Pauliskolan: Vetenskapligt arbete årskurs 2: BG och BET

Innehåll: Samhällskunskap och psykologi

Form: Svenska/svenska som andra språk och engelska.

Varför gör vi detta?

Examensmål

Samhällskunskap 2 - central innehåll:

Svenska 02  - centralt innehåll:

 Svenska som andraspråk 2 - centralt innehåll:

 

Hur

ÄMNE

Ansvarsområde

Samhällskunskap 2

Ansvarar för det vetenskapliga innehållet

Godkänner syfte, problemformulering, avgränsning samt metod och material med utgångspunkt från samhällsämnet.

Inhämtande och sammanställning av material.

Psykologi  2

Ansvarar för det vetenskapliga innehållet

Svenska 02/

Svenska som andra språk 02

 

Ansvara för skrivandet, formen, funktionen och språket,

Notapparat.

Layout med: typsnitt, teckenstorlek, radavstånd, styckeindelning, sidhuvud och sidfot

Opponering

Engelska 06

Abstract

 

Kunskapskrav

Samhällskunskap 2

E

C

A

Eleven kan analysera
komplexa samhällsfrågor och identifiera orsaker och
konsekvenser. I analysen
använder eleven * samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt värderar dem med ** omdömen.

* med viss säkerhet

* med viss säkerhet och enkla omdömen


* med säkerhet

** nyanserade omdömen

Eleven diskuterar *
orsakerna samt politiska, ekonomiska och sociala konsekvenser av olika lösningar på samhällsfrågor.

* översiktligt

* utförligt

* utförligt och nyanserat

Eleven kan ge * argument för sina ståndpunkter och värderar med **omdömen andras ståndpunkter.

* enkla  

** enkla

* välgrundade

** enkla

*välgrundade och nyanserade ** nyanserade

I arbetet med samhällsfrågor kan * eleven söka, granska och tolka information från olika källor, göra adekvata källhänvisningar samt göra ** reflektioner om källornas relevans och trovärdighet.

* med viss säkerhet

** enkla

* med viss säkerhet

** välgrundade

* med säkerhet

** välgrundade och nyanserade

Eleven kan *, och på ett
strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulerar ** sig i förhållande till källorna

* med viss säkerhet

* med viss säkerhet

** självständigt

* med säkerhet  

** självständigt

Svenska 02

Muntlig framställning

Med viss säkerhet

Nyanserat

Nyanserat med säkerhet

Samla information

Med viss säkerhet samla och sovra

M

Med viss säkerhet

Nya perspektiv

Med säkerhet.

Belysande exempel och vidgade perspektiv

Skriva

Utredande med en tydlig disposition

..Klart och varierat

Väldisponerat.

Språket ledigt, varierat och välformulerat.

Skriva

Formulera en tes och ge stöd till den

Hålla sig konsekvent till tesen och ge välgrundade argument till den.

…+

relevant bemöta tänkta motargument

Språkriktighet

MB

Form

Citat