ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಯೋಜನೆ- ಸ್ಯಾಟ್ ಕಾಮ್  ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಿವರ

ಜಿಲ್ಲೆ:ಧಾರವಾಡ

ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಅನುದಾನ: 37.60 ಲಕ್ಷಗಳು

ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಯೋಜನೆ- ಸ್ಯಾಟ್ ಕಾಮ್  ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಿವರ

ಜಿಲ್ಲೆ:ದಾವಣಗೆರೆ

ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಅನುದಾನ: 41.70ಲಕ್ಷಗಳು

ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಯೋಜನೆ- ಸ್ಯಾಟ್ ಕಾಮ್  ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಿವರ

ಜಿಲ್ಲೆ: ಮಂಗಳೂರು

ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಅನುದಾನ: 25.70ಲಕ್ಷಗಳು

ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಯೋಜನೆ- ಸ್ಯಾಟ್ ಕಾಮ್  ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಿವರ

ಜಿಲ್ಲೆ:ಬೆಂಗಳೂರು

ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಅನುದಾನ:46.50ಲಕ್ಷಗಳು

ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಯೋಜನೆ- ಸ್ಯಾಟ್ ಕಾಮ್  ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಿವರ

ಜಿಲ್ಲೆ: ಗುಲ್ಬರ್ಗ

ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಅನುದಾನ:  42.60ಲಕ್ಷಗಳು