STATUTUL ACTUALIZAT AL

ASOCIAȚIEI ROSEDU

Capitolul I

Denumire, natură juridică, sediu, durata Asociației

art. 1. Asociația ROSEdu (Romanian Open Source Education) este o organizație civică, cu caracter nepartizan, ce funcționează ca persoană juridică română de drept privat, cu scop nelucrativ, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

art. 2. Asociația ROSEdu (denumită în continuare Asociația) este o organizație non-profit.

art. 3. Denumirea Asociației va fi înscrisă în toate documentele și actele emise de aceasta.

art. 4. Asociația are sediul social în Str. Splaiul Independenței 313, sala EG106c, Universitatea POLITEHNICA din București, București, sector 6, cod poștal 060042.

art. 5. Asociația va funcționa pe termen nelimitat.

art. 6. Asociația poate constitui filiale și sucursale, ca structuri teritoriale, atât în țară cât și în străinătate, poate înființa societăți comerciale, poate stabili legături de colaborare cu organizații similare sau poate intra în uniuni sau federații cu alte persoane juridice sau fizice din țară și din străinatate.

Capitolul II

Obiectivele și activitățile Asociației

art. 7. Asociația are ca scop propus formarea, sprijinirea și extinderea educației prin intermediul proiectelor, aplicațiilor, activităților și valorilor open source (cu surse deschise) și a tehnologiilor deschise.

Tehnologiile deschise sunt tehnologii care permit accesul liber la informație și facilitează colaborarea. Programele cu surse deschise (open source), datele deschise (open data), standardele deschise (open standard), educația deschisă (open education) sunt exemple de tehnologii deschise care definesc obiectul Asociației.

Proiectele, activitățile și valorile open source sunt specifice comunităților create în jurul programelor open source (cu surse deschise). Exemple de astfel de comunități sunt comunitatea Linux, comunitatea Ubuntu, comunitatea Gentoo, comunitatea Mozilla, comunitatea LibreOffice.

Sunt considerate valori open source transparența, colaborarea și comunicarea, meritocrația, deschiderea, voluntariatul, dinamismul, profesionalismul, libertatea, diversitatea.

Date deschise (open data) sunt date la care oricine are acces de vizualizare și de modificare fără nici un fel de restricție legată de drepturi de acces sau brevete. Exemple de date deschise sunt programele cu surse deschise, conținutul deschis (imagini, filme, hărți) sau accesul deschis (la articole științifice).

Standardele deschise sunt standarde disponibile public și la care procesul de obținere a standardului este public și transparent. Entități precum W3C (World Wide Web Consortium), IETF (Internet Engineering Task Force), ISO (International Organization of Standardization) și altele sunt entități care dezvoltă standarde deschise.

Educația deschisă este educație care nu impune bariere de participare pentru cei care doresc să învețe. Folosind îndeosebi mijloace electronice de tip e-learning și OpenCourseWare (OCW), educația deschisă urmărește oferirea informațiilor utile pentru învățare în mod transparent, universal disponibil.

Asociația urmărește formarea, susținerea și extinderea atât a educației formale (școală, liceu, facultate, training) cât și a celei non-formale (cursuri și activităti extracurriculare, lucrul la proiecte, lucrul în echipă). Cadrul de desfășurare a activităților asociației este definit de tehnologiile deschise.

art. 8. Obiectivele Asociației, în vederea îndeplinirii scopului propus în art. 6, sunt următoarele:

art. 9. În vederea realizării scopului propus, Asociația va desfășura o largă paletă de activități pentru atragerea de fonduri:

art. 10. În cadrul activităților specifice desfășurate, Asociația se va putea afilia la orice foruri interne sau internaționale, publice sau private, cu profil similar sau al căror profil include și obiective similare celor adoptate de Asociație.

art. 11. Asociația este o entitate non-partizană politic; nu va promova nici un fel de ideologie politică, partid, candidat, formațiune politică sau coaliție a acestora în activitățile sale.

Capitolul III

Patrimoniul Asociației

art. 12. Patrimoniul Asociației se va compune din bunuri mobile și imobile, mijloace bănești, provenite din cotizații, donații, sponsorizări sau legate, dobânzile și dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiții legale, dividendele societăților comerciale înființate de Asociație, venituri realizate din activități economice directe, resurse obținute de la bugetul de stat și/sau bugetele locale și/sau bugete ale Uniunii Europene, din programe de finanțări, precum și orice alte venituri prevăzute de lege.

art. 13. În vederea obținerii de resurse financiare suplimentare, care vor fi utilizate exclusiv în realizarea scopului și obiectului său, Asociația poate desfășura orice alte activități economice directe dacă acestea au caracter accesoriu și sunt în strânsă legătură cu scopul principal al Asociației.

art. 14. Cheltuielile se efectuează potrivit bugetului de venituri și cheltuieli propus de Consiliul Director și aprobat de Adunarea Generală.

art. 15. Asociația va efectua cheltuieli în ceea ce privește:

art. 16. Salariile, indemnizațiile și drepturile bănești ale personalului se stabilesc în limitele statutului de funcțiuni și ale bugetului de venituri și cheltuieli.

art. 17. Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie a fiecărui an.

art. 18. Asociația poate obține, conform OUG 26/2000 și a Normelor de aplicare, statutul de Utilitate Publică.

Capitolul IV

Membrii Asociației

art. 19. Asociația este persoană juridică constituită prin voința membrilor fondatori. Asociația include următoarele categorii de membri:

- membri fondatori, nominalizați în prezentul statut;

- membri asociați, persoane care se asociază ulterior fondării;

- membri susținători;

- membri de onoare.

                          

Membrii fondatori și membrii asociați (numiți în continuare „membri activi”) au aceleași drepturi și îndatoriri, și sunt membri care plătesc cotizația, au dreptul de a alege și de a fi aleși în organele de conducere ale Asociației și de a fi informați privitor la toate aspectele vieții Asociației.

Membrii susținători nu plătesc nici o cotizație, nu au dreptul de a alege și de a fi aleși, dar au dreptul de a participa la unele activități ale Asociației și de a fi informați în aspecte organizatorice ale Asociației.

Membrii de onoare sunt personalități din domeniul tehnologiei și educației cu realizări în sensul scopului Asociației; nu plătesc cotizații, nu votează și nu pot fi aleși în organele de conducere reprezentative ale Asociației.

art. 20.  Devin membri asociați persoanele fizice care îndeplinesc următoarele condiții:

a) își exprimă în scris dorința de asociere și aprobarea statutului;

b) sunt validați de Adunarea Generală a Asociației, în conformitate cu Regulamentul de Ordine Interioară;

c) au cererea de asociere aprobată de Consiliul Director.

art. 21.  Devin membri susținători persoanele fizice care îndeplinesc următoarele condiții:

a) își exprimă în scris dorința de asociere și aprobarea statutului;

b) primesc recomandări, în conformitate cu Regulamentul de Ordine Interioară;

c) au cererea de asociere aprobată de Consiliul Director.

art. 22. Membrii activi au următoarele drepturi:

a) să aleagă și să fie aleși în organele de conducere ale Asociației;

b) să participe la acțiunile Asociației;

c) să fie informați privitor la toate activitățile Asociației precum și a situației financiare;

d) să facă propuneri organelor de conducere ale Asociației;

e) să inițieze acțiuni pe cont propriu în atingerea scopului Asociației și să fie susținuți de Asociație în aceste acțiuni;

f) să fie înscriși pe lista electronică oficială de discuții a membrilor Asociației;

g) să adreseze solicitări sau plângeri Comisiei de Cenzori;

h) să le fie recunoscute interesele în toate contactele cu oficialitățile române.

art. 23. Membrii activi au următoarele obligații:

a) să respecte prevederile prezentului statut;

b) să achite cotizația la termenele stabilite de Consiliul Director;

c) să respecte hotărârile conducerii Asociației;

d) să acționeze în vederea creșterii prestigiului Asociației;

e) să nu desfășoare activități care prin natura lor ar provoca daune sau ar leza scopul Asociației.

art. 24. Membrii susținători au următoarele drepturi:

a) să participe la acțiunile Asociației care nu sunt declarate explicit a fi rezervate membrilor activi;

b) să participe ca observatori fără drept de vot la Adunarea Generală;

c) să inițieze acțiuni pe cont propriu în atingerea scopului Asociației și să fie susținuți de Asociație în aceste acțiuni;

d) să fie înscriși pe lista electronică oficială de discuții a membrilor Asociației;

e) să adreseze solicitări sau plângeri Comisiei de Cenzori;

f) să le fie recunoscute interesele în toate contactele cu oficialitățile române.

art. 25. Membrii susținători au următoarele obligații:

a) să respecte prevederile prezentului statut;

b) să respecte hotărârile conducerii Asociației;

c) să acționeze în vederea creșterii prestigiului Asociației;

d) să nu desfășoare activități care prin natura lor ar provoca daune sau ar leza scopul Asociației.

art. 26. Membrii de onoare au următoarele drepturi:

a) să fie înscriși pe lista electronică oficială de discuții a membrilor Asociației;

b) să participe fără drept de vot și să ia cuvântul la Adunările Generale;

c) să participe fără drept de vot și să ia cuvântul la ședințele Consiliului Director;

d) să fie înscriși pe orice listă electronică de discuții a Asociației.

art. 27. Calitatea de membru de onoare se acordă de către Președinte persoanelor care prin activitatea și contribuțiile lor sprijină în mod deosebit acțiunile Asociației. Calitatea de membru de onoare nu obligă la plata cotizației și nu dă drept de vot, în adoptarea deciziilor în Asociație, la orice nivel ar activa persoanele care au dobândit această calitate.

art. 28. Calitatea de membru, indiferent de categoria din care face parte, se pierde prin:

a) renunțare

b) excludere

c) deces

art. 29. Renunțarea se face pe baza unei cereri scrise către Consiliul Director și a dovezii de reglare a tuturor problemelor financiare și materiale cu Asociația.

art. 30. Excluderea membrilor din Asociație se face pe bază de decizie scrisă transmisă de Consiliul Director către Adunarea Generală pentru:

Excluderea unui membru nu duce la încetarea obligațiilor asumate în perioada cât acesta a funcționat în Asociație.

art. 31. În caz de deces, activitatea Asociației nu va continua cu moștenitorii persoanei decedate.

Capitolul V

Organizarea Asociației

art. 32. Organele de conducere ale Asociației sunt:
a) Adunarea Generală
b) Consiliul Director
c) Președintele
Persoanele alese în funcții de decizie nu au voie să fie retribuite pentru activitatea desfășurată conform funcției pentru care au fost alese. Pentru a evita conflictul de interese, aceeași persoană nu poate exercita simultan o funcție aleasă și una executivă în cadrul Asociației.

art. 33. Controlul financiar se exercită de către Comisia de Cenzori a Asociației.

art. 34. Relația cu entitățile și instituțiile financiare este asigurată de Trezorier.

Secțiunea I. Adunarea Generală

art. 35. Adunarea Generală este organul de conducere a Asociației, alcătuit din totalitatea membrilor activi. Regulile privind organizarea și funcționarea Adunării Generale se stabilesc prin Regulamentul de Ordine Interioară.

art. 36. Adunarea Generală are următoarele competențe:
a) adoptă strategia și obiectivele generale ale Asociației;
b) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și bilanțul contabil;
c)
alege și revocă membrii Consiliului Director;
d)
numește și revocă membrii Comisiei de Cenzori;
e)
înființează filiale și sucursale;
f)
modifică actul constitutiv și statutul;
g) dizolv
ă și lichidează Asociația, și stabilește destinația bunurilor rămase după lichidare;
h) schimb
ă sediul central, dacă acesta este propus să fie mutat în altă parte;
i) aprob
ă structuri organizatorice și Regulamentul de Ordine Interioară;        

j) controlează permanent Consiliul Director și Comisia de Cenzori în conformitate cu Regulamentul de Ordine Interioară;
k) delegă competențe Consiliului Director pe perioadă determinată;
l) orice alte atribuții prevăzute în reglementările legale în vigoare și în statut.

art. 37. Adunarea Generală se întrunește în ședințe ordinare o dată pe an, ședințele extraordinare convocându-se după caz, de către Consiliul Director sau de cel puțin din numărul reprezentanților Adunării Generale. Ședințele Adunării Generale se convoacă cu 30 de zile înainte de data întrunirii, convocarea trebuind să cuprindă locul și data, precum și ordinea de zi. Ședințele Adunării Generale se pot desfășura și prin intermediul altor mijloace de comunicare care nu implică prezența reprezentanților în același spațiu fizic.

art. 38. Cvorumul de întrunire a ședințelor Adunării Generale, atât în cazul ședințelor ordinare cât și a ședințelor extraordinare, este de ⅔ din numărul membrilor activi. Hotărârile pot fi adoptate cu votul a ⅔ din numărul membrilor activi prezenți. În cazul în care nu se întruneste cvorumul la prima sedință, la cea de-a doua sedință cvorumul nu va mai fi necesar; hotărârile vor putea fi adoptate cu votul a ⅔ din numărul membrilor activi prezenți.

art. 39. Ședințele Adunării Generale sunt prezidate de Președinte sau de un membru desemnat prin vot de membrii prezenți în conformitate cu Regulamentul de Ordine Interioară.

Secțiunea II. Consiliul Director

art. 40. Consiliul Director este organismul care conduce activitatea Asociației între două reuniuni ale Adunării Generale. Consiliul Director este format din 3 (trei) membri, inclusiv Președintele Asociației, aleși prin vot direct și secret conform prevederilor Regulamentului de Ordine Interioară. Consiliul Director se întrunește în ședințe ordinare și extraordinare.

art. 41. În exercitarea competenței sale, Consiliul Director:
a) prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri ș
i cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și proiectul programelor Asociației;
b) urmărește punerea în aplicare de către
membri a hotărârilor adoptate;
c) aprobă programele Asociației;
d) aprobă acceptarea donațiilor negrevate de sarcini stabilind de asemenea limitele în care se poate face această acceptare;
e) încheie acte juridice în numele și pe seama Asociației;
f) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală.

art. 42. Membrii Consiliului Director nu pot fi membri în Comisia de Cenzori. Pentru membrii Consilului Director mandatul este de 2 (doi) ani. Un membru în Consiliul Director nu poate susține mai mult de două mandate consecutive.

art. 43. Organizarea internă și modul de desfășurare a ședințelor Consiliului Director sunt precizate în Regulamentul de Ordine Interioară.

Secțiunea III. Președintele Asociației

art. 44. Președintele Asociației este ales de către Adunarea Generală prin vot direct și secret. Procedura privind alegerea Președintelui este prevăzută în Regulamentul de Ordine Interioară.

art. 45. Atribuțiile Președintelui Asociației sunt cele ce decurg din calitatea de membru al Consiliului Director, la care se adaugă:
a) acordă calitatea de membru de onoare al Asociației, conform hotărârilor Consiliului Director;
b) reprezintă Asociația în raporturile cu terții;
c) poate decide delegarea de competență (prin mandat special) în favoarea unui alt membru al Consiliului Director
;

d) semnează acte în numele și pe seama Asociației; Consiliul Director poate mandata dreptul de semnătură altei persoane (membru al Asociației), pentru a încheia acte juridice, în numele și pe seama Asociației, în conformitate cu Regulamentul de Ordine Interioară.

Secțiunea IV. Comisia de Cenzori

art. 46. Organul de control financiar al Asociației este Comisia de Cenzori. Membrii Comisiei de Cenzori sunt numiți de Adunarea Generală, la propunerea Consiliului Director. Mandatul este de 2 (doi) ani și decurge de la data numirii.

art. 47. Pentru activitatea depusă, membrii Comisiei de Cenzori pot primi o indemnizație. Membrii Comisiei de Cenzori pot renunța la funcție cu un preaviz de treizeci de zile, fiind răspunzători pentru retragerea intempestivă și pentru eventualele neglijențe în îndeplinirea atribuțiilor lor.

art. 48. Comisia de Cenzori are următoarele atribuții:
a) verifică activitatea financiar-contabilă și gestionarea patrimoniului Asociației precum și a sucursalelor și filialelor acesteia;
b) verific
ă concordanța cheltuielilor efectuate cu bugetul de venituri și cheltuieli și programele aprobate;
c) prezintă trimestrial rapoarte Consiliului Director. Va prezenta un raport anual referitor la bilanțul și bugetul de venituri și cheltuieli ale Asociației și rapoarte periodice la solicitarea Președintelui sau a Consiliului Director. În
caz de divergență între membrii comisiei asupra conținutului raportului întocmit, se vor prezenta punctele de vedere diferite ale fiecărui membru al comisiei;
d) are dreptul să particip
e la ședințele Consiliului Director, fără drept de vot.

art. 49. Adunarea Generală nu va putea aproba bilanțul Asociației dacă nu este însoțit de raportul Comisiei de Cenzori.

art. 50. Organizarea internă și modul de desfășurare a ședințelor Comisiei de Cenzori sunt precizate în Regulamentul de Ordine Interioară.

Secțiunea V. Trezorierul

art. 51. Trezorierul urmărește rezolvarea chestiunilor financiare ale Asociației. Trezorierul este numit de Consiliul Director. Trezorierul este membru asociat.

art. 52. Trezorierul se va ocupa de colectarea taxei de înscriere în Asociație, a cotizației anuale, a oricăror alte taxe și va prezenta periodic Consiliului Director situația încasărilor care vor fi vărsate în contul Asociației. Trezorierul va efectua plăți și va încasa sumele rezultate din:

art. 53. Trezorierul va păstra toate documentele contabile primare pe care le va transmite contabilului autorizat desemnat de Consiliul Director, va emite chitanțe și, după caz, facturi pentru încasările realizate.

art. 54. Alte atribuții ale Trezorierului vor fi precizate în Regulamentul de Ordine Interioară.

art. 55. Funcția de Trezorier este incompatibilă cu funcția de membru al Consiliului Director și funcția de membru al Comisiei de Cenzori.

Capitolul VI

Dizolvarea și lichidarea

art. 56. Dizolvarea și lichidarea Asociației se pot face în situațiile prevăzute de lege, cu atribuirea activului net, rezultat după lichidare, către o persoană juridică non-profit, având un obiect de activitate apropiat de cel al Asociației, conform deciziei Adunării Generale.

Capitolul VII

Dispoziții finale

art. 57. La sfârșitul mandatului, toți membrii Consiliului Director și Comisiei de Cenzori sunt obligați să predea actele și documentele Asociației cu care au lucrat sau la care au avut acces, în baza unui proces verbal.

art. 58. Asociația are ștampile marcate diferențiat, distribuite pe bază de proces verbal membrilor Consiliul Director și Trezorierului.

art. 59. Litigiile Asociației cu persoane fizice sau juridice, dacă nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.  Prevederile statutului se completează cu normele legale imperative cuprinse în legislația în vigoare și cu dispozițiile regulamentelor de funcționare a Asociației.

Prezentul Statut a fost redactat în 4 exemplare.

MEMBRI FONDATORI:

        Rughiniș Răzvan-Victor

        Deaconescu Adrian-Răzvan

        Bardac Mircea-Ionuț

        Milescu George-Dumitru-Cristian