Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Västerby 2014-07-18

Nynäshamns Ungdomsfullmäktige

Nynäshamns Naturskyddsförening

℅ Tore Söderqvist

nynatur@hotmail.com

Svar på enkät

Vi tackar för enkäten och beklagar vårt sena svar. Eftersom vi är fritidspolitiker är det först nu under vår ledighet som vi har haft möjlighet att avsätta tid för att besvara frågorna på bästa sätt. Vi måste också tyvärr uppmärksamma Er på att vi uppfattar det som att det finns några otydligheter, felaktigheter och sammanblandningar i frågorna. På grund av detta resonerar vi lite kring frågeställningarna innan vi besvarar. Om det är något vi har missförstått eller något som är oklart så ber vi Er kontakta oss för ett förtydligande.

Svaren nås via länken www.sorundanet.se/2014-07-18.html

Vänligen

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Per Ranch

Ersättare i Nynäshamns kommunfullmäktige


Fråga 1

I Östersjön har länge problem funnits med övergödning, överfiske och miljögifter. Numera har klimatförändringar, utsläpp av farliga små partiklar och hormonstörande ämnen också blivit ett hot mot världens känsligaste innanhav, det som omger nästan hela vår kommun. De döda bottnarna i Östersjön breder fortsatt ut sig och vattnet innehåller på tok för mycket av ämnen som skadar hela näringskedjan, med inverkan på livsmedlet fisk. Ska Östersjön avgiftas måste hela vår vardag avgiftas, vilket är svårt för en enskild kommun att styra. Kemikalier tillsätts i produkter som tillverkas långt borta och importeras hit. Alla andra faktorer som påverkar Östersjön negativt (näringsläckage från skog och jordbruk, läkemedelsrester och små farliga rester från plaster, nanopartiklar och nedfall från förbränning) är också svårpåverkat. Men ändå:

 1. Hur vill ditt parti konkret ta itu med dessa problem?

Svar 1 a

Vi uppfattar att frågan adresserar problemen med miljöpåverkan av Östersjön. Kommunens strategi för vatten och avlopp, VA, har stor inverkan på kommuninvånarnas samlade miljöpåverkan av Östersjön. Kommunens nuvarande VA-strategi är gammalmodig, tar alldeles för lång tid att genomföra samt kostar för mycket. Det finns moderna lösningar som kan genomföras betydligt snabbare och till lägre kostnader. Vi vill att en ny VA-plan baserad på dessa lösningar tas fram. En relatvit enkel åtgärd är att kräva separerade avlopp vid nybyggnation. Lokala återvinningsstationer och kompostkvarnar kan också vara krav vid nybyggnation. För att minska påverkan från kemikalier och främmande ämnen som tillsätts långt borta och importeras är lokalt producerade tjänster och varor viktiga. Kommunen bör om möjligt prioritera detta vid upphandling.

Fråga 2

Ett av Sveriges miljömål säger att vi skall ha ”Ett rikt växt- och djurliv”, dvs. ha en rik biologisk mångfald. Målet utgör grunden för bl.a. all matproduktion, det är från naturen maten kommer, liksom andra ekosystemtjänster.

 1. På vilka sätt vill ditt parti se till att Nynäshamns kommun uppfyller miljömålet om en rik biologisk mångfald?
 2. Ett av de områden i kommunen som har en ovanligt rik biologisk mångfald är markerna runt det gamla kalkstensbrottet i Stora Vika. Där finns bl.a. apollofjäril och över 40 andra rödlistade fjärilsarter. Där finns också en välbesökt natur- och kulturstig. Naturen och kulturen bidrar till att göra Stora Vika attraktivt för boende och besökare. Samtidigt har Sakab planer på att utnyttja brottet som förvarings- och hanteringsplats för avfall.
 1. Vad är er inställning till Sakabs planer?
 2. Om ni är negativt inställda till Sakabs planer, hur vill ni att kommunen ska agera för att se till att Sakabs planer inte blir verklighet?
 3. Vad anser ni om möjligheten att kommunen byter mark med ägaren av kalkstensbrottet och omgivande marker för att på så sätt möjliggöra friluftsinriktade och kulturellt inriktade verksamheter där?
 4. Vad är er inställning till att göra markerna runt kalkstensbrottet till naturreservat?
 1. Genom köpet av Stockholms stads marker äger nu kommunen stora skogar och andra marker, särskilt i kommunens nordöstra del. På så sätt har man rådighet över den biologiska mångfalden i dessa områden. Lättåtkomlighet via Nynäsbanan och Sörmlandsleden och höga naturvärden gör markerna attraktiva för rekreation, både för närboende och besökare.
 1. Hur vill ni att kommunens skogs- och jordbruksmarker ska användas i framtiden?
 2. Hur kan de höga rekreations- och naturvärdena komma till nytta för kommunens utveckling?
 3. En del av skogarna i den nordvästligaste delen gränsar till naturreservat (Österby och Borgberget-Slätmossen) och korsas av Sörmlandsleden. Vad är er inställning till att avsätta dessa skogar som naturreservat eller friluftsområden med naturvårdsanpassat skogsbruk?

Svar 2 a

Vi vill att kommunen i ett första steg genomför en naturinventering. Därefter analyseras naturinventeringen och en långsiktig plan med tydliga mål för en rik biologiskt mångfald tas fram. Slutligen genomförs denna plan.

Svar 2 b

Först och främst vill vi lyfta fram att Stora Vika har utsatts för mycket stor miljöpåverkan under lång tid[1] och att kommunen under flera årtionden underlåtit att inventera området och upprätta en plan för hur området ska förvaltas i framtiden. Kommunen har alltså försuttit flera chanser att påverka utvecklingen och nu är kommunens möjligheter mycket små.

Svar 2 b i

Vi är negativt inställda till planerna men har inte alla fakta.

Svar 2 b ii

Vår bedömning är att kommunen har mycket små möjligheter att direkt påverka planerna eftersom det handlar om en verksamhet där kommunen varken är sakägare eller tillståndsmyndighet. Kommunen kan skriva till tillståndsmyndigheten, i första hand länsstyrelsen, och med kraft framföra kommunens åsikter. Kommunen kan skyndsamt genomföra en inventering som kan visa på att hela eller delar av Stora Vika måste saneras från skadliga ämnen innan fortsatt verksamhet kan ske. Kommunen kan avsätta resurser, t.ex. jurister, som driver frågan, avlastar och hjälper de ideella krafter som för närvarande är engagerade.

Svar 2 b iii

Vi bedömer att möjligheterna för ett markbyte är små men givetvis är vi positiva under rätt förutsättningar. För det första; vill vi ha den här verksamheten på annan plats i kommunen? För det andra; förfogar kommunen över mark på annan plats där den här verksamheten kan bedrivas? För det tredje; det finns ett avtal mellan två parter om en viss verksamhet på en viss plats. Utan kunskap om avtalsdetaljerna bedömer vi att ett markbyte måste godkännas av båda parter. För det fjärde, markägaren vill säkert kompenseras ekonomiskt inte bara för marken utan även för den förlorade affären. Vi har ingen aning om värdet på den förlorade affären och givetvis måste kommunens skattebetalare avgöra vad det är värt att upplösa avtalet. Om verksamheten inte får tillstånd faller givetvis detta scenario och dessutom värdet på marken varvid ett markbyte borde vara möjligt.

Svar 2 b iv

Vi är positivt inställda till ett naturreservat runt kalkstensbrottet men kan inte bedöma möjligheterna att genomföra detta.

Svar 2 c i

Vi anser att kommunen ska genomföra en naturinventering av markerna. Resultatet ska analyseras och  ska vara underlag till en långsiktig plan av förvaltningen av kommunens skogs- och jordbruksmarker.

Svar 2 c ii

Nynäshamns kommuns höga rekreations- och naturvärdena gör kommunen attraktivare för besökare och nya invånare. Kommunen kan också vara en positiv förebild för andra kommuner.

Svar 2 c iii

Vi är försiktigt positiva men först måste en naturinventering och en plan på långsiktig förvaltning tas fram.

Fråga 3

NCC har lagt ner planerna på bebyggelse i Hamnviken. Vill ditt parti att det ska byggas nya bostäder längs Strandvägen, i Hamnviksområdet eller i Lövhagenområdet, eller är det slutbyggt i dessa områden nu?

Svar 3

Vi anser att det inom överskådlig framtid är slutbyggt längs Strandvägen, i Hamnviksområdet och i Lövhagenområdet. Tätorten Nynäshamn kan växa genom förtätning och det finns gott om mark i övriga delar av kommunen. Vi har yttrat oss om Strandvägen som tydliggör att vi vill bevara den för all framtid[2].

Fråga 4

Enligt uppgift från Upphandling Södertörn köper kommunen in 100 % grön el till sina verksamheter, vilket är mycket bra. För kommunens bostadsbolag är bara 28 % av den el som köps in till bolagets verksamhet förnybar (grön) el.

 1. Anser ni att kommunen ska påverka bostadsbolaget så att deras inköp av el till 100 % består av förnybar (grön) el?
 2. Hur vill ditt parti i så fall att kommunen påverkar?

Svar 4 a

Vi anser att kommunen som ägare ska påverka sitt eget bolag till att köpa 100% förnybar el. Om detta påverkar hyrorna bör det ske i samråd med hyresgästerna.

Svar 4 b

Eftersom kommunen är ägare så sker påverkan enklast genom ett ägardirektiv.

Fråga 5

Att äta ekologiskt, vegetariskt och närproducerat är miljöbra. Vissa kommuner har insett detta till fullo. Exempelvis har Uppsala kommun beslutat att senast år 2023 ska 100 % av maten som serveras i Uppsalas skolor och förskolor vara ekologiskt producerad. Enligt Nynäshamns kommuns miljömål ska andelen ekologiska livsmedel som köps in till kommunens verksamheter vara 25 % år 2015. 2013 var andelen 5 %.

 1. Hur vill ditt parti se till att detta miljömål nås?
 2. Kommer ni att kräva att ekologiskt prioriteras framför billigast vid upphandlingar?
 3. Är ert mål att andelen ekologiska livsmedel som köps in till kommunens verksamheter blir 100 %? Vilket år anser ni i så fall att detta mål ska vara uppfyllt?
 4. En önskan finns om att mycket bättre och godare vegetariska rätter skall serveras, särskilt i skolorna. Det kräver ökad kunskap bland oss alla och kökspersonal. Hur får vi den, anser ditt parti?

Svar 5 a

För att nå Nynäshamns kommuns miljömål ska ekologiska livsmedel prioriteras vid upphandlingar.

Svar 5 b

Vi kommer att kräva att ekologiskt prioriteras framför billigast vid upphandlingar.

Svar 5 c

Vårt mål är att andelen ekologiska livsmedel som köps in till kommunens verksamheter blir 100% och det målet ska vara uppfyllt år 2023

Svar 5 d

Bättre och godare vegetariska rätter skall serveras, särskilt i skolorna. Det kräver kunskap och vi tror att kunskapen finns hos kökspersonalen.  

Fråga 6

Det finns seriösa beräkningar på att det 2050 kommer att finnas ungefär 200 miljoner människor i världen som tvingats fly på grund av naturkatastrofer och/eller klimatförändringar. De allra flesta av dessa antas komma från världens fattigaste och mest krigsdrabbade länder. Nynäshamns kommun förutspår i sin Översiktsplan en befolkningsökning med ca 10 000 personer till 2025, en ökning med 1000 personer/år. Med utblick mot 2050 kan antas att även vår kommun måste planera för en mångdubbel ökning, därför att Sverige och Nynäshamn har förhållandevis goda förutsättningar klimatmässigt. Hur ser ni till att så många nya invånare får möjlighet till boende och samhällsservice? Hur kan vi nu veta hur dessa flyktingar vill bo och verka?

Svar 6

Först och främst ställer vi oss frågande till uppgiften “​Nynäshamns kommun förutspår i sin Översiktsplan en befolkningsökning med ca 10 000 personer till 2025, en ökning med 1 000 personer/år.” Vi kan inte finna denna uppgift i gällande översiktsplan[3]. Finns den verkligen där?

Vi uppfattar det som att två frågor har blivit ihopblandande; kommunens befolkningsprognos och ett eventuell framtida inflöde av klimatflyktingar.

Kommunens befolkningsprognos

Befolkningsökningen 1 000 personer/år ska inte ses som en prognos utan är politiska mål beslutade av den nuvarande kommunledningen. Eftersom målet med en ökning av 1 000 personer/år inte har uppnåtts, har målet de senaste åren ändrats till 1-2 % befolkningsökning per år, vilket ger en folkökning på ca 250-500 invånare per år. Inte heller detta mål har uppnåtts under de senaste fem åren, varför siffran 10 000 nya invånare till 2025 är orealistisk. Den nuvarande kommunledningen har en tro på att nya invånare bara ger skatteintäkter, men det är viktigt att komma ihåg att nya invånare också medför ökade kostnader i form av byggnation av bostäder, skolor, förskolor, äldreomsorg, service, vägar m.m. Det nuvarande skatteutjämningssystemet gör också att det tar tid innan en kommun får skattepengarna från nya invånare, eftersom det baseras på vilka som är skrivna i en kommun 1 nov. året innan. Många investeringar kan behöva göras innan kommunen får pengar för dessa invånare. Ett exempel på att denna orealistiska vision av befolkningsutvecklingen har genererat stora onödiga kostnader för nuvarande kommuninvånare är dragning av ledningar för Stockholm Vatten som är dimensionerad för en betydligt större befolkningsutveckling än vad som kommer att ske inom överskådlig tid. Det är nog dessutom minst sagt tveksamt om kommunledningens optimistiska prognoser för befolkningsutvecklingen grundar sig i att den ökande befolkningen ska bestå av enbart flyktingar. Med nuvarande och av SCB prognosticerad folkökning, ca 1% årligen, bedömer vi möjligheten till boende och samhällsservice för nya invånare som goda.

Eventuell framtida inflöde av klimatflyktingar

Klimatförändringarna är vår och kommande generationers största utmaning. Konsekvenserna är oförutsägbara och påståendet att Sverige och Nynäshamns kommun har bättre förutsättningar än andra länder och kommuner är högst osäker. Tvärtom, stora delar av kommunen kan översvämmas om havsnivåerna stiger. En förändring av Golf-strömmen kan leda till ett arktiskt klimat i norra Europa vilket tvingar oss att fly till andra länder och världsdelar. Att enbart planera för ett inflöde av klimatflyktingar är således bara halva utmaningen. Kommunen bör även planera för ett utflöde av invånare och en minskning av kommunens befolkning. Sammantaget är vår bedömning att hanteringen av dessa utmaningar måste initieras, planeras och genomföras nationellt och internationellt. Enskilda kommuner kan inte förväntas hantera dessa frågor på egen hand. Enskilda kommuner kan dock aktivt följa frågan och även ta fram scenarier där kommunens befolkning ökar resp. minskar med t.ex. 50%. Ett mål för ett sådant arbete bör vara att få en bättre bild av hur dessa klimatflyktingar vill bo och verka. Vi stödjer att kommunen tar fram en långsiktig plan baserad på dessa scenarier.

Mer information om Sorundanet Nynäshamns kommunparti finns på vår hemsida www.sorundanet.se - Välkommen att besöka oss!

edit

Alla bilder får fritt publiceras om källan www.sorundanet.se anges och bilderna ej ändras.

Sorundanet-Per-Ranch-HR.jpg                index.jpg

Per Ranch - Artikelförfattare                Solros - Sorundanet Nynäshamns kommunpartis symbol


Vi finns i Nynäshamns kommunfullmäktige sedan 2006, har en humanistisk grundsyn och värnar demokratin. Vi vill med

kunskap och långsiktighet förändra hela vår kommun till den attraktiva platsen där alla vill växa upp, leva och bli gamla.

Sorundanet Nynäshamns kommunparti, Västerby, Pl 4474, 137 94 NORRA SORUNDA

Tel 0708-92 17 50, kontakt@sorundanet.se, www.sorundanet.se


[1] www.sorundanet.se/2013-09-03.html

[2] www.sorundanet.se/2014-07-14.html

[3] www.nynashamn.se/download/18.1c7e861513bbc93e947d74/1365694418594/%C3%96P_enkelsidor.pdf