NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE

Logo-Escola-Vitae-General-Blanc.png

TITOL 5: REGLAMENT DE RÈGIM INTERN

Drets de l’alumnat

Dret a la formació

L'alumnat té dret a rebre una formació que li permeti aconseguir el desenvolupament integral de la seva personalitat, dintre dels principis ètics, morals i socials comunament acceptats en la nostra societat.

Tot l'alumnat té el dret i el deure de conèixer les institucions europees, la Constitució Espanyola i l'Estatut d'autonomia de Catalunya.

L'organització de la jornada de treball escolar s'ha de fer prenent en consideració, entre altres factors, el currículum, l'edat, les propostes i els interessos de l'alumnat, per tal de permetre el ple desenvolupament de la seva personalitat.

Dret a la valoració objectiva del rendiment escolar

L'alumnat té dret a una valoració objectiva del seu progrés personal i rendiment escolar, per la qual cosa se l'ha d'informar dels criteris i procediments d'avaluació, d'acord amb els objectius i continguts de l'ensenyament.

L'alumnat i, quan és menor d'edat, els seus pares, tenen dret a sol·licitar aclariments del professorat respecte de les qualificacions amb què s'avaluen els seus aprenentatges en les avaluacions parcials o les finals de cada curs.

L'alumnat, o els seus pares, poden reclamar contra les decisions i qualificacions que, com a resultat del procés d'avaluació, s'adoptin al final d'un curs, cicle o etapa d'acord amb el procediment establert. Aquestes reclamacions han de fonamentar-se en alguna de les causes següents:

a) La inadequació del procés d'avaluació, o d'algun dels seus elements, en relació amb els objectius o continguts de l'àrea o matèria sotmesa a avaluació o amb el nivell previst a la programació per l'òrgan didàctic corresponent.

b) La incorrecta aplicació dels criteris i procediments d'avaluació establerts.

Dret al respecte de les pròpies conviccions

L'alumnat té dret al respecte de les seves conviccions religioses, morals i ideològiques, a la llibertat de consciència i al respecte a la seva intimitat en relació amb aquelles creences i conviccions.

L'alumnat, i els seus pares, si l'alumne o l'alumna és menor d'edat, té dret a rebre informació prèvia i completa sobre el projecte educatiu o, en el seu cas, el caràcter propi del centre.

L'alumnat té dret a rebre un ensenyament que fomenti el respecte a les persones sense manipulacions ideològiques o propagandístiques.

Dret a la integritat i la dignitat personal

L'alumnat té els drets següents:

a) Al respecte de la seva identitat, integritat física, la seva intimitat i la seva dignitat personal.

b) A la protecció contra tota agressió física, emocional o moral dintre del centre escolar així com fora, si es considera que l’origen d’aquesta agressió ve d’un incident a l’escola.

*El centre pot actuar per intentar resoldre l’incident si considera que ha sorgit a les seves instal·lacions.  

c) A dur a terme la seva activitat acadèmica en condicions de seguretat i higiene adequades.

d) A un ambient convivencial que fomenti el respecte i la solidaritat entre els companys.

e) Al fet que els centres educatius guardin reserva sobre tota aquella informació de què disposin, relativa a les seves circumstàncies personals i familiars, sens perjudici de satisfer les necessitats d'informació de l'administració educativa i els seus serveis, de conformitat amb l'ordenament jurídic, i de l'obligació de comunicar a l'autoritat competent totes aquelles circumstàncies que puguin implicar maltractaments físics, emocionals i/o morals per a l'alumnat o qualsevol altre incompliment dels deures establerts per les lleis de protecció del menor.

Dret de participació

L'alumnat té dret a participar en el funcionament i la vida del centre en els termes que preveu la legislació vigent.

Dret de reunió i associació

L'alumnat té dret a reunir-se en el centre. L'exercici d'aquest dret es desenvoluparà d'acord amb la legislació vigent i tenint en compte el normal desenvolupament de les activitats docents.

L'alumnat té dret a associar-se, així com a la formació de federacions i confederacions pròpies. Les associacions que constitueixin poden rebre ajuts d'acord amb la legislació vigent.

Dret d'informació

L'alumnat ha de ser informat pels seus representants i pels de les associacions d'alumnes tant sobre les qüestions pròpies del seu centre com sobre aquelles que afectin altres centres educatius. L'exercici d'aquest dret s'ha d'ajustar al que estableix l'article 12.

Dret a la llibertat d'expressió

L'alumnat té dret a manifestar les seves opinions, individualment i col·lectiva, amb llibertat, sens perjudici dels drets de tots els membres de la comunitat educativa i del respecte que, d'acord amb els principis i drets constitucionals, mereixen les persones.

Dret a l'orientació escolar, formativa i professional

L'alumnat té dret a una orientació escolar i professional que estimuli la responsabilitat i la llibertat de decidir d'acord amb les seves aptituds, les seves motivacions, els seus coneixements i les seves capacitats.

Dret a la protecció social

L'alumnat té dret a protecció social en supòsits d'infortuni familiar, malaltia o accident. En els casos d'accident o de malaltia prolongada, l'alumnat té dret a rebre l'ajut que necessiti mitjançant l'orientació, material didàctic i els ajuts imprescindibles per tal que l'accident o malaltia no suposin un detriment del seu rendiment escolar.

Dret a la protecció dels drets de l'alumnat

Les accions que es produeixin dins l'àmbit dels centres educatius que suposin una transgressió dels drets de l'alumnat que s'estableixen en aquest Decret o del seu exercici poden ser objecte de queixa o de denúncia per part de l'alumnat afectat o dels seus pares, quan aquest és menor d'edat, davant del director o de la directora del centre.

Amb l'audiència prèvia de les persones interessades i la consulta, si escau, al consell escolar, el director o la directora ha d'adoptar les mesures adequades d'acord amb la normativa vigent.

Les denúncies també poden ser presentades davant els serveis territorials del Departament d'Educació i Universitats. Les corresponents resolucions poden ser objecte de recurs d'acord amb les normes de procediment administratiu aplicables.

Deures de l’alumnat

Deure de respecte als altres

L'alumnat té el deure de respectar l'exercici dels drets i les llibertats dels membres de la comunitat escolar.

Deure d'estudi

L'estudi és un deure bàsic de l'alumnat que comporta el desenvolupament de les seves aptituds personals i l'aprofitament dels coneixements que s'imparteixen, amb la finalitat d'assolir una bona preparació humana i acadèmica.

Aquest deure bàsic es concreta, entre altres, en les obligacions següents:

a) Assistir a classe, participar en les activitats formatives previstes a la programació general del centre i respectar els horaris establerts.

b) Realitzar les tasques encomanades pel professorat en l'exercici de les seves funcions docents.

c) Respectar l'exercici del dret a l'estudi i la participació dels seus companys i companyes en les activitats formatives.

d) Respectar els altres alumnes i l'autoritat del professorat.

e) Esforçar-se en l'aprenentatge i en el desenvolupament de les capacitats personals.

Deure de respectar les normes de convivència

El respecte a les normes de convivència dins el centre docent, com a deure bàsic de l'alumnat implica les obligacions següents:

a) Respectar la llibertat de consciència i les conviccions religioses, morals i ideològiques, com també la dignitat, la integritat i la intimitat de tots els membres de la comunitat educativa.

b) No discriminar cap membre de la comunitat educativa per raó de naixement, raça, sexe o per qualsevol altra circumstància personal o social.

c) Respectar el projecte educatiu i el caràcter propi del centre, quan existeixi, d'acord amb la legislació vigent.

d) Respectar, utilitzar correctament i compartir els béns mobles i les instal·lacions del centre i dels llocs on dugui a terme la formació pràctica com a part integrant de l'activitat escolar.

e) Complir el reglament de règim intern del centre.

f) Respectar i complir les decisions dels òrgans unipersonals i col·legiats i del personal del centre, sens perjudici que pugui impugnar-les quan consideri que lesionen els seus drets, d'acord amb el procediment que estableixi el reglament de règim interior del centre i la legislació vigent.

g) Participar i col·laborar activament amb la resta de membres de la comunitat escolar, per tal d'afavorir el millor desenvolupament de l'activitat educativa, de la tutoria i l'orientació i de la convivència en el centre.

h) Propiciar un ambient convivencial positiu i respectar el dret de la resta de l'alumnat al fet que no sigui pertorbada l'activitat normal en les aules.

Dret i Deure de Convivència

L'aprenentatge de la convivència és un element fonamental del procés educatiu tal i com ho expressa el projecte educatiu.

Tots els membres de la comunitat escolar tenen dret a conviure en un bon clima escolar i el deure de facilitar-lo amb llur actitud i conducta en tot moment i en tots els àmbits de l'activitat del centre.

Correspon a la direcció, coordinació pedagògica i al professorat de cada centre, en exercici de l'autoritat que tenen conferida, el control i l'aplicació de les normes de convivència. En aquesta funció, hi ha de participar la resta de membres de la comunitat educativa del centre. La direcció del centre ha de garantir la informació suficient i crear les condicions necessàries perquè aquesta participació es pugui fer efectiva.

Els centres han d'establir mesures de promoció de la convivència, i en particular mecanismes de mediació per a la resolució pacífica dels conflictes i fórmules per mitjà de les quals les famílies es comprometin a cooperar de manera efectiva en l'orientació, l'estímul i, quan calgui, l'esmena de l'actitud i la conducta dels alumnes en el centre educatiu.

La carta de compromís educatiu, que és el referent per al foment de la convivència, vincula individualment i col·lectivament els membres de la comunitat educativa del centre.

La resolució de conflictes, que s'ha de situar en el marc de l'acció educativa, té per finalitat contribuir al manteniment i la millora del procés educatiu dels alumnes.

Els procediments de resolució dels conflictes de convivència s'han d'ajustar als principis i criteris següents:

a) Han de vetllar per la protecció dels drets dels afectats i han d'assegurar el compliment dels deures dels afectats.

b) Han de garantir la continuïtat de les activitats del centre, amb la mínima pertorbació per a l'alumnat i el professorat.

c) Han d'emprar mecanismes de mediació sempre que sigui pertinent.

Les mesures correctores i sancionadores aplicades han de guardar proporció amb els fets i han de tenir un valor afegit de caràcter educatiu.

Les mesures correctores i sancionadores han d'incloure, sempre que sigui possible, activitats d'utilitat social per al centre educatiu.

Correspon als titulars dels centres l'adopció de mesures i iniciatives per a fomentar la convivència en els centres i la resolució pacífica dels conflictes.

Comissió de Convivència

La Comissió de Convivència té com a finalitat garantir una aplicació correcta del que disposa el Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l’alumnat i regulació de la convivència als centres educatius no universitaris de Catalunya, així com col·laborar en la planificació de mesures preventives i en la mediació escolar.

La Comissió de Convivència està integrada pels directors i els coordinadors pedagògics de cadascun dels centres de les Escoles Vitae i per la Direcció General Docent .

Per a les decisions que es prenguin dins la Comissió de Convivència, els directors de centre i els coordinadors pedagògics tenen veu i un vot i la Direcció General Docent té veu i vot de qualitat.

Protecció contra l'assetjament escolar i contra les agressions

Les Escoles Vitae adoptaran les mesures normatives pertinents per a assegurar, davant les agressions, la protecció del professorat i de la resta de personal dels centres educatius i de llurs béns o patrimoni. En el cas que les agressions siguin comeses per menors escolaritzats al centre, si fracassen les mesures correctores o de resolució de conflictes, s’aplicaràn les mesures establertes per la legislació de la infància i l'adolescència.

Règim Disciplinari

Normes de Convivència

Les normes de convivència representen un grau més en la concreció dels deures de l’alumnat d’estudi i de respecte.

Per assegurar el normal desenvolupament de les activitats del centre, les normes de convivència que ha complir i respectar l’alumnat son les següents:

Assistir a classe i respectar els horaris establerts

És obligatòria l’assistència a classe en un 80% de les hores previstes per a cadascun dels crèdits/matèries/UF i és condició necessària per a l’avaluació continua.

Aquest % pot variar en funció de la naturalesa del crèdit; en qualsevol cas, el % quedarà especificat en la programació del crèdit/mòdul.

Aquest 20% de faltes d’assistència estarà distribuït de forma equitativa al llarg de les 3 avaluacions.

Si es supera el % de faltes en una mateixa avaluació:

Els alumnes que superen el 20% de faltes d’assistència anual permeses en una matèria, perden el dret a l’avaluació continuada i han d’examinar-se de tot el curs en recuperació extraordinària o a la segona convocatòria mitjançant una prova escrita i pràctica (a final de curs) optant a una nota màxima de 10.

Inici i finalització de les classes

Totes les classes comencen a les hores en punt (XX:00h) o a i mitja (XX:30h) i finalitzen segons siguin:

Retards

Arribar a classe puntual és un deure de l’alumnat i ha de procurar complir-lo cada dia.

El professor passarà llista a l’inici de cada classe i sempre que ho consideri necessari si hi hagut algun canvi d’instal·lació dins una mateixa matèria.

A l’alumnat que s’incorpori amb retard al començament de la classe, sigui la primera hora o qualsevol altra se li considerarà un retard. El retard s’aplica en el moment en el que el professor ha passat llista i l’alumne no ha respòs al seu nom.

En els retards l’alumnat podrà sol·licitar la seva incorporació a l’activitat docent. Si la incorporació de l’alumne perjudica el funcionament de la classe un cop començada, el professor pot negar-li la incorporació a classe. Si el professorat considera que l’actitud o comportament de l’alumnat no és adequat, també pot negar-li la seva incorporació a classe.

 

Davant una negativa del professorat a incorporar-se a classe per un comportament no adequat, el professorat recollirà els fets en un full d’incidències (click edu) i remetrà l’alumne a direcció.

 

Si el retard a les classes és reiteratiu, cada 3 retards en un matèria es penalitzarà a l’alumne amb una falta d’assistència a aquella matèria en quëstió.

Faltes d’assistència ordinàries

Com a norma general, totes les faltes d’assistència d’un alumne són NO JUSTIFICADES i entren a formar part del 20% de no assistència permesa dins d’una matèria o UF.

Cada alumne es responsable de dur el control de les seves faltes d’assistència i retards. Aquest control es pot dur a terme consultant periòdicament la plataforma Click Edu.

Justificació de retards i faltes d’assistència ordinàries

Els retards i les faltes d’assistència ordinàries NO ES JUSTIFIQUEN ja que entren a comptar dins el 20% de faltes d’assistència permeses dins de cada matèria.

Fins que no es superi aquest 20% de faltes d’assistència permeses a cada avaluació, dins d’una matèria, l’alumne segueix optant a l’avaluació ordinària amb nota màxima de 10.

Absència de llarga durada

Només es consideren absències de llarga durada si estan degudament justificades segons s’indica a continuació, les següents:

-   Malaltia: si l’alumne no pot assistir a classe durant més 2 setmanes consecutives ha d’avisar al tutor mitjançant un missatge a click edu i ha de presentar-li el justificant de la visita mèdica del primer dia de la no assistència i un informe que especifiqui els dies de repòs previstos. Aquesta documentació s’ha de presentar com a màxim dins el termini dels 5 dies lectius següents al primer dia de l’absència.

-  Operació i posterior repòs: cal presentar al tutor/a amb un mínim de 10 dies lectius d’antelació el justificant de la programació de l’operació i posteriorment cal presentar el justificant on s’especifiqui la durada de la baixa/recuperació. Caldria especificar en el justificant si durant el període de recuperació es pot assistir o no a l’escola, i en cas de poder assistir, si l’alumne podria realitzar sessions pràctiques. Per últim cal dur a l’escola el justificant de l’alta mèdica un cop la recuperació hagi finalitzat i l’alumne pugui tornar a fer vida normal a l’escola.

-    Altres: la direcció de l’escola es reserva el dret d’acceptar o no, altres absències de llarga durada per motius diferents als especificats anteriorment.

En els casos d’absència de llarga durada, l’escola proposarà una adaptació del currículum de cada matèria que consistirà en:

-   Realitzar les tasques diàries fetes a classe a casa

-   Realitzar els treballs en grup de forma individual

-   Realitzar una tasca escrita que substitueixi les sessions pràctiques perdudes

- Altres adaptacions que el professor consideri necessàries per tal que l’alumne/a assumeixi les competències de la matèria

 

Totes les adaptacions curriculars que es facin en motiu d’una absència de llarga durada, seran autoritzades per la direcció del centre.

Faltes d’assistència per expulsió del centre

Les faltes d’assistència quan siguin conseqüència d’una expulsió d’un l’alumne per obertura d’expedient disciplinari seran considerades a nivell d’avaluació continuada com a faltes d’assistència justificades.

Durant el periode d’expulsió, l’alumne tindrà dret a presentar i a presentar-se als ítems avaluatius que coincideixin amb els dies d’expulsió del centre.

Faltes d’assistència per motius laborals

 

Els alumnes, abans de matricular-se a qualsevol cicle, son coneixedors de l’horari lectiu del cicle formatiu al que accedeixen i per tant han d’adequar el seu horari laboral a l’horari de l’escola.

 

Si un alumne té alguna incompatibilitat horària i no pot assistir a les classes parcialment o en la seva totalitat i acumula més d’un 20% de faltes d’assistència per motius laborals, perdrà el dret a l’avaluació continua i haurà d’examinar-se en recuperació extraordinària o a la segona convocatòria.

Marxar abans de la finalització d’una sessió

 

El professor és qui te la potestat de decidir quan la sessió ha finalitzat, fins aleshores els alumnes no poden marxar de classe.

 

No obstant, als alumnes que marxin abans de la finalització (independentment de l’hora que marxin i sigui el motiu que sigui) se’ls aplicarà una falta d’assistència no justificada.

Faltes d’assistència per competicions/entrenaments

(esportistes d’elit/alt nivell i d’alta competició)

 

Donades les característiques dels estudis, l’escola mostra especial atenció a aquells estudiants que estiguin acreditats com a esportistes d’elit, a aquells que es dediquin a l’alta competició tot i que no estiguin reconeguts pel CSD com a elit o alt nivell i a aquells qui participin en competicions escolars representant al centre.

 

Els alumnes que vulguin acreditar-se com a esportistes d’elit/alt nivell hauran de presentar la sol·licitud a la secretaria de l’escola a l’inici de cada curs escolar juntament amb la documentació de la matrícula, adjuntant la documentació que els acrediti com a tal (aparició en el BOE de l’any que volen acreditar o un certificat d’un organisme de la Generalitat) i el calendari de competicions/entrenaments d’aquella temporada degudament segellat per l’entitat/club per al que competeixi.

 

Els alumnes que vulguin acreditar-se com a esportistes d’alta competició hauran de presentar la sol·licitud a la secretaria de l’escola a l’inici de cada curs escolar juntament amb la documentació de la matrícula, adjuntant un certificat del club/entitat pel qual competeixen i el calendari de competicions/entrenaments d’aquella temporada.

 

En aquests casos, es realitzarà una adaptació curricular equivalent a les hores d’absència de classe. El fet de ser reconegut com a esportista d’elit/alt nivell o d’alta competició no eximeix a l’alumne de presentar les tasques avaluatives tant en l’avaluació ordinària (continua), com en la recuperació ordinària, o de presentar-se als exàmens de recuperació extraordinària.

 

Un cop reconegut l’estudiant com a esportista d’elit o d’alta competició, l’adaptació curricular que se li aplicarà serà:

-   Increment del % d’absències passant del 20% al 35% per anar a extraordinària o a la segona convocatòria..

-   Realitzar les tasques diàries fetes a classe a casa.

-   Realitzar els treballs en grup de forma individual.

-   Realitzar una tasca escrita que substitueixi les sessions pràctiques perdudes.

- Altres adaptacions que el professor consideri necessàries per tal que l’alumne/a assumeixi les competències de la matèria

Faltes d’assistència per competicions en representació de l’Escola Vitae

Els alumnes que vulguin participar en una competició en representació de l’Escola Vitae i per aquest motiu hagin de faltar a algunes matèries, hauran de comunicar-ho prèviament al seu tutor de grup-classe.

Finalitzada la competició, els alumnes que finalment hagin participat en aquestes competicions, hauran de sol·licitar un justificant d’absència per motius de competició en representació de l’escola, al departament de l’escola “Gestió d’Esdeveniments”.

En aquests casos, la falta d’assistència quedarà justificada i no entrarà a formar part dins el 20% de faltes permeses.

El fet de competir en representació de l’Escola Vitae no eximeix a l’alumne de presentar les tasques avaluatives tant en l’avaluació ordinària (continua), com en la recuperació ordinària, o de presentar-se als exàmens de recuperació extraordinària.

Faltes d’assistència en dies d’avaluació

L’alumne, coneixedor de la data de l’avaluació d’ítems amb anterioritat, ha de gestionar les possibles faltes d’assistència programades per tal de que no coincideixin amb períodes avaluatius.

 

Si un alumne no assisteix a classe un dia en el que hi ha programada l’avaluació a classe d’un ítem li quedarà l’item suspés amb una nota de 0, que farà mitjana per a la nota final d’aquella avaluació. Si la mitjana de l’avaluació queda suspesa, l’alumne haurà d’anar a la recuperació ordinària de la part de conceptes o procediments que hagi suspés.

En cas de no superar la prova a la recuperació ordinària anirà a la 2a convocatòria (Recuperació Extraordinària) amb tota l’avaluació i optarà a un 10 com a nota màxima.

L’alumnat que no pugui realitzar l’ítem avaluatiu presencial al centre el dia corresponent pels següents motius (previa presentació del justificant), podrà optar a un 10 a la recuperació ordinària:

  1. Defunció d’un familiar de 1er o 2n grau de consanguinitat.
  2. Ingrés o operació quirúrgica de l’alumne/a o repós absolut a casa per prescripció mèdica posterior a una operació o ingrés.
  3. Alumnat amb matriculació tardia que no ha tingut opció de realitzar l’ítem perquè quan va començar a asssitir a clase ja s’havia realitzat.
  4. Realització d’examen pràctic de conduir.
  5. Examens oficials
  6. Citació judicial.

Faltes d’assistència col·lectives

Les decisions col·lectives adoptades per l’alumnat, en relació amb la seva assistència a classe, han de ser comunicades a la direcció del centre pels delegats i delegades de cada grup-classe, mitjançant la presentació dels documents corresponents en un termini mínim de 48 hores d’antel·lació.

No tindràn la consideració de falta d’assistència quan la decisió d’absència col·lectiva sigui resultat de l’exercici del dret de vaga o protesta convocada pels sindicats d’estudiants o per altres plataformes associacions d’estudiants, plataforma estudiantil, entitat civil, etc.

En els casos de vaga o protesta convocada pels sindicats d’estudiants, la documentació que cada grup-classe ha de presentar a secretaria és la següent:

Un cop rebut el comunicat d’adhesió a la vaga, la direcció del centre avaluarà la veracitat de la vaga i comunicarà als alumnes a través de la secretaria del centre, de l’assabentat i conformitat. Es comunicaran l’assabentat i la conformitat abans de les 15h del dia abans a la vaga.

En qualsevol cas, el centre, fent vida normal, garantirà el dret de l’alumnat que no desitgi secundar les decisions sobre l’assistència a classe a romandre al centre degudament atès pel seu professorat.

Davant d’una falta d’assistència col·lectiva, el professorat de l’escola impartirà la matèria que aquell dia tingui programada durant l’horari lectiu (independentment del nombre d’alumnes que assisteixin a classe).

No pel fet de tenir menys alumnes a classe, els professors acabaran abans la sessió, tot i que hagin acabat el seu temari abans d’hora. En aquest cas, el professor buscarà una activitat alternativa per fer.

Si un alumne decideix marxar abans de finalitzar una classe, s’entendrà com a un acte voluntari per part seva i que per tant està exercint el seu dret de reunió/vaga/protesta.

 

Si a l’inici d’una classe no assisteix cap alumne, el professor haurà d’esperar-se 30 minuts, si passat aquest temps, continua sense venir cap alumne, el professor podrà marxar.

Si no assisteix cap alumne a classe, el professor, si així ho considera, pot donar per feta la matèria d’aquell dia. En aquest cas, el professor, haurà de garantir que aquella matèria donada per feta els arriba als alumnes, ja sigui per click edu o bé durant el següent dia de classe.

Si una falta d’assistència col·lectiva coincideix amb l’avaluació d’un ítem, es prioritzarà que els exàmens teòrics o pràctics, es realitzin en les sessions prèvies o posteriors a la vaga. L’alumnat té dret a ser avaluat.

Faltes d’assistència de l’alumnat motivades per l’absència del professorat

Davant l’absència inesperada d’algun professor, s’activarà el protocol de la sessió d’emergència.

La sessió d’emergència serà dirigida i supervisada per un professor que en aquell moment es trobi en el centre sense classe, o en el seu defecte, pel director o coordinador pedagògic del centre.

 

A aquells alumnes que tot i haver vingut al centre, decideixin no assistir a la sessió d’emergència se’ls posarà una falta d’assistència no justificada d’aquella matèria.

Participar en les activitats formatives previstes a la programació general del centre i realitzar les tasques encomanades per professorat

La participació es concreta respecte quan l’alumne és a classe o bé, participant en una activitat fora del centre prevista en la programació general del centre.

L’alumnat ha de prestar atenció a les explicacions i a les activitats encomanades, i no pot realitzar una altra activitat que no correspongui a la classe on és present, sense el permís explícit del professorat.

L’alumnat ha d’emprar el material, dur la indumentària requerida, fer un bon ús del mobiliari i complir totes les normes que l’equip docent ha considerat imprescindibles. Si l’alumnat no dur la indumentària requerida NO podrà realitzar la sessió.

El professorat podrà no deixar participar a una determinada activitat acadèmica que requereixi d’altres coneixements, activitats prèvies i/o de determinat material que l’alumnat no ha realitzat o no duu de forma satisfactòria.

L’escola proveirà de totes les eines i recursos necessaris a l’aula i  a les sessions pràctiques per a que els alumnes puguin desenvolupar correctament el projecte curricular del centre. Els alumnes però son responsables de dur el material considerat d’ús personal.

Ús del Click Edu

Click Edu es considera una aula virtual del centre, i per tant, quan s’utilitzi aquesta eina s’han de complir les normes de convivència que li puguin ser aplicades donades les seves característiques.

Tota la comunicació entre l’alumnat, el professorat i els tutors es farà a través del click edu. És deure de l’alumnat consultar diàriament la plataforma click edu per poder seguir el dia a dia de l’escola i de cadascuna de les matèries de forma satisfactòria.

No consultar el click edu, ni respondre els missatges dels professors/tutors durant dues o més setmanes serà motiu de convocatòria de reunió individualitzada entre el tutor, alumne i , si escau, família.

No realització de les sessions pràctiques

La participació a les sessions pràctiques és obligatòria ja que formen part de l’aprenentatge de la matèria i per tant es consideren imprescindibles per a l’adquisició dels coneixements que marca el currículum.

Els alumnes que voluntàriament decideixin no participar en les activitats pràctiques tindran una penalització de -1 punts a descomptar de la nota final de procediments d’aquella avaluació. Aquesta penalització es pot reduir a 0,5 punts si en finalitzar la classe l’alumne presenta una fitxa de la sessió que compleix els requisits mínims establerts segons els estàndards de fitxa que s’explica a la matèria de metodologia.

La fitxa que elaboren els alumnes, es presentarà escrita a mà just abans de finalitzar la sessió i seran els propis alumnes qui l’hauran de portar.  El professor haurà de corregir la fitxa al moment i informar a l’alumne del resultat d’aquesta.

Lesió de llarga durada

Una lesió de llarga durada serà contemplada a efectes de justificacions de la mateixa forma que estableix l’apartat “absències de llarga durada” de la present normativa.

Es consideren lesions de llarga durada (sempre amb justificant mèdic que especifiqui la durada de la lesió), els següents supòsits:

-    Baixa per lesió de 15 dies  o més

-    Baixa per lesió que superi el 20% del total de classes de l’assignatura

 

En lesions de llarga durada, l’alumne haurà de presentar el justificant de la visita mèdica del primer dia de la baixa i un informe que especifiqui els dies de baixa previstos.

Una lesió de llarga durada que no permeti a l’alumne realitzar les activitats pràctiques que suposin la realització d’alguna activitat física es suposarà una adaptació curricular consistent en:

Si la fitxa sessió no compleix els requisits mínims establerts segons els estàndars de fitxa que s’explica a la matèria de metodologia, l’alumne rebra una penalització de 0,5 punts a descomptar de la nota final de procediments d’aquella avaluació.

Respectar l'exercici del dret a l'estudi i la participació dels seus companys i companyes en les activitats formatives

Especialment importants són les activitats encomanades pel professorat que impliquen la col·laboració amb els companys i/o siguin necessàries per complir amb aspectes de prevenció i seguretat personal o del grup.

Activitats avaluatives a classe en grup

Durant les sessions, els professors poden assignar tasques a realitzar en petits grups de treball.

La composició dels membres del grup quedarà a criteri del professor en quant a si son els propis alumnes qui trien els seus equips de treball o és el professor qui els assigna segons les seves necessitats.

Aquelles activitats a classe realitzades en grup dotaran de la mateixa nota avaluativa a tot el grup, excepte si algun alumne, pels motius que siguin, no participa satisfactòriament en l’activitat. En aquests casos, el comportament d’un alumne no pot afectar a la resta dels seus companys si aquests estan treballant satisfactòriament, i per tant, el professor només ha de penalitzar a l’alumne en concret.

Un alumne que no participi satisfactòriament de la realització d’una activitat avaluativa en grup, serà automàticament suspés d’aquell ítem.

Activitats avaluatives fora de classe en grup

Els professors poden, dins de la seva matèria i seguint la programació d’aquesta, encomanar fer activitats avaluatives en grup a realitzar fora de l’horari escolar.

La composició dels membres del grup quedarà a criteri del professor en quant a si son els propis alumnes qui trien els seus equips de treball o és el professor qui els assigna segons les seves necessitats. No obstant, es prioritzarà, en activitats en les que sigui necessària que els alumnes es reuneixin fora del centre, que siguin ells mateixos els qui triïn el seu equip de treball.

Aquelles activitats que s’hagin de realitzar en grup fora de l’hora escolar, dotaran de la mateixa nota avaluativa a tot el grup.

Si un alumne que forma part d’un equip de treball, no participa de forma satisfactòria dins el seu equip, aquest ho ha de comunicar al professor de la matèria en la major brevetat possible i sobretot abans que es compleixi la data de lliurament de l’activitat per a que el professor prengui les mesures adients.

En els casos en que els propis alumnes hagin triat els seus equips de treball, i un dels companys no treballi de forma satisfactòria, el professor retirarà a l’alumne de l’equip de treball i la resta de l’equip haurà d’absorbir les tasques que se li havien encomanat a aquest alumne per tal de lliurar l’activitat 100% completada.

En els casos en que el professor hagi assignat ell mateix els grups de treball, i un dels companys no treballi de forma satisfactòria, el professor retirarà a l’alumne de l’equip de treball i professor i equip de treball pactaran com procedir amb les tasques que se li havien encomanat a aquest alumne per tal de perjudicar el mínim possible l’elaboració de l’activitat.

Els alumnes que siguin retirats d’un equip, hauran de lliurar el 100% de l’activitat pel seu compte en els terminis establerts per tal de poder ser avaluats d’aquell ítem.

Respectar els altres alumnes i l'autoritat del professorat

Respecte durant la realització de les activitats formatives

L’alumnat ha de tenir present que en el decurs de la classe, el professorat és qui representa l’autoritat en l’exercici de la docència, per tant, té el deure de respectar aquest exercici. Sens perjudici que pugui reclamar sobre les actuacions del professorat quan consideri que lesionen els seus drets, d’acord amb el procediment que estableixi la present normativa i la legislació vigent.

Per assegurar el normal desenvolupament de les activitats durant la classe l’alumnat ha de complir amb les següents normes de convivència:

Respecte durant els períodes d’esbarjo i abans i després de classe

S’aplicaran les mateixes normes de convivència que durant la realització d’activitats formatives i a més a més:

Esforçar-se en l'aprenentatge i en el desenvolupament de les capacitats personals

Això es demostra al dia a dia realitzant les activitats encomanades amb dedicació, atenció, esforç i respectant els terminis de lliurament.

Mesures correctores i sancions

Aplicació de mesures correctores i de sancions

Es poden corregir i sancionar els actes contraris a les normes de convivència del centre així com les conductes greument perjudicials per a la convivència, tipificades com a falta, realitzades per l'alumnat dins del recinte escolar o durant la realització d'activitats complementàries i pràctiques en centres de treball.

Igualment, poden corregir-se i sancionar-se les actuacions de l'alumnat que, encara que dutes a terme fora del recinte escolar, estiguin motivades o directament relacionades amb la vida escolar i afectin els seus companys o companyes o altres membres de la comunitat educativa.

La imposició a l'alumnat de les mesures correctores i de les sancions que es preveuen han de tenir en compte el nivell escolar en què es troba i les seves circumstàncies personals, familiars i socials, ha de ser proporcionada a la seva conducta i ha de contribuir al manteniment i la millora del seu procés educatiu.

Gradació de les mesures correctores i de les sancions

Per a la graduació en l'aplicació de les sancions que corregeixen les faltes esmentades a l'article 37.1 de la Llei d'educació, s'han de tenir en compte els criteris següents:

a) Les circumstàncies personals, familiars i socials i l'edat de l'alumnat afectat.

b) La proporcionalitat de la sanció amb la conducta o acte que la motiva.

c) La repercussió de la sanció en la millora del procés educatiu de l'alumnat afectat i de la resta de l'alumnat.

d) La repercussió objectiva en la vida del centre de l'actuació que se sanciona.

e) La reincidència o reiteració de les actuacions que se sancionen.

Als efectes de graduar les mesures correctores i les sancions, s'han de tenir en compte les següents circumstàncies:

Es consideren circumstàncies que poden disminuir la gravetat de l'actuació de l'alumnat:

a) El reconeixement espontani de la seva conducta incorrecta.

b) No haver comès amb anterioritat faltes ni conductes contràries a la convivència en el centre.

c) La petició d'excuses en els casos d'injúries, ofenses i alteració del desenvolupament de les activitats del centre.

d) L'oferiment d'actuacions compensadores del dany causat.

e) La falta d'intencionalitat.

f) Quan no es pugui arribar a un acord de mediació perquè la persona perjudicada no accepti la mediació, les disculpes de l'alumne o l'alumna o el compromís de reparació ofert, o quan el compromís de reparació acordat no es pugui dur a terme per causes alienes a la voluntat de l'alumne o l'alumna, aquesta actitud ha de ser considerada com a circumstància que pot disminuir la gravetat de la seva actuació.

S'han de considerar circumstàncies que poden intensificar la gravetat de l'actuació de l'alumnat:

a) Que l'acte comès atempti contra el deure de no discriminar a cap membre de la comunitat educativa per raó de naixement, raça, sexe, religió o per qualsevol altra circumstància personal o social.

b) Que l'acte comès comporti danys, injúries o ofenses a companys d'edat inferior o als incorporats recentment al centre.

c) La premeditació i la reiteració.

d) Col·lectivitat i/o publicitat manifesta.

Conductes contràries a les normes de convivència i mesures correctores

Conductes contràries a les normes de convivència

S'han de considerar conductes contràries a les normes de convivència del centre les següents:

a) Les faltes injustificades de puntualitat o d'assistència a classe.

b) Els actes d'incorrecció o desconsideració amb els altres membres de la comunitat escolar.

c) Els actes injustificats que alterin el desenvolupament normal de les activitats del centre.

d) Els actes d'indisciplina i les injúries o les ofenses contra membres de la comunitat escolar.

e) El deteriorament, causat intencionadament, de les dependències del centre, o del material d'aquest o del de la comunitat escolar.

f) Qualsevol altra incorrecció que alteri el normal desenvolupament de l'activitat escolar, que estigui tipificat en l’apartat “normes de convivència”, i que no constitueixi falta segons el present reglament.

Mesures correctores

Les mesures correctores que els reglaments de règim interior poden preveure són les següents:

a) Amonestació oral i registre de l’avís en l’expedient de l’alumne

b) Compareixença immediata davant del o la cap d'estudis o del director o la directora del centre.

c) Privació del temps d'esbarjo.

d) Amonestació escrita.

e) Realització de tasques educadores per a l'alumne o l'alumna, en horari no lectiu, i/o la reparació econòmica dels danys causats al material del centre o bé al d'altres membres de la comunitat educativa. La realització d'aquestes tasques no es podrà prolongar per un període superior a dues setmanes.

f) Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars o complementàries del centre per un període màxim d'un mes.

g) Canvi de grup o classe de l'alumne o de l'alumna per un període màxim de 15 dies

h) Suspensió del dret d'assistència a determinades classes per un període no superior a cinc dies lectius. Durant la impartició d'aquestes classes l'alumne o l'alumna ha de romandre al centre efectuant els treballs acadèmics que se li encomanin.

i) Es farà responsable d’abonar l’import del deteriorament causat de les dependències del centre, o o del material d'aquest o del de la comunitat escolar.

En funció de la gravetat de la conducta contrària a les normes de convivència, distingirem entre:

L’acumulació de 3 avisos lleus, comporten un avís greu i l’acumulació de 2 avisos greus, comporten un falta greu.

La imposició de les mesures correctores previstes a les lletres d), e), f), g) i h) de l'apartat anterior s'han de comunicar formalment als pares dels alumnes i les alumnes, quan aquests són menors d'edat.

Competència per aplicar mesures correctores

L'aplicació de les mesures correctores detallades a l'article anterior correspon a:

a) Qualsevol professor o professora del centre, escoltat l'alumne o l'alumna, en el supòsit de les mesures correctores previstes a les lletres a), b) i c) de l'article anterior.

b) La persona tutora, la persona cap d'estudis, el director o la directora del centre, escoltat l'alumnat, en el supòsit de la mesura correctora prevista a la lletra d) de l'article anterior.

c) El director o la directora del centre, o la persona cap d'estudis per delegació d'aquest, el tutor del curs i la comissió de convivència, escoltat l'alumne o l'alumna, en el supòsit de les mesures correctores previstes a les lletres e), f), g) i h) de l'article anterior.

Constància escrita

De qualsevol mesura correctora que s'apliqui n'ha de quedar constància escrita, amb explicació de la conducta de l'alumne o de l'alumna que l'ha motivada.

Les mesures correctores previstes en els apartats a), b) i c), quedaran registrades com a incidència a click edu. La persona encarregada de registrar la incidència a click edu, serà aquella que imposi la mesura correctora.

Les mesures correctores previstes en els apartats d), e), f), g) i h) quedaran registrades com a incidència a click edu i a més a més s’elaborarà un document escrit que s’arxivarà en l’expedient de l’alumne prèviament signat per ell, el tutor, el director. També s’informarà a la família i caldrà que aquesta signi el document d’assabentat, si l’alumne és menor d’edat o si essent major d’edat ha signat el document de comunicació amb la família. En aquests casos, el document també s’enviarà per email a les famílies.

Prescripció

Els actes i incorreccions considerades conductes contràries a les normes de convivència de la present normativa prescriuen pel transcurs del termini d'un mes comptat a partir de la seva comissió. Les mesures correctores prescriuen en el termini d'un mes des de la seva imposició.

Conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre, qualificades com a falta, i sancions

Conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre

Són sancionables com a faltes, en els termes i amb el procediment establerts en aquest capítol, les següents conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre:

a) Els actes greus d'indisciplina i les injúries u ofenses contra membres de la comunitat escolar que depassen la incorrecció o la desconsideració previstes a l’apartat “conductes contràries a les normes de convivència”

b) L'agressió física o les amenaces a membres de la comunitat educativa.

c) Les vexacions o humiliacions a qualsevol membre de la comunitat escolar, particularment aquelles que tinguin una implicació de gènere, sexual, racial o xenòfoba, o es realitzin contra l'alumnat més vulnerable per les seves característiques personals, socials o educatives.

d) La suplantació de personalitat en actes de la vida docent i la falsificació o sostracció de documents i material acadèmic.

e) El deteriorament greu, causat intencionadament, de les dependències del centre, del seu material o dels objectes i les pertinences dels altres membres de la comunitat educativa.

f) Els actes injustificats que alterin greument el desenvolupament normal de les activitats del centre.

g) Les actuacions i les incitacions a actuacions perjudicials per a la salut i la integritat personal dels membres de la comunitat educativa del centre.

h) La reiterada i sistemàtica comissió de conductes contràries a les normes de convivència en el centre.

i) L’assetjament (en persona o per les xarxes socials) físic, psíquic o emocional a qualsevol membre de la comunitat educativa del centre o a membres que participen en les activitats puntuals relacionades amb les activitats de l’estudi que cursa l’alumnat.

j) L’accés, el consum i/o la comercialització d’substàncies d’ús il·legal o begudes alcohòliques o induir el consum d’aquestes substàncies a membres de la comunitat educativa.

 

Sancions

Les sancions que poden imposar-se per la comissió de les faltes previstes a l'article anterior són les següents:

a) Realització de tasques educadores per a l'alumne o l'alumna, en horari no lectiu, i/o la reparació econòmica dels danys materials causats. La realització d'aquestes tasques no es pot prolongar per un període superior a un mes.

b) Suspensió del dret a participar en determinades activitats extraescolars o complementàries durant un període que no pot ser superior a tres mesos o al que resti per a la finalització del corresponent curs acadèmic.

c) Canvi de grup o classe de l'alumne.

d) Suspensió del dret d'assistència al centre o a determinades classes per un període que no pot ser superior a quinze dies lectius, sense que això comporti la pèrdua del dret a l'avaluació contínua, i sens perjudici de l'obligació que l'alumne o l'alumna realitzi determinats treballs acadèmics fora del centre. El tutor o tutora ha de lliurar a l'alumne o a l'alumna un pla de treball de les activitats que ha de realitzar i establirà les formes de seguiment i control durant els dies de no assistència al centre per tal de garantir el dret a l'avaluació contínua.

e) Inhabilitació per cursar estudis al centre per un període de 1 mes, sense que això comporti la pèrdua del dret a l'avaluació contínua, i sens perjudici de l'obligació que l'alumne o l'alumna realitzi determinats treballs acadèmics fora del centre ni es pugui presentar als exàmens de recuperació ordinària i extraordinària.

f) Inhabilitació per cursar estudis al centre per un període de tres mesos o pel que resti per a la fi del corresponent curs acadèmic si el període és inferior. Sens perjudici de l'obligació que l'alumne o l'alumna realitzi determinats treballs acadèmics fora del centre ni es pugui presentar als exàmens de recuperació ordinària i extraordinària

g) Inhabilitació definitiva per a cursar estudis al centre en el que s'ha comès la falta.

h) Inhabilitació definitiva per a cursar estudis a qualsevol dels centres de les Escoles Vitae.

Responsabilitat penal

La direcció del centre comunicarà al ministeri fiscal i a la direcció dels Serveis Territorials del Departament d'Educació i Universitats qualsevol fet que pugui ser constitutiu de delicte o falta perseguible penalment. Això no serà obstacle per a la continuació de la instrucció de l'expedient fins a la seva resolució i aplicació de la sanció que correspongui.

Quan, de conformitat amb la legislació reguladora de la responsabilitat penal dels menors, s'hagi obert el corresponent expedient a un o una menor per la seva presumpta participació en danys a les instal·lacions o al material del centre docent o per la sostracció d'aquest material, i el menor o la menor hagi manifestat al ministeri fiscal la seva voluntat de participar en un procediment de mediació penal juvenil, el director o la directora del centre, ha d'assistir en representació del centre a la convocatòria feta per l'equip de mediació corresponent, per escoltar la proposta de conciliació o de reparació del menor i avaluar-la.

Inici de l'expedient

Les conductes considerades greument perjudicials per a la convivència del centre només podran ser objecte de sanció amb la prèvia instrucció d'un expedient.

Correspon al director o a la directora del centre incoar, per pròpia iniciativa o a proposta de qualsevol membre de la comunitat escolar, els expedients a l'alumnat.

L'inici de l'expedient s'ha d'acordar en el termini més breu possible, en qualsevol cas no superior a 10 dies des del coneixement dels fets.

El director o la directora del centre ha de formular un escrit d'inici de l'expedient, el qual ha de contenir:

a) El nom i cognoms de l'alumne o de l'alumna.

b) Els fets imputats.

c) La data en la qual es van realitzar els fets.

d) El nomenament de la persona instructora i, si escau per la complexitat de l'expedient, d'un secretari o secretària. El nomenament d'instructor o instructora recaurà en la Direcció General Docent i el de secretari o secretària, si s’escau, en el tutor del grup de l’alumne a qui se li obre l’expedient.

Notificació

La decisió d'inici de l'expedient s'ha de notificar a la persona instructora, a l'alumne o a l'alumna i, quan aquest siguin menors d'edat, als seus pares.

L'alumne o l'alumna, i els seus pares, si aquest és menor d'edat, poden plantejar davant el director o la directora la recusació de la persona instructora nomenada, quan pugui inferir-se falta d'objectivitat en la instrucció de l'expedient, en els casos previstos en l’apartat anterior. Les resolucions negatives d'aquestes recusacions hauran de ser motivades.

Només els qui tinguin la condició legal d'interessats en l'expedient tenen dret a conèixer el seu contingut i documents en qualsevol moment de la seva tramitació.

Instrucció i proposta de resolució

La persona instructora, un cop rebuda la notificació de nomenament, ha de practicar les actuacions que estimi pertinents per a l'aclariment dels fets esdevinguts així com la determinació de les persones responsables.

Una vegada instruït l'expedient, la persona instructora ha de formular proposta de resolució la qual haurà de contenir:

a) Els fets imputats a l'expedient.

b) Les faltes que aquests fets poden constituir de les previstes a l'apartat de “conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre”

c) La valoració de la responsabilitat de l'alumne o de l'alumna amb especificació, si escau, de les circumstàncies que poden intensificar o disminuir la gravetat de la seva actuació.

d) Les sancions aplicables d'entre les previstes a l'apartat “sancions”

e) L'especificació de la competència del director o directora per resoldre.

Prèviament a la redacció de la proposta de resolució s'ha de practicar, en el termini de 10 dies, el tràmit de vista i audiència. En aquest termini l'expedient ha d'estar accessible per tal que l'alumne o l'alumna i els seus pares, si és menor d'edat, puguin presentar al·legacions així com aquells documents i justificacions que estimin pertinents.

Mesures provisionals

Quan sigui necessari per garantir el normal desenvolupament de l'activitat del centre, en incoar-se un expedient o en qualsevol moment de la seva instrucció, la direcció del centre, per pròpia iniciativa o a proposta de l'instructor o instructora i escoltada la comissió de convivència, podrà adoptar la decisió d'aplicar alguna mesura provisional amb finalitats cautelars i educatives.

Poden ser mesures provisionals el canvi provisional de grup, la suspensió provisional del dret d'assistir a determinades classes o activitats o del dret d'assistir al centre per un període màxim de cinc dies lectius.

Cas que l'alumne o alumna sigui menor d'edat, aquestes mesures s'han de comunicar als seus pares.

El director o la directora pot revocar, en qualsevol moment, les mesures provisionals adoptades.

En casos molt greus, i després d'una valoració objectiva dels fets per part de l'instructor o la instructora, el director o la directora, escoltada la comissió de convivència, de manera molt excepcional i tenint en compte la pertorbació de l'activitat del centre, els danys causats i la transcendència de la falta, pot prolongar el període màxim de la suspensió temporal, sense arribar a superar en cap cas el termini de vint dies lectius.

Quan les mesures provisionals comportin la suspensió temporal d'assistència al centre, el tutor o tutora lliurarà a l'alumne o alumna un pla detallat de les activitats que ha de realitzar i establirà les formes de seguiment i control durant els dies de no assistència per tal de garantir el dret a l'avaluació contínua.

Quan la resolució de l'expedient comporti una sanció de privació temporal del dret d'assistir al centre, els dies de no assistència complerts en aplicació de la mesura cautelar es consideraran a compte de la sanció a complir.

Resolució de l'expedient

Correspon al director o a la directora del centre, escoltada la comissió de convivència, en el cas de conductes que en la instrucció de l'expedient s'apreciïn com a molt greument contràries a les normes de convivència, resoldre els expedients i imposar les sancions que correspongui.

La direcció del centre ha de comunicar als pares la decisió que adopti als efectes que aquests, si ho creuen convenient, puguin sol·licitar en un termini de tres dies la seva revisió per part de la Direcció General Docent, la qual pot proposar les mesures que consideri oportunes.

La resolució de l'expedient ha de contenir els fets que s'imputen a l'alumne o alumna, la seva tipificació en relació amb les conductes enumerades a l’apartat “conductes greument perjudicials per a la convivència del centre” i la sanció que s'imposa.

Quan s'hagi sol·licitat la revisió per part de la Direcció General Docent, cal que la resolució esmenti si aquesta ha proposat mesures i si aquestes s'han tingut en compte a la resolució definitiva.

Així mateix, s'ha de fer constar en la resolució el termini de què disposa l'alumne o alumna, o els seus pares en cas de minoria d'edat, per presentar reclamació o recurs i l'òrgan al qual s'ha d'adreçar.

La resolució s'ha de dictar en un termini màxim d'un mes des de la data d'inici de l'expedient i s'ha de notificar a l'alumne o alumna, i als seus pares, si és menor d'edat, en el termini màxim de 10 dies.

Contra les resolucions del director o de la directora del centre es pot presentar reclamació davant la Direcció General de les Escoles Vitae el en el termini de cinc dies, la qual s'ha de resoldre i notificar en el termini màxim de deu dies, i contra aquesta resolució les persones interessades poden interposar, en el termini màxim d'un mes, recurs d'alçada davant el director o directora general dels serveis territorial.

Les sancions acordades no es poden fer efectives fins que s'hagi resolt el corresponent recurs o hagi transcorregut el termini per a la seva interposició.

Aplicació de les sancions

Quan s'imposin les sancions previstes als apartats d), e) i f) de l'apartat “sancions”, el director o la directora del centre, a petició de l'alumne o de l'alumna, pot aixecar la sanció o acordar la seva readmissió al centre, prèvia constatació d'un canvi positiu en la seva actitud.

Responsabilització per danys

L'alumnat que intencionadament o per negligència causi danys a les instal·lacions del centre educatiu o al seu material o el sostregui està obligat a reparar el dany o a restituir el que hagi sostret.

En tot cas, la responsabilitat civil correspon als pares en els termes previstos a la legislació vigent.

Prescripció

Les faltes tipificades a l'apartat “conductes greument perjudicials per a la convivència al centre” d'aquest reglament de règim intern, prescriuen pel transcurs d'un termini de tres mesos comptats a partir de la seva comissió. Les sancions prescriuen en el termini de tres mesos des de la seva imposició.

La Mediació com a procés educatiu de gestió de conflictes

Definició

La mediació escolar és un mètode de resolució de conflictes mitjançant la intervenció d'una tercera persona, amb formació específica i imparcial, amb l'objecte d'ajudar les parts a obtenir per elles mateixes un acord satisfactori.

Principis

La mediació escolar es basa en els principis següents:

a) La voluntarietat, segons la qual les persones implicades en el conflicte són lliures d'acollir-se o no a la mediació, i també de desistir-ne en qualsevol moment del procés.

b) La imparcialitat de la persona mediadora que ha d'ajudar els participants a assolir l'acord pertinent sense imposar cap solució ni mesura concreta ni prendre-hi part. La persona mediadora no pot tenir cap relació directa amb els fets que han originat el conflicte.

c) La confidencialitat, que obliga els participants en el procés a no revelar a persones alienes la informació confidencial que obtinguin, llevat dels casos previstos a la normativa vigent.

d) El caràcter personalíssim, que suposa que les persones que prenen part en el procés de mediació han d'assistir personalment a les reunions de mediació, sense que es puguin valer de representants o intermediaris.

Àmbit d’aplicació

El procés de mediació pot utilitzar-se com a estratègia preventiva en la gestió de conflictes entre membres de la comunitat escolar, encara que no estiguin tipificats com a conductes contràries o greument perjudicials per a la convivència en el centre.

Es pot oferir la mediació en la resolució de conflictes generats per conductes de l'alumnat contràries a les normes de convivència o greument perjudicials per a la convivència del centre, llevat que es doni alguna de les circumstàncies següents:

a) Que la conducta sigui una de les descrites en l'apartat b) o c) de les conductes greument perjudicials per a la convivència al centre, i s'hagi emprat greu violència o intimidació, o la descrita en l'apartat h) del mateix apartat.

b) Que ja s'hagi utilitzat el procés de mediació en la gestió de dos conflictes amb el mateix alumne o alumna, durant el mateix curs escolar, qualsevol que hagi estat el resultat d'aquests processos.

Es pot oferir la mediació com a estratègia de reparació o de reconciliació, un cop aplicada una mesura correctora o una sanció, per tal de restablir la confiança entre les persones i proporcionar nous elements de resposta en situacions semblants que es puguin produir.

El procés de mediació

Inici de la mediació

El procés de mediació es pot iniciar a instància de qualsevol alumne o alumna, per tal d'aclarir la situació i evitar la possible intensificació del conflicte, o per oferiment del centre, un cop detectada una conducta contrària o greument perjudicial per a la convivència, d'acord amb l'establert en els àmbits d’actuació de la mediació.

Si el procés s'inicia durant la tramitació d'un procediment sancionador, el centre ha de disposar de la confirmació expressa de l'alumne o alumna, i, si és menor, dels seus pares, en un escrit dirigit al director o a la directora del centre on consti l'opció per la mediació i la voluntat de complir l'acord a què s'arribi.

En aquest cas, s'atura provisionalment el procediment sancionador, s'interrompen els terminis de prescripció i no es poden adoptar les mesures provisionals recollides en aquesta normativa, o bé se suspèn provisionalment la seva aplicació si ja s'haguessin adoptat.

Desenvolupament de la mediació

Si la demanda sorgeix de l'alumnat, el procés de mediació serà gestionat, a petició d'aquest, per persones de la comunitat educativa prèviament acreditades com a mediadors o mediadores.

Si el procés s'inicia per l'acceptació de l'oferiment de mediació fet pel centre, el director o la directora ha de proposar, en el termini màxim de dos dies hàbils, una persona mediadora, d'entre els pares, mares, personal docent i personal d'administració i serveis del centre, que disposin de formació adequada per conduir el procés de mediació d'acord amb els principis establerts en els principis de la mediació.

El director o la directora també pot designar un alumne o una alumna perquè col·labori amb la persona mediadora en les funcions de mediació si ho considera convenient per facilitar l'acord entre els implicats. En tot cas, l'acceptació de l'alumne o de l'alumna és voluntària.

La persona mediadora, després d'entrevistar-se amb l'alumne o l'alumna, s'ha de posar en contacte amb la persona perjudicada per exposar-li la manifestació favorable de l'alumne o de l'alumna de resoldre el conflicte per la via de la mediació i per escoltar la seva opinió pel que fa al cas. Quan s'hagin produït danys a les instal·lacions o al material dels centres educatius o s'hagi sostret aquest material, el director o la directora del centre o la persona en qui delegui ha d'actuar en el procés de mediació en representació del centre.

Si la persona perjudicada accepta participar en el procés de mediació, la persona mediadora ha de convocar una trobada de les persones implicades en el conflicte per concretar l'acord de mediació amb els pactes de conciliació i/o de reparació a què vulguin arribar.

Finalització de la mediació

Els acords presos en un procés de mediació s'han de recollir per escrit.

Si la solució acordada inclou pactes de conciliació, aquesta s'ha de dur a terme en el mateix acte. Només s'entén produïda la conciliació quan l'alumnat reconegui la seva conducta, es disculpi davant la persona perjudicada i aquesta accepti les disculpes.

Si la solució acordada inclou pactes de reparació, s'ha d'especificar a quines accions reparadores, en benefici de la persona perjudicada, es compromet l'alumnat i, si és menor, els seus pares i, en quin termini s'han de dur a terme. Només s'entén produïda la reparació quan es duguin a terme, de forma efectiva, les accions reparadores acordades. Aquestes accions poden ser la restitució de la cosa, la reparació econòmica del dany o la realització de prestacions voluntàries, en horari no lectiu, en benefici de la comunitat del centre.

Si el procés de mediació es duu a terme un cop iniciat un procediment sancionador, produïda la conciliació i, si n'hi haguessin, complerts els pactes de reparació, la persona mediadora ho comunicarà per escrit al director o a la directora del centre i l'instructor o instructora de l'expedient formularà la proposta de resolució de tancament de l'expedient disciplinari.

Si el procés de mediació finalitza sense acord, o si s'incompleixen els pactes de reparació per causes imputables a l'alumne o l'alumna o als seus pares, la persona mediadora ho ha de comunicar al director o directora del centre per tal d'iniciar l'aplicació de mesures correctores o el procediment sancionador corresponent. Si el procés de mediació es duia a terme un cop iniciat un procediment sancionador, el director o la directora del centre ordenarà la continuació del procediment sancionador corresponent. Des d'aquest moment, es reprèn el còmput dels terminis previstos i es poden adoptar les mesures provisionals previstes.f

Quan no es pugui arribar a un acord de mediació perquè la persona perjudicada no accepti la mediació, les disculpes de l'alumne o l'alumna o el compromís de reparació ofert, o quan el compromís de reparació acordat no es pugui dur a terme per causes alienes a la voluntat de l'alumne o l'alumna, aquesta actitud ha de ser considerada com a circumstància que pot disminuir la gravetat de la seva actuació, d'acord amb el que disposa la present normativa.

La persona mediadora pot donar per acabada la mediació en el moment que apreciï manca de col·laboració en un dels participants o l'existència de qualsevol circumstància que faci incompatible la continuació del procés de mediació d'acord amb els principis establerts en aquest títol.

El procés de mediació s'ha de resoldre en el termini màxim de quinze dies des de la designació de la persona mediadora. Les vacances escolars de Nadal i de Setmana Santa interrompen el còmput del termini.