TIC II

Aquesta assignatura és la continuació de l’assignatura del mateix nom cursada a primer de batxillerat..

En aquest curs s’aprofundeix en diferents estratègies i llenguatges de programació, en la difusió i presentació de continguts de caràcter públic (webs socials, llenguatge HTML, blogs, web 2.0,...) i en la seguretat i protecció de continguts i xarxes.

Les tasques es basen en activitats de tipus teòric, de recerca, i pràctiques on es demostren, tant els aprenentatges adquirits a classe com la capacitat per aprendre a aprendre.

Donada la flexibilitat de la matèria, es poden ajustar les activitats als interessos particulars dels alumnes de manera que els projectes es puguin realitzar de manera col·laborativa i potenciant el treball en equip.