1r  Batxillerat  de  Socials i Humanístic 

MATÈRIES

1

Anglès

   3 hores

OBLIGATÒRIES

2

Educació  Física

   2 hores

3

Filosofia

   3 hores

4

Llengua  Castellana  i  Literatura

2,5 hores

5

Llengua  Catalana  i  Literatura

2,5 hores

6

Matemàtiques Aplicades a les CCSS I

   4 hores

TRONCALS

7, 8

 • Economia

   8 hores

D’OPCIÓ

 • Història del Món Contemporani

   (4 hores cada matèria)

(n’heu de cursar dues)

 • Grec I

ESPECÍFICA 1 i 2

 9,10

 • Alemany

   6 hores

(n’heu de cursar dues)

 • Anatomia Aplicada

   (3 hores cada matèria)

 • Cultura Audiovisual

 • Cultura Científica

 • Literatura  Universal

 • Religió

 • Tecnologia de la Informaciò i de la Comunicació  TIC

 • Tecnologia Industrial I

TUTORIA

   1 hora

TOTAL   HORES  LECTIVES  SETMANALS

 32 hores

Les matèries específiques que es cursaran finalment seran aquelles més sol·licitades pels alumnes

En  cas  que  hi  hagi  més  sol·licituds  que  places  a  les  matèries específiques,

el  Centre  farà  l’assignació  en  funció  de  l’expedient  acadèmic. 

NO  s’ha  de  comprar  el  llibre  de  les  matèries  específiques

 fins  que  hagi  confirmació  de  la  matrícula  per  part  de  l’Institut  al  començament  de  curs

Per poder triar l’opció més adequada, trobaràs informació sobre aquestes  matèries a la web del centre o demanant-ho als teus professors

www.iesjoanalcover.cat    informació    acadèmica    matèries