Atodiad Nettle Premium Supplement Cheyenne

Mae gan danadl poethion gefndir hir o ddefnydd gan nifer o ddiwylliannau, menywod smart, iachawyr yn ogystal â llysieuwyr. Dyma ychydig o fanteision iechyd a llesiant danadl poethion.

o Yn dod ag Energy-Nettles yn ôl, mae o fudd i'r nerfau yn ogystal â niwronau, chakras a'ch system egnïol gyfan. Mae defnydd tymor hir o arllwysiadau bob dydd yn cynorthwyo'r rhai sydd â phroblemau parhaus fel alergeddau, twymyn gwair, firws Epstein-Barr, AIDS, chwyddiadau nerfau fel lumbago a phoen nerfol sciatig, blinder a blinder anghyffredin.

o Gall yr arennau yn ogystal ag Adrenal Tonig-Nettles wella celloedd yr arennau, creigiau yn yr aren neu'r bledren yn ogystal ag anghysur yn yr aren. Mae nythod yn wych ar gyfer lliniaru dŵr yn ogystal â heintiau system wrinol cronig.

o Yn rhoi hwb i Dreuliad-Nythod yr afu, y bledren fustl a'r ddueg. Gall wella briwiau yn y bol yn ogystal â'r coluddyn. Yn ogystal â hyn mae'n cynhyrfu symudiadau afreolaidd y coluddyn yn ogystal â chywilydd y coluddion.

o Atgyfnerthu system resbiradol Yfed-system yn gymysgedd o arlliwiau bob dydd yn ogystal â chryfhau'r system anadlu, yn enwedig i'r rhai sydd â chlefydau ysgyfaint eithafol mewn gwirionedd. Gallwch hefyd yfed alcohol y cymysgeddau hyn ar gyfer annwyd a ffliw, asthma bronciol, peswch, clefyd anadlol a niwmonia.

I wneud trwyth, caffael danadl sych wedi'i adael o ansawdd. Anghyfreithlon 1 owns mewn jar cwarts gwydr. Arllwyswch ddŵr berwedig drosodd i'w lenwi yn ogystal â chymysgu'r dail o gwmpas i weld iddo eu bod yn dirlawn. Cap yn ogystal â gadael iddo gael ei osod am 2-4 awr. Straeniwch a diodwch eisin neu gynheswch gyda mêl os yw'n well gennych. Yn yr un modd, gallwch gyfuno â gwellt ceirch a deilen comfrey am fwy fyth o fanteision.

Ynglŷn â Rhwydo

Mae danadl poethion yn cael ei ddosbarthu fel “amgylchedd-gyfeillgar”, fel eco-gyfeillgar mwstard yn ogystal â lawntiau dant y llew. Mae'r planhigyn a hefyd y gwraidd yn cael eu cywiro mewn llawer o ffyrdd, fel y gellir cyfrannu'r ddau at eich fformiwlâu sugno.

Yn cynnwys digon o faetholion pwysig, bydd canran o'r danadl yn sicr yn rhoi hwb sylweddol i'ch sudd. Gall fod yn sugno ar ei ben ei hun, neu ar gyfer blas mwy deniadol, ei gyfuno â gwahanol lysiau eco-gyfeillgar eraill a ffrwythau.

Sylwer: Mae un math arall o rwyd yn cael ei alw'n danadl marw gwyn, a hefyd nid hwn yw'r math o danadl yr ydych am ei ddefnyddio yn eich sudd.

Llidiwr Curative

Gelwir y planhigyn hwn yn danadl “boenus”, yn ogystal â bydd yn sicr yn eich anafu os ydych chi'n ei gyffwrdd â dwylo moel. Mae danadl yn gartref i gyfoeth o sticeri bach ar y dail a'r coesynnau sydd wedi cwympo ac sy'n llidus i groen dynol. Yn ffodus, ni fydd y danadl yn eich pigo unwaith y caiff ei sudd.

Fodd bynnag, yr hyn sy'n cŵl yw bod gan y stondinwyr ychydig o histamin yn ogystal ag asid fformig. A hefyd beth mae hynny'n ei olygu yw bod danadl yn gweithredu fel triniaeth amserol y gellir ei defnyddio at lawer o ddibenion.

Dewiswch y cyfan yn rhad ac am ddim neu'r rhan fwyaf tebygol o farchnata

Os ydych chi'n dymuno cael danadl am ddim o ran cost, mae'n bendant yn ymarferol. Un fantais braf o ehangu eich hun yw y bydd y danadl yn sicr yn dod â chwilod da i mewn i'ch ystafell fabanod.

Os mai tasg yr ydych yn dewis ei cheisio yw hon, edrychwch arni eich bod yn gwisgo rhai gorchuddion â llaw ac yn aros yn glir rhag cyffwrdd â'r danadl nes i chi ei roi yn eich peiriant sugno. Os nad ydych yn dymuno mynd ar y llwybr Gwneud Pethau Eich Hun, edrychwch ar farchnad eich ffermwr lleol yn ogystal â siop fwyd naturiol arall i weld a allwch chi ei darganfod.

Gwybodaeth Faethol ynghylch Rhwydo

Heddiw, mae angen i mi gyfaddef, mae gan danadl fwy na 7 eiddo hudolus neu breswyl sy'n gwella hud. Yn fy amddiffyniad fy hun, fe wnes i ychwanegu arwydd plws yn nheitl yr erthygl hon! Ond treuliwch amser yn ogystal â pharatoi i gael eich synnu, gan fod y planhigyn hwn yn rhith-bwerdy rhithwir.

Yn y bôn, mae danadl yn dylanwadu ar adborth cemegol yn y corff. Mae ganddo hefyd gefndir, ar ôl cael ei ddefnyddio'n ôl yn yr hen Wlad Groeg fel diwretig a chelfyddyd.

Heddiw rydym yn deall y gellir defnyddio danadl fel dadwenwynydd ar gyfer y colon yn ogystal â'r gwaed. Mae'n wych fel triniaeth ar gyfer creigiau aren, problemau'r bledren, llacrwydd y coluddion yn ogystal â dysentri. Gall danadl hefyd fynd i'r afael â diffyg fitamin D, ricedi ac anemia.

Mae danadl yn atgyfnerthu yn ogystal â dadwenwyno yr ysgyfaint, yr afu, a'r rhydwelïau. Rhag ofn eich bod yn ystyried glanhau, dylid cynnwys danadl.

Yn ogystal, oherwydd dylanwad effeithiol danadl ar lif y gwaed, gall fod yn werthfawr i bobl sy'n profi eiddilwch oherwydd salwch fel AIDS neu ganser. Edrych am rwydo am amodau colli gwaed mewnol, gan gynnwys nosebleeds a hefyd colli gwaed y groth. Mae ymchwil hefyd yn dangos bod danadl yn fuddiol wrth ddelio â phwysedd gwaed uchel a diabetes.

Arhoswch, Mae hyd yn oed mwy

Mae danadl hefyd yn driniaeth amserol bwerus, ac mae'n ardderchog ar gyfer ewinedd, croen a gwallt hefyd. Mae danadl yn elfen gyffredin a geir yn rhestrau gwirio cynhwysion siampŵau gwallt yn ogystal â chynhyrchion gofal croen. Yn yr un modd, mae danadl hefyd yn feddyginiaeth ardderchog ar gyfer curo màs cyhyrau, gwallt yn ogystal â chroen y pen sy'n olewog iawn, yn ogystal â theneuo gwallt.

Gellir trin Dermatitis yn ogystal â mathau eraill o doriadau croen gyda danadl fel eli amserol. Yr un peth yn union ag amodau gwynegol fel poen gowt a llid ar y cyd hefyd, sef yr hyn sy'n cael ei gydnabod fwyaf o bosibl. Mae ganddo alluoedd anhygoel ar gyfer lleihau llid, ac mae pobl hefyd wedi ei ddefnyddio ar gyfer anafiadau ar yr wyneb ac esgyrn brysur.

Pâr o Amrywiaethau Priodoleddau Amrywiol Eraill Rhwydo

Mae nifer o wahanol nodweddion eraill nad wyf wedi'u gweld yn y planhigion eraill yr wyf wedi edrych arnynt.

Mae yna brotein iach sy'n ffitio i asiantau hormonaidd y gall danadl gynyddu. Yr hyn y mae hyn yn ei ddangos yn y bôn yw y gall danadl ddelio â chyflyrau sy'n gysylltiedig â chyffro hormonaidd eithafol a achosir gan hormonau sy'n arnofio am ddim. Un enghraifft fyddai syndrom ofarïaidd polysystig y mae rhai menywod yn ei ddioddef. Mae un arall yn hyperplasia prostatig mewn dynion.

Yn ogystal, gall dynion sy'n profi BPH, hy hyperplasia prostatig anfalaen, wirio danadl fel ateb naturiol gan y gall ddileu'r pryderon sy'n cyd-fynd â'r amod hwn.

Peidiwch â defnyddio danadl yn y sefyllfaoedd hyn

Ni ddylai menywod beichiog neu ferched sy'n bwydo ar y bustych ddefnyddio gwefus. Gall danadl achosi cyfangiadau groth gan achosi colli'r baban heb ei eni, felly i fenywod beichiog, mae hyn yn bwysig iawn i'w ddeall. Ac yn yr un modd â bwydo yn y bust, nid oes digon o ymchwil i ddeall pa fath o effaith y gall danadl ei chael.

Bwydydd eraill i sudd gyda danadl

Dewisiadau danadl orau wrth eu sugno â bwydydd eraill, felly ceisiwch ei gymysgu â chêl, zucchini, betys, ciwcymbr, sbigoglys, calch, seleri, lemwn, sinsir, moron, afal, banana a hefyd oren.

Oeddech chi'n deall bod perlysiau o'r enw Stinging Nettles yn hynod o ddefnyddiol ar gyfer lles menywod? Mae mor fuddiol i fenywod o unrhyw oedran y gallant yfed alcohol yn ogystal â defnyddio'r gymysgedd bob dydd. Ar gyfer y ferch ifanc yn eu harddegau, y ferch ifanc sy'n disgwyl, y wraig sy'n gweithio y tu allan i'r cartref yn y byd llawn straen a'r wraig sy'n gweithio yn y cartref llawn straen, ynghyd â'r wraig menopos, mae danadl poethion wedi cael eu defnyddio yn ein plith ers miloedd o flynyddoedd.

Mae cymysgedd danadl a gymerir yn ddyddiol neu o leiaf nifer o weithiau'r wythnos yn adennill lles ac yn ein hysbrydoli. Gallwch hefyd ddefnyddio'r cymysgeddau ar eich croen a hefyd gwallt!

Ar gyfer pobl ifanc yn eu harddegau, gall danadl leddfu'r arwyddion a'r symptomau cyn-mislifol a rhoi maeth i'r holl organau a chwarennau. Mae yna lawer o galsiwm, magnesiwm, elfen hybrin a maetholion eraill ar gyfer y corff cyfan. Yn ogystal â gallant wneud eu rins gwallt eu hunain, glanhau croen a baddonau llysieuol ar gyfer iechyd a lles, hunan-ddelwedd gadarnhaol yn ogystal â cheinder.

Ar gyfer beichiogrwydd, mae danadl yn llawn fitamin K a haearn, yn union beth mae menyw feichiog yn ei ofyn, yn benodol drwy gydol ei thymor diwethaf. Mae Nettle yn hybu ansawdd a faint o laeth y fron.

Ar gyfer y merched sy'n gweithio, mae danadl yn meithrin eich adrenals. Mae slipiau blinder adrenal i mewn yn ystod y cyfnod hwn gan ein bod yn gofalu am bob person o'n cwmpas yn hytrach na ni'n hunain. Nawr yw'r amser i edrych ar ôl ein hunain, meithrin y chwarennau adrenal yn ôl i iechyd a gwirio unrhyw fath o broblemau sy'n gronig.

Ar gyfer danadl menopos, gall danadl helpu i sefydlogi ein hasiantau hormonaidd a hefyd ein pŵer. Pan fyddwn ni'n mynd yn grasiog, mae'n helpu i leddfu chwysu'r nos a hefyd yn tawelu ein nerfau. Mae nythod yn ein meithrin wrth i ni setlo i'r dde i mewn i gam newydd o'n bywyd.

Mae danadl yn berlysiau diogel a ysgafn. Roedd ein cyndeidiau'n dibynnu ar danadl a gallwn ddod ag ef yn ôl i'n bywydau heddiw ar gyfer ein hiechyd a'n harddwch.

Mae gan lawer o ddiwylliannau, merched doeth, llysieuwyr yn ogystal â therapyddion hanes hir o ddefnyddio danadl poethion. Ni ddylai danadl gael ei fwyta gan ddisgwyl merched neu ferched sy'n bwydo penddelw. Gall danadl greu cyfangiadau groth gan arwain at golli'r baban heb ei eni, felly mae disgwyl i ferched ddisgwyl hyn. Ar gyfer y ferch ifanc yn ei harddegau, y bachgen ifanc sy'n disgwyl menyw, y ferch sy'n gweithio y tu allan i'r cartref yn y byd anhrefnus yn ogystal â'r fenyw sy'n gweithio yn y cartref gwyllt, yn ogystal â'r fenyw diweddarach, mae danadl wedi cael eu defnyddio gan bob un ohonom ers miloedd o flynyddoedd.

Ar gyfer y merched sy'n gweithio mae danadl yn meithrin eich adrenals.