів                    __________                 _________________

за місцем проживання                                                              Підпис)                        (П.І.П)

Секретар зборів (конференції) жителів                    __________        __________________

за місцем проживання                                                      (Підпис)                          (П.І.П)

Додаток 7.2

до Методичних рекомендацій

затверджених рішенням виконавчого комітету Бершадської міської ради

№ ___ від _________20 __р.

Додаток до протоколу № ____

від «____» ____________20__ р.

Список

жителів за місцем проживання по ________________________

                                         (адреса)

№ п/п

Прізвище, ім’я,

по батькові

Дата народження

Місце

проживання

Серія і номер паспорта

Підпис

Додаток 8

до Методичних рекомендацій

затверджених рішенням виконавчого комітету Бершадської міської ради

№ ___ від _________20 __р.

ЗАТВЕРДЖЕНО                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням виконавчого                                         Рішенням зборів (конференції)

комітету Бершадської                                                 жителів ____________________

міської ради                                                       ___________________________

                                                                                                        (назва комітету)        

Голова ради                                                 Протокол №____                 

____________ (Прізвище, ініціали)                                 від «___»_________20__ р.          

       (підпис)

М.П.                                                Голова зборів        

від «___» __________ 20__ р.                         _____________ (Прізвище, ініціали)

                                                                            (підпис)

         

 1. ПОЛОЖЕННЯ

(типове)

про будинковий (мікрорайонний, територіальний, квартальний,

вуличний) комітет

______________________________________________

(назва, адреса комітету)

Бершадь 2016

 1. І.Загальні положення

1.1.____________________комітет____________________________

                       (форма комітету)                                        (назва, адреса комітету)

(далі – Комітет) є органом самоорганізації населення, що входить до системи органів самоорганізації населення  міста Бершадь.

Комітет є представницьким органом жителів і діє у межах відповідної території.

1.2.Комітет є однією з форм участі жителів у вирішенні окремих питань місцевого значення.

1.3.Основними завданнями Комітету є:

 1. створення умов для участі жителів будинку у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції і законів України;
 2. задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів будинку шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг;
 3. участь у реалізації соціально-економічного та культурного розвитку території будинку, інших місцевих програм.

1.4.Комітет діє на підставі Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про органи самоорганізації населення», інших законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади, Статуту територіальної громади міста Бершадь, рішень Бершадської міської ради (далі – міська рада), рішень місцевих референдумів, розпоряджень Бершадського міського голови, виданих у межах своїх повноважень, цього Положення, рішень зборів (конференції) жителів за місцем проживання.

1.5.Організація та діяльність Комітету ґрунтується на принципах:

       

         1. законності;

         2. гласності;

         3. добровільності щодо взяття окремих повноважень міської ради;

         4. територіальності;

         5. виборності;

         6. підзвітності, підконтрольності та відповідальності;

         7. фінансової та організаційної самостійності.

1.6.Комітет обирається жителями, які на законних підставах проживають на території Комітету, в порядку, визначеному законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про органи самоорганізації населення», Положенням про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні, затвердженим постановою Верховної Ради України від 17.12.1993 №3748-XII, Статутом територіальної громади міста Бершадь, Положенням «Про загальні збори громадян за місцем проживання в місті Бершадь»,  рішенням міської ради та її виконавчого комітету.

1.7.З метою більш ефективного здійснення своїх повноважень, захисту прав та інтересів жителів Комітету, їх представництва в органах державної влади та органах місцевого самоврядування міста Бершадь, Комітет може входити в асоціації, інші добровільно об’єднання органів самоорганізації населення.

1.8.Територія, у межах якої діє орган самоорганізації населення, – територія в межах ______________ комітету ________________________

                                      (форма комітету)                             (назва, адреса комітету)

1.9.Комітет легалізовано шляхом реєстрації з набуттям статусу юридичної особи.

1.10.Комітет має рахунок у банківській установі та печатку.

1.11.Місцезнаходження (юридична та фактична адреса) Комітету:_____________________________________________________.

 1. II.Основні завдання, напрями та повноваження діяльності

2.1.Згідно із Законом України «Про органи самоорганізації населення» Комітет здійснює такі власні повноваження:

1)представляє разом з депутатами інтереси жителів Комітету у міській та районній у місті радах, та їх виконавчих органах;

2)сприяє дотриманню Конституції та законів України, реалізації актів Президента України та органів виконавчої влади, рішень міської ради, міської ради, їх виконавчих комітетів, розпоряджень міського голови, голови міської ради, рішень, прийнятих місцевими референдумами;

3)вносить у встановленому порядку пропозиції до проектів програм соціально-економічного і культурного розвитку міста та району міста, проектів міського та районного бюджетів;

4)організовує на добровільних засадах участь жителів будинку у здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, проведення робіт з благоустрою, озеленення та утримання в належному стані садиб, дворів, обладнання дитячих і спортивних майданчиків, кімнат дитячої творчості, клубів за інтересами тощо; з цією метою можуть створюватися тимчасові або постійні бригади, використовуватися інші форми залучення населення;

5)організовує на добровільних засадах участь жителів будинку у здійсненні заходів щодо охорони пам’яток історії та культури, ліквідації наслідків стихійного лиха, будівництві і ремонті шляхів, тротуарів, комунальних мереж, об'єктів загального користування із дотриманням встановленого законодавством порядку проведення таких робіт;

6)здійснювати контроль за якістю надаваних громадянам, які проживають у житловиих будинках на території діяльності органу самоорганізації населення, житлово-комунальних послуг та за якістю проведених у зазначених житлових будинках ремонтних робіт;

7)надає допомогу навчальним закладам, закладам та організаціям культури, фізичної культури і спорту, розташованих на території будинку у проведенні культурно-освітньої, спортивно-оздоровчої та виховної роботи серед населення, розвитку художньої творчості, фізичної культури і спорту; сприянню збереженню культурної спадщини, традицій народної культури, охороні пам’яток історії та культури, впровадженню в побут нових обрядів;

8)організує допомогу громадянам похилого віку, інвалідам, сім’ям загиблих воїнів, партизанів та військовослужбовців, малозабезпеченим та багатодітним сім’ям, а також самотнім громадянам, дітям-сиротам та дітям, позбавленням батьківського піклування, які проживають в будинку, вносить пропозиції з цих питань до міської ради та до міської ради, їх виконавчих комітетів;

9)надавати необхідну допомогу органам пожежного нагляду в здійсненні протипожежних заходів, організовувати вивчення населенням правил пожежної безпеки, брати участь у здійсненні громадського контролю за додержанням вимог пожежної безпеки;

10)сприяє відповідно до законодавства правоохоронним органам у забезпеченні ними охорони громадського порядку;

11)розглядає звернення громадян, веде прийом громадян;

12)веде облік громадян за віком, місцем роботи чи навчання, які мешкають у межах території діяльності Комітету;

13)сприяє депутатам усіх рівнів у організації їх зустрічей з виборцями, прийому громадян і проведенні іншої роботи у виборчих округах на території діяльності Комітету;

14)інформує громадян про діяльність комітету, організовує обговорення проектів його рішень з найважливіших питань.

2.2.Комітет набуває власних повноважень з дня його легалізації та здійснює їх постійно до припинення своєї діяльності.

2.3.Згідно з рішенням міської ради Комітет може здійснювати відповідні делеговані повноваження.

2.4.Комітет набуває делегованих повноважень після прийняття відповідного рішення районною у місті радою і здійснює їх протягом періоду, визначеного цією радою.

ІІІ.Фінансово-економічна основа

3.1.Фінансовою основою діяльності Комітету є:

1)кошти, виділені районною у місті радою, для здійснення наданих Комітету повноважень;

2)добровільні внески фізичних і юридичних осіб;

3)інші надходження, не заборонені законом.

3.2.Матеріальною основою діяльності комітету може бути майно, що передається йому районною у місті радою в оперативне управління без права відчуження, але у разі припинення повноважень Комітету повертається районній у місті ради.

3.3.Здійснюючи право оперативного управління зазначеним у п.3.2.цього Положення майном, Комітет володіє і користується ним згідно з його призначенням. Комітет розпоряджається майном, закріпленим за ним на праві оперативного управління, лише з дозволу міськоїради.

3.4.Контроль за цільовим використанням і збереженням майна, переданого комітету в оперативне управління, здійснює районна у місті рада як безпосередньо так і через уповноважені нею органи. Районна у місті рада має право вилучати у Комітета надлишкове майно, а також майно, що не використовується чи використовується не за цільовим призначенням.

3.5.Комітет використовує фінансові ресурси та матеріальні засоби, що є у його розпорядженні, згідно з призначенням та через фінансово-економічні відносини з виконавчим комітетом відповідної ради у встановленому останнім порядку.

3.6.Збитки, завдані Комітету в результаті порушення його майнових прав фізичними, юридичними особами, органами державної влади, органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами, відшкодовуються Комітету за рішенням суду.

 1. 3.7.Матеріальні цінності, у разі передачі їх Комітету фізичними та юридичними особами як добровільні пожертви, мають бути використанні лише для здійснення завдань, визначених цим Положенням.
 2. 3.8.У разі припинення діяльності Комітету фінансові ресурси та майно (надані для виконання делегованих повноважень) повертаються районній у місті раді.

 1. IV.Структура комітету та організація його роботи

4.1. ____________________ комітет _________________________

                       (форма комітету)                                     (назва, адреса комітету)

обирається у складі голови комітету, заступника комітету, секретаря комітету та ________ (кількість) членів комітету. Порядок скликання, організація та проведення загальних зборів або конференції жителів за місцем проживання визначається Законом України «Про органи самоорганізації населення», Положенням про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні, затвердженим Верховною Радою України від17.12.1993 №3748-ХІІ, Статутом територіальної громади міста Бершадь, рішенням Бершадської міської ради від __.__.20__ «Про загальні збори громадян за місцем проживання в місті Бершадь», цим Положенням.

4.2.Комітет очолює голова Комітету, який здійснює поточне управління його діяльністю. Голова Комітету працює на громадських засадах та має такіповноваження:

1)організовує роботу Комітету;

2)скликає і проводить його засідання;

3)організовує виконання рішень та доручень Комітету;

4)є розпорядником коштів, підписує рішення та інші документи Комітету;

5)представляє цей орган у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами;

6)виконує доручення Комітету;

7)здійснює інші повноваження, визначені цим та іншими законами України, а також прийнятим відповідно до них Положенням;

8)укладає в межах своєї компетенції угоди, підписує акти виконаних робіт по обслуговуванню Комітету.

4.3.У разі відсутності керівника органу самоорганізації населення або неможливості виконання ним своїх обов’язків з інших причин його повноваження виконує заступник голови або секретар в порядку і межах, передбачених цим Положенням.

4.4.Заступник (заступники) голови Комітету за дорученням голови Комітету виконують його окремі повноваження та заміщують голову Комітету у разі його відсутності або неможливості виконання ним своїх повноважень у зв’язку з хворобою чи з інших причин. Заступник (заступники) голови Комітету виконують свої обов’язки на громадських засадах.

4.5.Секретар Комітету:

1)організовує підготовку засідання Комітету та питань, що виносяться на його розгляд;

2)забезпечує ведення діловодства;

3)забезпечує своєчасне доведення до відповідних підприємств, установ та організацій і фізичних осіб рішень Комітету;

4)контролює виконання рішень Комітету;

5)виконує інші, передбачені  цим Положенням, обов’язки.

Секретар комітету виконує свої обов’язки на громадських засадах.

4.6.Члени комітету мають право:

1)брати участь у визначенні основних напрямів розвитку Комітету;

2)вносити пропозиції щодо питань порядку денного засідань Комітету;

3)вирішального голосу на засіданнях Комітету;

4)вносити до Комітету пропозиції з питань організації виконання повноважень Комітету та брати участь у їх виконанні;

5)брати участь у контролі за якістю надання жителям соціальних послуг, інформувати районну у місті раду та виконавчий комітет щодо результатів такого контролю.

Члени комітету зобов’язані:

1)брати участь у засіданнях Комітету;

2)сприяти залученню жителів до участі у здійсненні заходів щодо благоустрою території Комітету, охорони навколишнього природного середовища, пам’яток історії і культури, утримання в належному стані житла, нежилих приміщень, будинків і споруд, що належать до комунальної власності, та до виконання інших повноважень Комітету;

3)сприяти залученню жителів Комітету до обговорення проектів рішень Комітету та до виконання прийнятих рішень Комітету;

4)інформувати жителів про свою роботу в Комітеті.

4.7.Формою роботи Комітету є його засідання. Засідання Комітету скликаються головою Комітету, заступником голови чи секретарем Комітету в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал (чергові засідання). Заступник голови чи секретар Комітету скликають його засідання у таких випадках:

1)за дорученням голови Комітету;

2)у разі, коли вони заміщують голову Комітету;

3)у разі, якщо голова Комітету не скликає його засідання у строки, передбачені цим Положенням.

4.8.Позачергове засідання Комітету скликається за ініціативою голови Комітету або на вимоги не менш як однієї третини від загального складу Комітету.

4.9.Рішення про скликання засідання Комітету із зазначенням часу та місця проведення і порядку денного засідання доводиться до відома членів Комітету не пізніш як за десять днів до засідання, а у виняткових випадках – не пізніш як за день до засідання.

4.10.Засідання Комітету відкриває і веде голова Комітету, а у випадках, передбачених у пункті 4.3 цього Положення, його заступник або секретар.

4.11.Засідання Комітету є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини його загального складу, визначеного цим Положенням.

4.12.Пропозиції щодо питань порядку денного засідання Комітету вносяться головую, його заступником, секретарем та його членами.

4.13.Протокол засідання Комітету підписується головуючим на засіданні Комітету та секретарем засідання Комітету.

4.14.За результатами обговорення питань порядку денного Комітет з питань, віднесених до його повноважень, приймає рішення організаційно-розпорядчого характеру. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини від загального складу Комітету.

V.Порядок обрання органу самоорганізації населення

5.1.Орган самоорганізації населення __________________ комітету

                                                                                             (форма комітету)

_______________________________ створюється за рішенням зборів (конференції)

     (назва, адреса комітету)

жителів за місцем проживання на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом відкритого або таємного голосування. Право обирати та бути обраним на виборах Комітету мають жителі, які на законних підставах проживають на території Комітету і досягли на день їх проведення вісімнадцяти років. Не мають права голосу жителі, яких визнано судом недієздатними.

5.2.Персональний склад Комітету обирається терміном на строк повноважень міської ради, яка надала дозвіл на створення.

5.3.Збори (конференція) жителів Комітету з проведення чергових виборів Комітету та продовження його повноважень, скликаються районною у містірадою.

Комітет протягом 3-х місяців повинен здійснити процедуру переобрання персонального складу Комітету та продовжити власні повноваження.

При проведенні виборів Комітету вперше, збори (конференція) скликаються уповноваженими особами, обраними на зборах (конференції) жителів за місцем проживання. Про скликання зборів (конференції) або припроведенні виборів Комітету вперше, уповноважені особи, сповіщають виконавчий комітет міської ради та Комітет.

Представники жителів для участі в конференції з проведення виборів Комітету (далі – делегати конференції) обираються жителями Комітету на зборах жителів за місцем проживання, які скликаються вуличними, будинковими, квартальними комітетами (в разі їх відсутності, ініціативними групами, обраними жителями за місцем проживання) не пізніше як за місяць до проведення конференції. Списки делегатів конференції з проведення виборів Комітету не пізніше як за сім днів передаються до Комітету.

Норми представництва на конференції жителів за місцем проживання встановлюються розпорядженням міського голови.

5.4.Збори (конференція) жителів Комітету за місцем проживання з проведення позачергових виборів персонального складу Комітету скликаються головою міської ради протягом одного місяця з дня дострокового припинення повноважень Комітету або за рішенням зборів (конференції) жителів Комітету.

5.5.Організація та проведення зборів (конференції) жителів будинку з проведення виборів Комітету покладаються на виконавчий комітет міської ради.

5.6.Рішення про скликання зборів (конференції) жителів з проведення виборів персонального складу комітету доводиться до відома жителів Комітету та виконавчого комітету міської ради не пізніш як за 7 діб до їх проведення із зазначенням дати, часу скликання, порядку денного та місця проведення.

5.7.Збори (конференцію) жителів з проведення виборів Комітету відкриває і веде голова Комітету або особа, яка уповноважена зборами (конференцією).

Збори (конференція) вважаються правомочними за умови наявності на них більше половини жителів, які проживають на відповідній території. Рішення на зборах (конференції) приймаються простою більшістю голосів.

У роботі зборів (конференції) з правом дорадчого голосу можуть брати участь депутати міської та міської рад, представники органів державної влади та місцевого самоврядування.

Для ведення зборів (конференції) обирається президія зборів, секретар зборів та лічильна комісія.

Склад лічильної комісії обирається на зборах (конференції) шляхом відкритого голосування, окремо по кожній кандидатурі або за рішенням зборів (конференції) списком:

-за голову лічильної комісії;

-секретаря лічильної комісії;

-кожного з членів лічильної комісії.

До складу лічильної комісії не можуть входити жителі Комітету, включені до виборчих бюлетенів для таємного голосування.

5.8.Кандидатури до складу Комітету висуваються учасниками зборів (конференції). Один учасник зборів (конференції) може висунути не більше одного кандидата до складу Комітету.

5.9.Голосування по виборах Комітету здійснюється шляхом подачі виборчих бюлетенів для таємного голосування, виготовлення яких покладається на лічильну комісію.

Окремо виготовляються виборчі бюлетені для виборів голови Комітету, його заступника, секретаря та кожного члена Комітету.

Виборчий бюлетень має містити дату, назву міста, назву районна в місті, назву Комітету, посаду, на яку відбуваються вибори.

До виборчого бюлетеня включаються в алфавітному порядку усі кандидати, які були висунуті учасниками зборів (конференції) і не заявили про зняття своєї кандидатури, із зазначенням прізвища, імені, по батькові та року народження. Праворуч, навпроти прізвища кожного кандидата, розташовується порожній квадрат. У виборчих бюлетенях після переліку прізвищ кандидатів зазначається: «Не підтримую жодного з кандидатів» і праворуч від цих слів розташовується порожній квадрат.

Виборчі бюлетені мають друкуватися на однаковому папері і повинні бути однаковими за розміром, кольором та змістом. На виборчих бюлетенях ставиться підпис голови та секретаря лічильної комісії.

Голосування проводиться у спеціально створених кабінах для таємного голосування.

Вхід до кабін для таємного голосування, вихід з них, а також шлях від них до виборчих скриньок і самі скриньки мають бути в полі зору членів лічильної комісії.

Заповнені виборчі бюлетені учасники конференції опускають до виборчої скриньки, яка перед тим опечатується підписом голови та секретаря лічильної комісії.

5.10.Результати голосування по виборах Комітету встановлює лічильна комісія у такій послідовності дій:

1)після закінчення голосування лічильна комісія гасить і підраховує невикористані виборчі бюлетені, запаковує їх в окремі пакети. На пакеті зазначається кількість невикористаних бюлетенів. Пакет опечатується і підписується головою та секретарем лічильної комісії;

2)лічильна комісія за списком виборців встановлює загальну кількість учасників зборів (конференції) та кількість учасників зборів (конференції), які одержали виборчі бюлетені;

3)лічильна комісія підраховує окремо загальну кількість виборчих бюлетенів, що були у скриньках, та кількість бюлетенів, визнаних недійсними. Недійсними визнаються бюлетені:

 1. на яких відсутні підписи голови та секретаря лічильної комісії;
 2. бюлетені, в яких голосуючим не зроблено жодної позначки, у виборчих бюлетенях зроблено більш як одну позначку проти прізвищ кандидатів і тексту «Не підтримую жодного з кандидатів»;
 3. бюлетені, заповнені олівцем;
 4. бюлетені невстановленого зразка.

4)Лічильна комісія підраховує кількість голосів, отриманих кожним кандидатом. Підрахунок голосів виборців здійснюється лічильною комісією відкрито і гласно в приміщенні для голосування. При підрахунку лічильною комісією голосів виборців можуть бути присутні депутати всіх рівнів, представники громадських організацій.

5.11.Обраним головою, його заступником, секретарем та членами Комітету вважається кандидат, який одержав більше половини голосів учасників зборів (конференції) за місцем проживання, що брали участь у виборах.

У разі, коли жоден з кандидатів не набрав необхідної більшості голосів, проводиться повторне голосування. Повторне голосування проводиться по двох кандидатурах, що набрали відносну більшість голосів при голосуванні.

5.12.Лічильна комісія складає протоколи за результатами голосування по виборах голови, його заступника, секретаря та членів Комітету, в яких зазначається кількість отриманих кожним кандидатом голосів учасників конференції.

Лічильна комісія запаковує дійсні виборчі бюлетені в окремі пакети по голосуванню на посаду голови, заступника голови, секретаря та кожного члена Комітету.

На кожному пакеті голова та члени лічильної комісії ставлять свої підписи.

Лічильна комісія передає всі пакети до виконавчого комітету міської ради.

5.13.Члени Комітету можуть бути достроково відкликані за рішенням зборів (конференції) жителів за місцем проживання у зв’язку зі смертю, переїздом на інше місце проживання, невиконанням своїх обов’язків, за власним бажанням тощо.

Відкликання членів Комітету, обрання окремих його членів замість вибулих здійснюється зборами (конференцією) жителів Комітету в порядку, встановленому розділом V цього Положення.

 1. VI. Гласність роботи і підзвітність

6.1.Комітет інформує населення про своє місце знаходження, час роботи та прийом громадян.

6.2.Комітет підзвітний перед зборами (конференцією) жителів будинку та перед районною у місті радою. Комітет не рідше одного разу в рік звітує про свою діяльність на зборах (конференції) жителів Комітету.

Комітет щорічно подає до міської ради звіт про стан виконання наданих йому делегованих повноважень.

6.3.Громадяни, які проживають на території дії Комітету, мають право знайомитися з його рішеннями, а також отримувати засвідчені секретарем Комітету копії рішень, прийнятих Комітетом.

6.4.Комітет інформує районну у місті раду про прийняті ним рішення в частині делегованих йому повноважень.

 1. VII. Гарантії діяльності

7.1.Міська та районна у місті ради, їх виконавчі комітети сприяють здійсненню Комітетом своїх повноважень та координують його діяльність.

7.2.Міська та районна у місті ради, їх виконавчі комітети та посадові особи не мають права втручатися в діяльність Комітету, крім випадків, передбачених законом.

7.3.Персональний склад Комітету має право брати участь у засіданнях міської ради, її органів, на яких розглядаються питання, що стосуються діяльності Комітету, соціально-економічного та культурного розвитку території дії Комітету, а також при розгляді питань, ініційованих Комітетом, із правом дорадчого голосу.

7.4.Рішення, дії та бездіяльність органів самоорганізації населення та їх членів можуть бути оскаржені до відповідної ради або до суду.

VIIІ. Порядок припинення та продовження повноважень

8.1.Припинення діяльності (ліквідація) Комітету здійснюється згідно із Законом України «Про органи самоорганізації населення» та цим Положенням.

8.2.Після утворення міської ради нового скликання, орган самоорганізації населення повинен на протягом 3-х місяців пройти процедуру продовження повноважень.

8.3.Організація проведення звітно-виборчих зборів (конференцій) по продовженню терміну повноважень органу самоорганізації населення та про вибори його персонального складу покладається на виконавчий комітет міської ради.

8.4.Повноваження Комітету припиняються достроково у разі:

1)невиконання рішень міської, їх виконавчих комітетів – за рішенням міської ради, яка дала дозвіл на створення.

2)невиконання рішень зборів (конференції) жителів Комітету або невиконання своїх повноважень, а також саморозпуску – за рішенням зборів (конференції) жителів Комітету;

3)порушення Конституції чи законів України, інших актів законодавства – за рішенням суду.

8.5.Комітет припиняє свої повноваження також у разі перебудови або реорганізації будинку, якщо вона пов'язана з відселенням (переселенням) більше чверті жителів будинку, які брали участь у зборах (конференції), що обрала Комітет.

8.6.Дострокове припинення повноважень Комітету тягне за собою припинення діяльності Комітету.

IX. Внесення змін та доповнень

9.1.Рішення про внесення змін до Положення приймається зборами (конференцією) жителів Комітету.

9.2.Відповідні зміни та доповнення до Положення подаються до виконавчого комітету міської ради для затвердження.