Dokuments prezentēts
LOF valdes sēdē

2019.gada 15.maijā

LOF Tehniskā komisija

Komisijas sastāvs, darbības virzieni un mērķi 2019

Vīzija

Latvijā tiek rīkotas kvalitatīvas visu līmeņu orientēšanās sacensības – starptautiskās sacensības, LOF sacensības un klubu sacensības. Sacensību rīkošanas pamatprincipi ir sportiskais godīgums, savlaicīga sacensību un to rajonu plānošana, pasaules standartiem atbilstošas kartes, jaunāko tehnoloģiju pielietojums un sacensību līmenim atbilstošs serviss.

Komisijas darbības joma

Orientēšanās sacensību rīkošana, tai skaitā sacensību noteikumi, sacensību kartes, sacensību plānošana, rīkotāju pilnvarošana, sacensību uzraudzība, sacensību inspekcija, tehnoloģiju izmantošana.

Tehniskās komisijas sastāvs
Apstiprināts LOF valdes 15.05.2019 sēdē

Vadība, atbildības sfēra

Juris Cebulis – komisijas vadītājs, sacensību noteikumi

Jānis Lazdāns – komisijas vadītāja vietnieks, sacensību inspekcija

Matīss Ratnieks – komisijas vadītāja vietnieks, sacensību rīkošana

Ainārs Lagzdiņš – komisijas vadītāja vietnieks, orientēšanās kartes

Andris Strazdiņš – komisijas vadītāja vietnieks, tehnoloģijas

Komisijas locekļi, darbības sfēra

Ainārs Lupiķis – sacensību rīkošana

Normunds Bērziņš – sacensību rīkošana, sacensību kalendārs

Daniels Kārkliņš – sacensību rīkošana

Guntars Mankus – sacensību inspekcija, WRE, tehnoloģijas

Edmunds Zvaigzne – sacensību kartes

Atis Zariņš – sacensību kartes

Kristaps Tamužs – sacensību noteikumi

Kārlis Osis – tehnoloģijas

Tehniskās komisijas darbības virzieni

1. Sacensību rīkošana

Darbības joma: Sacensību rīkotāju koordinācija un pieredzes apmaiņa, sacensību un sacensību rajonu plānošana, Latvijas kauss, WRE koordinācija, elites sērija.

Atbildīgais: Matīss Ratnieks

Dalībnieki: Normunds Bērziņš, Ainārs Lupiķis, Daniels Kārkliņš, Guntars Mankus

Mērķi: Noteikt sacensību rīkošanas standartu (minimālās prasības) LOF plāniem atbilstošā līmenī; nodrošināt Latvijas čempionātu un Latvijas kausa sacensību sarīkošanu; sagatavot Latvijas elites sērijas konceptu.

2. Sacensību inspekcija

Darbības joma: Sacensību inspekcijas koordinācija, inspektoru sagatavošana – apmācība, sertifikācija, sacensību žūrijas koordinācija.

Atbildīgais: Jānis Lazdāns

Dalībnieki: Juris Cebulis, Guntars Mankus

Mērķi: Nodrošināt Latvijas čempionātu un Latvijas kausa sacensību atbilstību noteiktajam standartam, nodrošināt augstu inspekcijas kvalitāti – atbilstoši IOF un LOF prasībām.

3. Sacensību kartes

Darbības joma: Karšu standarti un to lietojums, karšu reģistrs, sacensību rīkotāju un karšu autoru konsultēšana par karšu apzīmējumu lietojumu un karšu drukāšanu.

Atbildīgais: Ainārs Lagzdiņš

Dalībnieki: Edmunds Zvaigzne, Atis Zariņš, Jānis Lazdāns

Mērķi: Uzturēt karšu reģistru, organizēt karšu kvalitātes uzraudzību, publicēt orientēšanās karšu, t.sk. orientēšanās poligonu izvietojuma shēmu Latvijas teritorijā.

4. Noteikumu uzraudzība

Darbības joma: Sacensību noteikumu un citu normatīvo dokumentu sagatavošana un aktualizācija. Sacensību rīkotāju, inspektoru u.c. konsultēšana par sacensību noteikumiem.

Atbildīgais: Juris Cebulis

Dalībnieki: Kristaps Tamužs

Mērķi: Nodrošināt sacensību noteikumu, nolikumu un citu dokumentu aktualitāti un atbilstību IOF noteikumiem un Latvijas vajadzībām.

5. Tehnoloģijas

Darbības joma: Tehnoloģiju (atzīmēšanās, laika uzņemšana, GPS, radio KP, rezultātu apstrāde utt.) ieviešana un izmantošana sacensību rīkošanā – stratēģija un koordinācija. Sacensību rīkotāju konsultēšana un apmācība.

Atbildīgais: Andris Strazdiņš

Dalībnieki: Guntars Mankus, Kārlis Osis

Mērķi: Ieviest labo praksi tehnoloģiju lietošanai sacensībās.

Tehniskās komisijas reglaments

  • Tehniskā komisija pieņem lēmumus uz vienprātības pamata, panākot to diskusijas rezultātā.
  • Ja nav iespējams panākt vienprātību, tad lēmumu pieņem balsojot. Balsojumā piedalās 5 atbildīgie par darbības virzieniem vai viņu pilnvarotie pārstāvji. Lēmuma pieņemšanai nepieciešamas vismaz 3 balsis no 5.
  • Diskusijas un lēmumu pieņemšana notiek klātienē – komisijas sēdēs vai neklātienē – pa e-pastu. Komisijas lēmumi tiek publicēti LOF interneta lapā
  • Komisijas sēdes sasauc Komisijas vadītājs vai viņa pilnvarots pārstāvis. Komisijas sēdes ir atklātas, tās tiek izsludinātas LOF interneta lapā.
  • Jautājumus diskusijai un lemšanai iesniedz atbildīgais par attiecīgo darbības virzienu vai viņa pilnvarots pārstāvis.
  • Neklātienes diskusijas atkarībā no tēmas ir publiskas vai notiek Komisijas locekļu vidū.