\\l.rJt \1 8{J)

11!

i\ K

.\lltl.\*{: I il{:S--!! .ll}:J1aj}$f}j-CsI Pl:\.- tnll,.1\'iis(;{lt al{}I{(}{r{},{t

a.

iio.

KIB : b. Ld. B.rrarts

:

1

2.01.01.ct.aialt.

I

KAR.TI-I IDT,}iTIT (KIB)

A.S BAR.ANG

B1DANG

S1'B KEI,OMPOK

:

lrr TANAH ilii

iEFi:SI- BANGLNAN PERUMAIIAN/G.IEMPAT TINCCAI SUB-SIilJ KFl,On4Pi)K: lanllr ]]il:gurLal iturnah i.icsara

(i{)l(n!ran

i

fIDf \L{T

LAKPR L.{KPB

: :

PENGADII,AN AGAMA TILAMUTA 005.01.i1.652130.000.KD

qEF-\l PI t,ii) \i{I\ \., i\ fill r\1

i lll

rJJ

r\ S.1,:

rU]t:5{: il!G{;t tll5lt$i$i

t;i}ti{}$I

lt.\11

.-,3,:

a. No. KIB

I

b. Ld. BararB

2

0I

ai1 a)4

a)01 l

KART'LI iDENTiTAS (KrB)

BAR-AIIC

I}U)AN(} :]ANAH r,i

|

.{}

(rNIP(.,t. SltB

KILOMPOK ;.

r r, rn

iirlsu

Sl j j-]-SLJ lJ Kl-)1,{)1,{

l

)OI{"

; :

TAl.lAlI LTNTUK i

alah

l lar r-gunall BANGLNAN TFMPA'I Kantor l--emeriltilir

KFRJA

llf,{ f(X11 L.{IiPB r,A1;pB

: :

PENGADILAN AGAMA TILAMUTA 005.0i.3i.652130.000.KDlargE l{l),LI

.1tt,i{l

t :1d;!

t}I(i Rtrd,\i! AIl}{xNt IT\{;.1ttl..tr.i

I tN{l{:I

s.Iitr\ sI {;r'rR{}N"1

?rt{}

.i.

\r KID

: I

b. Kode

:

4.01.01.25.999 .l

KARTU iDENTTTAS BAR4,}{G (KrB)

KELOMPOK ijii)ANG

SL1BK'LOMPOK

: : !j,^.1\tGrJt\i.r,N GEIII_|NG

BANGITNAN GEDLING TEMPAT KERIA tsANGUNAN'1'ERtsUKA Si_E-_:i,B KLLGiTFOK

r

Barang

Br\liclii\Fii TiIBUKA LAihIt{f A

I!|E fllA

UAKFF UAKPB

; :

PEI\GADTLAA- ACAMA ITLAMTITA 005.iii.ii.652t30_0(D.r{D

I, UNIT BARANG

II.

PENGADAAN t.

{

Lrus bangunal

\D

L

Cara

Fcrolchan i Pcmbeiia[

Ju.nrlah lantai

0 Lanlai Tlpe

2. Dari : CV. MAHKOTA TMLP-

Th. sls diban$m,/

2A08 diguru*on

3.

Tgl. lro.[l{B Tsl.e!9

Lelnk lhnBun n

Propin:i

liol,!]Kabupaten *

)

Kmatan

IHurahao/&se

345

/ 2008

.lrutl.

GORONTALO

IiAB. BOAEIvIO

Tilamuta

larnu

Trans Sllalvesi

1

4.

Perolehan :

r)-1-12-2{)08 Kondisi Pelolehal1 :Baik 5. Harga :Rp

94.3-33.750 6. J.

SumberDana

T)asar

Ha.ga

: Harga Perolehan

: No: Tgl:

.M-rLL.

L

Nama

Unit III.

UNIT PENGGUTIIA :

PENCADILAN ACAMA TILAMUTA

2. Alamat :

JT.N TRANS SULAWESI

*)

W. CATATAN PENGISI

LLen

i

RTIRWIRK

t-h

IOB Tanah

TEiui b

Tg1. : 30-12-2011 Perat'at : t)rs. HAITNAN

Iliisi

Tg1. pOt)tJN{icE-

SH

Narla lJejabat

Jabatan

'I

al1da tangan dan stempcl

3tl-12-2011 SRI T{AIT1,^.1'Y AItI!' SULF]MAN, A-IjI]I

l' s.I*nqal

OPERATOR SMAK

B!.,fl..I IrAra.an

-\-z-- -*.ir,

_/

KUASApFNglLfr(FCcAR

(

.' -/2 ./\ " I r' --! . \r.:-t)!1.!\

::

i\ r:i.!.i1.1{iIrr-{l

I lil:ai\,,\i)ltill:it&\$l

i t\{i{;; {;r}H{)\ f \i.{}

b. Lode Bakng

-i{ARTi.

i

:] :

4.0

i.{i2.0i.007 .l

Di}iT:T..lS /li!nr

fi .r R.i :-;C

KILOMPOK tJlt SLTfi

JAI\(t

l{j]LOMI'O]i

:

B,\i.iCL]}i',\i\ GLDIJNG TEMPAT TINCGAI

.

RUMAH NI--G,'\itA

(;OLONGI}]

i

II)E NHA

UAKFE UAKPB

: :

u PENGADIL{N i.i;;.i;.dii;ii;.i:ir'i;. AGA}I.A iir]

TILAMUTA

IV. CATATAN PENGISI

Drrsr'igl. \:,

:

30-12-20 t

I

rrJ

lLldr'.rr .:)iil HAlr'.i, .il i ir r':,r '\:. ,,1:

Jahatan

:

tll)]:lRr\Ta_jR SD,L\]:- LMN

i

nr,ia tiliigail

: dan steinpellllfIR f {}.\t \14:ili tli ?E\(..{I,}'-.1\ :n{lll\(l {

r-c.lI tt\{:c} nl)Hrits {;$Rt}$'},1}r}

r!t{$I

Ia,.-r l\ I ir llrL.\ I t t.rrJ atAl\rl!-.\t

(KrB)

i;ji)Ai'i(;

:

a. Nr'.

KIB

:

2

b. Kode Barang

:

4.01.02.01.007 .2

I. UNIT BARANG

nl' KELOMPOK SllB

KELOMPOK

J

B'^i'l(;! BANGTII{AN ri'!/Lr'l

'Elltr GEDIING TEMPAT TINGGAI

S\,B-SL'B

' RUlvl,4H -NF_atFSJ.. NlcAtLq

C,OLONGAN ,:1,:'LaticAii

I i TFE C FE!-\L\NEN

UAKPB

KILOivtrOK

.

R-u-rvlaji

UAKPB

: :

PINCADILAA AGAMA IILAMUIA 005.01.iI.652/i0.000.KD

II.

PENGADAAN t ! i {

Luas bangtmar

L

Cara

Pcrolehan

r Rcklasifii,?s'i l!{asuk

JuxtBh lanlai Trpe IL

sls dibangrur/ $gunaiiar \r.lh{B Ig

L\.{B ietri

;3angulan trrrnsi

5!.r,!K.!trupatcli*

)

1,

}.IAinA

III.

UNIT PENGGUNA

XEceHtao

Idla-alaor.I)dsa

54 \n2

1 Lantai

RTMAH NEGARA CJOL i-C

20a6 | 20a6

.IrLrLl.

GOR'JNTAl-O

KAB, BOAIEMO

.IILAMUTA

LAMU

TRANS SITT.A\IITST

I rreE,RK

f

Dari

3.

Tg1. Pcrolchan 4. 5. :

13 C7 2006 Kondisi Perolehan Har-ea

I Baik .

Rp 75.i85 q7i 6. f.

Sumber I)asar

Dana Harga

: Harga Perolelran

: No:

Tel

:

.N'IILL.

UNit :

RTNIAII DINAS IIAK]M

2. A\alnat :

JT.

TRANS SULAWFSI

rV. CATATAN PEIfGISI

lbl h iq3ldr 19.

: 30-12-201I

!)r';. I-LARNAr.V I)OI)IjNGGE- SH

L*inq3i h-"r --P-r

*)

Idsr

**r"*o

Diisi Tgl. Nautu Pejabat

Jabatan

'l

anda tangail dan stcmpcl

laE sia<

=rliJ

30-12-20

t 1 SITI HAITI'A

I

Y AI{i}' SULI]MAN,

A,

i\,,TD

OPERATOR SN,{AI( B},O'Ira a{) ?f\t;.\IltLa\.' 1HIi..\l,t,lli r! li}i{i!..\I ri{.}t.:!d;

I'{\{l{l rtI}l{XNIsl!{.\Si

(;{}1{}lii-} At,{}

.r. \o KIB b. Kode

:

3 :

4.01.02.01.007

.3

I;-rr:.frr I\rt I\ I iJ i-ii-r\ ! I r,.r'J cTlrErr-r-

l'.aiiA,\(r (l<tB)

iliiiAi"i(i

:

Barane

KELOMPOK

t;l]lir-ll'lc : BANGIA{AN GEDLII.{G TEMPAT TINGGAI SllB

b'Al\lGl-il\j-^'l\1

SL;D-SLIB

KILOMPOI{

KILi-'i"TOi

.

RUMAH i.i_iM,^ti r\EcARA tiOLONcAN bl-iclgA GOLOr{c }i I t

lTE

C

FEFi\iAintN

DE IIIA

UAKPE UA'(PB ;

: P[-\G.{DIL{\ {r{r5. o i.j

i. d

ii

Ac.4!L4 TILATUI,TA

i

j0.0dii. i\D

I,

UNTT AARANG

II.

PENGADAAN I !

{

Luas bangunan

L

Cara

Pl:rolclur

: Rcklasifikasi Nfusuk

iorrlah lantai Trpe

2.

Da.i Ih

sls dibangun/ ,!5uul*n

3.

Tgl.

\,-o It'"{B rgl.eA

i

54 M2

RTIT.&AH NEGARA GOL I-C

2A06 | 2{t06

.NLil-I-.

GORONTAJ-O

i.oo.Kdbupaie

Peroiehaa 4. 5. : i3

{i7-20{t6 Kondisi Perolehan Flarga : Baik :Rp

75.485.97j

eal

tsangiuran

6.

I)asar

llarqa

: llarla

Perolehan 7. E-rlursi

SurnberDana

: l.lo.

Tgl

,

.}{ULL

. *)

:

KAB. BOAII]vIO

I,

NAMA

III. UNIT PENGGUNA

Kdca[atan

ldurehan rDesa * )

Ifr!"-

RT

I]Nit : RIIMAI] DINAS }IAKIM

2. Alamat r

JT.'IRANS SIII.AWESI

W. CATATAN PENGTSI

horur lbrl icia-nat

l$.

:

3iJ-12-2i)11 l)rs. ILAI{NAN l,ODul'i{ici-.. SH

t

Sr{-ru.ai

fr*{,el tr&.--..r:rr

lILAMUIA

TP,ANS SII',A\M]S]

R\{,'RII

. *!

LfB Tairl

lliisi

Tg1. Narta Pejabri

Jahatan

30-r2-201l sl

l-i,^.1{1A'1Y

AI{lt sut.lil\4AN. A.L4t)

OPERATOR SIMAK RL'N

I anda tangai'r dal stempcl

.3E :aal 2i{ij4{it;!{; l\ll.\N u.1Hli-.114,1t{ tt \{..i tlitrt.4I dllttx\tst't{{$t

t)tt,.!x Mrri{:

t

{;{}R{)li'!

.x}_{}

No IilB b. Kode

4

.4

r.-.t:-:-!;:r\rrf,r'F:.FA r\,ri\ I t. !ijL.i I I I rrJ c or Drii{.r^t\r

Dr f,:-^ (KrB)

' H

a.

Baraag

:

4.01.02.01.007

jiirAi\(r KELOMPOK SIJB SLB-S'rjts

ICLOMPOK ililc;\fc,ia

1.l.ll:l

i|.1 1Nr r:l- T_\I Tl\T/_: : BA\lGUNAll j RU\,14T : i-r_it\ii\.if GEDUNG TEMPz\T Th,iGGAl NIGARA C,OLONGAN \rTc.r\il\ Cro]-ol.ic;rtr I

i IFE

C ?EF.nriANEN

PENGADILAN

AGAT14A

TILIMUTA lltr-r.llt.J t.6-rl tJt, itl,ll t{t,

_.JEr

._r{

adai.

.reailLr}IK:*tAt:t lrDl:- f, -.d{;i.:*{; i,RusAN \{i.lJx

t,.{ N

'fllfec1

,\t)i.ltI

tl*lt{};\.'

I

sTR \,4t

I

nt,{}

KIB :

l b.I{dBaraig :

3.O2.A1.A1.003

.1

11.. D-l'!r !_,l>ll-'! ! ! At rt,i uA

r.Ja (KrB)

KELOMPOK BiiJl\N(i iirii iil'GiiiiT:u\

: AIAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR SUir

a

s'o.

liILOMt'OK : KINDAR AN DINAS tsHRMOlOti. PEROIi,ANGAN

T*1LA UAKPB KIDE UAICB : :

Pf, NGADIL4N .A.GAMA TIL^,MIJT.^. 005.0r.J1.652130.000.KD

I. UNIT BARANG

III.

PNNGADA-AN

a. Merk b. Typc c.

INNOVA

I

Cara

Perolehan ;

Reklasitikasi Masuk

ll-

Pembuatan

K]-TA}iC I+.IOVA 2006

Dari

a. Pabrik

TOYO]A b Negara

JEP NG c. Perakitar

D{DONLSL4

-Dal a lt4u.ri

Bobot Dara McsirV

1998C Isi silirder I{c-sia Penggerak iumlah llesin

0 Bahal Bakar

BENS]N

11R6226987 \o.

Rangka

MItrXW:l1G96001s688 \o. BPK!

]l 217836;r G \o.

Polisi

R 8002

MARI

3. 4. r Tgl.

Perolehan Kondisi rri,o, Perclehan

:

09-11-2006 :

Balk Rrr

168-16

l-1i7 {

-i

6. 7.

DasarHarga Sumbe.

:

Ilargr

Perolehan

I I I Ti n

No.

Dana :

AijiN

lgl.:

rV. .JNIT PANGCUNA

]

,

NAiNA UNit

:

I'ENGA]]ILAN A{}.$IA, I]LAMU

1

A

Alamat :

JL. TILTNS SULAW.SSI

TI. PT,RI,E.NCKA?AN V. CATATAN PENGLST

SFSIIAI DATA ATfl)TI MART 2O1N

Ds*;t;i ig1. :

3{)-12-2ol

Wlt

j

Tgi. :

j0-12-201

i X-a Peiabat : Drs. IIARNAN PODIII{Ci}E, SH

Nama Peiabat

'-hr:n

Strultur

Iria

tanean dan aE?ei

Diisi

:

SRI

II{RTATY ARtr SLILEMAN. A.lvfD

Jabatan

Tanda tangan dan stcmpcl

OPF,RATOR SIMAK BMN

: 3:

,3ie idak errllrI$lH,ttut,,iH lrD-{} E\{;.{t}} l.t{ljl't$ 1,.{{

il{;txc

N{;(;t -rit}lti\}i?ttrl$t

tK}lt{}il-' } .1:.1}

KIB :

1 h Xii B.rrarrg :

3.02.01.04.{)A1

.1

fa

A

a. No.

r--rfl (KrB)

KELOMPOK iiiirl\N(i :

,,11,,,\i:.j".Gilir'Tr\r\ : AIAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR SUIJ

E'T'I: TTIFN'nl'f r- !

1E A r) a

KILOMI'O(

: (iNDAIIdAN

tsERMOTOR tsERODA DUA ;fLI LLr; lvt\)t\il(

f,{\4-A

U.A.|(PB

: foDEUAIQB :

PENGADILAT\ AC.d44, T-{L4-ML'TA 005.01.31.652130.000.KD

I. I]NIT BARANG III- PENGADAAT\

t. a. Merk

b. Tvpc c. lh.

Pembrlatan

a. Pabrik b. Negara c. Perakitati

Dal a iviuat

Bobor Dala Mcsid Isi silinder Mcsir Penggcrak

-iumlalr fi,,lesin Bahan tsakar

-\-o.

Suzuki Smash

l.

Cara

Perolehal :

Saldo Awal

SPN,I 2003

AI'BN SUZUW .]EPANG

3.

Tgl.

2

I tf| (-a

MOTOR

l BENSIN L402-l01S8ti4l M{8FD1

10C3J-199591 5480249 DM 4070 C

Perolehan :

18-08-20{)3 4.

Kondisi ?qolchan

I

Baik

-t j

6- 7. 5. DasarHarga Ilarga Sunber

: Rp

5,i00.000 :

Ilarga Perolehan

n n t t.

L:

Nr.r..

L)ana :

Ai'ilN

Tpi.:

rV. UNIT PENGCUNA ],

NAlirA

Udt : PENC{ILAN

ACA.T,TA

IILAMU]/"

l\{esill

No. Rangka

2. Alamat ;

JLN. TRANS SULAWF-SI

.r*o. BPKB No. Polisi

IL PERLENCKAPAN V. CATATAN PENGISI

Lretujui

tEl. :

1l)_n_2{}t

I Xma Pejabat

I Drs. HARNAN PODUNGGE. SH

S6r?01 Stmlitur

hda Gqpcl

tangan dan

Dlisi

Tg1.

Nanla Pejabat

Jabatan

Tarda tangao .lan stc'

pe1

30- r2-20i l SRI HARTATY ARI}' SIILEMAN. A.MD

KUASA ARAN

OPERATOR SIMAK

B},O.I

ri 3e

?er.: nJak perl,.rulttt{.1},:,{t{ f,r$-qs Iiltu$-tI

.L#ltNu

3.{}!{!N}bT{at$t !f.\(;"!,!]l

!.,Ai\ Tt:\'.{;f; I {X}ttt}x

1..11.i}

Eaarrg :

3.A2.1.)1.04.001 .2

r-'al>'l-:l

rf}E tJ'T'l'Tac x!a Dr-!-1a.

(KrB)

KELOMPOK SULI Bi,il,,\

(ILOM-POK

i.jr; ; iLa-T

rlr\-Gi.-Lrr

I u*ri : ALAT ANGKnTAN DARAT BERMOTOR :

i<lNDAIiJd\,qN tsERM01OR tsLRODA DU,rr, SL-L-S-U-'J

I i;.r ',ii.\T.)t{

NAM-A- LjAKPB

i\LLUt,iyUi\ :

St I

a. No.

KIB |

2 b Kd

; xoDf ItAKpB :

PENG.4.DIL Jl{ AGAMA TII-AMUTA 005.01.31.652130.000.KD

L UliIT BARANG IIL PENGADAAN

t.

a.

Me* b. T11le c. lh. Penbuatan

a. Pabrik b. Negara c. Perakitar

Da}a Muai Bobot Daya Mesir/ Isi silinder Mesin Pcnggcali

Juurlah ,rlesin Bahan Bakar No. Mcsill

No. l{angka No. DPKB No Polisi

Suzuki Smash

l

Cara

Perolehan :

Saldo

A$al SPM 2t103

2.

Dari SIJZUK] IEPANG

3.

Tgl.

2003

2

110

Peroiehim 4. Kordisi Pcrolehai

: :

10-01-2004

tsai,k

{ i

6. 7 5 Dasar

lIarga Sumber

llarga : Rp

-i.500-000 :

IJarga Perolehan

6.

& I t_ n IL

cc

No.:

Dana :

A],iiN

Tgl.: MOTOR

IV. L,N"T PENGCUNA I BENSlN

L

Nama U11ir

L-lr

: lLNCArin.At'i AGAIvt

{-ftl.AMtJlA

rl lll l?rllli

MI8rD11oCC3J-368265

2.

'7949399

DM 4049 C

Alamat :

JLN.TIIANS SLII-AWEST

IL PERLENGKA"AII

V. CATATAN PENGISI I

flretu.jui

Tg1. lfua

Peiabat

.-&tan

Struttur

IzJa

tangan dan

-F+t

30-12-2A t1

Diisi

Tg1. :

i0-12-201I Drs. HARNAN PODIINC'GE, SH

Nana Pejabat

KUASA PENGGUNA

I

SRt

Ii{RTATY ALlF SULEMAN. A.MD

Jabatm r

OPERATOR SMAK BMN

Tanda tangan dan steinpcl

.)

r.-c'€

yaag tiiai( 9ed!